Phút lắng đọng Lời Chúa.

logo-phut-lang-dong-lc
*

Năm 2021
*
Tháng 1.

Phút lắng đọng Lời Chúa ( 04.01 – 09.01.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (11.01 – 16.01.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (18.01 – 23.01.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (25.01 – 30.01.2021)
*
Tháng 2.
Phút lắng đọng Lời Chúa (01.02 – 06.02.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (08.02 – 13.02.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (15.02 – 20.02.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (22.02 – 27.02.2021)
*
Tháng 3.
Phút lắng đọng Lời Chúa (01.03 – 06.03.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (08.03 – 13.03.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (15.03 – 20.03.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (22.03 – 27.03.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (29.03 – 04.04.2021)
*
Tháng 4.
Phút lắng đọng Lời Chúa (05.04 – 09.04.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (12.04 – 17.04.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (19.04 – 24.04.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (26.04 – 01.05.2021)
*
Tháng 5.
Phút lắng đọng Lời Chúa (03.05 – 08.05.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (10.05 – 15.05.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (17.05 – 22.05.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (24.05 – 29.05.2021)
*
Tháng 6.
Phút lắng đọng Lời Chúa (31.05 – 05.06.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (07.06 – 12.06.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (14.06 – 19.06.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (21.06 – 26.06.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (28.06 – 03.07.2021)
*
Tháng 7.
Phút lắng đọng Lời Chúa (05.07 – 10.07.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (12.07 – 17.07.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (19.07 – 24.07.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (26.07 – 31.07.2021)
*
Tháng 8.
Phút lắng đọng Lời Chúa (02.08 – 07.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (09.08 – 14.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (16.08 – 21.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (23.08 – 28.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (30.08 – 04.08.2021)
*
Tháng 9.
Phút lắng đọng Lời Chúa (06.09 – 11.09.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (13.09 – 18.09.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (20.09 – 25.09.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (27.09 – 02.10.2021)
*
Tháng 10.
Phút lắng đọng Lời Chúa (04.10 – 09.10.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (11.10 – 16.10.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 18.10 – 23.10.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 25.10 – 30.10.2021)
*
Tháng 11.
*
Tháng 12

 
Năm 2020
*
Tháng 1.

Phút lắng đọng Lời Chúa ( 06.01 – 11.01.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 13.01 – 18.01.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 20.01 – 24.01.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 28.01 – 01.02.2020)
*
Tháng 2.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 03.02 – 08.02.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 10.02 – 15.02.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 17.02 – 22.02.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 24.02 – 29.02.2020)
*
Tháng 3.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 02.03 – 07.03.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 09.03 – 14.03.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 16.03 – 21.03.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 23.03 – 28.03.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 30.03 – 04.04.2020)
*
Tháng 4.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 06.04 – 11.04.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 13.04 – 18.04.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 20.04 – 27.04.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 27.04 – 02.05.2020)
*
Tháng 5.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 04.05 – 09.05.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 11.05 – 16.05.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 18.05 – 23.05.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 25.05 – 30.05.2020)
*
Tháng 6.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 01.06 – 06.06.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 08.06 – 13.06.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 15.06 – 20.06.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 22.06 – 27.06.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 29.06 – 04.07.2020)
*
Tháng 7.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 06.07 – 11.07.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 13.07 – 18.07.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 20.07 – 25.07.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 27.07 – 01.08.2020)
*
Tháng 8.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 03.08 – 08.08.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 10.08 – 15.08.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 17.08 – 22.08.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 24.08 – 29.08.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 31.08 – 05.09.2020)
*
Tháng 9.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 07.09 – 12.09.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 14.09 – 19.09.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 21.09 – 26.09.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 28.09 – 03.10.2020)
*
Tháng 10.
Phút lắng đọng Lời Chúa (05.10 – 10.10.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (12.10 – 17.10.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (19.10 – 24.10.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (26.10 – 30.10.2020)
*
Tháng 11.
Phút lắng đọng Lời Chúa (02.11 – 07.11.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (09.11 – 14.11.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (16.11 – 21.11.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (23.11 – 28.11.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (30.11 – 05.12.2020)
*
Tháng 12.
Phút lắng đọng Lời Chúa (07.12 – 12.12.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (14.12 – 19.12.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (21.12 – 26.12.2020)
Phút lắng đọng Lời Chúa (28.12.2020 – 02.01.2021)
*

Năm 2019
*
Tháng 1.

Phút lắng đọng Lời Chúa (07.01 – 12.01.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (14.01 – 19.01.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (21.01 – 26.01.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (28.01 – 02.02.2019)
*
Tháng 2.
Phút lắng đọng Lời Chúa (04.02 – 09.02.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (11.02 – 16.02.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (18.02 – 23.02.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (25.02 – 02.03.2019)
*
Tháng 3.
Phút lắng đọng Lời Chúa (04.03 – 09.03.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (11.03 – 16.03.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (18.03 – 23.03.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (25.03 – 30.03.2019)
*
Tháng 4.
Phút lắng đọng Lời Chúa (01.04 – 06.04.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (08.04 – 13.04.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (15.04 – 20.04.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (22.04 – 27.04.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (29.04 – 04.05.2019)
*
Tháng 5.
Phút lắng đọng Lời Chúa (06.05 – 11.05.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (13.05 – 18.05.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (20.05 – 25.05.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (27.05 – 01.06.2019)
*
Tháng 6.
Phút lắng đọng Lời Chúa (03.06 – 08.06.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (10.06 – 15.06.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (17.06 – 22.06.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (24.06 – 29.06.2019)
*
Tháng 7.
Phút lắng đọng Lời Chúa (01.07 – 06.07.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (08.07 – 13.07.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (15.07 – 20.07.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (22.07 – 27.08.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (29.07 – 03.08.2019)
*
Tháng 8.
Phút lắng đọng Lời Chúa (05.08 – 10.08.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (12.08 – 17.08.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (19.08 – 24.08.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (26.08 – 31.08.2019)
*
Tháng 9.
Phút lắng đọng Lời Chúa (02.09 – 07.09.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (09.09 – 14.09.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (16.09 – 21.09.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (23.09 – 28.09.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa (30.09 – 05.10.2019)
*
Tháng 10.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 07.10 – 12.10.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 14.10 – 19.10.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 21.10 – 26.10.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 28.10 – 02.11.2019)
*
Tháng 11.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 04.11 – 09.11.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 11.11 – 16.11.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 18.11 – 23.11.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 25.11 – 30.11.2019)
*
Tháng 12.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 02.12 – 07.12.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 09.12 – 14.12.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 16.12 – 21.12.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 23.12 – 28.12.2019)
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 30.12.2019 – 04.01.2020)
*

Advertisement