Phút lắng đọng Lời Chúa.

logo-phut-lang-dong-lc
*
Năm 2021
______________________
Tháng 1.
Phút lắng đọng Lời Chúa ( 04.01 – 09.01.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (11.01 – 16.01.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (18.01 – 23.01.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (25.01 – 30.01.2021)
______________________
Tháng 2.
Phút lắng đọng Lời Chúa (01.02 – 06.02.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (08.02 – 13.02.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (22.02 – 27.02.2021)
______________________
Tháng 3.
Phút lắng đọng Lời Chúa (01.03 – 06.03.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (08.03 – 13.03.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (15.03 – 20.03.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (22.03 – 27.03.2021)
______________________
Tháng 4.
Phút lắng đọng Lời Chúa (05.04 – 09.04.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (12.04 – 17.04.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (19.04 – 24.04.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (26.04 – 01.05.2021)__
____________________
Tháng 5.
Phút lắng đọng Lời Chúa (03.05 – 08.05.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (10.05 – 15.05.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (17.05 – 22.05.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (24.05 – 29.05.2021)_
_____________________
Tháng 6.
Phút lắng đọng Lời Chúa (31.05 – 05.06.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (07.06 – 12.06.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (14.06 – 19.06.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (21.06 – 26.06.2021)
_____________________
Tháng 7.
Phút lắng đọng Lời Chúa (28.06 – 03.07.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (05.07 – 10.07.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (12.07 – 17.07.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (19.07 – 24.07.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (26.07 – 31.07.2021)
______________________
Tháng 8.
Phút lắng đọng Lời Chúa (02.08 – 07.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (09.08 – 14.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (16.08 – 21.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (23.08 – 28.08.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (30.08 – 04.08.2021)
_______________________
Tháng 9.
Phút lắng đọng Lời Chúa (06.09 – 11.09.2021)
Phút lắng đọng Lời Chúa (13.09 – 18.09.2021)