*Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ
*
Giêsu Kitô – Từ Duyên
*
ĐÁP CA – ALLELUIA
*
(A+B+C)
Alleluia Phục Sinh A+B+C – Từ Duyên
Alleluia Trước Phúc Ân Tết A+B+C – Từ Duyên
Các câu xướng đáp Tuần Thánh A+B+C – Từ Duyên
Cám ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103) – Từ Duyên
Chúa chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) – Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117) – Từ Duyên
Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (tv. 21) – Từ Duyên
Kiệu Lá A+B+C – Từ Duyên
Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (tv. 138) – Từ Duyên
Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103) – Từ Duyên
Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) – Từ Duyên
Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33) – Từ Duyên  
Lễ Phêrô & Phaolô 2 (Tv. 33) – Từ Duyên
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96) – Từ Duyên
Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) – Từ Duyên
Lễ Thánh Gia A+B+C – Từ Duyên
Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133) – Từ Duyên
Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo (Tv. 125) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) – Từ Duyên
Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125) – Từ Duyên
Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23) – Từ Duyên
Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44) – Từ Duyên
Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97) – Từ Duyên
Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127) – Từ Duyên
Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115) – Từ Duyên
Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30) – Từ Duyên
Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50) – Từ Duyên
Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137) – Từ Duyên
*
A
Chúa Nhật 19 TN A (Tv. 84) – Từ Duyên
Chúa Nhật 20 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 21 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 22 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 23 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 24 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 25 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 26 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 28 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 29 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 30 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 31 TN A – Từ Duyên
Chúa Nhật 32 TN A – Từ Duyên
*
B
Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) – Lm. Từ Duyên
Chúa Kitô Vua B (Tv. 92) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 80) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 85) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 89) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 1 Mùa Chay B (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Chay B (Tv. 115) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (Tv. 18) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (Tv. 136) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Mùa Chay B (Tv. 50) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B (Tv. 4) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B (Tv. 117) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Tv. 21) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B (Tv. 97) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Thường niên B (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Thường niên B (Tv. 147) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 6 Thường niên B (Tv. 31) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 7 Thường niên B (Tv. 40) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 14 Thường niên B (Tv. 93) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 15 Thường niên B (Tv. 85) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 17 Thường niên B (Tv. 128) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 18 Thường niên B (Tv. 90) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 19 20 Thường niên B (Tv. 34) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 22 Thường niên B (Tv. 15) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 23 Thường niên B (Tv. 146) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 24 Thường niên B (Tv. 115) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 26 Thường niên B (Tv. 19) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 27 Thường niên B (Tv. 128) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 28 Thường niên B (Tv. 90) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 29 Thường niên B (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 30 Thường niên B (Tv. 126) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 32 Thường niên B (Tv. 122) – Lm. Từ Duyên
Đêm Giáng Sinh B (Tv. 95) – Lm. Từ Duyên
Lễ Giáng Sinh ban ngày B (Tv. 97) – Lm. Từ Duyên
Lễ Hiển Linh B (Tv. 72) – Lm. Từ Duyên
Lễ Phêrô & Phaolô B (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Lễ Thánh Tâm B – Lm. Từ Duyên
*
C
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 125) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 80) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C (Tv. 90) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 Mùa Chay C (Tv. 26) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Mùa Chay C (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C (Tv. 125) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (Tv. 29) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 Phục Sinh C (Tv. 144) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 2 TN C (Tv. 96) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 3 TN C (Tv. 18) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 4 TN C (Tv. 71) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 5 TN C (Tv. 138) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 6 TN C (Tv. 1) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 7 TN C (Tv. 103) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 12 TN C (Tv. 62) – Lm. Từ Duyên
Chúa Nhật 13 TN C (Tv. 15) – Lm. Từ Duyên
Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) – Lm. Từ Duyên
Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 109) – Lm. Từ Duyên
Lễ Phêrô & Phaolô C (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Lễ Thánh Tâm C (Tv. 22) – Lm. Từ Duyên
*
DÂNG LỄ
*
Có gì để dâng – Từ Duyên
Con xin tình Chúa – Từ Duyên
Dâng Cha – Từ Duyên
Dâng lên Cha – Từ Duyên
Đôi tay này – Từ Duyên
Hiến tế – Từ Duyên
Lễ con dâng – Từ Duyên
Lễ dâng cuộc đời – Từ Duyên
Lễ vật đời con – Từ Duyên
Này con đâu dám – Từ Duyên
Này là bánh – Từ Duyên
Nhạc khúc yêu thương – Từ Duyên
Như trầm hương – Từ Duyên
Tiến lễ vật – Lm. Duyên
Xin dâng Cha 1 – Từ Duyên
Xin dâng Cha 2 –  Từ Duyên
Xin dâng Chúa – Từ Duyên
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Ánh mắt tình yêu – Lm. Từ Duyên
Bài ca bác ái – Lm. Từ Duyên
Bài ca cảm tạ 1 – Lm. Từ Duyên
Bài ca cảm tạ 2 – Lm. Từ Duyên
Bài ca máu đào – Lm. Từ Duyên
Bài ca tri ân – Lm. Từ Duyên
Bài ca yêu thương – Lm. Từ Duyên
Biết đến bao giờ – Lm. Từ Duyên
Bình an Chúa muốn – Lm. Từ Duyên
Cảm tạ – Lm. Từ Duyên
Cảm tạ ơn Chúa 1 – Lm. Từ Duyên
Cầu mùa – Lm. Từ Duyên
Có phải không – Lm. Từ Duyên
Con biết dâng gì – Lm. Từ Duyên
Con biết tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Con cậy con tin – Lm. Từ Duyên
Con dâng câu kinh – Lm. Từ Duyên
Con đi theo Chúa – Lm. Từ Duyên
Con luôn cần Chúa – Lm. Từ Duyên
Con mãi hát ca – Lm. Từ Duyên
Con náu nương nơi Ngài – Lm. Từ Duyên
Con ngợi khen Cha – Lm. Từ Duyên
Con tin Chúa – Lm. Từ Duyên
Con vẫn trông cậy – Lm. Từ Duyên
Con vẫn ước mơ – Lm. Từ Duyên
Con xin được như Ngài – Lm. Từ Duyên
Con xin nghiêng sâu – Lm. Từ Duyên
Con xin phó thác – Lm. Từ Duyên
Con xin tán dương Ngài – Lm. Từ Duyên
Con xin thờ kính – Lm. Từ Duyên
Chẳng tình yêu nào – Lm. Từ Duyên
Chỉ dạy con – Lm. Từ Duyên
Chỉ Một Chúa – Lm. Từ Duyên
Chỉ nơi Thiên Chúa – Lm. Từ Duyên
Cho con biết yêu thương – Lm. Từ Duyên
Chúa đã yêu con – Lm. Từ Duyên
Chúa Giêsu là Vua – Lm. Từ Duyên
Chúa luôn nhân từ – Lm. Từ Duyên
Chúa muốn thế – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn thương – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn thương tôi – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn ưa thích – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn yêu thương 1 – Lm. Từ Duyên
Chúa vẫn yêu thương 2 – Lm. Từ Duyên
Chúa! Con mong Ngài – Lm. Từ Duyên
Dâng lời cảm tạ – Lm. Từ Duyên
Dâng trao về Ngài – Lm. Từ Duyên
Dưới chân Thập giá – Lm. Từ Duyên
Đau khổ và vinh quang – Lm. Từ Duyên
Đến với Ngài – Lm. Từ Duyên
Đóa hồng dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Đức Thánh Quân hiển trị – Lm. Từ Duyên
Giêsu Chúa bao dịu hiền – Lm. Từ Duyên
Giavê Chúa chúng tôi – Lm. Từ Duyên
Giêsu Kitô – Lm. Từ Duyên
Giêsu tôi vẫn mong – Lm. Từ Duyên
Hát mừng Giavê – Lm. Từ Duyên
Hãy đến bên tôi – Lm. Từ Duyên
Hãy như Giêsu – Lm. Từ Duyên
Hãy yêu nhau – Lm. Từ Duyên
Hồn con mong Chúa – Lm. Từ Duyên
Kinh khúc – Lm. Từ Duyên
Khi con gặp Ngài – Lm. Từ Duyên
Không bao giờ quên – Lm. Từ Duyên
Làm sao – Lm. Từ Duyên
Lạy Chúa hãy đi cùng con – Lm. Từ Duyên
Lắng nghe Lời Chúa – Lm. Từ Duyên
Lấy gì đáp đền – Lm. Từ Duyên
Lời kinh cho thế giới – Lm. Từ Duyên
Lời kinh dâng – Lm. Từ Duyên
Lời kinh dâng Cha – Lm. Từ Duyên
Lời kinh hòa bình – Lm. Từ Duyên
Lời kinh hòa bình (3 bè) – Lm. Từ Duyên
Mãi luôn thành tín – Lm. Từ Duyên
Mãi luôn yêu thương – Lm. Từ Duyên
Mến thương nhau – Lm. Từ Duyên
Mình Máu Chúa – Lm. Từ Duyên
Mong được như Chúa – Lm. Từ Duyên
Một đời tôi tin – Lm. Từ Duyên
Một ngày nào – Lm. Từ Duyên
Mưa trên tháp chuông cao – Lm. Từ Duyên
Nào ai suy thấu – Lm. Từ Duyên
Nào biết lấy gì – Lm. Từ Duyên
Này tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Này từng bước – Lm. Từ Duyên
Nếu không có Ngài – Lm. Từ Duyên
Nương thân nơi Chúa – Lm. Từ Duyên
Ngài đã đến – Lm. Từ Duyên
Ngài hát trên đồi cao – Lm. Từ Duyên
Ngài yêu con – Lm. Từ Duyên
Ngàn đời con xin – Lm. Từ Duyên
Ngọt ngào tình Chúa 1 – Lm. Từ Duyên
Ngọt ngào tình Chúa 2 – Lm. Từ Duyên
Nguồn sáng của con – Lm. Từ Duyên
Nguyện cầu – Lm. Từ Duyên
Nguyện cầu Chúa – Lm. Từ Duyên
Nhờ chính Chúa – Lm. Từ Duyên
Như bông hoa – Lm. Từ Duyên
Như bông hoa nhỏ – Lm. Từ Duyên
Như cánh hoa hồng – Lm. Từ Duyên
Như dòng sông – Lm. Từ Duyên
Như Giêsu đã đến – Lm. Từ Duyên
Như lời tạ ơn – Lm. Từ Duyên
Như ngọn nến cháy – Lm. Từ Duyên
Ôi ân tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Ôi còn tình nào – Lm. Từ Duyên
Phận người – Lm. Từ Duyên
Phúc lộc Ngài – Lm. Từ Duyên
Quả tim Chúa ban – Lm. Từ Duyên
Tạ ơn Chúa – Lm. Từ Duyên
Ta thương dân này – Lm. Từ Duyên
Tâm tình đời con – Lm. Từ Duyên
Tìm Ngài trong đời – Lm. Từ Duyên
Tình ca từ đáy tim – Lm. Từ Duyên
Tình Cha yêu con – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa bao la – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa cao vời – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa tình con – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa tình người 1 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa tình người 2 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa yêu con 1 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa yêu con 2 – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa yêu thương – Lm. Từ Duyên
Tình Ngài – Lm. Từ Duyên
Tình Ngài mãi yêu thương – Lm. Từ Duyên
Tình Ngài yêu thương – Lm. Từ Duyên
Tình Thiên Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình thương Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình thương Ngài – Lm. Từ Duyên
Tình yêu con – Lm. Từ Duyên
Tình yêu nào – Lm. Từ Duyên
Từng giọt sương đêm – Lm. Từ Duyên
Từng ngày – Lm. Từ Duyên
Thập giá Đức Kitô 1 – Lm. Từ Duyên
Thập giá Đức Kitô 2 – Lm. Từ Duyên
Tri ân Chúa ngàn đời – Lm. Từ Duyên
Tri ân tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Ước mơ đời con – Lm. Từ Duyên
Vẫn luôn cậy tin – Lm. Từ Duyên
Về với Cha – Lm. Từ Duyên
Vì Chúa yêu con – Lm. Từ Duyên
Vì tình thương Chúa – Lm. Từ Duyên
Vì tình yêu – Lm. Từ Duyên
Xin ban cho con – Lm. Từ Duyên
Xin cho con một trái tim – Lm. Từ Duyên
Xin cho tôi – Lm. Từ Duyên
Xin dạy con – Lm. Từ Duyên
Xin dâng đời con – Lm. Từ Duyên
Xin đáp đền – Lm. Từ Duyên
Xin đừng xa con – Lm. Từ Duyên
Xin giải nghĩa yêu – Lm. Từ Duyên
Xin giúp con – Lm. Từ Duyên
Xin hát lên – Lm. Từ Duyên
Xin là khí cụ bình an – Lm. Từ Duyên
Xin như – Lm. Từ Duyên
Xin thánh hóa con – Lm. Từ Duyên
Xin thứ tha – Lm. Từ Duyên
Yêu thương còn đó – Lm. Từ Duyên
*
KẾT LỄ
*
Bài ca truyền giáo – Lm. Từ Duyên
Loan báo Tin Mừng – Lm. Từ Duyên
*
MÙA VỌNG
*
Con mong Chúa – Lm. Từ Duyên
Con vẫn đợi vẫn chờ – Lm. Từ Duyên
Con vẫn mong chờ – Lm. Từ Duyên
Chúa sẽ đến – Lm. Từ Duyên
Hãy dọn đường Chúa – Lm. Từ Duyên
Một đời chờ mong – Lm. Từ Duyên
Trời cao – Lm. Từ Duyên
Trời cao Chúa hỡi – Lm. Từ Duyên
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Có mùa đông nào – Lm. Từ Duyên
Chúa đã vào đời – Lm. Từ Duyên
Chúa đến – Lm. Từ Duyên
Chúa đến trần gian – Lm. Từ Duyên
Chúa tình thương – Lm. Từ Duyên
Chúa tôi đã về – Lm. Từ Duyên
Đêm đông lạnh lùng – Lm. Từ Duyên
Đêm đông năm ấy – Lm. Từ Duyên
Đêm nay dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Đêm nay Noel – Lm. Từ Duyên
Giáng Sinh đã về – Lm. Từ Duyên
Hân hoan tưng bừng – Lm. Từ Duyên
Kính Chúa Hài Nhi – Lm. Từ Duyên
Khi mùa đông về – Lm. Từ Duyên
Một chiều mùa đông – Lm. Từ Duyên
Một ngày mùa đông – Lm. Từ Duyên
Mùa đông Bêlem – Lm. Từ Duyên
Mùa đông tình yêu – Lm. Từ Duyên
Mừng ngày Noel – Lm. Từ Duyên
Noel về – Lm. Từ Duyên
Qua rồi 2000 năm – Lm. Từ Duyên
Suy tôn tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình yêu mùa đông 1 – Lm. Từ Duyên
Tình yêu mùa đông 2 – Lm. Từ Duyên
Trời mùa đông 1 – Lm. Từ Duyên
Trời mùa đông 2 – Lm. Từ Duyên
*
MÙA CHAY
*
Con còn nhớ – Lm. Từ Duyên
Cúi đầu ăn năn – Lm. Từ Duyên
Chiều xưa trên Thánh giá – Lm. Từ Duyên
Đời con sám hối – Lm. Từ Duyên
Hãy xé lòng – Lm. Từ Duyên
Hồi chuông thánh thót – Lm. Từ Duyên
Kiếp người – Lm. Từ Duyên
Kinh thú nhận – Lm. Từ Duyên
Mùa Chay Thánh – Lm. Từ Duyên
Ngài ơi thứ tha – Lm. Từ Duyên
Người ơi hãy nhớ – Lm. Từ Duyên
Rửa chân cho nhau – Lm. Từ Duyên
Tình thương người Cha – Lm. Từ Duyên
Tình yêu đồi Canvê – Ln. Từ Duyên
Tình yêu Giêsu – Lm. Từ Duyên
Tình yêu Thập giá – Lm. Từ Duyên
Thân phận đời người – Lm. Từ Duyên
Thập giá ngất cao – Lm. Từ Duyên
Trở về đi – Lm. Từ Duyên
Xin thương Chúa nhân từ – Lm. Từ Duyên
*
MÙA PHỤC SINH
*
Bài ca vinh thắng – Lm. Từ Duyên
Chúa lên Trời – Lm. Từ Duyên
Mừng ngợi khen – Lm. Từ Duyên
Mừng vui lên – Lm. Từ Duyên
Vang lên lời ca – Lm. Từ Duyên
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa – Lm. Từ Duyên
Lạy Thánh Thần – Lm. Từ Duyên
Thần Linh Chúa – Lm. Từ Duyên
Thánh Thần Chúa 1 – Lm. Từ Duyên
Thánh Thần Chúa 2 – Lm. Từ Duyên
*
ĐỨC MẸ
*
Lòng Mẹ – Lm. Từ Duyên
Mẹ đứng đó – Lm. Từ Duyên
Mừng Mẹ Mân Côi – Lm. Từ Duyên
Tung hô Maria – Lm. Từ Duyên
*
CÁC THÁNH
*
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Lm. Từ Duyên
Ca mừng Thánh Giuse – Lm. Từ Duyên
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Lm. Từ Duyên
Cung đàn Cêcilia – Lm. Từ Duyên
Chúa muốn con – Lm. Từ Duyên
Dặm đường xa – Lm. Từ Duyên
Kính mừng Thánh Giuse – Lm. Từ Duyên
Lạy Thầy con tin – Lm. Từ Duyên
Mừng kính Thánh Mônica – Lm. Từ Duyên
Này là dòng dõi – Lm. Từ Duyên
Nguyện cầu Thánh gia – Lm. Từ Duyên
Tình con dâng – Lm. Từ Duyên
Tình hiến dâng – Lm. Từ Duyên
Tổng lãnh Micae (Tv. 137) – Lm. Từ Duyên
Thánh Từ đạo Việt Nam – Lm. Từ Duyên
*
CHA MẸ
*
Cầu cho Cha Mẹ – Lm. Từ Duyên
Con ơi ghi nhớ – Lm. Từ Duyên
Khấu đầu tạ ơn – Lm. Từ Duyên
Thánh hóa gia đình – Lm. Từ Duyên
*
CẦU HỒN
*
Con kêu lên Ngài – Lm. Từ Duyên
Chỉ là phù hoa – Lm. Từ Duyên
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Kiếp người – Lm. Từ Duyên
Khi Cha thương gọi – Lm. Từ Duyên
Mong đợi – Lm. Từ Duyên
Một ngày mai – Lm. Từ Duyên
Nhưng con tin – Lm. Từ Duyên
Sẽ có một ngày – Lm. Từ Duyên
Từ nơi thương đau – Lm. Từ Duyên
Từ vực sâu – Lm. Từ Duyên
Thân tôi cát bụi – Lm. Từ Duyên
Trình diện Chúa – Lm. Từ Duyên
Vực sâu thương đau – Lm. Từ Duyên
Xin đưa con về – Lm. Từ Duyên
Xin nghe con cầu khấn – Lm. Từ Duyên
Xin thương Chúa ơi – Lm. Từ Duyên
*
TẬN HIẾN
*
Chúa không lầm – Lm. Từ Duyên
Con Linh mục – Lm. Từ Duyên
Linh mục Chúa – Lm. Từ Duyên
Linh mục là ai – Lm. Từ Duyên
Lời kinh của Linh mục – Lm. Từ Duyên
Xin vâng ý Ngài – Lm. Từ Duyên
*
HÔN PHỐI
*
Trầu cau nên duyên – Lm. Từ Duyên
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Ai là anh em tôi – Lm. Từ Duyên
Cho con được thấy – Lm. Từ Duyên
Đường vinh quang Chúa – Lm. Từ Duyên
Hãy luôn từ bỏ – Lm. Từ Duyên
Hãy tin nơi Thầy – Lm. Từ Duyên
Hãy vững tin Ngài – Lm. Từ Duyên
Hiến tế đời con – Lm. Từ Duyên
Không chỉ bảy lần – Lm. Từ Duyên
Lạy Cha xin cho Danh Cha – Lm. Từ Duyên
Nếu tôi phải – Lm. Từ Duyên
Nguyện xin Chúa – Lm. Từ Duyên
Tình yêu đích thực – Lm. Từ Duyên
*
THÁNH VỊNH
*
Ai mong Chúa (Tv. 146) – Lm. Từ Duyên
Cảm tạ ơn Chúa (Tv. 105) – Lm. Từ Duyên
Con đây vẫn tin (Tv. 1) – Từ Duyên
Con luôn hy vọng (Tv. 129) – Lm. Từ Duyên
Con mong tìm Chúa (Tv. 9) – Lm. Từ Duyên
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Lm. Từ Duyên
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lm. Từ Duyên
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Lm. Từ Duyên
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Lm. Từ Duyên
Chúa ơi xin tái tạo (Tv. 50) – Lm. Từ Duyên
Chúa xét dò con (Tv. 138) – Lm. Từ Duyên
Đến bao giờ (Tv. 13) – Lm. Từ Duyên
Hạnh phúc biết bao (Tv. 33) – Lm. Từ Duyên
Hướng nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Lm. Từ Duyên
Ký thác đường đời (Tv. 36) – Lm. Từ Duyên
Lạy Chúa sao đành (Tv. 21) – Lm. Từ Duyên
Như nai rừng (Tv. 41) – Lm. Từ Duyên
Ôi lạy Chúa (Tv. 137) – Lm. Từ Duyên
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Lm. Từ Duyên
Tình Chúa thương tôi (Tv. 22) – Lm. Từ Duyên
Vang câu chúc mừng (Tv. 94) – Lm. Từ Duyên
*
XUÂN
*
Dâng lên mùa xuân – Lm. Từ Duyên
Một mùa xuân mới – Lm. Từ Duyên
Mùa xuân đã đến – Từ Duyên
Mừng hát xuân về – Lm. Từ Duyên
Nụ tầm xuân – Từ Duyên & Phanxicô
Xuân đã về – Lm. Từ Duyên
*
Thánh Ca Theo Nhạc Sĩ

 

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s