*Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THEO ABC.

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh mắt Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bao la lòng Chúa thương xót/1- Huỳnh Minh Kỳ
Bao la lòng Chúa thương xót/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cõi lòng ước mơ – Huỳnh Minh Kỳ
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Con dâng ngàn hoa – Huỳnh Minh Kỳ
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Con khát khao Chúa (Tv. 62) – Huỳnh Minh Kỳ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Huỳnh Minh Kỳ
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ
Của lễ mùa xuân – Huỳnh Minh Kỳ
*
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngờ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa gõ cửa lòng con – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Giêsu lên trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là thần trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thiện hảo (Tv. 33) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa vào nơi hoang địa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Cồn Huỳnh
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đáp tiếng xin vâng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Đây vườn nho Chúa (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng quên kỳ công Chúa (Tv. 77) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng sợ! Chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Giêsu! Đấng chữa lành – Huỳnh Minh Kỳ
Giêsu! Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giêrusalem ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Huỳnh Minh Kỳ
Giới răn của Chúa (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhìn lại mình – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống khiêm nhường – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tín thác lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tường thuật (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khúc ca tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
*
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Con mến yêu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin thương con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Ngài! Xin nhớ đến con – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn ngợi khen (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lòng con thống hối/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng con thống hối/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Ngài (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa về trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
*
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Năm mới kính chúc – Huỳnh Minh Kỳ
Nên duyên trầu cau – Huỳnh Minh Kỳ
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Noi gương Thánh Gia – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi lòng thương xót của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời cho ai – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời như hạt giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Ngài là gia nghiệp (TV. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Ngôi Lời đã đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện dâng lên – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin bình an cho mẹ – Huỳnh Minh Kỳ
Người đã sống lại – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người mù bên vệ đường – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Huỳnh Minh Kỳ

Ở lại với Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Phận tôi tớ Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho dân Người (Tv. 28) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thật giữa đời – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ
*
Sao lại sợ hãi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Suối nguồn nghỉ ngơi (Tv. 22) – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sức mạnh Lời Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Ta là Bánh ban sự sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn mừng vui – Huỳnh Minh Kỳ
Tấm lòng bao dung – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ
Tin vào Con Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Tội con Chúa đã thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Từ bỏ chính mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Thắp sáng tin yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Thân con tội lỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo ánh sao – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
*
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trái tim trong sạch (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trở về với bụi tro – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Vì Chúa yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu năm xưa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Xin củng cố niềm tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin chạm vào con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa ban Thần khí – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu chữa con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa giữ gìn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin nghe lời con nguyện (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin vòng tay yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
*
Yêu mến lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ALLELUIA.

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Ánh mắt Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Cõi lòng ước mơ – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa gõ cửa lòng con – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhìn lại mình – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng con thống hối/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA VỌNG.

*
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA GIÁNG SINH.

*
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Noi gương Thánh Gia – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời đã đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo ánh sao – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh

MÙA CHAY.

*
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa vào nơi hoang địa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Cồn Huỳnh
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trở về với bụi tro – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa giữ gìn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

TUẦN THÁNH.

*
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lòng con thống hối/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu năm xưa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA PHỤC SINH.

*
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Giêsu lên trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa về trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người đã sống lại – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Yêu mến lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHÚA BA NGÔI.

*
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tin vào Con Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*
Bao la lòng Chúa thương xót/1- Huỳnh Minh Kỳ
Bao la lòng Chúa thương xót/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Giêsu! Đấng chữa lành – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tín thác lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi lòng thương xót của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn xót thương – Huỳnh Minh Kỳ

CHÚA KITÔ VUA.

*
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa ban Thần khí – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ĐỨC MẸ.

*
Con dâng ngàn hoa – Huỳnh Minh Kỳ
Đáp tiếng xin vâng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phận tôi tớ Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn mừng vui – Huỳnh Minh Kỳ

CÁC THÁNH.

*
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHA MẸ.

*
Nguyện xin bình an cho mẹ – Huỳnh Minh Kỳ

THIẾU NHI.

*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ

TẬN HIẾN.

*
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

HÔN PHỐI.

*
Dâng Mẹ tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khúc ca tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Nên duyên trầu cau – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện dâng lên – Huỳnh Minh Kỳ
Thắp sáng tin yêu – Huỳnh Minh Kỳ

CẦU HỒN.

*
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/2 – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH VỊNH.

*
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Con khát khao Chúa (Tv. 62) – Huỳnh Minh Kỳ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Huỳnh Minh Kỳ
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là thần trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thiện hảo (Tv. 33) – Huỳnh Minh Kỳ
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Đây vườn nho Chúa (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng quên kỳ công Chúa (Tv. 77) – Huỳnh Minh Kỳ
Giêrusalem ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Huỳnh Minh Kỳ
Giới răn của Chúa (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tường thuật (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn ngợi khen (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Ngài (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Ngài là gia nghiệp (TV. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Huỳnh Minh Kỳ
Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc cho dân Người (Tv. 28) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn nghỉ ngơi (Tv. 22) – Huỳnh Minh Kỳ
Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Trái tim trong sạch (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin nghe lời con nguyện (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngờ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống khiêm nhường – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa! Con mến yêu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin thương con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Ngài! Xin nhớ đến con – Huỳnh Minh Kỳ
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Trời cho ai – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời như hạt giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người mù bên vệ đường – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ở lại với Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc thật giữa đời – Huỳnh Minh Kỳ
Sao lại sợ hãi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sức mạnh Lời Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ta là Bánh ban sự sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tấm lòng bao dung – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tội con Chúa đã thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Từ bỏ chính mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thân con tội lỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì Chúa yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin củng cố niềm tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin chạm vào con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa cứu chữa con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin vòng tay yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ

XUÂN.

*
Của lễ mùa xuân – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Năm mới kính chúc – Huỳnh Minh Kỳ
*
*
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s