*Nhạc sĩ Duy Tân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Anh em hãy đi – Duy Tân
Anh em hãy ra đi (Truyền giáo)
*
Ba vị Đạo sĩ – Duy Tân
Bài ca Linh mục – Duy Tân & Ân Đức
Bài ca khải hoàn – Duy Tân
Bánh bởi trời – Duy Tân
Bình an của Chúa – Duy Tân
*
Can đảm lên – Duy Tân
Có một người (Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả) – Duy Tân
Con là Con Cha – Duy Tân
Con nâng hồn lên – Duy Tân
Cùng dâng lên Chúa – Duy Tân
Cùng hiệp thông – Duy Tân
*
Chỉ nơi Thiên Chúa – Duy Tân
Chúa biến hình – Duy Tân
Chúa chiên nhân lành – Duy Tân
Chúa đã dọn cho tôi – Duy Tân
Chúa đã viếng thăm (Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả) – Duy Tân
Chúa đã yêu con – Duy Tân
Chúa lên trời – Duy Tân
Chúa nhìn con – Duy Tân
Chúa tốt lành – Duy Tân
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi – Duy Tân
Chúc tụng Chúa đi – Duy Tân
*
Dâng Chúa uy linh – Duy Tân
Dâng hoa năm sắc – Duy Tân
Dâng lên – Duy Tân
Dâng lên Ngài – Duy Tân
*
Đây bánh rượu – Duy Tân
Đây bánh rượu – Duy Tân
Đây bánh thánh (Dâng lễ)
Đây bánh thơm (Dâng lễ)
Đây là Con Ta – Duy Tân
Đây là đền thờ (Cung hiến Thánh đường) – Duy Tân
Đây tháng hoa – Duy Tân
Đến với Mẹ – Duy Tân
Đi vào đời – Duy Tân
Đời con là của Chúa (Lễ chúc thọ) – Duy Tân
Đức Giêsu Kitô (Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa) – Duy Tân
Đứng dậy – Duy Tân
Đường về cõi sống – Duy Tân
*
Giữa nơi đền thánh – Duy Tân
*
Hãy đến với Tôi – Duy Tân
Hãy lại mà ăn – Duy Tân
Hãy vui mừng – Duy Tân
Hiến chương Nước Trời – Duy Tân
Hỡi các bạn – Duy Tân
*
Lạy Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Duy Tân
Lạy Chúa xin cứ dùng con – Duy Tân
Lạy Mẹ Thiên Chúa – Duy Tân
Lạy Nữ Vương – Duy Tân
Lạy Thánh Lê Bảo Tịnh (Các Thánh)
Lề luật Chúa – Duy Tân
Loan báo Tin Mừng – Duy Tân
Lúa chín đầy đồng – Duy Tân
Luôn vững tin – Duy Tân
Lữ hành trần gian – Duy Tân
*
Một điềm lạ – Duy Tân
Một điều tôi xin – Duy Tân
Muôn đời khen tôi – Duy Tân
Mưa thuận gió hòa – Duy Tân
Mừng Các Thánh – Duy Tân
Mừng Chúa Phục Sinh – Duy Tân
*
Nai tới suối – Duy Tân & Nguyễn Khắc Xuyên
Nào ta dâng lời – Duy Tân
Này con là đá (Thánh Phêrô) – Duy Tân
Nước Trời – Duy Tân
*
Ngôi Lời – Duy Tân
Người là Con Thiên Chúa – Duy Tân
*
Nhà cầu nguyện – Duy Tân
*
Ra đi – Duy Tân
Ra về – Duy Tân
*
Sống vui – Duy Tân
Sứ mệnh truyền giáo – Duy Tân
Sức sống – Duy Tân
*
Ta ra về – Duy Tân
Ta sẽ lấy (Lễ Mình Máu Thánh) – Duy Tân
Tâm tình Linh mục – Duy Tân
Tin vào Con Chúa – Duy Tân
Tôi đã nhìn thấy (Cung hiến Thánh đường) – Duy Tân
Tôi đã sống lại – Duy Tân
Tôi là ánh sáng – Duy Tân
Tôi là bánh – Duy Tân
*
Thánh lễ kết thúc – Duy Tân
Thầy ở cùng các con (Lễ Thăng Thiên) – Duy Tân
Thiên Chúa là tình yêu – Duy Tân
*
Trời cao – Duy Tân
Trời cao – Duy Tân (TNKL)
*
Và này đây – Duy Tân
Vạn tuế Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Duy Tân
Vạn tuế Chúa Kitô – Duy Tân
Vì Đức Kitô (Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam) – Duy Tân
Viên đá sống động (Cung hiến Thánh đường) – Duy Tân
Vinh danh Chúa Ba Ngôi – Duy Tân
*
Xin cùng dâng tiến – Duy Tân
Xin dâng lên Chúa – Duy Tân
Xin mau phù trợ – Duy Tân
Xum họp một nhà (Tv. 132) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Ý nguyện của Chúa – Duy Tân

_________________________

Nhập Lễ
*
Bình an của Chúa – Duy Tân
Có một người (Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả) – Duy Tân
Chúc tụng Chúa đi – Duy Tân
Đây là đền thờ (Cung hiến Thánh đường) – Duy Tân
Đời con là của Chúa (Lễ chúc thọ) – Duy Tân
Giữa nơi đền thánh – Duy Tân
Nào ta dâng lời – Duy Tân
Nhà cầu nguyện – Duy Tân
Tôi đã nhìn thấy (Cung hiến Thánh đường) – Duy Tân
Vì Đức Kitô (Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam) – Duy Tân
Ý nguyện của Chúa – Duy Tân
*
Dâng Lễ
*
Cùng dâng lên Chúa – Duy Tân
Cùng hiệp thông – Duy Tân
Dâng Chúa uy linh – Duy Tân
Dâng lên – Duy Tân
Dâng lên Ngài – Duy Tân
Đây bánh rượu – Duy Tân
Đây bánh thánh – Duy Tân
Đây bánh thơm – Duy Tân
Xin cùng dâng tiến – Duy Tân
Xin dâng lên Chúa – Duy Tân
*
Ca Nguyện & Hiệp Lễ
*
Can đảm lên – Duy Tân
Chúa đã dọn cho tôi – Duy Tân
Chúa đã viếng thăm (Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả) – Duy Tân
Chúa đã yêu con – Duy Tân
Chúa nhìn con – Duy Tân
Chúa tốt lành – Duy Tân
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi – Duy Tân
Đức Giêsu Kitô (Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa) – Duy Tân
Đường về cõi sống – Duy Tân
Hãy đến với Tôi – Duy Tân
Hãy lại mà ăn – Duy Tân
Lạy Chúa xin cứ dùng con – Duy Tân
Lề luật Chúa – Duy Tân
Người là Con Thiên Chúa – Duy Tân
Tin vào Con Chúa – Duy Tân
Thầy ở cùng các con (Lễ Thăng Thiên) – Duy Tân
Viên đá sống động (Cung hiến Thánh đường) – Duy Tân
*
Tạ Lễ
*
Anh em hãy đi – Duy Tân
Chúa lên trời – Duy Tân
Đi vào đời – Duy Tân
Loan báo Tin Mừng – Duy Tân
Lữ hành trần gian – Duy Tân
Ra đi – Duy Tân
Ra về – Duy Tân
Sống vui – Duy Tân
Thánh lễ kết thúc – Duy Tân
*
Chúa Ba Ngôi
*
Vinh danh Chúa Ba Ngôi – Duy Tân
*
Thánh Thể Thánh Tâm
*
Bánh bởi trời – Duy Tân
Sức sống – Duy Tân
*
Chúa Kitô Vua
*
Vạn tuế Chúa Kitô – Duy Tân
*
Đức Mẹ
*
Dâng hoa năm sắc – Duy Tân
Đây tháng hoa – Duy Tân
Lạy Mẹ Thiên Chúa – Duy Tân
Một điềm lạ – Duy Tân
Muôn đời khen tôi – Duy Tân
Và này đây – Duy Tân
*
Ngợi Ca Đức Mẹ
*
Đến với Mẹ – Duy Tân
Lạy Nữ Vương – Duy Tân
*
Các Thánh
*
Lạy Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Duy Tân
Mừng Các Thánh – Duy Tân
Này con là đá (Thánh Phêrô) – Duy Tân
Vạn tuế Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Duy Tân
*
Tận Hiến
*
Bài ca Linh mục – Duy Tân & Ân Đức
Tâm tình Linh mục – Duy Tân
*
Truyền Giáo
*
Lúa chín đầy đồng – Duy Tân
Sứ mệnh truyền giáo – Duy Tân
*
Cầu Hồn
*
Đây bánh rượu – Duy Tân
Luôn vững tin – Duy Tân
*
Mùa Vọng
*
Con nâng hồn lên – Duy Tân
Đứng dậy – Duy Tân
Trời cao – Duy Tân
*
Mùa Giáng Sinh
*
Ba vị Đạo sĩ – Duy Tân
Con là Con Cha – Duy Tân
Hãy vui mừng – Duy Tân
Ngôi Lời – Duy Tân
*
Mùa Phục Sinh
*
Bài ca khải hoàn – Duy Tân
Chúa chiên nhân lành – Duy Tân
Hỡi các bạn – Duy Tân
Mừng Chúa Phục Sinh – Duy Tân
Nai tới suối – Duy Tân & Nguyễn Khắc Xuyên
Tôi đã sống lại – Duy Tân
Thầy ở cùng các con (Lễ Thăng Thiên) – Duy Tân
*
Thánh Ca Tin Mừng
*
Chúa biến hình – Duy Tân
Đây là Con Ta – Duy Tân
Hiến chương Nước Trời – Duy Tân
Nước Trời – Duy Tân
Tôi là ánh sáng – Duy Tân
Tôi là bánh – Duy Tân
Thiên Chúa là tình yêu – Duy Tân
*
Thánh Vịnh
*
Chỉ nơi Thiên Chúa – Duy Tân
Mưa thuận gió hòa – Duy Tân
Xin mau phù trợ – Duy Tân
_________________________________________________
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s