*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
*
Bài ca mới – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
*
Ca nhập lễ: Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca tâm niệm – Hoàng Kim
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần – Hoàng Kim
Cảm tạ Chúa (Tv. 138) – Hoàng Kim
Con đặt hy vọng – Hoàng Kim
Con hãy nhớ rằng – Hoàng Kim
Con nâng hồn lên (Tv. 24) – Hoàng Kim
Con Thiên Chúa – Hoàng Kim
*
Chiên Vượt Qua – Hoàng Kim
Chúa hiển trị – Hoàng Kim
Chúa là Đấng chăn dắt tôi (Tv. 22) – Hoàng Kim
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Chúa một niềm thương xót – Hoàng Kim
Chúa nay ra đời – Hoàng Kim
Chúa ơi – Hoàng Kim
Chúa ơi xin Ngài xót thương (Tv. 50) – Hoàng Kim
Chúa ơi xin tỏ lòng khoan nhân – Hoàng Kim
Chúa thống trị – Hoàng Kim
Chúa Trời (Tv. 21) – Hoàng Kim
*
Dân Chúa hỡi – Hoàng Kim
Dân Ta ơi – Hoàng Kim
Dân Ta ơi  – Hoàng Kim
*
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Đáp ca Magnificat – Hoàng Kim
Đây là mình Ta – Hoàng Kim
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đây là ngày Chúa – Hoàng Kim
Đây Tin Mừng – Hoàng Kim
Đêm nay bừng sáng – Hoàng Kim
Đêm thanh bình – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Điều răn mới – Hoàng Kim
Đức Kitô – Hoàng Kim
*
Exsultet Trổi vang lên – Hoàng Kim
*
Hãy đi chầu Chúa – Hoàng Kim
Hãy mở ra – Hoàng Kim
Hãy mở ra (Tv. 23) – Hoàng Kim
Hãy tạ ơn (Tv. 135) – Hoàng Kim
Hòa bình đêm Noel – Hoàng Kim
Hỡi dân Tư tế – Hoàng Kim
*
Lạy Chúa! Chúa một niềm – Hoàng Kim
Lạy Chúa xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Lễ Thánh Giuse – Hoàng Kim
*
Magnificat – Hoàng Kim & Ngô Duy Linh
Mặc manh áo rách nát – Hoàng Kim
Mẹ là danh tiếng – Hoàng Kim
Mẹ về Thiên Cung – Hoàng Kim
Một bài ca mới (Tv. 97) – Hoàng Kim
Một em nhỏ – Hoàng Kim
Một trẻ thơ – Hoàng Kim
Mừng Chúa Giáng Sinh – Hoàng Kim
*
Này con xin đến (Tv. 39) – Hoàng Kim
Này Đức Chúa – Hoàng Kim
Này người ngủ mê – Hoàng Kim
Nữ Hoàng (Tv. 44) – Hoàng Kim
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44) – Hoàng Kim
*
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ngàn lời hoan ca – Hoàng Kim
Ngày Vượt Qua – Hoàng Kim
Nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Hoàng Kim
Nguồn trợ lực (Tv. 120) – Hoàng Kim
*
Ở đâu có bác ái – Hoàng Kim
*
Phụng vụ Phép rửa – Hoàng Kim
*
Tạ ơn – Hoàng Kim
Tân ca một bài (Tv. 95) – Hoàng Kim
Tiếng muôn Thiên Thần – Hoàng Kim
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Hoàng Kim
Từ vực sâu – Hoàng Kim
*
Thánh lễ trẻ em 1 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 2 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 3 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 95 – Hoàng Kim
Thần ca – Hoàng Kim
Thần Linh của Đức Chúa – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
Thập giá ngất cao – Hoàng Kim
Thiên Chúa đã tuyên phán – Hoàng Kim
Thiên Thần Gabriel – Hoàng Kim
Thiếu nữ Sion – Hoàng Kim
Thượng tầng trời cao – Hoàng Kim
*
Trái đất này (Tv. 32) – Hoàng Kim
Trên trời cao – Hoàng Kim
Trong chuồng bò – Hoàng Kim
Trong đêm – Hoàng Kim
Trời cao hỡi – Hoàng Kim
Trời gieo sương xuống – Hoàng Kim
*
Vang lên – Hoàng Kim
Vinh Danh – Hoàng Kim
Vinh quang của Chúa Trời (Tv. 144) – Hoàng Kim
Vinh quang của Ta – Hoàng Kim
Vua bình yên – Hoàng Kim
Vui ca lên – Hoàng Kim
Vui làm sao (Tv. 121) – Hoàng Kim
Vui lên anh em – Hoàng Kim
Vườn nho Chúa – Hoàng Kim
*
Xin Chúa đến – Hoàng Kim
Xin sai Thánh Linh – Hoàng Kim
Xuất hành – Hoàng Kim
*
___________________________
*
NHẬP LỄ
*
Hỡi dân Tư tế – Hoàng Kim
Vui ca lên – Hoàng Kim
*
ĐÁP CA
*
Cảm tạ Chúa (Tv. 138) – Hoàng Kim
Đáp ca Magnificat – Hoàng Kim
Xuất hành – Hoàng Kim
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Tạ ơn – Hoàng Kim
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Hoàng Kim
Vang lên – Hoàng Kim
Vui lên anh em – Hoàng Kim
*
MÙA VỌNG
*
Trời gieo sương xuống – Hoàng Kim
Xin Chúa đến – Hoàng Kim
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Con Thiên Chúa – Hoàng Kim
Chúa nay ra đời – Hoàng Kim
Chúa ơi – Hoàng Kim
Chúa ơi xin tỏ lòng khoan nhân – Hoàng Kim
Đây Tin Mừng – Hoàng Kim
Đêm nay bừng sáng – Hoàng Kim
Đêm thanh bình – Hoàng Kim
Hòa bình đêm Noel – Hoàng Kim
Một em nhỏ – Hoàng Kim
Một trẻ thơ – Hoàng Kim
Mừng Chúa Giáng Sinh – Hoàng Kim
Ngàn lời hoan ca – Hoàng Kim
Tiếng muôn Thiên Thần – Hoàng Kim
Thần ca – Hoàng Kim
Thiên Chúa đã tuyên phán – Hoàng Kim
Thiên Thần Gabriel – Hoàng Kim
Thiếu nữ Sion – Hoàng Kim
Thượng tầng trời cao – Hoàng Kim
Trên trời cao – Hoàng Kim
Trong chuồng bò – Hoàng Kim
Trời cao hỡi – Hoàng Kim
Vinh Danh – Hoàng Kim
Vua bình yên – Hoàng Kim
*
MÙA CHAY
*
Chúa hiển trị – Hoàng Kim
Chúa một niềm thương xót – Hoàng Kim
Lạy Chúa! Chúa một niềm – Hoàng Kim
*
TUẦN THÁNH
*
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Dân Ta ơi  – Hoàng Kim
Đây là mình Ta – Hoàng Kim
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ở đâu có bác ái – Hoàng Kim
Thập giá ngất cao – Hoàng Kim
Trong đêm – Hoàng Kim
Vinh quang của Ta – Hoàng Kim
*
MÙA PHỤC SINH
*
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca nhập lễ: Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca tâm niệm – Hoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần – Hoàng Kim
Con hãy nhớ rằng – Hoàng Kim
Chiên Vượt Qua – Hoàng Kim
Chúa thống trị – Hoàng Kim
Dân Chúa hỡi – Hoàng Kim
Dân Ta ơi – Hoàng Kim
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Đây là ngày Chúa – Hoàng Kim
Điều răn mới – Hoàng Kim
Đức Kitô – Hoàng Kim
Exsultet Trổi vang lên – Hoàng Kim
Mặc manh áo rách nát – Hoàng Kim
Này Đức Chúa – Hoàng Kim
Này người ngủ mê – Hoàng Kim
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ngày Vượt Qua – Hoàng Kim
Phụng vụ Phép rửa – Hoàng Kim
Vườn nho Chúa – Hoàng Kim
*
CHÚA BA NGÔI
*
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Thần Linh của Đức Chúa – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
Xin sai Thánh Linh – Hoàng Kim
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Hãy đi chầu Chúa – Hoàng Kim
*
MÌNH MÁU THÁNH
*
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
*
ĐỨC MẸ
*
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Magnificat – Hoàng Kim & Ngô Duy Linh
Mẹ là danh tiếng – Hoàng Kim
Mẹ về Thiên Cung – Hoàng Kim
*
CÁC THÁNH
*
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Hãy mở ra – Hoàng Kim
Lễ Thánh Giuse – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
*
CẦU HỒN
*
Con đặt hy vọng – Hoàng Kim
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Từ vực sâu – Hoàng Kim
*
THÁNH VỊNH
*
Bài ca mới – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
Con nâng hồn lên (Tv. 24) – Hoàng Kim
Chúa là Đấng chăn dắt tôi (Tv. 22) – Hoàng Kim
Chúa ơi xin Ngài xót thương (Tv. 50) – Hoàng Kim
Chúa Trời (Tv. 21) – Hoàng Kim
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Hãy mở ra (Tv. 23) – Hoàng Kim
Hãy tạ ơn (Tv. 135) – Hoàng Kim
Lạy Chúa xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim
Một bài ca mới (Tv. 97) – Hoàng Kim
Này con xin đến (Tv. 39) – Hoàng Kim
Nữ Hoàng (Tv. 44) – Hoàng Kim
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44) – Hoàng Kim
Nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Hoàng Kim
Nguồn trợ lực (Tv. 120) – Hoàng Kim
Tân ca một bài (Tv. 95) – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 95 – Hoàng Kim
Trái đất này (Tv. 32) – Hoàng Kim
Vinh quang của Chúa Trời (Tv. 144) – Hoàng Kim
Vui làm sao (Tv. 121) – Hoàng Kim
*
THIẾU NHI
*
Thánh lễ trẻ em 1 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 2 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 3 – Hoàng Kim
*
_____________________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s