*Nhạc sĩ Xuân Đàn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

ABC

*
Ca vang tình Chúa – Xuân Đàn
Cát bụi phận người – Xuân Đàn
Con tin Ngài thương đưa lối – Xuân Đàn
Con trông cậy vào Chúa – Xuân Đàn
Con vững tin vào Chúa – Xuân Đàn
Con xin đi theo Chúa – Xuân Đàn
Của lễ tình con – Xuân Đàn
Cuộc tình nay đã nên duyên – Xuân Đàn
*
Cho con ca vang – Xuân Đàn
Chúa biết con cần đến Ngài – Xuân Đàn
Chúa đến với người – Xuân Đàn
Chúa đỡ nâng đời con – Xuân Đàn
Chúa là hy vọng – Xuân Đàn
Chúa là mùa xuân – Xuân Đàn
Chúa mãi mãi yêu con – Xuân Đàn
Chúa nguồn cậy trông – Xuân Đàn
Chúa nguồn tình yêu – Xuân Đàn
Chúa yêu con từ ngàn xưa – Xuân Đàn
*
Dâng Chúa Hài Nhi – Xuân Đàn
Dâng Chúa mùa xuân – Xuân Đàn
Dâng lên Chúa – Xuân Đàn
Dâng lên Mẹ tình yêu – Xuân Đàn
Dâng nén trầm hương – Xuân Đàn
*
Hãy đến cùng Giuse – Xuân Đàn
Hy lễ cuộc đời – Xuân Đàn
Hy lễ đời con – Xuân Đàn
Hy lễ tình yêu – Xuân Đàn
*
Kính tiến Chúa – Xuân Đàn
Khấn xin Ngài dủ thương – Xuân Đàn
*
Lạy Mẹ La Vang – Xuân Đàn
Lạy Thánh Giuse – Xuân Đàn
Lễ dâng 1 – Xuân Đàn
Lễ dâng 2 – Xuân Đàn
Lễ dâng đầu năm – Xuân Đàn
Lễ vật mọn hèn – Xuân Đàn
Lời con nguyện cầu 1 – Xuân Đàn
Lời con nguyện cầu 2 – Xuân Đàn
*
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Xuân Đàn
Mẹ tình yêu – Xuân Đàn
Mẹ về Trời – Xuân Đàn
Mùa đông năm ấy – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 1 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 2 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 3 – Xuân Đàn
Mừng vui lên – Xuân Đàn
*
Này con xin đến – Xuân Đàn
Này đời con Chúa ơi – Xuân Đàn
Nép lòng bên Chúa – Xuân Đàn
*
Nguyện Chúa đoái nhận – Xuân Đàn
Nguyện Chúa thương giữ gìn – Xuân Đàn
Nguyện Mẹ thương – Xuân Đàn
Nguyện xin Thiên Chúa nhận thay – Xuân Đàn
Nguyện xin thương con – Xuân Đàn
*
Phó thác đời con cho Ngài – Xuân Đàn
*
Tán dương tình yêu Chúa – Xuân Đàn
Tay Ngài đỡ nâng – Xuân Đàn
Tình Chúa cao vời – Xuân Đàn
Tình Chúa thiết tha – Xuân Đàn
Tình Chúa yêu thương con 1 – Xuân Đàn
Tình Chúa yêu thương con 2 – Xuân Đàn
Tình Ngài bao la – Xuân Đàn
Tình yêu Chúa – Xuân Đàn
Tình yêu Thiên Chúa – Xuân Đàn
*
Thánh lễ nối dài – Xuân Đàn
Thân con là hạt bụi – Xuân Đàn
Thân con như cánh bèo – Xuân Đàn
Thờ lạy Chúa – Xuân Đàn
*
Trên đường về quê trời 1 – Xuân Đàn
Trên đường về quê trời 2 – Xuân Đàn
Trên đường về quê trời 3 – Xuân Đàn
Trọn tiếng xin vâng – Xuân Đàn
Trong cánh tay Ngài – Xuân Đàn
Trời cao ơi – Xuân Đàn
*
Về bên Mẹ – Xuân Đàn
Về với Chúa – Xuân Đàn
Vì Chúa yêu con – Xuân Đàn
Vì Chúa chính là tình yêu – Xuân Đàn
Vinh danh Thiên Chúa – Xuân Đàn
*
Xin cho con – Xuân Đàn
Xin Chúa thương mẹ cha 1 – Xuân Đàn
Xin Chúa thương mẹ cha 2 – Xuân Đàn
Xin Chúa thương mẹ cha 3 – Xuân Đàn
Xin Chúa thương soi lối – Xuân Đàn
Xin dâng Chúa – Xuân Đàn
Xin dâng Ngài – Xuân Đàn
Xin dâng tình yêu lứa đôi – Xuân Đàn
Xin tiến dâng lên – Xuân Đàn
*
Yêu con Ngài mãi yêu con – Xuân Đàn (CN.HL)
*
_________________________________
*

NHẬP LỄ

*
Này con xin đến – Xuân Đàn

DÂNG LỄ

*
Của lễ tình con – Xuân Đàn
Dâng lên Chúa – Xuân Đàn
Dâng nén trầm hương – Xuân Đàn
Hy lễ cuộc đời – Xuân Đàn
Hy lễ đời con – Xuân Đàn
Kính tiến Chúa – Xuân Đàn
Lễ dâng 1 – Xuân Đàn
Lễ dâng 2 – Xuân Đàn
Lễ vật mọn hèn – Xuân Đàn
Nguyện Chúa đoái nhận – Xuân Đàn
Xin dâng Chúa – Xuân Đàn
Xin dâng Ngài – Xuân Đàn
Xin tiến dâng lên – Xuân Đàn

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Ca vang tình Chúa – Xuân Đàn
Con tin Ngài thương đưa lối – Xuân Đàn
Con trông cậy vào Chúa – Xuân Đàn
Con vững tin vào Chúa – Xuân Đàn
Con xin đi theo Chúa – Xuân Đàn
Cho con ca vang – Xuân Đàn
Chúa biết con cần đến Ngài – Xuân Đàn
Chúa đỡ nâng đời con – Xuân Đàn
Chúa là hy vọng – Xuân Đàn
Chúa mãi mãi yêu con – Xuân Đàn
Chúa nguồn cậy trông – Xuân Đàn
Chúa nguồn tình yêu – Xuân Đàn
Chúa yêu con từ ngàn xưa – Xuân Đàn
Khấn xin Ngài dủ thương – Xuân Đàn
Lời con nguyện cầu 1 – Xuân Đàn
Lời con nguyện cầu 2 – Xuân Đàn
Này đời con Chúa ơi – Xuân Đàn
Nép lòng bên Chúa – Xuân Đàn
Nguyện Chúa thương giữ gìn – Xuân Đàn
Phó thác đời con cho Ngài – Xuân Đàn
Tán dương tình yêu Chúa – Xuân Đàn
Tay Ngài đỡ nâng – Xuân Đàn
Tình Chúa cao vời – Xuân Đàn
Tình Chúa thiết tha – Xuân Đàn
Tình Chúa yêu thương con 1 – Xuân Đàn
Tình Chúa yêu thương con 2 – Xuân Đàn
Tình Ngài bao la – Xuân Đàn
Tình yêu Chúa – Xuân Đàn
Tình yêu Thiên Chúa – Xuân Đàn
Thân con là hạt bụi – Xuân Đàn
Thân con như cánh bèo – Xuân Đàn
Trong cánh tay Ngài – Xuân Đàn
Về với Chúa – Xuân Đàn
Vì Chúa yêu con – Xuân Đàn
Vì Chúa chính là tình yêu – Xuân Đàn
Xin Chúa thương mẹ cha 1 – Xuân Đàn
Xin Chúa thương mẹ cha 2 – Xuân Đàn
Xin Chúa thương soi lối – Xuân Đàn
Yêu con Ngài mãi yêu con – Xuân Đàn

KẾT LỄ

*
Thánh lễ nối dài – Xuân Đàn

MÙA VỌNG

*
Mưa nguồn cứu rỗi 1 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 2 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 3 – Xuân Đàn
Trời cao ơi – Xuân Đàn

MÙA GIÁNG SINH

*
Chúa đến với người – Xuân Đàn
Dâng Chúa Hài Nhi – Xuân Đàn
Mùa đông năm ấy – Xuân Đàn
Vinh danh Thiên Chúa – Xuân Đàn

MÙA CHAY

*
Cát bụi phận người – Xuân Đàn

MÙA PHỤC SINH

*
Mừng vui lên – Xuân Đàn

MÌNH MÁU THÁNH

*
Thờ lạy Chúa – Xuân Đàn

ĐỨC MẸ

*
Dâng lên Mẹ tình yêu – Xuân Đàn
Lạy Mẹ La Vang – Xuân Đàn
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Xuân Đàn
Mẹ tình yêu – Xuân Đàn
Mẹ về Trời – Xuân Đàn
Nguyện Mẹ thương – Xuân Đàn
Trên đường về quê trời 1 – Xuân Đàn
Trên đường về quê trời 2 – Xuân Đàn
Trên đường về quê trời 3 – Xuân Đàn
Trọn tiếng xin vâng – Xuân Đàn
Về bên Mẹ – Xuân Đàn

CÁC THÁNH

*
Hãy đến cùng Giuse – Xuân Đàn
Lạy Thánh Giuse – Xuân Đàn

CHA MẸ

*
Xin Chúa thương mẹ cha 1 – Xuân Đàn
Xin Chúa thương mẹ cha 2 – Xuân Đàn
Xin Chúa thương mẹ cha 3 – Xuân Đàn

TẬN HIẾN

*
Xin cho con – Xuân Đàn

HÔN PHỐI

*
Cuộc tình nay đã nên duyên – Xuân Đàn
Hy lễ tình yêu – Xuân Đàn
Xin dâng tình yêu lứa đôi – Xuân Đàn

CẦU HỒN

*
Nguyện xin Thiên Chúa nhận thay – Xuân Đàn
Nguyện xin thương con – Xuân Đàn

XUÂN

*
Chúa là mùa xuân – Xuân Đàn
Dâng Chúa mùa xuân – Xuân Đàn
Lễ dâng đầu năm – Xuân Đàn

HỢP XƯỚNG

*
Mùa đông năm ấy – Xuân Đàn
Tán dương tình yêu Chúa – Xuân Đàn
Xin Chúa thương soi lối – Xuân Đàn
*
_______________________________________
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s