*Nhạc sĩ Tường Ân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Đn. 3Chúa đáng ca ngợi
Mừng vui lên
Is. 12Mừng vui lên
Vui mừng múc nước
Lc. 1Linh hồn tôi nhảy mừng
Tv. 4Xin chiếu sáng
Tv. 8Lạ lùng thay danh Chúa
Tv. 14Ai sẽ được vào nhà Chúa
Tv. 15Chúa là phần gia nghiệp
Gia nghiệp đời con
Lối trường sinh
Xin giữ gìn con
Tv. 16Nhìn chân dung Chúa
Tv. 17Chúa là dũng lực
Tv. 18Giới răn Chúa 
Lời ban sự sống
Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống
Tv. 21Ca vang giữa đại hội
Sao Ngài bỏ con
Tv. 22Chúa chăn dắt tôi
Chúa chăn nuôi và giữ gìn
Định cư nhà Chúa
Tv. 23Chúa ngự qua
Để Chúa ngự đến 
Những người tìm Chúa
Tv. 24Hồn con nâng lên tới Chúa
Tất cả nẻo đường
Xin chỉ bảo con
Xin nhớ lòng thương xót Chúa
Tv. 26Ánh sáng cứu độ
Chúa là sự sáng
Nguồn ánh sáng cứu độ
Tv. 28Chúa sẽ chúc phúc dân Người 
Tv. 29Chúa đã giải thoát con
Tv. 30Con xin phó thác
Xin Ngài là núi đá
Tv. 31Chúa là chốn tựa nương
Xin thứ tha tội con
Tv. 32Dân tộc Chúa chọn
Như chúng con cậy trông
Phúc thay dân tộc 
Tình thương Chúa dư tràn
Tv. 33Chúa đã thương đáp lời
Chúa luôn cạnh kề
Hãy nếm thử 1 
Hãy nếm thử 2
Hãy nếm thử 3
Tv. 36Ký thác đường đời
Tv. 39Này con xin đến
Xin đến phù trợ con
Tv. 44Hoàng hậu bên hữu Đức Vua 
Tv. 45Nước dòng sông
Tv. 46Chúa ngự lên
Tv. 49Ai đi đường thẳng ngay
Tv. 50Nguyện thương con
Quả tim trong sạch
Về cùng Cha tôi
Tv. 61Chỉ trong Thiên Chúa
Tv. 62Linh hồn con khao khát
Tv. 64Hạt giống
Hạt giống nào
Tv. 65Cõi đất hãy reo mừng Chúa
Tv. 66Chư dân hãy ca tụng Ngài
Xin Thiên Chúa xót thương
Tv. 67Chúa chuẩn bị chỗ định cư
Tv. 68Được hồi sinh
Lạy Chúa xin nhậm lời con
Tv. 70Loan truyền sự Chúa công minh 
Tv. 71Mọi dân nước thờ lạy Chúa
Triều đại Người
Tv. 77Bánh bởi trời
Đừng quên công trình Chúa
Tv. 79Vườn nho Thiên Chúa
Xin Ngài phục hồi
Tv. 84Xin tỏ lòng từ bi
Tv. 85Đấng nhân hậu
Tv. 88Ca ngợi tình thương Chúa
Tv. 89Dư đầy tình Chúa
Nơi con ẩn náu
Tv. 90Xin ở cùng con
Tv. 91Việc ca ngợi Chúa
Tv. 92Vua hiển trị
Tv. 94Đừng cứng lòng 1
Đừng cứng lòng 2 
Tv. 95Đấng Cứu Thế Giáng sinh
Hãy tường thuật phép lạ Chúa
Hôm nay Chúa Giáng sinh 
Kính tặng Thiên Chúa
Tv. 96Thiên Chúa hiển trị 
Tv. 97Ca tụng Chúa bài ca mới 
Chúa đã công bố ơn cứu độ
Chúa ngự đến cai trị 
Dân tộc của Chúa
Xem thấy ơn cứu độ
Tv. 102Chúa là Đấng từ bi
Chúa là Đấng xót thương
Ôi Đấng từ bi
Tv. 103Xin sai Thánh Thần
Tv. 106Hãy tán tạ Chúa 
Tv. 109Thượng tế Menkisêđê
Tv. 111Trong u tối Người xuất hiện
Tv. 112Ngợi khen Thiên Chúa
Tv. 114Đi trước thiên nhan
Tv. 115Chén chúc tụng
Lãnh chén cứu độ
Trong miền đất nhân sinh
Tv. 116Loan báo Tin Mừng 
Tv. 117Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa
Đây ngày Chúa lập
Ngày Chúa lập ra
Phiến đá bỏ rơi
Vì Chúa hảo tâm
Tv. 118Phúc thay ai tiến thân 
Yêu luật Chúa
Tv. 120Ơn phù trợ con
Tv. 121Tôi vui mừng 1 
Tôi vui mừng 2
Tv. 122Mắt nhìn lên Chúa
Tv. 125Lớn lao việc Chúa làm
Tv. 127Nguyện Chúa chúc phúc
Phúc cho người tôn sợ Chúa
Tv. 129Bởi vì Chúa xót thương
Tv. 130Xin gìn giữ linh hồn con
Tv. 136Thương nhớ Sion
Tv. 137Ca tụng lòng nhân hậu Chúa
Chúa đã nhậm lời con
Đàn ca kính Chúa
Lòng nhân hậu tồn tại
Tv. 144Chúa ở bên
Chúc tụng danh Chúa
Chúc tụng danh Ngài
Rộng mở bàn tay
Xin mở tay Ngài
Tv. 145Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen
Phúc cho người khó nghèo
Xin đến cứu độ
Tv. 146Hãy chúc tụng Chúa
Ôi Giêrusalem
ĐÁP CA

*
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49)
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14)
Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)
Ánh sáng cứu độ (Tv. 26)
*
Bánh bởi trời (Tv. 77)
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129)
*
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88)
Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97)
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137)
Ca vang giữa đại hội (Tv. 21)
Cõi đất hãy reo mừng Chúa (Tv. 65)
Con xin phó thác (Tv. 30)
*
Chén chúc tụng (Tv. 115)
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)
Chúa chăn nuôi và giữ gìn (Tv. 22)
Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67)
Chúa đã công bố ơn cứu độ (Tv. 97)
Chúa đã giải thoát con (Tv. 29)
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137)
Chúa đã thương đáp lời (Tv. 33)
Chúa đáng ca ngợi (Đn 3)
Chúa là chốn tựa nương (Tv. 31)
Chúa là dũng lực (Tv. 17)
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102)
Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15)
Chúa là sự sáng (Tv. 26)
Chúa luôn cạnh kề (Tv. 33)
Chúa ngự đến cai trị (Tv. 97)
Chúa ngự lên (Tv. 46)
Chúa ngự qua (Tv. 23)
Chúa ở bên (Tv. 144)
Chúa sẽ chúc phúc dân Người (Tv. 28)
Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144)
Chúc tụng danh Ngài (Tv. 144)
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66)
*
Dân tộc của Chúa (Tv. 99)
Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32)
Dư đầy tình Chúa (Tv. 89)
*
Đàn ca kính Chúa (Tv. 137)
Đấng Cứu Thế Giáng sinh (Tv. 95)
Đấng nhân hậu (Tv. 85)
Đây ngày Chúa lập (Tv. 117)
Để Chúa ngự đến (Tv. 23)
Đi trước thiên nhan (Tv. 114)
Định cư nhà Chúa (Tv. 22)
Đừng cứng lòng 1 (Tv. 94)
Đừng cứng lòng 2 (Tv. 94)
Đừng quên công trình Chúa (Tv. 77)
Được hồi sinh (Tv. 68)
*
Giới răn Chúa (Tv. 18)
*
Hạt giống (Tv. 64)
Hạt giống nào (Tv. 64)
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146)
Hãy nếm thử 1 (Tv. 33)
Hãy nếm thử 2 (Tv. 33)
Hãy nếm thử 3 (Tv. 33)
Hãy tán tạ Chúa (Tv. 106)
Hãy tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95)
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44)
Hôm nay Chúa Giáng sinh (Tv. 95)
Hồn con nâng lên tới Chúa (Tv. 24)
*
Kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95)
Ký thác đường đời (Tv. 36)
*
Lạ lùng thay danh Chúa (Tv. 08)
Lãnh chén cứu độ (Tv. 115)
Lạy Chúa xin nhậm lời con (Tv. 68)
Linh hồn con khao khát (Tv. 62)
Linh hồn tôi nhảy mừng
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen (Tv. 145)
Loan báo Tin Mừng (Tv. 116)
Loan truyền sự Chúa công minh (Tv. 70)
Lòng nhân hậu tồn tại (Tv. 137)
Lối trường sinh (Tv. 15)
Lời ban sự sống (Tv. 18)
Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống (Tv. 18)
Lớn lao việc Chúa làm (Tv. 125)
*
Mắt nhìn lên Chúa (Tv. 122)
Mọi dân nước thờ lạy Chúa (Tv. 71)
Mừng vui lên (Is 12)
*
Này con xin đến (Tv. 39)
Nơi con ẩn náu (Tv. 89)
Nước dòng sông (Tv. 45)
*
Ngày Chúa lập ra (Tv 117)
Ngợi khen Thiên Chúa (Tv. 112)
Nguồn ánh sáng cứu độ (Tv. 26)
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127)
Nguyện thương con (Tv. 50)
*
Nhìn chân dung Chúa (Tv. 16)
Như chúng con cậy trông (Tv. 32)
Những người tìm Chúa (Tv. 23)
*
Ôi Đấng từ bi (Tv. 102)
Ôi Giêrusalem (Tv. 146)
Ơn phù trợ con (TV. 120)
*
Phiến đá bỏ rơi (Tv. 117)
Phúc cho người khó nghèo (Tv. 145)
Phúc cho người tôn sợ Chúa (Tv. 127)
Phúc thay ai tiến thân (Tv. 118)
Phúc thay dân tộc (Tv. 32)
*
Quả tim trong sạch (Tv. 50)
*
Rộng mở bàn tay (Tv. 144)
*
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21)
*
Tất cả nẻo đường (Tv. 24)
Tình thương Chúa dư tràn (Tv. 32)
Tôi vui mừng 1 (Tv. 121)
Tôi vui mừng 2 (Tv. 121)
*
Thiên Chúa hiển trị (Tv. 96)
Thương nhớ Sion (Tv. 136)
Thượng tế Menkisêđê (Tv. 109)
*
Triều đại Người
Trong miền đất nhân sinh (Tv. 115)
Trong u tối Người xuất hiện (Tv. 111)
*
Về cùng Cha tôi (Tv. 50)
Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117)
Việc ca ngợi Chúa (Tv. 91)
Vua hiển trị (Tv. 92)
Vui mừng múc nước (Is 12)
Vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79)
*
Xem thấy ơn cứu độ (Tv. 97)
Xin chỉ bảo con (Tv. 24)
Xin chiếu sáng (Tv. 04)
Xin đến cứu độ (Tv. 145)
Xin đến phù trợ con (Tv. 39)
Xin gìn giữ linh hồn con (Tv. 130)
Xin giữ gìn con (Tv. 15)
Xin mở tay Ngài (Tv 144)
Xin Ngài là núi đá (Tv. 30)
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79)
Xin nhớ lòng thương xót Chúa (Tv. 24)
Xin ở cùng con (Tv. 90)
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84)
Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66)
Xin thứ tha tội con (Tv. 31)
Xuất hành ca
*
Yêu luật Chúa (Tv. 118)

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)

ĐỨC MẸ.

*
Cùng Mẹ

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Vì Ngài vẫn biết (Cảm nghiệm Gióp 14)

NHẬP LỄ.

*
Tiến bước lên nhà Cha
Về cùng bên Cha

DÂNG LỄ.

*
Biết dâng gì hơn
Của lễ tin yêu
Dâng niềm đợi mong
Hiến lễ trọn đời

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Ân tình không đổi thay
Gia nghiệp đời con (Tv. 15)
Ở lại với con

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Bộ Lễ Hồng Ân

MÙA CHAY.

*
Câu xướng Mùa Chay

________________________________________

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 500 Ca khúc

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s