*Thánh Thi – Thần Vụ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Cung hiến Thánh Đường (Kinh sáng)
Cung hiến Thánh Đường (Kinh chiều 1, 2)
*
Chúc tụng Đức Chúa/1 – Kim Loan

Chúc tụng Đức Chúa/2 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/3 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/4 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/5 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/6 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/7 – Kim Loan
*
Đại Lễ Phục Sinh (Kinh sáng)
Đại Lễ Phục Sinh (Kinh chiều)
Đại Lễ Phục Sinh (Kinh Tối)
*
Giêsu nguồn hy vọng (Kinh sáng) – Nguyễn Sơn
Kính chào Đức Nữ Vương – Kim Loan
Kính lạy Bà – Kim Loan
*
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời – Kim Loan
Lạy Mẫu Nghi cao cả – Kim Loan
Lạy Nữ Hoàng Thiên quốc – Kim Loan
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Kinh sáng)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Giáng Sinh (Kinh sáng)
Lễ Giáng Sinh (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Hiển Linh (Kinh sáng)
Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (02/02) (Kinh sáng)
Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (02/02) (Kinh chiều 1, 2) 
Lễ Hiển Linh (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Kinh sáng)
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Chúa Hiển Dung (06/08) (Kinh sáng)
Lễ Chúa Hiển Dung (06/08) (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09) (Kinh sáng)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/09) (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Thánh Tâm (Kinh sáng)
Lễ Thánh Tâm (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô (Kinh sáng + Kinh chiều 1, 2)
Lễ Thăng Thiên (Kinh sáng)
Lễ Thăng Thiên (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Hiện Xuống (Kinh sáng)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Kinh sáng)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Kinh sáng)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08) (Kinh sáng)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08) (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Thánh Gia Thất (Kinh sáng)
Lễ Thánh Gia Thất (Kinh chiều 1, 2)
Lễ Truyền Tin (Kinh sáng)
Lễ Truyền Tin (Kinh chiều 1, 2)
Lễ 25/01 (Kinh sáng)
Lễ 17/02 (Kinh sáng)
Lễ 17/12 (Kinh chiều)
Lễ Các Thánh (01/11) (Kinh sáng)
Lễ Các Thánh (01/11) (Kinh chiều 1, 2)
*
Linh hồn tôi/1 – Kim Loan
Linh hồn tôi/2 – Kim Loan
Linh hồn tôi/3 – Kim Loan
Linh hồn tôi/4 – Kim Loan
Linh hồn tôi/5 – Kim Loan
Linh hồn tôi/6 – Kim Loan
Linh hồn tôi/7 – Kim Loan
Linh hồn tôi/8 – Kim Loan
Linh hồn tôi/9 – Kim Loan
Linh hồn tôi/10 – Kim Loan
Lửa thánh – Trầm Thiên Thu
*
Mùa hoan lạc Vượt Qua – Kim Long
Muôn lạy Chúa/1 – Kim Loan
Muôn lạy Chúa/2 – Kim Loan
*
Sinh Nhật Thánh Gioan (24/06) (Kinh sáng)
Sinh Nhật Thánh Gioan (24/06) (Kinh chiều 1, 2)
*
Tín hữu qua đời (Kinh sáng)
Tín hữu qua đời (Kinh sáng)
*
Các Tổng Lãnh Thiên Thần (29/09) (Kinh sáng)
Các Tổng Lãnh Thiên Thần (29/09) (Kinh chiều)
Các Thiên Thần hộ thủ (02/10) (Kinh sáng)
Các Thiên Thần hộ thủ (02/10) (Kinh chiều)
*
Đức Kitô Vua vũ trụ (Kinh sáng)
Đức Kitô Vua vũ trụ (Kinh chiều 1, 2)
Đức Mẹ (Kinh sáng)
Đức Trinh Nữ Maria (Kinh chiều 1, 2)
Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria (19/03) (Kinh sáng)
Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria (19/03) (Kinh chiều 1, 2)
Thánh Giuse Thợ (01/05) (Kinh sáng + chiều)
Thánh Gioan Tông Đồ (Tác giả sách Tin Mừng) (27/12) (Kinh sáng)
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (Kinh chiều 1, 2)
Thánh Gioan Thánh Giá/1 (Kinh Sáng)
Thánh Gioan Thánh Giá/2 (Kinh Sáng)
Thánh Nam (Kinh sáng)
Thánh Nam (Kinh chiều)
Thánh Nữ (Kinh sáng)
Thánh Nữ (Kinh chiều)
Thánh Mục Tử (Kinh sáng)
Thánh Mục Tử (Kinh chiều)
Thánh Tiến Sĩ (Kinh sáng)
Thánh Tiến Sĩ (Kinh chiều)
Thánh Tông Đồ (Mùa Phục Sinh) (Kinh sáng)
Thánh Tông Đồ (Mùa Phục Sinh) (Kinh chiều)
Thánh Tông Đồ (Ngoài Mùa Phục Sinh) (Kinh sáng)
Thánh Tông Đồ (Ngoài Mùa Phục Sinh) (Kinh chiều)
Thánh Tử Đạo (Kinh sáng)
Thánh Tử Đạo (Kinh chiều)
Thánh Trinh Nữ (Kinh sáng)
Thánh Trinh Nữ (Kinh chiều)
Thánh Anh Hài (28/12) (Kinh sáng)
Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc (Kinh sáng)
Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc (Kinh chiều 1, 2)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/Cung 1 (Kinh sáng)
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/Cung 1 (Kinh chiều 1)
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/Cung 2 (Kinh chiều)
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/Cung 2 (Kinh sáng)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Kinh sáng)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Kinh chiều)
Chúa Nhật Tuần 1/Cung 1 (Kinh sáng)
Chúa Nhật Tuần 1/Cung 1 (Kinh chiều 2)
Chúa Nhật Tuần 1/Cung 2 (Kinh sáng)
Chúa Nhật Tuần 1/Cung 2 (Kinh chiều 1)
Chúa Nhật Tuần 2/Cung 1 (Kinh sáng)
Chúa Nhật Tuần 2/Cung 1 (Kinh chiều 2)
Chúa Nhật Tuần 2/Cung 2 (Kinh sáng)
Chúa Nhật Tuần 2/Cung 2 (Kinh chiều 1)
Chúa Nhật Tuần 1/Cung 1 (Kinh chiều)
Chúa Nhật Tuần 1/Cung 2 (Kinh chiều)
Chúa Nhật Tuần 2/Cung 1 (Kinh chiều)
Chúa Nhật Tuần 2/Cung 2 (Kinh chiều)
Chúa Nhật Lễ Lá (Kinh sáng)
Chúa Nhật Lễ Lá (Kinh chiều)
*
Thứ Hai Tuần 1/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Hai Tuần 1/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Hai Tuần 1/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Hai Tuần 1/Cung 2 (Kinh chiều)
Thứ Hai Tuần 2/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Hai Tuần 2/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Hai Tuần 2/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Hai Tuần 2/Cung 2 (Kinh chiều)
Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh (Kinh sáng)
Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh (Kinh chiều)
Thứ Hai sau Lễ Thăng Thiên (Kinh chiều)
Thứ Hai sau Lễ Thăng Thiên, Lễ Thánh Thần (Kinh chiều 1, 2)
*
Thứ Ba Tuần 1/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Ba Tuần 1/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Ba Tuần 1/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Ba Tuần 1/Cung 2 (Kinh chiều)
Thứ Ba Tuần 2/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Ba Tuần 2/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Ba Tuần 2/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Ba Tuần 2/Cung 2 (Kinh chiều)
*
Thứ Tư Lễ Tro/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Tư Lễ Tro/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Tư Lễ Tro/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Tư Lễ Tro/Cung 2 (Kinh chiều)
Thứ Tư Tuần 1/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Tư Tuần 1/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Tư Tuần 1/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Tư Tuần 1/Cung 2 (Kinh chiều)
Thứ Tư Tuần 2/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Tư Tuần 2/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Tư Tuần 2/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Tư Tuần 2/Cung 2 (Kinh chiều)
*
Thứ Năm Tuần 1/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Năm Tuần 1/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Năm Tuần 1/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Năm Tuần 1/Cung 2 (Kinh chiều)
Thứ Năm Tuần 2/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Năm Tuần 2/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Năm Tuần 2/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Năm Tuần 2/Cung 2 (Kinh chiều)
*
Thứ Sáu Tuần 1/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Sáu Tuần 1/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Sáu Tuần 1/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Sáu Tuần 1/Cung 2 (Kinh chiều)
Thứ Sáu Tuần 2/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Sáu Tuần 2/Cung 1 (Kinh chiều)
Thứ Sáu Tuần 2/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Sáu Tuần 2/Cung 2 (Kinh chiều)
*
Thứ Bảy Tuần 1/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Bảy Tuần 1/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Bảy Tuần 2/Cung 1 (Kinh sáng)
Thứ Bảy Tuần 2/Cung 2 (Kinh sáng)
Thứ Bảy Tuần Thánh (Kinh sáng)
Thứ Bày Tuần Thánh (Kinh chiều)
*
Xướng đáp kinh tối/1 – Kim Loan
Xướng đáp kinh tối/2 – Kim Loan

___________________________________

Thánh ca Phụng vụ

Nhạc Công giáo
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s