*Nhạc sĩ Phong Trần (Lm. ) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bên Giêsu
Bên máng lừa (Dâng lễ)
*
Ca khen Thánh Mônica (Các Thánh)
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (Nhập lễ)
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (tt)
Ca ngợi Thánh Giuse
Ca tụng Thánh Giuse
Các Thánh Anh Hài (Nhập lễ)
Con dâng lên Ngài/1 (Dâng lễ)
Con thuộc về Chúa (Tận hiến)
Của lễ con dâng (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
Cùng Ba Vua dâng lễ vật (Dâng lễ)
Cùng bước theo Thầy Giêsu
Cùng đi Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Cùng với Ba Vua (Dâng lễ)
*
Chúa đã gọi con
Chúa mời gọi con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn có đó
Chúa vẫn mãi yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chuyện đời hiến dâng
Dâng Chúa Mẹ Cha/1 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/2 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/3 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/4 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/5 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/6 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/7 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/8 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/9 (Cha Mẹ)
Dâng Chúa Mẹ Cha/10 (Cha Mẹ)
*
Dâng lên (Dâng lên)
*
Dưới chân Thập giá/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/4 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/5 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/6 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/7 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/8 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/9 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dưới chân Thập giá/10 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đây bàn tay con (Dâng lễ)
Đây là ngày (Tv. 117) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đến cùng Giuse
Đôi tay con đây (Dâng lễ)
Đôi tay này (Dâng lễ)
*
Giêsu I Love You
*
Hãy hỏi Chúa đi
Hãy kể cho Chúa nghe
Hiến lễ đời con (Dâng lễ)
Hình như
Hòa với trầm hương (Dâng lễ)
*
Khẩn cầu cùng Thánh Giuse
*
Khúc dân ca dâng Mẹ/1
Khúc dân ca dâng Mẹ/2
Khúc dân ca dâng Mẹ/3
Khúc dân ca dâng Mẹ/4
Khúc dân ca dâng Mẹ/5
Khúc dân ca dâng Mẹ/6
Khúc dân ca dâng Mẹ/7
Khúc dân ca dâng Mẹ/8
Khúc dân ca dâng Mẹ/9
Khúc dân ca dâng Mẹ/10
Khúc dân ca dâng Mẹ/11
*
Lạy Thánh Giuse
Lặng
Lễ dâng (Lễ Thánh Gia)
Lễ vật con dâng/1 (Dâng lễ)
Lễ vật con dâng/2 (Dâng lễ)
Lễ vật dâng Chúa (Lễ Giáng Sinh)
Lễ vật dâng Chúa (tt)
Lễ vật dâng Chúa (Lễ Giáng Sinh – Thiếu nhi)
Lễ vật dâng Chúa (tt)
Lễ vật dâng Chúa Hài Đồng (Mùa Giáng Sinh)
Lễ vật tiến dâng (Dâng lễ)
*
Lòng thành con tiến dâng (Dâng lễ)
Lòng thành con tiến dâng (tt)
*
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/1 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/2 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/3 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/4 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/5 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/6 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/6 (tt)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/6 (tt)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/7 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/8 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/9 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/10 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/11 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/12 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/14 (Mùa Giáng Sinh)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/15 (Mùa Giáng Sinh) (2) (3)
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng/16 (Mùa Giáng Sinh)
*
Lời kinh dâng Mẹ/1
Lời kinh dâng Mẹ/2
Lời kinh dâng Mẹ/3
Lời kinh dâng Mẹ/4
Lời kinh dâng Mẹ/5
Lời kinh dâng Mẹ/6
Lời kinh dâng Mẹ/7
Lời kinh dâng Mẹ/8
Lời kinh dâng Mẹ/10
*
Lời kinh nguyện cầu/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/4 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/5 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/6 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/7 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/8 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/9 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/10 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh nguyện cầu/11 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Lời nguyện đầu xuân/1 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/2 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/3 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/4 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/5 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/6 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/7 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/8 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/9 (Xuân)
Lời nguyện đầu xuân/10 (Xuân)
*
Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tv. 44) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Một lần khấn hứa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nào cùng Ba Vua (Nhập lễ)
Nợ trăm năm – Phong Trần
*
Ngàn lời tạ ơn
Nguyện cầu cho các đẳng linh hồn (Cầu Hồn)
Nguyện hiến dâng (Tận hiến)
*
Ơn Ta đủ cho con
*
Phó thác nơi Thánh Giuse
*
Quỳ bên hang đá Chúa (Mùa Giáng Sinh)
*
Ta là ai trong vụ án Giêsu
Tạ ơn Chúa Giáng Sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tấm bánh đời con
Tiến dâng Ngài (Dâng lễ)
Tìm đến Hang đá Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Tìm về Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Tìm về nguồn Giêsu
Tôn vinh Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Tha thứ
Thánh Giuse bảo trợ những khó khăn
Thánh Giuse gương lao động
Thánh Stêphanô Tử Đạo (Các Thánh)
Thành tâm kính dâng (Dâng lễ)
*
Thập giá đời con/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/4 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/5 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/6 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/7 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/8 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/9 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/10 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con/11 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Thập giá lời kinh/1
Thập giá lời kinh/2
Thập giá lời kinh/3
Thập giá lời kinh/4
Thập giá lời kinh/5
Thập giá lời kinh/6
Thập giá lời kinh/7
Thập giá lời kinh/8
Thập giá lời kinh/9
Thập giá lời kinh/10
*
Ước mơ của Mẹ
*
Xin Thánh Giuse
Xin Thánh Giuse cầu bàu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s