*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

MÙA VỌNG – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A (Tv. 121)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A (Tv. 71)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A (Tv. 145)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B (Tv. 79)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B (Tv. 84)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B (Lc. 1)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 88)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C (Tv. 24)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C (Tv. 125)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C (Is. 12)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C (Tv. 79)

MÙA GIÁNG SINH – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*
Lễ Giáng Sinh Ban Đêm (95)
Lễ Giáng Sinh Rạng Đông (96)
Lễ Giáng Sinh Ban Ngày (97)
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
Chúa Nhật 2 Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)
Lễ Chúa Hiển Linh (Tv. 71)
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)

MÙA CHAY – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Tv. 50)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay A (Tv. 32)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay A (Tv. 94)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay A (Tv. 22)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay A (Tv. 129)
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
*
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay B (Tv. 24)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay B (Tv. 115)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay B (Tv. 18)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay B (Tv. 136)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay B (Tv. 50)
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
*
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C (Tv. 90)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay C (Tv. 26)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay C (Tv. 102)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Tv. 33)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay C (Tv. 125)
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)

TUẦN THÁNH – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
Đáp Ca 1 Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)
Đáp Ca 2 Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)
Đáp Ca 3 Thứ Bảy Tuần Thánh (Xh. 15)
Đáp Ca 4 Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)
Đáp Ca 5 Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)
Đáp Ca 6 Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)
Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 41)
Đáp Ca 7  Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)
Đáp Ca Bài Thánh Thư Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 117)

MÙA PHỤC SINH – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*
Chúa Nhật Phục Sinh A+B+C (Tv. 117)
Ca tiếp liên – Lễ Phục Sinh A+B+C
*
Chúa Nhật 2 Phục Sinh A (Tv. 117)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh A (Tv. 15)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh A (Tv. 22)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh A (Tv. 32)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh A (Tv. 65)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh A (Tv. 26)
*
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B (Tv. 117)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B (Tv. 4)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B (Tv. 117)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Tv. 21)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B (Tv. 97)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Tv. 102)
*
Chúa Nhật 2 Phục Sinh C (Tv. 117)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (Tv. 29)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh C (Tv. 99)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh C (Tv. 144)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh C (Tv. 66)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh C (Tv. 96)
*
Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46)
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103)
Ca tiếp liên (Lễ Hiện Xuống)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Is. 12)

MÙA THƯỜNG NIÊN A – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*
Chúa chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 02 Thường Niên A (Tv. 39)
Chúa Nhật 03 Thường Niên A (Tv. 26)
Chúa Nhật 04 Thường Niên A (Tv. 145)
Chúa Nhật 05 Thường Niên A (Tv. 111)
Chúa Nhật 06 Thường Niên A (Tv. 118)
Chúa Nhật 07 Thường Niên A (Tv. 102)
Chúa Nhật 08 Thường Niên A (Tv. 61)
Chúa Nhật 09 Thường Niên A (Tv. 30)
Chúa Nhật 10 Thường Niên A (Tv. 49)
Chúa Nhật 11 Thường Niên A (Tv. 99)
Chúa Nhật 12 Thường Niên A (Tv. 68)
Chúa Nhật 13 Thường Niên A (Tv. 88)
Chúa Nhật 14 Thường Niên A (Tv. 144)
Chúa Nhật 15 Thường Niên A (Tv. 64)
Chúa Nhật 16 Thường Niên A (Tv. 85)
Chúa Nhật 17 Thường Niên A (Tv. 118)
Chúa Nhật 18 Thường Niên A (Tv. 144)
Chúa Nhật 19 Thường Niên A (Tv. 84)
Chúa Nhật 20 Thường Niên A (Tv. 66)
Chúa Nhật 21 Thường Niên A (Tv. 137)
Chúa Nhật 22 Thường Niên A (Tv. 62)
Chúa Nhật 23 Thường Niên A (Tv. 94)
Chúa Nhật 24 Thường Niên A (Tv. 102)
Chúa Nhật 25 Thường Niên A (Tv. 144)
Chúa Nhật 26 Thường Niên A (Tv. 24)
Chúa Nhật 27 Thường Niên A (Tv. 79)
Chúa Nhật 28 Thường Niên A (Tv. 22)
Chúa Nhật 29 Thường Niên A (Tv. 95)
Chúa Nhật 30 Thường Niên A (Tv. 17)
Chúa Nhật 31 Thường Niên A (Tv. 130)
Chúa Nhật 32 Thường Niên A (Tv. 62)
Chúa Nhật 33 Thường Niên A (Tv. 127)
Chúa Nhật 34 Thường Niên A (Tv. 22)

MÙA THƯỜNG NIÊN B – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*

MÙA THƯỜNG NIÊN C – THÁNH VỊNH ĐÁP CA.

*

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN

*
Bộ lễ Nguyện Cầu – Đinh Công Huỳnh

NHẬP LỄ.

*
Cung thánh huyền linh
Hòa vang khúc nhạc (+ Đinh Công Lý)
Lòng hân hoan
Nhịp bước lên đền
Ôi vui sướng
Tiệc Thánh Chúa mời (Tv. 80) – Lễ Mình Máu Chúa Kitô)
Tiến lên đền thánh
Trần hoàn vui lên
Trần thế hòa ca (+ Đinh Dũng)
Về cung điện Chúa
Về nơi cung thánh
Về nhà Chúa ta
Vui sướng biết bao – Đinh Công Huỳnh

ALLELUIA.

*
Alleluia (hòa âm)
Alleluia (+ Đinh Công Lý)
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) (+ Huỳnh Minh Kỳ)
Alleluia Hôn phối (+ Đinh Công Lý)
Alleluia Lễ Tử Đạo
Alleluia Mẫu Tận Hiến
Alleluia Phục Sinh

ĐÁP CA

*
Ai ngụ trong đềm tạm Chúa (Tv. 14) – Đinh Công Huỳnh
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Đinh Công Huỳnh
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Bên dòng sông Babylon (Tv 136) – Đinh Công Huỳnh
Bởi Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) – Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi Chúa muôn đời (Tv. 88) – Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi tình thương (Tv. 88) – Đinh Công Huỳnh
Ca tụng thánh danh (Tv. 148) – Đinh Công Huỳnh
Các ngươi hãy ngợi khen Chúa (Tv. 134) – Đinh Công Huỳnh
Con ẩn náu bên Ngài (Tv. 70) – Đinh Công Huỳnh
Con ca mừng Chúa (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh
Con chúc tụng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con nương nhờ Ngài (Tv. 7) – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ loan truyền (Tv. 70) – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50) – Đinh Công Huỳnh
Con vươn hồn lên tới Chúa (Tv. 24) – Đinh Công Huỳnh
Chúa công bố (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Chúa cứu tôi (Tv. 33) 
Chúa chăn nuôi (Tv. 22) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chuẩn bị (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh
Chúa Đấng tối cao (Tv. 96) – Đinh Công Huỳnh
Chúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chúa gìn giữ chúng ta – Đinh Công Huỳnh
Chúa hay xót thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là gia nghiệp (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sáng đời con (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh
Chúa tha tội lỗi con (Tv. 31) – Đinh Công Huỳnh
Chúa thiện hảo nhường bao (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Chúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa quyền thế (Tv. 95) – Đinh Công Huỳnh
Đấng thánh Israel (Is. 12) – Đinh Công Huỳnh
Đức từ bi muôn thuở (Tv. 117) – Đinh Công Huỳnh
Đường lối Chúa – Đinh Công Huỳnh
Hát ca danh Chúa (Tv. 12) – Đinh Công Huỳnh
Hát lên muôn dân (Tv. 148) – Đinh Công Huỳnh
Hát mừng Chúa bài ca mới (Tv. 95) – Đinh Công Huỳnh
Hát mừng Thiên Chúa (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh
Hãy đến tung hô Chúa (Tv. 94) – Đinh Công Huỳnh
Hãy tung hô Chúa (Tv. 65) – Đinh Công Huỳnh
Hân hoan trong Chúa (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh
Hồn ơi ngợi khen Chúa (Tv. 145) – Đinh Công Huỳnh
Hỡi Sion (Tv. 149) – Đinh Công Huỳnh
Israel là vườn nho Chúa (Tv. 79) – Đinh Công Huỳnh
Kìa người đau khổ (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Khi con thức giấc (Tv. 16) – Đinh Công Huỳnh
Lạ lùng thay danh Chúa (Tv. 8) – Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62) – Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa xin phù trợ con (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh
Lạy Mẹ giữ gìn Ca Nguyện Thánh Ân – Đinh Công Huỳnh
Lòng Chúa khoan nhân (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Niềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1) – Đinh Công Huỳnh
Ngụ trên núi Thánh (Tv. 14) – Đinh Công Huỳnh
Người chính trực (Tv. 10) – Đinh Công Huỳnh
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120) – Đinh Công Huỳnh
Phần gia nghiệp con (Tv. 15) – Đinh Công Huỳnh
Rao giảng Tin Mừng (Tv. 116) – Đinh Công Huỳnh
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21) – Đinh Công Huỳnh
Tôi trông đợi Chúa (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh
Thượng Tế muôn đời (Tv. 109) – Đinh Công Huỳnh
Truyền rao Tin Mừng (Tv. 116) – Đinh Công Huỳnh
Vui sướng biết bao (Tv. 121) – Đinh Công Huỳnh
Xin nghe tiếng con (Tv. 5) – Đinh Công Huỳnh
Xin ở cùng con (Tv. 90) – Đinh Công Huỳnh

DÂNG LỄ

*
Bánh miến tinh tuyền
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên
Bánh thơm nho lành
Bánh trắng rượu ngon
Biết lấy gì?
Bông lúa mới
Có gì để dâng?
Của lễ dâng Cha
Của lễ tiến dâng
Của lễ toàn thiêu
Cùng dâng lên
Dâng bánh và rượu
Dâng Chúa
Dâng Chúa bánh rượu
Dâng Chúa đôi tay nhỏ bé
Dâng tuổi thơ
Đây bánh rượu
Hiến lễ chờ mong
Hiến lễ tinh tuyền
Hiệp dâng của lễ
Hương trầm nghi ngút
Hy lễ nhân sinh
Lấy gì dâng Chúa?
Lấy gì để dâng?
Lễ dâng ba miền
Lễ dâng tình yêu (+ Đinh Dũng)
Lễ dâng Thánh Gia thất
Lễ vật cung tiến
Lễ vật huyền siêu
Lòng chân thành
Lời nguyện dâng lên
Một nắng hai sương (+ Huỳnh Minh Kỳ)
Ngũ dâng/1
Ngũ dâng/2
Như hương trầm (lời: Thiên Lý)
Rượu bánh tinh tuyền
Rượu bánh thơm nồng
Tâm hồn trẻ thơ
Tâm tình dâng Cha
Tiến dâng của lễ
Tiến dâng lễ vật
Trầm hương dâng Chúa
Xin dâng lên

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Bài ca chứng nhân
Bao la tình Chúa
Bình an nơi đâu
Bông hoa bé nhỏ
Ca vang tình yêu Chúa/1 (+ Đinh Minh Hoàng)
Ca vang tình yêu Chúa/2 (+ Đinh Minh Hoàng)
Ca vang tình yêu Chúa/3
Ca vang tình yêu Chúa/4
Cao vời tình Chúa
Có Chúa trong đời
Con có bao giờ (+ Đinh Dũng)
Con không xin gì
Con muốn hòa tan
Con nương tựa Chúa
Con tin nơi Chúa
Con tin yêu Chúa
Cuộc sống là hồng ân
Cha tác sinh con
Chìm trong lời kinh
Chính Chúa là gia nghiệp
Cho con gặp Chúa
Cho con quên chính mình
Cho con thêm lòng tin
Cho con trái tim của Chúa
Cho con trở nên giống Chúa
Cho con tựa nương
Chúa chính là tình yêu
Chúa đã dạy con
Chúa! Đối tượng đời con
Chúa là đá tảng
Chúa là hạnh phúc đời con
Chúa luôn quan phòng
Chúa thấu hiểu đời con
Chúa vẫn luôn bên con
Đời con
Đừng để con thất vọng
Đường công chính
Giêsu! Xin nhớ đến con
Hãy ngợi mừng Chúa
Hòa khúc tạ ơn
Hồn con hoang vắng
Hương kinh nguyện cầu
Hướng về trời cao
Kinh cầu trong đêm
Kinh đêm
Khao khát nên Thánh
Khao khát sống trong nhà Chúa
Khao khát tình Cha
Khi bóng chiều buông
Khúc hát đời con
Loài hoa nơi nhà Chúa
Lời ca tri ân
Mãi chúc khen Ngài
Mãi vang lời ngợi ca
Một đời cho Chúa
Nếu đẹp lòng Cha
Nếu không có Ngài
Niềm tín thác
Ngài là bầu trời (+ Đinh Dũng)
Ngọt ngào tình Chúa
Ngồi kề bên Chúa
Ngợi ca Đấng tạo thành
Nguồn bình an
Nguồn chân lý cao vời
Nguyện cầu trong đêm
Như hoa hướng dương
Phúc thay!
Sống là chấp nhận
Suối mát ân tình (+ Đinh Công Lý)
Tác phẩm của Chúa
Tất cả là của Chúa
Tiếng kinh đêm
Tìm Nhan Chúa
Tìm về bên Chúa
Tìm về chân lý
Tìm về suối an bình
Tình Cha thương con
Tình Chúa biến đổi đời con
Tình Chúa ngời sáng
Tình Chúa như cánh đại bàng
Tình Chúa như suối hiền
Tình khúc tri ân (ý thơ: Từ Linh)
Tình Ngài cao siêu
Tình Ngài là…
Trong dòng sông ơn thánh
Xin dẫn con về
Xin đừng quên con
Xin hướng lòng con tới Chúa
Xin mở lòng trí con
Xin nói với con
Xin ở lại với con
Xin thêm lòng tin
Yêu thương nồng thắm

KẾT LỄ

*
Cùng Mẹ tạ lễ – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Chúa Kitô – Đinh Công Huỳnh
Loan báo Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Ngài sai con đi – Đinh Công Huỳnh
Ra đi làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu Chúa thúc bách – Đinh Công Huỳnh
Vào đời làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Xin sai chúng con – Đinh Công Huỳnh
*

MÙA VỌNG

*
Con đợi mong Chúa – Đinh Công Huỳnh
Chờ ngày Chúa đến – Đinh Công Huỳnh
Chúa là nguồn sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chút ân tình đêm đông – Đinh Công Huỳnh
Dâng nỗi chờ mong – Đinh Công Huỳnh
Đêm đông lạnh lẽo – Đinh Công Huỳnh
Đợi trông Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Hồn con khát khao – Đinh Công Huỳnh
Hồn vọng Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Khát mong – Đinh Công Huỳnh
Khấn nguyện trời cao – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Mùa Vọng – Đinh Công Huỳnh
Mong chờ – Đinh Công Huỳnh
Mưa Vị Công Chính – Đinh Công Huỳnh
Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
*

MÙA GIÁNG SINH

*
Ánh sao Bê-lem – Đinh Công Huỳnh
Ba Vua phương Đông – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Chúa hiển linh – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã làm người – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã sinh ra đời – Đinh Công Huỳnh
Chúa sinh ra đời – Đinh Công Huỳnh
Chút ân tình đêm đông – Đinh Công Huỳnh
Đấng cứu thế đã Giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Đêm Hồng Phúc – Đinh Công Huỳnh
Đêm Thánh Ân – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Đón Chúa ra đời – Đinh Công Huỳnh
Đón Vua bình an – Đinh Công Huỳnh
Đợi trông Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Giáng Sinh về – Đinh Công Huỳnh
Hài Nhi Giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Hồn vọng Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Giáng Sinh – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Máng cỏ Bêlem – Đinh Công Huỳnh
Máng lừa đơn sơ – Đinh Công Huỳnh
Mẹ suy niệm trong lòng – Đinh Công Huỳnh
Nơi hang đá nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời đã đến (+ Huỳnh Minh Kỳ)
Nhạc khúc đêm đông – Đinh Công Huỳnh
Rộn ràng Giáng Sinh – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu Giáng Sinh – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu vô chung vô thủy – Đinh Công Huỳnh
Vì sao Chúa đến – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa thánh ân – Đinh Công Huỳnh
*

MÙA CHAY & TUẦN THÁNH

*
Bao la tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân Chúa
Canvê chiều buồn
Canvê chiều tím – Đinh Công Huỳnh
Cùng Thầy lên núi – Đinh Công Huỳnh
Cha vẫn chờ con
Cha vẫn lặng thinh
Chiên hoang trở về
Chiều xưa
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa tiến vào thành
Chúa vẫn buồn – Đinh Công Huỳnh
Chúa vẫn lặng thinh – Đinh Công Huỳnh
Giọt lệ ăn năn – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ Phục Sinh – Đinh Công Huỳnh
Kiếp cỏ cây – Đinh Công Huỳnh
Kiếp nhân sinh – Đinh Công Huỳnh
Kiếp phù hoa – Đinh Công Huỳnh
Một lòng tự hối – Đinh Công Huỳnh
Nếu con chợt nhớ – Đinh Công Huỳnh
Nỗi buồn người con hoang – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Thị Kim Tuyền
Nguồn sống vô biên – Đinh Công Huỳnh
Người yêu tôi – Đinh Công Huỳnh
Nhìn về Thập giá – Đinh Công Huỳnh
Phận người mong manh – Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Đinh Công Huỳnh
Ta là tro bụi – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu và Thánh giá – Đinh Công Huỳnh (thơ Từ Linh)
Tựa áng mây trôi – Đinh Công Huỳnh
Thánh giá nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Thánh giá tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Thập tự Canvê – Đinh Công Huỳnh
Trên đỉnh Canvê – Đinh Công Huỳnh
Tro bui thân con – Đinh Công Huỳnh
Trở về cùng Cha – Đinh Công Huỳnh
Xin cho con – Đinh Công Huỳnh
*
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*

MÙA PHỤC SINH

*
Các trẻ Do Thái – Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ, Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ Phục Sinh – Đinh Công Huỳnh
Tôma chớ cứng tin – Đinh Công Huỳnh
*

CHÚA BA NGÔI

*
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tôn vinh Chúa muôn đời – Đinh Công Huỳnh
*

CHÚA KITÔ VUA

*
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giêsu Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*

CHÚA THÁNH THẦN

*
Khấn xin Chúa Thánh Thần
Lửa tình yêu
Ngọn gió Thánh Linh
Ngọn lửa Thánh Thần
Nguyện Chúa Thánh Linh
Nguyện xin Chúa Thánh Linh (+ Đinh Dũng)
Nguyện xin Ngôi Ba
Như Thần khí Chúa
Thánh Thần Chúa
Thánh Thần ngự trên tôi
Thần khí Chúa
Xin Thần Linh Chúa

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM

*
Bánh thiêng
Con vui sướng
Đây Thịt Máu Ta
Mình Máu Thánh Chúa
Rước Chúa vào lòng
Tôn sùng Thánh Tâm
Thánh Tâm tình yêu
Thánh Tâm từ ái
Thánh Thể nhiệm mầu
Thờ lạy Chúa Giêsu
Trái tim cực thánh
Xin viếng thăm hồn con

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

*
Ánh mắt xót thương (ý thơ: Từ Linh)
Ca vang lòng thương xót Chúa
Chỉ nơi lòng thương xót Chúa
Chốn con ẩn náu
Chúa vẫn xót thương
Chúa xót thương con
Chuỗi hạt lòng thương xót Chúa
Đại dương thương xót (ý thơ: Từ Linh)
Giêsu! Con tín thác vào Ngài
Loan tin lòng thương xót Chúa
Lòng con tin tưởng nơi Chúa
Suy tôn lòng thương xót Chúa
Tìm về lòng thương xót Chúa
Tín thác vào Chúa
Trong cơn hiểm nghèo
Xin ơn chữa lành
Xin uốn lòng con

ĐỨC MẸ

*
25 Vững tâm bên Mẹ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ave Maria de Fatima
Ánh mắt Mẹ nhân từ
Ánh trăng diệu huyền
Bến Hải cùng Mẹ đồng hành
Biển đời gian truân
Bước đi cùng Mẹ (+ Đinh Công Lý)
Ca khen Mẹ Vô Nhiễm
Ca ngợi Mẹ Thiên Chúa
Con dâng lên Mẹ
Con hái hoa dâng Mẹ
Con yêu Mẹ nhiều
Cùng Mẹ con đi
Cùng Mẹ dâng lễ
Chạy đến Mẹ TàPao
Chuỗi kinh Mân Côi
Dâng hoa kính Mẹ (+ Huỳnh Minh Kỳ)
Dâng Mẹ bài ca
Dâng Mẹ lòng tri ân
Dâng Mẹ ngàn hoa
Dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi
Dâng về Mẹ
Đáp tiếng xin vâng – Đinh Công Huỳnh
Đến bên Mẹ La Vang
Đến mà nghe (Tv. 65) – Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31/05)
Fatima! Lời Mẹ khuyên
Hai tiếng “Xin vâng”
Hái hoa dâng Mẹ
Hát khen Mẹ về trời
Hát khen mừng Mẹ Mân Côi
Hoa Mân Côi dâng Mẹ
Hoa thiêng dâng Mẹ
Hương kinh dâng Mẹ
Kết hoa dâng Mẹ
Lạy Mẹ Mân Côi
Lời Mẹ dạy con
Maria dưới chân Thập giá
Maria Mẹ của con
Maria Mẹ đầy ơn – Đinh Công Huỳnh
Maria! Mẹ hằng cứu giúp
Maria! Mẹ Thiên Chúa
Maria! Nữ vương Việt Nam
Maria vẹn tuyền
Mẹ Chúa uy quyền
Mẹ là Trạng Sư
Mẹ Maria
Mẹ ơi! Giữ gìn quê hương con
Mẹ TàPao
Mẹ vô nhiễm thai
Một điềm lạ vĩ đại
Muôn hoa tươi xinh
Mừng Mẹ lên trời
Mừng Mẹ Thiên Chúa
Mừng sinh nhật Mẹ
Núi rừng La Vang
Nữ trinh triều thiên
Ngôi sao sáng – (thơ: Nguyễn Văn Luyến)
Nguyện cầu đêm thâu
Nguyện cầu Mẹ Mân Côi
Nguyện cầu Mẹ vô nhiễm
Nguyện Mẹ thương xứ đạo con
Như lời xin vâng
Quỳ trước ngai Mẹ
Sắc hoa dâng Mẹ
Tạ ơn Mẹ
Tiễn con chiều hoang vắng
Tiến về La Vang
Tháng hoa về
Thánh Mẫu La Vang
Thương con Mẹ ơi
Tràng hoa dâng Mẹ
Trên đồi chiều Canvê
Thiên sứ truyền tin
Trở về đi con
Về cùng Mẹ La Vang
Về Lộ Đức
Vui ca bên Mẹ
Vững tin như Mẹ
Xin Mẹ dẫn con đi
Xin Mẹ phù hộ quê hương

ĐỨC MẸ (DÂNG HOA)

*
Dâng Mẹ ngàn hoa – Đinh Công Huỳnh
Kết hoa dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Tháng hoa về – Đinh Công Huỳnh
*

NGỢI CA ĐỨC MẸ

*
Chạy đến Mẹ Tàpao – Đinh Công Huỳnh
Mẹ nguồn cậy trông – Đinh Công Huỳnh
Mẹ Tàpao – Đinh Công Huỳnh
*

CÁC THÁNH.

*
Ca mừng Thánh gia
Ca mừng thánh Têrêsa
Cánh hoa tình yêu
Cêcilia! Bông huệ tinh khiết
Con muốn là tình yêu 
Chìa khóa Nước Trời (+Huỳnh Minh Kỳ)
Chúa cứu tôi (Tv. 33)
Dòng máu anh hùng
Đaminh đuốc sáng trần gian (08/08)
Đấng cao trọng
Đoàn người anh dũng
Don Bosco tấm gương giới trẻ
Đường công chính
Gioan 23 Người Cha nhân hậu
Giuse! Bông huệ tinh khiết
Giuse! Gương vâng phục
Hãy đến cùng Giuse
Hiến dâng máu đào
Hoa thơm Đất Việt – Thánh Anê Lê Thị Thành (12/07)
Hoan ca Gioan Phao lô II
Kính thánh Ignatiô
Kính Thánh Vincentê
Lạy Cha Thánh Giuse
Lễ vật hy sinh
Mary Mac Killop dấu chỉ yêu thương (08/08)
Mừng kính Thánh Giuse Lao động
Mừng kính Thánh Stêphanô
Niềm tin kiêu hùng
Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Ngợi ca Thánh Augustinô
Nguyện xin Thánh Cêcilia
Những giọt máu đào
Những tấm bánh
Phanxicô Xaviê bước chân truyền giáo
Rosa Lima hương thơm thánh thiện (28/03)
Têrêsa bé nhỏ
Têrêsa Chúa Giêsu
Tiến hoa Thánh Têrêsa
Tôn vinh Thánh Giuse
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng
Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang
Thánh Henry II
Thánh Micae Nguyễn Huy Vỹ
Thánh Phêrô Lê Tùy
Thánh Philípphê
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Trong lòng Giáo Hội 
Việt Nam dòng máu anh hùng

CHA MẸ

*
Ánh sáng đời con (+ Nguyễn Ly)
Ân sâu nghĩa đầy (+ Nguyễn Ly)
Ân tình Mẹ Cha
Bao la tình Cha
Công ơn trời biển
Dâng nụ tầm xuân
Dòng sông đã ngừng trôi
Ghi ơn Sinh Thành
Hoa lòng dâng kính
Khắc ghi tình Cha
Khúc ca ân tình
Lấy chi đáp đền
Lệ khóc cho con
Lời kinh cho gia đình
Mẹ ơi! Đừng xa con
Mừng thượng thọ
Ngọt ngào tình Mẹ Cha
Ơn Cha nghĩa Mẹ/1
Ơn Cha nghĩa Mẹ/2
Ơn Cha nghĩa Mẹ/3
Ơn Cha nghĩa Mẹ/4
Ơn Cha nghĩa Mẹ/5
Ơn Cha nghĩa Mẹ/6
Ơn Cha nghĩa Mẹ/7
Ơn Cha nghĩa Mẹ/8
Ơn Cha nghĩa Mẹ/9
Ơn Cha nghĩa Mẹ/10
Ơn Mẹ (+ Đình Công Lý)
Tâm hồn bé nhỏ
Tiếng ru vào đời
Tìm về tổ ấm
Tình Mẹ (+ Nguyễn Ly)
Tình nghĩa Mẹ Cha
Tình yêu gia đình
Trái tim Mẹ Cha
Vầng dương đã khuất

CẦU HỒN

*
Chốn thảm sầu
Chúa đến gọi con
Dâng Chúa người thân
Đến trước thiên tòa
Giờ đã điểm
Khi người nằm xuống
Lễ dâng các linh hồn
Mẹ ơi xót thương
Nơi thẳm sâu
Nơi vực sâu
Nguyện xin Chúa thương
Tạm biệt (+ Đinh Dũng)
Tiễn người về lòng đất
Từ giã cõi đời
Từ nơi tối tăm
Từ nơi vực sâu
Từ trần gian
Trình diện Nhan Chúa
Về cõi trường sinh
Xin dủ lòng thương
Xin đưa con về
Xin vĩnh biệt (+ Đinh Công Lý)

TẬN HIẾN

*
25 Năm hồng ân Linh mục
40 Năm hành trình theo Chúa
Bước chân người nở hoa
Con có là chi
Con chọn Chúa
Con đây Chúa ơi!
Con xin đến
Cha chọn con
Chúa cất tiếng gọi con
Chúa đã chọn con
Chúa đã gọi con
Chúa đã thương con (+ Đinh Dũng)
Chúa muốn con làm gì?
Chúa muốn gì nơi con?
Chúa vẫn luôn bên con
Chứng nhân Tin Mừng
Dâng khúc tạ ơn
Đuốc sáng trần gian
Được Ngài sai đi
Hiến dâng cho Ngài
Hồng phúc Chúa ban
Hy lễ đời con
Khăn lúp trên đầu con
Khúc hát tạ ơn
Lạy Chúa! Xin nhận lấy
Lấy gì tạ ơn Chúa
Linh mục của Chúa
Linh mục sứ giả Tin Mừng
Một điều con mơ ước
Một đời con theo Chúa
Nào con biết lấy gì
Này con xin đến
Niềm vui theo Chúa
Nữ tỳ của Chúa
Ngài cất tiếng gọi con
Nguồn khao khát duy nhất đời tôi
Nhân chứng của Chúa
Nhiệm mầu tình Chúa
Như Cha đã sai Thầy
Sứ vụ Linh mục
Tấm áo dòng trinh nguyên
Tiến lên trao dâng
Tiếng Chúa gọi con
Tiếng gọi bao đời
Tiếng gọi nhiệm mầu
Tiếng gọi trong đêm vắng
Tình khúc hiến dâng
Từ trước xa vời
Thực thi ý Chúa
Trọn đời con thuộc về Chúa
Trọn đời hiến dâng (+ Thy Thy)
Xin Chúa giữ gìn các Linh mục

HÔN PHỐI

*
25 năm chuỗi ngày hồng ân
25 năm hồng ân cảm tạ
40 năm hồng ân (+ Tô Diệu Yên)
Ánh nến hiệp nhất
Bước vào tình yêu
Chắp tay nguyện cầu
Chúa đã chúc phúc
Dâng đôi tim hồng
Dâng Mẹ đời hôn nhân
Dìu nhau vào Thánh điện
Đường lối Chúa
Giao kết ân tình
Hân hoan tiến vào
Hoa tình thắm nồng (+ Đinh Công Lý)
Hoa trái tình yêu
Kỷ niệm 50 năm thành hôn
Kỷ niệm ngày hồng ân
Lễ vật dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật dâng Chúa
Lời hứa thủy chung
Mãi bên nhau
Mẹ ơi con đến – Đinh Công Huỳnh
Mùa xuân tình yêu
Nụ hoa tình yêu
Nguyện cầu cho tình yêu
Tiệc hồng Cana
Tiến bước trong tình yêu
Tình sắt duyên son (+ Đinh Công Lý)
Tình yêu Adam Eva – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu dâng Chúa Hài Nhi
Tình yêu kết ước
Trao lời nguyện ước
Trao nhau yêu thương (thơ: Từ Linh)
Trọn đời có nhau
Xin Mẹ dẫn bước

THÁNH VỊNH.

*
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136)
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95)
Ca ngợi Chúa muôn đời (Tv. 88)
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)
Ca tụng Thánh Danh (Tv. 148)
Các ngươi hãy ngợi khen Chúa (Tv. 134)
Câu xướng
Con ẩn náu bên Ngài (Tv. 70)
Con chúc tụng Chúa
Con nương nhờ Ngài (Tv. 7)
Chúa cai quản chư dân
Chúa là chốn dung thân (Tv. 89)
Đường lối Chúa – Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)
Hát ca Danh Ngài (Tv. 12)
Hát lên muôn dân (Tv. 148)
Hát mừng Chúa bài ca mới (Tv. 95)
Hát mừng Thiên Chúa (Tv. 67)
Hãy đến tung hô Chúa (Tv. 94)
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua
Hỡi Sion (Tv. 149)
Lời Chúa là sự sống (Tv. 18)
Luật pháp của Chúa (Tv. 118)
Miêu duệ Người tồn tại
Phúc đức cho người (Tv. 118)
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21)
Tôi trông đợi Chúa (Tv. 39)
Tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 96)
Xin nghe tiếng con (Tv. 5)

THÁNH VỊNH – NĂM A.

*
Trẩy lên Đền Thánh (Tv. 121) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Hoa công lý triển nở (Tv. 71) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Lạy Chúa xin cứu độ (Tv. 145) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Hoàng Đế hiển vinh (Tv. 23) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
*
Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh (Tv. 95) – Lễ Giáng Sinh Ban Đêm/ABC
Vua hiển trị (Tv. 96) – Lễ Giáng Sinh Rạng Đông/ABC
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97) – Lễ Giáng Sinh Ban Ngày/ABC
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Lễ Thánh Gia Thất/ABC
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa/ABC
Ngôi Lời Nhập Thể (Tv. 147) – Chúa Nhật 2 Sau Lễ Giáng Sinh/ABC
Chúa Hiển Linh (Tv. 71) – Lễ Chúa Hiển Linh/ABC
Trong cảnh thái bình – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa/ABC
*
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Thứ Tư Lễ Tro/ABC
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Chúa Nhật 1 mùa Chay
Lòng từ bi Chúa (Tv. 32) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Mục tử nhân hậu (Tv. 22) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Chúa giàu ơn cứu độ (Tv. 129) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay
Sao Chúa bỏ con? (Tv. 21) – Chúa Nhật Lễ Lá/ABC
*
Dâng chén chúc tụng (Tv. 115) – Thứ Năm Tuần Thánh/ABC
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Thứ Sáu Tuần Thánh/ABC
Ân sủng của Chua (Tv. 32) – Đáp Ca 1 Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) – Đáp Ca 2 Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Uy linh Người cao cả (Xh. 15) – Đáp Ca 3 Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Chúa giải thoát con (Tv. 29) – Đáp Ca 4 Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Nguồn suối cứu độ (Is. 12) – Đáp Ca 5 Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Lời trường sinh (Tv. 18) – Đáp Ca 6 Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Hồn con khát Chúa (Tv. 41) – Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Quả tim trong sạch (Tv. 50) – Đáp Ca 7  Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
Ca khen mừng Chúa (Tv. 117) – Đáp Ca Bài Thánh Thư Thứ Bảy Tuần Thánh/ABC
*
Chúa đã lập ra (Tv. 117) – Chúa Nhật Phục Sinh/ABC
Ca tiếp liên – Lễ Phục Sinh/ABC
Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Đường lối trường sinh (Tv. 15) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Trông cậy nơi Chúa (Tv. 32) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Ơn lành của Chúa (Tv. 26) – Chúa Nhật 7 Phục Sinh
*
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên/ABC
Xin Ngài canh tân (Tv. 103) – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống/ABC
Ca tiếp liên – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống/ABC
Tôn vinh Chúa muôn đời (Đn. 3) – Lễ Chúa Ba Ngôi
Giêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147) – Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lòng Chúa yêu thương (Tv. 102) – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
*
Lạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39) – Chúa Nhật 2 Thường Niên
Chúa là Đấng cứu độ tôi (Tv. 26) – Chúa Nhật 3 Thường Niên
Phúc thay ai nghèo khó (Tv. 45) – Chúa Nhật 4 Thường Niên
Người đã xuất hiện (Tv. 111) – Chúa Nhật 5 Thường Niên
Phúc đức cho người (Tv. 118) – Chúa Nhật 6 Thường Niên
Chúa từ bi (Tv. 102) – Chúa Nhật 7 Thường Niên
Niềm vui nơi Chúa (Tv. 61) – Chúa Nhật 8 Thường Niên
Cho con trú ẩn (Tv. 30) – Chúa Nhật 9 Thường Niên
Thiên Chúa cứu độ (Tv. 49) – Chúa Nhật 10 Thường Niên
Dân tộc của Chúa (Tv. 99) – Chúa Nhật 11 Thường Niên
Đức từ bi Chúa (Tv. 68) – Chúa Nhật 12 Thường Niên
Ca ngợi tình thương (Tv. 88) – Chúa Nhật 13 Thường Niên
Xin chúc tụng Chúa (Tv. 144) – Chúa Nhật 14 Thường Niên
Hạt giống sinh hoa kết quả (Tv. 64) – Chúa Nhật 15 Thường Niên
Chúa nhân hậu khoan dung (Tv. 85) – Chúa Nhật 16 Thường Niên
Con yêu chuộng luật pháp (Tv. 118) – Chúa Nhật 17 Thường Niên
Xin Ngài thi ân (Tv. 144) – Chúa Nhật 18 Thường Niên
Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Chúa Nhật 19 Thường Niên
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66) – Chúa Nhật 20 Thường Niên
Xin đừng bỏ rơi (Tv. 137) – Chúa Nhật 21 Thường Niên
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62) – Chúa Nhật 22 Thường Niên
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94) – Chúa Nhật 23 Thường Niên
Lòng Chúa khoan nhân (Tv. 102) – Chúa Nhật 24 Thường Niên
Chúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Chúa Nhật 25 Thường Niên
Xin nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24) – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Israel là vườn nho Chúa (Tv. 79) – Chúa Nhật 27 Thường Niên
Tôi sẽ định cư (Tv. 22) – Chúa Nhật 28 Thường Niên
Dâng Chúa quyền thế (Tv. 95) – Chúa Nhật 29 Thường Niên
Chúa là dũng lực con (Tv. 17) – Chúa Nhật 30 Thường Niên
Xin giữ hồn con (Tv. 130) – Chúa Nhật 31 Thường Niên
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62) – Chúa Nhật 32 Thường Niên
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Chúa Nhật 33 Thường Niên
Chúa chăn nuôi (Tv. 22) – Chúa Nhật 34 Thường Niên

THÁNH VỊNH – NĂM B.

*
Xin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Linh hồn tôi vui mừng (Lc. 1) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Con sẽ ca ngợi Chúa (Tv. 88) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
*
Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh (Tv. 95) – Lễ Giáng Sinh (Đêm)
Vua hiển trị (Tv. 96) – Lễ Giáng Sinh (Rạng Đông)
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97) – Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày)
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Lễ Thánh Gia Thất
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ngôi Lời Nhập Thể (Tv. 147) – Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Chúa Hiển Linh (Tv. 71) – Lễ Hiển Linh
Trong cảnh thái bình (Tv. 28) – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
*
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Thứ Tư Lễ Tro
Tất cả nẻo đường Chúa (Tv. 24) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Miền đất nhân sinh (Tv. 115) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Lời trường sinh (Tv. 18) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Nếu tôi không nhớ đến Người (Tv. 136) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Cho con quả tim trong sạch (Tv. 50) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay
*
Sao Chúa bỏ con? (Tv. 21) – Chúa Nhật Lễ Lá
Dâng chén chúc tụng (Tv. 115) – Thứ Năm Tuần Thánh
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Thứ Sáu Tuần Thánh
Ân sủng của Chúa (Tv. 32) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 1)
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 2)
Uy linh Người cao cả (Xh. 15) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 3)
Chúa giải thoát con (Tv. 29) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 4)
Nguồn suối cứu độ (Is. 12) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 5)
Lời trường sinh (Tv. 18) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 6)
Hồn con khát Chúa (Tv. 41) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 7)
Quả tim trong sạch (Tv. 50) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 7)
Ca khen mừng Chúa (Tv. 117) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca Thánh Thư)
*
Chúa đã lập ra (Tv. 117) – Chúa Nhật Phục Sinh
Ca tiếp liên (Lễ Phục Sinh)
Đức từ bi của Người (Tv. 117) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Xin chiếu sáng Thiên Nhan (Tv. 4) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Phiến đá thợ xây loại bỏ (Tv. 117) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Vang lên trong Đại Hội (Tv. 21) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chúa công bố ơn cứu độ (Tv. 97) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Ngai vàng của Chúa (Tv. 102) – Chúa Nhật 7 Phục Sinh
*
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Lễ Thăng Thiên
Xin Ngài canh tân (Tv. 103) – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ca tiếp liên (Lễ Hiện Xuống)
Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32) – Lễ Chúa Ba Ngôi
Chén cứu độ (Tv. 115) – Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Nguồn suối cứu độ (Is. 12) – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
*
Lạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39) – Chúa Nhật 2 Thường Niên
Lối bước của Ngài (Tv. 24) – Chúa Nhật 3 Thường Niên
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94) – Chúa Nhật 4 Thường Niên
Đàn hát mừng Thiên Chúa (Tv. 146) – Chúa Nhật 5 Thường Niên
Chúa là chốn con nương nhờ (Tv. 31) – Chúa Nhật 6 Thường Niên
Xin Chúa chữa hồn con (Tv. 40) – Chúa Nhật 7 Thường Niên
Chúa từ bi (Tv. 102) – Chúa Nhật 8 Thường Niên
Đấng phù trợ chúng ta (Tv. 80) – Chúa Nhật 9 Thường Niên
Bởi Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Chúa Nhật 10 Thường Niên
Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91) – Chúa Nhật 11 Thường Niên
Tán tạ Thiên Chúa (Tv. 106) – Chúa Nhật 12 Thường Niên
Chúa giải thoát con (Tv. 29) – Chúa Nhật 13 Thường Niên
Ngước mắt nhìn Chúa (Tv. 122) – Chúa Nhật 14 Thường Niên
Lạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Chúa Nhật 15 Thường Niên
Mục tử nhân hậu (Tv. 22) – Chúa Nhật 16 Thường Niên
Xin Ngài thi ân (Tv. 144) – Chúa Nhật 17 Thường Niên
Chúa ban bánh bởi trời (Tv. 77) – Chúa Nhật 18 Thường Niên
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – Chúa Nhật 19 Thường Niên
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – Chúa Nhật 20 Thường Niên
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – Chúa Nhật 21 Thường Niên
Ai ngụ trong đền tạm Chúa? (Tv. 14) – Chúa Nhật 22 Thường Niên
Hồn tôi ngợi khen Chúa (Tv, 145) – Chúa Nhật 23 Thường Niên
Tôi tiến đi trước Nhan Chúa (Tv. 114) – Chúa Nhật 24 Thường Niên
Chúa nâng đỡ hồn con (Tv. 53) – Chúa Nhật 25 Thường Niên
Giới răn Chúa chính trực (Tv. 18) – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Chúa Nhật 27 Thường Niên
No phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) – Chúa Nhật 28 Thường Niên
Lòng từ bi Chúa (Tv. 32) – Chúa Nhật 29 Thường Niên
Chúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) – Chúa Nhật 30 Thường Niên
Chúa là dũng lực con (Tv. 17) – Chúa Nhật 31 Thường Niên
Hồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) – Chúa Nhật 32 Thường Niên
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) – Chúa Nhật 33 Thường Niên
Chúa mặc thiên oai (Tv. 92) – Chúa Nhật 34 Thường Niên

THÁNH VỊNH – NĂM C.

*
Con vươn hồn lên tới Chúa (Tv. 24) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Chúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Đấng Thánh Israel (Is. 12) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Xin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
*
Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh (Tv. 95) – Lễ Giáng Sinh Đêm
Vua hiển trị (Tv. 96) – Lễ Giáng Sinh Rạng Đông
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97) – Lễ Giáng Sinh Ngày
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Lễ Thánh Gia Thất
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ngôi Lời Nhập Thể (Tv. 147) – Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Chúa Hiển Linh (Tv. 71) – Lễ Hiển Linh
Trong cảnh thái bình (Tv. 28) – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
*
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Thứ Tư Lễ Tro
Xin ở cùng con (Tv. 90) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Chúa là sự sáng đời con (Tv. 26) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Chúa hay xót thương (Tv. 102) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Chúa thiện hảo nhường bao (Tv. 33) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Chúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay
*
Sao Chúa bỏ con? (Tv. 21) – Chúa Nhật Lễ Lá
Dâng chén chúc tụng (Tv. 115) – Thứ Năm Tuần Thánh
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Thứ Sáu Tuần Thánh
Ân sủng của Chúa (Tv. 32) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 1)
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 2)
Uy linh Người cao cả (Xh. 15) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 3)
Chúa giải thoát con (Tv. 29) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 4)
Nguồn suối cứu độ (Is. 12) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 5)
Lời trường sinh (Tv. 18) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 6)
Hồn con khát Chúa (Tv. 41) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 7)
Quả tim trong sạch (Tv. 50) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca 7)
Ca khen mừng Chúa (Tv. 117) – Thứ Bảy Tuần Thánh (Đáp ca Thánh Thư)
*
Chúa đã lập ra (Tv. 117) – Chúa Nhật Phục Sinh
Ca tiếp liên (Lễ Phục Sinh)
Đức từ bi muôn thuở (Tv. 117) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Chúa giải thoát con (Tv. 29) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Dân tộc của Chúa (Tv. 99) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Chúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Chúa Đấng tối cao (Tv. 96) – Chúa Nhật 7 Phục Sinh
*
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Lễ Thăng Thiên
Xin Ngài canh tân (Tv. 103) – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ca tiếp liên (Lễ Hiện Xuống)
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Lễ Chúa Ba Ngôi
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chúa chăn nuôi (Tv. 22) – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
*
Tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95) – Chúa Nhật 2 Thường Niên
Lời Chúa là sự sống (Tv. 18) – Chúa Nhật 3 Thường Niên
Con sẽ loan truyền (Tv. 90) – Chúa Nhật 4 Thường Niên
Con ca mừng Chúa (Tv. 137) – Chúa Nhật 5 Thường Niên
Niềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1) – Chúa Nhật 6 Thường Niên
Chúa từ bi (Tv. 102) – Chúa Nhật 7 Thường Niên
Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91) – Chúa Nhật 8 Thường Niên
Rao giảng Tin Mừng (Tv. 116) – Chúa Nhật 9 Thường Niên
Chúa giải thoát con (Tv. 29) – Chúa Nhật 10 Thường Niên
Chúa tha tội lỗi con (Tv. 31) – Chúa Nhật 11 Thường Niên
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62) – Chúa Nhật 12 Thường Niên
Phần gia nghiệp con (Tv. 15) – Chúa Nhật 13 Thường Niên
Hãy tung hô Chúa (Tv. 65) – Chúa Nhật 14 Thường Niên
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Chúa Nhật 15 Thường Niên
Ngụ trên Núi Thánh (Tv. 14) – Chúa Nhật 16 Thường Niên
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Chúa Nhật 17 Thường Niên
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94) – Chúa Nhật 18 Thường Niên
Chúa là gia nghiệp (Tv. 32) – Chúa Nhật 19 Thường Niên
Lạy Chúa! Xin phù trợ con (Tv. 39) – Chúa Nhật 20 Thường Niên
Truyền rao Tin Mừng (Tv. 116) – Chúa Nhật 21 Thường Niên
Chúa chuẩn bị (Tv. 67) – Chúa Nhật 22 Thường Niên
Chúa là chốn dung thân (Tv. 89) – Chúa Nhật 23 Thường Niên
Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50) – Chúa Nhật 24 Thường Niên
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Chúa Nhật 25 Thường Niên
Hồn ơi! Ngợi khen Chúa (Tv. 145) – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94) – Chúa Nhật 27 Thường Niên
Chúa công bố (Tv. 97) – Chúa Nhật 28 Thường Niên
Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120) – Chúa Nhật 29 Thường Niên
Kìa người đau khổ (Tv. 33) – Chúa Nhật 30 Thường Niên
Con sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144) – Chúa Nhật 31 Thường Niên
Khi con thức giấc (Tv. 16) – Chúa Nhật 32 Thường Niên
Chúa cai quản chư dân (Tv. 97) – Chúa Nhật 33 Thường Niên
Vui sướng biết bao (Tv. 121) – Chúa Nhật 34 Thường Niên

THÁNH CA TIN MỪNG

*
Ai được cứu rỗi – Đinh Công Huỳnh
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai tin sẽ được sống – Đinh Công Huỳnh
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bà góa nghèo – Đinh Công Huỳnh
Bài ca đức ái – Đinh Công Huỳnh
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Các ngươi chớ phân ly – Đinh Công Huỳnh
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cầu nguyện không ngừng – Đinh Công Huỳnh
Con chiên lạc – Đinh Công Huỳnh
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cuộc đời sẽ qua đi – Đinh Công Huỳnh
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Đinh Công Huỳnh
Cho đi bằng cả tấm lòng – Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chúc phúc – Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngờ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Vua – Đinh Công Huỳnh
Chúa quy tụ dân Người – Đinh Công Huỳnh
Chúng tôi phải làm gì – Đinh Công Huỳnh
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chuyện người gieo giống – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân sự sáng – Đinh Công Huỳnh
Dacaria! Đừng sợ – Đinh Công Huỳnh
Dấu hiệu nhận ra Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dọn đường cho Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đến để được chữa lành – Đinh Công Huỳnh
Điềm lạ Giona – Đinh Công Huỳnh
Điều răn trọng nhất – Đinh Công Huỳnh
Đức tin sống động – Đinh Công Huỳnh
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giờ cứu rỗi đã đến gần – Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hạt giống nảy mầm – Đinh Công Huỳnh
Hãy ăn năn thống hối – Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy rao giảng Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Hãy sẵn sàng – Đinh Công Huỳnh
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tỉnh thức – Đinh Công Huỳnh
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tha thứ – Đinh Công Huỳnh
Hãy trả cho Cêsarê – Đinh Công Huỳnh
Hãy trở nên như trẻ thơ – Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không thể làm tôi hai chủ – Đinh Công Huỳnh
Lòng biết ơn – Đinh Công Huỳnh
Lòng tin mạnh mẽ – Đinh Công Huỳnh
Lời cầu nguyện khiêm tốn – Đinh Công Huỳnh
Mười trinh nữ – Đinh Công Huỳnh
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Trời đã đến gần – Đinh Công Huỳnh
Người cha nhân hậu – Đinh Công Huỳnh
Phần thưởng trên trời – Đinh Công Huỳnh
Phép lạ bánh và cá – Đinh Công Huỳnh
Phục vụ như Chúa – Đinh Công Huỳnh
Quyền năng của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tấm lòng khiêm cung – Đinh Công Huỳnh
Tiệc cưới Chúa mời – Đinh Công Huỳnh
Tiếng kêu trong hoang địa – Đinh Công Huỳnh
Tin mừng Chúa cứu độ – Đinh Công Huỳnh
Tội con Chúa đã thứ tha – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Từ bỏ chính mình – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu năm xưa + Huỳnh Minh Kỳ
Xin cho con được thấy – Đinh Công Huỳnh
Yến tiệc với người nghèo – Đinh Công Huỳnh
Yêu người như Chúa – Đinh Công Huỳnh
*

THÁNH CA TẠ ƠN

*
100 năm thăng trầm
Cảm tạ ân tình Chúa
Con nay biết lấy gì? (+ Đinh Dũng)
Dâng Chúa lời chúc tụng
Dâng khúc tán dương
Đoản khúc tri ân
Hòa khúc tri ân
Hồng ân Chúa ban
Hồng phúc Chúa ban
Khúc hát tạ ơn
Khúc hát tri ân
Một đời tạ ơn
Một thời hồng ân
Muôn đời tạ ơn Cha
Muôn tiếng ngợi ca
Ngàn lời ngợi ca
Tâm tình tri ân
Thượng tiến khúc tri ân
Tri ân tình Chúa
Vang khúc tạ ơn
Vang lời ngợi ca

THIẾU NHI

*
Ai là anh em tôi – Đinh Công Huỳnh
Ân huệ tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dâng tuổi thơ – Đinh Công Huỳnh
*

XUÂN

*
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dâng gia đình – Đinh Công Huỳnh
Dâng lên Chúa xuân – Đinh Công Huỳnh
Dâng về Chúa xuân – Đinh Công Huỳnh
Đón ánh xuân hồng – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ đầu mùa – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng cầu mùa – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng ngày đầu xuân – Đinh Công Huỳnh
Mừng xuân mới sang – Đinh Công Huỳnh
Nữ vương mùa xuân – Đinh Công Huỳnh
Rượu bánh bốn mùa – Đinh Công Huỳnh
Vui đón xuân về – Đinh Công Huỳnh
Xuân sang nguyện cầu – Đinh Công Huỳnh
*

HỢP XƯỚNG

*
Hồng ân Chúa ban – Đinh Công Huỳnh
Phúc thay – Đinh Công Huỳnh
*

THÁNH CA VÀO ĐỜI

*
Ai là anh em tôi?
Bài ca chứng nhân
Bàn tay Chúa đó
Books of New Testament
Books of Old Testament
Bước thang cuộc đời
Ca nguyện thánh ân/1
Ca nguyện thánh ân/2
Con có tội tình chi
Chuyện người gieo giống
Dâng lời cảm tạ
Dâng Mẹ đoàn con
Dấu chân hoang đàng
Đồng hành với Chúa Kitô (+ Đinh Công Lý)
Đợi chờ
Hãy cho họ ăn
Hãy ra đi
Kiếp cỏ cây
Kiếp nhân sinh
Khải hoàn ca
Lạy Mẹ gìn giữ
Mẹ đành bỏ con sao?
Mẹ nguồn cậy trông (thơ: Ngô Hoàng Mỹ Đức)
Metanoia
Người ra đi kẻ ở lại
Những mảnh đời đau thương
Ơn gọi (nhạc: Ý)
Phục vụ
Sớt chia phận người
Tâm hồn tội lỗi (+ Đặng Chí Hưng)
Tia nắng tình yêu
Tiễn người về lòng đất
Tiếng chuông chiều
Tình con dâng Chúa
Tuổi trẻ vào đời
Tựa áng mây trôi
Ước mơ làm người

GIÁO LÝ CA

*
Ăn năn (+ Đinh Công Lý)
Ba Ngôi tình thương (+ Đinh Công Lý)
Bí tích giải tội (+ Đinh Công Lý)
Bí tích giao hòa (+ Đinh Công Lý)
Bí tích nhiệm mầu (+ Đinh Công Lý)
Bí tích thánh tẩy (+ Đinh Công Lý)
Bữa tiệc ly (+ Đinh Công Lý)
Chết cho loài người (+ Đinh Công Lý)
Chúa dựng nên ta
Chúa Giêsu lên trời (+ Đinh Công Lý)
Chúa thương em
Chúa yêu thương
Chúa yêu trẻ thơ (+ Đinh Công Lý)
Đấng cứu tinh (+ Đinh Công Lý)
Đền tội (+ Đinh Công Lý)
Giáo hội tiên khởi (+ Đinh Công Lý)
Giêsu giáng trần (+ Đinh Công Lý)
Giêsu phục sinh (+ Đinh Công Lý)
Loan tin cứu độ (+ Đinh Công Lý)
Mạch sống Hội thánh (+ Đinh Công Lý)
Mầm yêu nguyên tổ (+ Đinh Công Lý)
Mẹ Đồng Trinh – Đinh Công Lý)
Mến Chúa trọn đời (+ Đinh Công Lý)
Này con xin đến (+ Đinh Công Lý)
Ngày Chúa trở lại (+ Đinh Công Lý)
Nguyện cầu liên lỉ (+ Đinh Công Lý)
Nhiệm tích Thánh Thể (+ Đinh Công Lý)
Ơn Chúa
Ơn Người (+ Đinh Công Lý)
Quyền năng Thiên Chúa (+ Đinh Công Lý)
Tình huynh đệ (+ Đinh Công Lý)
Tội nguyên tổ (+ Đinh Công Lý)
Thánh Thần Chúa đến (+ Đinh Công Lý)
Theo đời ẩn thân (+ Đinh Công Lý)
Xin dủ lòng thương (+ Đinh Công Lý)

NHẠC VỀ GIA ĐÌNH

*
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly
*

BẢO VỆ SỰ SỐNG

*
Mẹ đành bỏ con sao – Đinh Công Huỳnh
Ước mơ làm người – Đinh Công Huỳnh
*

THEO TỰA ĐỀ

*
25 Năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh
25 Năm hồng ân Linh mục – Đinh Công Huỳnh
25 Vững tâm bên Mẹ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
40 năm hồng ân – Đinh Công Huỳnh
*
Alleluia – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Alleluia Hôn phối – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ai được cứu rỗi – Đinh Công Huỳnh
Ai là anh em tôi – Đinh Công Huỳnh
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai ngụ trong đềm tạm Chúa (Tv. 14) – Đinh Công Huỳnh
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Đinh Công Huỳnh
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh
Ai tin sẽ được sống – Đinh Công Huỳnh
Ánh mắt mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh mắt xót thương – Đinh Công Huỳnh
Ánh nến hiệp nhất – Đinh Công Huỳnh
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ánh sao Bê-lem – Đinh Công Huỳnh
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ăn năn – Đinh Công Lý Đinh Công Huỳnh
Ân huệ tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly
Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
*
Ba Ngôi tình thương – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ba Vua phương Đông – Đinh Công Huỳnh
Bà góa nghèo – Đinh Công Huỳnh
Bài ca chứng nhân – Đinh Công Huỳnh
Bài ca đức ái – Đinh Công Huỳnh
Bàn tay Chúa đó – Đinh Công Huỳnh
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bánh miến tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên – Đinh Công Huỳnh
Bánh thiêng – Đinh Công Huỳnh
Bánh thơm nho lành – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng rượu ngon – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình cha – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bên dòng sông Babylon (Tv 136) – Đinh Công Huỳnh
Bến Hải cùng Mẹ đồng hành – Đinh Công Huỳnh
Bí tích giải tội – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích giao hòa – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích nhiệm mầu – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bí tích thánh tẩy – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Biển đời gian truân – Đinh Công Huỳnh
Biết lấy gì – Đinh Công Huỳnh
Bình an nơi đâu – Đinh Công Huỳnh
Bình an và hy vọng – Đinh Công Huỳnh
Bộ lễ nguyện cầu – Đinh Công Huỳnh
Bông hoa bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Bông lúa mới – Đinh Công Huỳnh
Bởi Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Đinh Công Huỳnh
Bữa tiệc ly – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Bước chân Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước chân người nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Bước đi cùng Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước thang cuộc đời – Đinh Công Huỳnh
Bước vào tình yêu – Đinh Công Huỳnh
*
Ca khen Mẹ Vô Nhiễm – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Chúa hiển linh – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Thánh gia – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng thánh Têrêsa – Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi Chúa muôn đời (Tv. 88) – Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi Mẹ Thiên Chúa – Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Ca ngợi tình thương (Tv. 88) – Đinh Công Huỳnh
Ca nguyện thánh ân 1 – Đinh Công Huỳnh
Ca nguyện thánh ân 2 – Đinh Công Huỳnh
Ca tụng thánh danh (Tv. 148) – Đinh Công Huỳnh
Ca vang lòng thương xót Chúa – Đinh Công Huỳnh
Ca vang tình yêu Chúa – Đinh Minh Hoàng
Ca vang tình yêu Chúa 2 – Đinh Minh Hoàng & Đinh Công Huỳnh
Các ngươi chớ phân ly – Đinh Công Huỳnh
Các ngươi hãy ngợi khen Chúa (Tv. 134) – Đinh Công Huỳnh
Các trẻ Do Thái – Đinh Công Huỳnh
Canvê chiều tím – Đinh Công Huỳnh
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cánh hoa tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Cao vời tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Cầu nguyện không ngừng – Đinh Công Huỳnh
Có Chúa trong đời – Đinh Công Huỳnh
Có gì để dâng – Đinh Công Huỳnh
Con ẩn náu bên Ngài (Tv. 70) – Đinh Công Huỳnh
Con ca mừng Chúa (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh
Con có là chi – Đinh Công Huỳnh
Con có tội tình chi – Đinh Công Huỳnh
Con chiên lạc – Đinh Công Huỳnh
Con chọn Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con có bao giờ – Đinh Công Huỳnh
Con có tội tình chi – Đinh Công Huỳnh
Con chúc tụng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con đợi mong Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con hái hoa dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Con không xin gì – Đinh Công Huỳnh
Con muốn hòa tan – Đinh Công Huỳnh
Con nay biết lấy gì – Đinh Công Huỳnh
Con nương nhờ Ngài (Tv. 7) – Đinh Công Huỳnh
Con nương tựa Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ loan truyền (Tv. 70) – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50) – Đinh Công Huỳnh
Con tìm Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con tin nơi Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con tin yêu Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con vui sướng – Đinh Công Huỳnh
Con vươn hồn lên tới Chúa (Tv. 24) – Đinh Công Huỳnh
Con xin đến – Đinh Công Huỳnh
Công ơn trời biển – Đinh Công Huỳnh
Của lễ dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Của lễ toàn thiêu – Đinh Công Huỳnh
Cung thánh huyền linh – Đinh Công Huỳnh
Cùng dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Cùng Mẹ tạ lễ – Đinh Công Huỳnh
Cùng Thầy lên núi – Đinh Công Huỳnh
Cuộc đời sẽ qua đi – Đinh Công Huỳnh
Cuộc sống là hồng ân – Đinh Công Huỳnh
*
Cha chọn con – Đinh Công Huỳnh
Cha tác sinh con – Đinh Công Huỳnh
Chạy đến Mẹ Tàpao – Đinh Công Huỳnh
Chết cho loài người – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chiên hoang trở về – Đinh Công Huỳnh
Chìm trong lời kinh – Đinh Công Huỳnh
Chính Chúa là gia nghiệp – Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Đinh Công Huỳnh
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con gặp Chúa – Đinh Công Huỳnh
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con quên chính mình – Đinh Công Huỳnh
Cho con thêm lòng tin – Đinh Công Huỳnh
Cho con trái tim của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Cho con trở nên giống Chúa – Đinh Công Huỳnh
Cho đi bằng cả tấm lòng – Đinh Công Huỳnh
Chốn con ẩn náu – Đinh Công Huỳnh
Chốn thảm sầu – Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chờ ngày Chúa đến – Đinh Công Huỳnh
Chúa cai quản chư dân – Đinh Công Huỳnh
Chúa cất tiếng gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa công bố (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chăn dắt tôi – Đinh Công Huỳnh
Chúa chăn nuôi (Tv. 22) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chính là tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Chúa cho con – Đinh Công Huỳnh
Chúa chuẩn bị (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa dẫn con đi – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chọn con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chúc phúc – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã dạy con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã làm người – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã sinh ra đời – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã thương con – Đinh Công Huỳnh
Chúa Đấng tối cao (Tv. 96) – Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đến gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đối tượng đời con – Đinh Công Huỳnh
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chúa gìn giữ chúng ta – Đinh Công Huỳnh
Chúa Giêsu lên trời – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Chúa hay xót thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là chốn dung thân – Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là gia nghiệp (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là hạnh phúc đời con – Đinh Công Huỳnh
Chúa là nguồn sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Vua – Đinh Công Huỳnh
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sáng đời con (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh
Chúa muốn con làm gì – Đinh Công Huỳnh
Chúa ở cùng con – Đinh Công Huỳnh
Chúa quy tụ dân Người – Đinh Công Huỳnh
Chúa sinh ra đời – Đinh Công Huỳnh
Chúa tác sinh con – Đinh Công Huỳnh
Chúa tha tội lỗi con (Tv. 31) – Đinh Công Huỳnh
Chúa thiện hảo nhường bao (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Chúa vẫn buồn – Đinh Công Huỳnh
Chúa vẫn lặng thinh – Đinh Công Huỳnh
Chúa vẫn luôn bên con – Đinh Công Huỳnh
Chúa vẫn xót thương – Đinh Công Huỳnh
Chúa yêu trẻ thơ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Chúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúng tôi phải làm gì – Đinh Công Huỳnh
Chuỗi hạt lòng thương xót Chúa – Đinh Công Huỳnh
Chuỗi kinh mân côi – Đinh Công Huỳnh
Chút ân tình đêm đông – Đinh Công Huỳnh
Chuyện người gieo giống – Đinh Công Huỳnh
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Chúa Kitô – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân sự sáng – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
*
Dacaria! Đừng sợ – Đinh Công Huỳnh
Dâng bánh và rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa đôi tay nhỏ bé – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa người thân – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa quyền thế (Tv. 95) – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa tuổi thơ – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dâng đôi tim hồng – Đinh Công Huỳnh
Dâng gia đình – Đinh Công Huỳnh
Dâng khúc cảm tạ – Đinh Công Huỳnh
Dâng khúc tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
Dâng lên Chúa xuân – Đinh Công Huỳnh
Dâng lời cảm tạ – Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ đoàn con – Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ đời hôn nhân – Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ ngàn hoa – Đinh Công Huỳnh
Dâng nỗi chờ mong – Đinh Công Huỳnh
Dâng nụ tầm xuân – Đinh Công Huỳnh
Dâng tuổi thơ – Đinh Công Huỳnh
Dâng về Chúa xuân – Đinh Công Huỳnh
Dâng về Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Dấu chân hoang đàng – Đinh Công Huỳnh
Dấu hiệu nhận ra Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dìu nhau vào Thánh điện – Đinh Công Huỳnh
Dọn đường cho Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dòng máu anh hùng – Đinh Công Huỳnh
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Đại dương thương xót – Đinh Công Huỳnh
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đáp tiếng xin vâng – Đinh Công Huỳnh
Đấng cao trọng – Đinh Công Huỳnh
Đấng cứu tinh – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Đấng cứu thế đã Giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Đấng thánh Israel (Is. 12) – Đinh Công Huỳnh
Đây bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Đây Thịt Máu Ta – Đinh Công Huỳnh
Đêm đông lạnh lẽo – Đinh Công Huỳnh
Đêm hồng phúc – Đinh Công Huỳnh
Đêm thánh ân – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Đến để được chữa lành – Đinh Công Huỳnh
Đến trước thiên tòa – Đinh Công Huỳnh
Đền tội – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Điềm lạ Giona – Đinh Công Huỳnh
Điều răn trọng nhất – Đinh Công Huỳnh
Đoàn người anh dũng – Đinh Công Huỳnh
Đón ánh xuân hồng – Đinh Công Huỳnh
Đón Chúa ra đời – Đinh Công Huỳnh
Đón Vua bình an – Đinh Công Huỳnh
Đồng hành với Chúa Kitô – Đinh Công Huỳnh
Đợi chờ – Đinh Công Huỳnh
Đợi trông Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Đuốc sáng trần gian – Đinh Công Huỳnh
Đức tin sống động – Đinh Công Huỳnh
Đức từ bi muôn thuở (Tv. 117) – Đinh Công Huỳnh
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ, Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Được Ngài sai đi – Đinh Công Huỳnh
Đường công chính – Đinh Công Huỳnh
Đường công chính – Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lối Chúa – Đinh Công Huỳnh
Đường lối Chúa – Đinh Công Huỳnh
*
Giáng Sinh về – Đinh Công Huỳnh
Giao kết ân tình – Đinh Công Huỳnh
Giáo hội tiên khởi – Đinh Công Lý Đinh Công Huỳnh
Giêsu con tín thác vào Ngài – Đinh Công Huỳnh
Giêsu giáng trần – Đinh Công Lý Đinh Công Huỳnh
Giêsu phục sinh – Đinh Công Lý Đinh Công Huỳnh
Giêsu Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giọt lệ ăn năn – Đinh Công Huỳnh
Giờ cứu rỗi đã đến gần – Đinh Công Huỳnh
*
Hài Nhi Giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) – Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hát ca danh Chúa (Tv. 12) – Đinh Công Huỳnh
Hát khen Mẹ về trời – Đinh Công Huỳnh
Hát lên muôn dân (Tv. 148) – Đinh Công Huỳnh
Hát mừng Chúa bài ca mới (Tv. 95) – Đinh Công Huỳnh
Hát mừng Thiên Chúa (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh
Hạt giống nảy mầm – Đinh Công Huỳnh
Hãy ăn năn thống hối – Đinh Công Huỳnh
Hãy cho họ ăn – Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đến tung hô Chúa (Tv. 94) – Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Đinh Công Huỳnh
Hãy rao giảng Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Hãy sẵn sàng – Đinh Công Huỳnh
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tỉnh thức – Đinh Công Huỳnh
Hãy tung hô Chúa (Tv. 65) – Đinh Công Huỳnh
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tha thứ – Đinh Công Huỳnh
Hãy trả cho Cêsarê – Đinh Công Huỳnh
Hãy trở nên như trẻ thơ – Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hân hoan tiến vào – Đinh Công Huỳnh
Hân hoan trong Chúa (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh
Hiến dâng cho Ngài – Đinh Công Huỳnh
Hiến dâng máu đào – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ chờ mong – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ đầu mùa – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ Phục Sinh – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Hiệp dâng của lễ – Đinh Công Huỳnh
Hoa lòng dâng kính – Đinh Công Huỳnh
Hoa tình thắm nồng – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Hoa trái tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Hòa khúc tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
Hòa vang khúc nhạc – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua – Đinh Công Huỳnh
Hội ngộ niềm tin – Đinh Công Huỳnh
Hồn con khát khao – Đinh Công Huỳnh
Hồn ơi ngợi khen Chúa (Tv. 145) – Đinh Công Huỳnh
Hồn vọng Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Hồn vọng Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Hồng ân Chúa ban – Đinh Công Huỳnh
Hồng phúc Chúa ban – Đinh Công Huỳnh
Hồng phúc Chúa ban – Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi Sion (Tv. 149) – Đinh Công Huỳnh
Hương kinh nguyện cầu – Đinh Công Huỳnh
Hương trầm nghi ngút – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ đời con – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ nhân sinh – Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
*
Israel là vườn nho Chúa (Tv. 79) – Đinh Công Huỳnh
*
Kìa người đau khổ (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Kiếp cỏ cây – Đinh Công Huỳnh
Kiếp nhân sinh – Đinh Công Huỳnh
Kiếp phù hoa – Đinh Công Huỳnh
Kết hoa dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Kính thánh Ignatiô – Đinh Công Huỳnh
Kỷ niệm 25 nâm hồng ân – Đinh Công Huỳnh
Kỷ niệm 50 năm thành hôn – Đinh Công Huỳnh
Kỷ niệm ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh
*
Khải hoàn ca – Đinh Công Huỳnh
Khao khát tình Cha – Đinh Công Huỳnh
Khát mong – Đinh Công Huỳnh
Khăn lúp trên đầu con – Đinh Công Huỳnh
Khấn nguyện trời cao – Đinh Công Huỳnh
Khấn xin Chúa Thánh Thần – Đinh Công Huỳnh

Khi con thức giấc (Tv. 16) – Đinh Công Huỳnh
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không thể làm tôi hai chủ – Đinh Công Huỳnh
Khúc hát đời con – Đinh Công Huỳnh
Khúc hát tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
*
Lạ lùng thay danh Chúa (Tv. 8) – Đinh Công Huỳnh
Lãnh nhận và trao ban – Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa con tin – Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62) – Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa xin nhận lấy – Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa xin phù trợ con (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh
Lạy Mẹ giữ gìn Ca Nguyện Thánh Ân – Đinh Công Huỳnh
Lấy chi đáp đền – Đinh Công Huỳnh
Lấy gì dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lấy gì để dâng – Đinh Công Huỳnh
Lấy gì tạ ơn Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng ba miền – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng các linh hồn – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng cầu mùa – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Giáng Sinh – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Mùa Vọng – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng ngày đầu xuân – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Thánh Gia thất – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng thống hối – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật cung tiến – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật hy sinh – Đinh Công Huỳnh
Linh mục của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Linh mục sứ giả Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Loan báo Tin Mừng – Đinh Công Huỳnh
Loan tin cứu độ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lòng biết ơn – Đinh Công Huỳnh
Lòng Chúa khoan nhân (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Lòng hân hoan – Đinh Công Huỳnh
Lòng hân hoan – Đinh Công Huỳnh
Lòng tin mạnh mẽ – Đinh Công Huỳnh
Lời ca tri ân – Đinh Công Huỳnh
Lời cầu nguyện khiêm tốn – Đinh Công Huỳnh
Lời Chúa là sự sống (Tv. 18) – Đinh Công Huỳnh
Lời hứa thủy chung – Đinh Công Huỳnh
Lời nguyện dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Luật pháp của Chúa (Tv. 118) – Đinh Công Huỳnh
*
Mãi bên nhau – Đinh Công Huỳnh
Maria dưới chân Thập giá – Đinh Công Huỳnh
Maria Mẹ của con – Đinh Công Huỳnh
Maria Mẹ đầy ơn – Đinh Công Huỳnh
Maria vẹn tuyền – Đinh Công Huỳnh
Mạch sống Hội thánh – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Máng cỏ Bêlem – Đinh Công Huỳnh
Máng lừa đơn sơ – Đinh Công Huỳnh
Mầm yêu nguyên tổ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Mẹ Chúa uy quyền – Đinh Công Huỳnh
Mẹ đành bỏ con sao – Đinh Công Huỳnh
Mẹ Đồng Trinh – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Mẹ nguồn cậy trông – Đinh Công Huỳnh
Mẹ ơi con đến – Đinh Công Huỳnh
Mẹ ơi xót thương – Đinh Công Huỳnh
Mẹ suy niệm trong lòng – Đinh Công Huỳnh
Mẹ Tàpao – Đinh Công Huỳnh
Mến Chúa trọn đời – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Metanoia – Đinh Công Huỳnh
Miêu duệ Người tồn tại – Đinh Công Huỳnh
Mình Máu Thánh Chúa – Đinh Công Huỳnh
Mong chờ – Đinh Công Huỳnh
Một điều con mơ ước – Đinh Công Huỳnh
Một đời con theo Chúa – Đinh Công Huỳnh
Một lòng tự hối – Đinh Công Huỳnh
Một tình yêu mến – Đinh Công Huỳnh
Mùa xuân tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Muôn hoa tươi xinh – Đinh Công Huỳnh
Mưa Vị công chính – Đinh Công Huỳnh
Mừng xuân mới sang – Đinh Công Huỳnh
Mười trinh nữ – Đinh Công Huỳnh
*
Nào con biết lấy gì – Đinh Công Huỳnh
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này con xin đến – Đinh Công Huỳnh
Này con xin đến – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Mình Máu Ta ban – Đinh Công Huỳnh
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nếu con chợt nhớ – Đinh Công Huỳnh
Nếu không có Ngài – Đinh Công Huỳnh
Niềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1) – Đinh Công Huỳnh
Niềm tin kiêu hùng – Đinh Công Huỳnh
Niềm tin nơi Chúa – Đinh Công Huỳnh
Niềm tín thác – Đinh Công Huỳnh
Niềm vui theo Chúa – Đinh Công Huỳnh
Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Nỗi buồn người con hoang – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Thị Kim Tuyền
Nơi hang đá nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Nơi thẳm sâu – Đinh Công Huỳnh
Nơi vực sâu – Đinh Công Huỳnh
Nụ hoa tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Nữ tỳ của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Nữ trinh triều thiên – Đinh Công Huỳnh
Nữ vương mùa xuân – Đinh Công Huỳnh
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Trời đã đến gần – Đinh Công Huỳnh
*
Ngài sai con đi – Đinh Công Huỳnh
Ngày Chúa trở lại – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ngày tạo dựng – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ngôi sao sáng – Đinh Công Huỳnh Nguyễn Văn Luyến
Ngợi ca Đấng tạo thành – Đinh Công Huỳnh
Ngụ trên núi Thánh (Tv. 14) – Đinh Công Huỳnh
Nguồn bình an – Đinh Công Huỳnh
Nguồn chân lý cao vời – Đinh Công Huỳnh
Nguồn sống vô biên – Đinh Công Huỳnh
Nguyện cầu liên lỉ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Nguyện xin Chúa thương – Đinh Công Huỳnh
Nguyện xin Ngôi Ba – Đinh Công Huỳnh
Nguyện xin Thánh Cêcilia – Đinh Công Huỳnh
Người cha nhân hậu – Đinh Công Huỳnh
Người chính trực (Tv. 10) – Đinh Công Huỳnh
Người ra đi kẻ ở lại – Đinh Công Huỳnh
Người yêu tôi – Đinh Công Huỳnh
*
Nhạc khúc đêm đông – Đinh Công Huỳnh
Nhân chứng của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Nhiệm mầu tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Nhiệm tích Thánh Thể – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Nhìn về Thập giá – Đinh Công Huỳnh
Nhịp bước lên đền – Đinh Công Huỳnh
Như Cha đã sai Thầy – Đinh Công Huỳnh
Những giọt máu đào – Đinh Công Huỳnh
Những mảnh đời đau thương – Đinh Công Huỳnh
Những tấm bánh – Đinh Công Huỳnh
*
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 1 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 2 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 3 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 4 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 5 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 6 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 7 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 8 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 9 – Đinh Công Huỳnh
Ơn cha nghĩa mẹ 10 – Đinh Công Huỳnh
Ơn gọi – Đinh Công Huỳnh
Ơn Mẹ – Đình Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ơn Người – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120) – Đinh Công Huỳnh
*
Phận người mong manh – Đinh Công Huỳnh
Phần gia nghiệp con (Tv. 15) – Đinh Công Huỳnh
Phần thưởng trên trời – Đinh Công Huỳnh
Phép lạ bánh và cá – Đinh Công Huỳnh
Phúc đức cho người (Tv. 118) – Đinh Công Huỳnh
Phúc thay – Đinh Công Huỳnh
Phúc thay – Đinh Công Huỳnh
Phục vụ – Đinh Công Huỳnh
Phục vụ như Chúa – Đinh Công Huỳnh
*
Quỳ trước ngai Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Quyền năng của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Quyền năng Thiên Chúa – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
*
Ra đi làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Rao giảng Tin Mừng (Tv. 116) – Đinh Công Huỳnh
Rộn ràng Giáng sinh – Đinh Công Huỳnh
Rước Chúa vào lòng – Đinh Công Huỳnh
Rượu bánh bốn mùa – Đinh Công Huỳnh
*
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21) – Đinh Công Huỳnh
Sớt chia phận người – Đinh Công Huỳnh
Suối mát ân tình – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Suy tôn lòng thương xót Chúa – Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Đinh Công Huỳnh
Sứ vụ linh mục – Đinh Công Huỳnh
*
Ta là tro bụi – Đinh Công Huỳnh
Tạm biệt – Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn tội lỗi – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình tri ân – Đinh Công Huỳnh
Tấm lòng bao dung – Đinh Công Huỳnh
Tấm lòng khiêm cung – Đinh Công Huỳnh
Têrêsa bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Têrêsa Chúa Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Tia nắng tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Tiệc cưới Chúa mời – Đinh Công Huỳnh
Tiệc hồng Cana – Đinh Công Huỳnh
Tiệc Thánh Chúa mời – Đinh Công Huỳnh
Tiến bước trong tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Tiến dâng của lễ – Đinh Công Huỳnh
Tiến dâng lễ vật – Đinh Công Huỳnh
Tiến hoa Thánh Têrêsa – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên đền thánh – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên trao dâng – Đinh Công Huỳnh
Tiến về La Vang – Đinh Công Huỳnh
Tiễn người về lòng đất – Đinh Công Huỳnh
Tiếng Chúa gọi con – Đinh Công Huỳnh
Tiếng chuông chiều – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi bao đời – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi nhiệm mầu – Đinh Công Huỳnh
Tiếng gọi trong đêm vắng – Đinh Công Huỳnh
Tiếng kêu trong hoang địa – Đinh Công Huỳnh
Tiếng kinh đêm – Đinh Công Huỳnh
Tìm Nhan Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tìm về chân lý – Đinh Công Huỳnh
Tìm về suối an bình – Đinh Công Huỳnh
Tin mừng Chúa cứu độ – Đinh Công Huỳnh
Tín thác vào Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tình con dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tình Cha hải hà – Đinh Công Huỳnh
Tình Cha thương con – Đinh Công Huỳnh
Tình Chúa biến đổi đời con – Đinh Công Huỳnh
Tình Chúa cho con – Đinh Công Huỳnh
Tình Chúa ngời sáng – Đinh Công Huỳnh
Tình huynh đệ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Tình khúc hiến dâng – Đinh Công Huỳnh
Tình khúc tri ân – Đinh Công Huỳnh (thơ Từ Linh)
Tình Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly
Tình Ngài cao siêu – Đinh Công Huỳnh
Tình nghĩa mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
Tình sắt duyên son – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Tình yêu Adam Eva – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu Chúa thúc bách – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu dâng Chúa Hài Nhi – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu gia đình – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu Giáng Sinh – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu kết ước – Đinh Công Huỳnh
Tình yêu và Thánh giá – Đinh Công Huỳnh (thơ Từ Linh)
Tình yêu vô chung vô thủy – Đinh Công Huỳnh
Tôma chớ cứng tin – Đinh Công Huỳnh
Tôi trông đợi Chúa (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh
Tội con Chúa đã thứ tha – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Tội nguyên tổ – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Tôn sùng Thánh Tâm – Đinh Công Huỳnh
Tôn vinh Chúa muôn đời – Đinh Công Huỳnh
Từ bỏ chính mình – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Từ giã cõi đời – Đinh Công Huỳnh
Từ nơi tối tăm – Đinh Công Huỳnh
Từ nơi vực sâu – Đinh Công Huỳnh
Từ trần gian – Đinh Công Huỳnh
Từ trước xa vời – Đinh Công Huỳnh
Tựa áng mây trôi – Đinh Công Huỳnh
Tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 96) – Đinh Công Huỳnh
*
Thánh giá nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Thánh giá tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Thánh Micae Nguyễn Huy Vỹ – Đinh Công Huỳnh
Thánh Tâm tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Thánh Tâm từ ái – Đinh Công Huỳnh
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Thánh Thần Chúa – Đinh Công Huỳnh
Thánh Thần Chúa đến – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Thánh Thần ngự trên tôi – Đinh Công Huỳnh
Thánh Thể nhiệm mầu – Đinh Công Huỳnh
Tháng hoa về – Đinh Công Huỳnh
Thần khí Chúa – Đinh Công Huỳnh
Thập tự Canvê – Đinh Công Huỳnh
Theo đời ẩn thân – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Thiên sứ truyền tin – Đinh Công Huỳnh
Thờ lạy Chúa Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Thực thi ý Chúa – Đinh Công Huỳnh
Thượng Tế muôn đời (Tv. 109) – Đinh Công Huỳnh
Thượng tiến khúc tri ân – Đinh Công Huỳnh
*
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trái tim cực thánh – Đinh Công Huỳnh
Trái tim mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
Trao lời nguyện ước – Đinh Công Huỳnh
Trên đỉnh Canvê – Đinh Công Huỳnh
Tri ân tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Trình diện Nhan Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tro bui thân con – Đinh Công Huỳnh
Trọn đời có nhau – Đinh Công Huỳnh
Trọn đời con thuộc về Chúa – Đinh Công Huỳnh
Trọn đời hiến dâng – Đinh Công Huỳnh
Trong dòng sông ơn thánh – Đinh Công Huỳnh
Trở về cùng Cha – Đinh Công Huỳnh
Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
Truyền rao Tin Mừng (Tv. 116) – Đinh Công Huỳnh
*
Ước mơ làm người – Đinh Công Huỳnh
*
Vang lời ngợi ca – Đinh Công Huỳnh
Vào đời làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
Về cõi trường sinh – Đinh Công Huỳnh
Về cùng Mẹ La Vang – Đinh Công Huỳnh
Về nơi cung thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nhà Chúa ta – Đinh Công Huỳnh
Về với Thái Dương – Đinh Công Huỳnh
Vì Chúa yêu con – Đinh Công Huỳnh
Vì sao Chúa đến – Đinh Công Huỳnh
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Việt Nam dòng máu anh hùng – Đinh Công Huỳnh
Vui ca bên Mẹ – Đinh Công Huỳnh
Vui đón xuân về – Đinh Công Huỳnh
Vui sướng biết bao – Đinh Công Huỳnh
Vui sướng biết bao (Tv. 121) – Đinh Công Huỳnh
*
Xin cho con – Đinh Công Huỳnh
Xin cho con được thấy – Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa giữ gìn các linh mục – Đinh Công Huỳnh
Xin dẫn con về – Đinh Công Huỳnh
Xin dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Xin dủ lòng thương – Đinh Công Huỳnh
Xin dủ lòng thương – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh
Xin Mẹ dẫn bước – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa thánh ân – Đinh Công Huỳnh
Xin nghe tiếng con (Tv. 5) – Đinh Công Huỳnh
Xin ở cùng con (Tv. 90) – Đinh Công Huỳnh
Xin ơn chữa lành – Đinh Công Huỳnh
Xin sai chúng con – Đinh Công Huỳnh
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin thêm lòng tin – Đinh Công Huỳnh
Xin uốn lòng con – Đinh Công Huỳnh
Xin viếng thăm hồn con – Đinh Công Huỳnh
Xin vĩnh biệt – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Xuân sang nguyện cầu – Đinh Công Huỳnh
*
Yến tiệc với người nghèo – Đinh Công Huỳnh
Yêu người như Chúa – Đinh Công Huỳnh
Yêu thương nồng thắm – Đinh Công Huỳnh
_______________________________-***__________________________-

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s