*Nhạc sĩ Viết Chung – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B)

*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng – Đấng chăn dắt Israel (Tv. 79)
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng – Xin hồi phục (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng – Ơn cứu độ gần đến (Tv. 84)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng – Xin tỏ ra (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng – Linh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng – Con ca tụng (Tv. 88)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng – Tình thương của Chúa (Tv. 88)

Giáng Sinh (Lễ Vọng) – Ân nghĩa Chúa (Tv. 88)
Giáng Sinh (Lễ Vọng) – Ca tụng tình thương (Tv. 88)
Giáng Sinh (Lễ Vọng) – Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)
Giáng Sinh (Lễ Đêm) – Đấng cứu độ (Tv. 95)
Giáng Sinh (Lễ Đêm) – Đấng cứu độ /2 (Tv. 95)
Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông) – Ánh sáng bừng lên (Tv. 96)
Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông) – Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96)
Giáng Sinh (Lễ Ngày) – Khắp cõi đất (Tv. 97)
Giáng Sinh (Lễ Ngày) – Khắp nơi (Tv. 97)
Giáng Sinh (Lễ Ngày) – Khắp nơi /2 (Tv. 97)
*
Lễ Thánh Gia – Ai kính sợ (Tv. 127)
Lễ Thánh Gia – Hạnh phúc thay (Tv. 127)
Lễ Thánh Gia – Phúc đức thay (Tv. 127)
Lễ Hiển Linh – Khắp muôn dân (Tv. 71)
Lễ Hiển Linh – Khắp muôn dân /2 (Tv. 71)
Lễ Hiển Linh – Khắp muôn dân /3 (Tv. 71)
Lễ Mẹ Thiên Chúa – Ánh tôn nhan (Tv. 66)
*
Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh – Ngôi Lời (Tv. 147)
Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh – Ngôi Lời làm người (Tv. 147)
Thứ Tư Lễ Tro – Chúng con đắc tội (Tv. 50)
Thứ Tư Lễ Tro – Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)
Thứ Tư Lễ Tro – Xin xót thương con (Tv. 50)

Chúa Nhật 1B Mùa Chay – Đường lối của Chúa (Tv. 24)
Chúa Nhật 2B Mùa Chay – Tôi sẽ bước đi (Tv. 115)
Chúa Nhật 3B Mùa Chay – Lời trường sinh (Tv. 18)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay – Nếu lòng ta quên (Tv. 136)
Chúa Nhật 5B Mùa Chay – Xin tái tạo (Tv. 50)

Chúa Nhật Lễ Lá – Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)
Chúa Nhật Lễ Lá – Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)
Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu) – Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)
Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly) – Khi nâng chén (Tv. 115)
Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly) – Ta được thông phần (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh – Con phó dâng (Tv. 30)
Thứ Sáu Tuần Thánh – Con phó dâng /2 (Tv. 30)
Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 1) – Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)
Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 3) – Đấng lẫm liệt (Xh. 15)
Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 5) – Uống tận nguồn (Is. 12)
Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 7) – Tìm về mạch suối (Tv. 41)
Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Đáp ca sau Thánh Thư) – Nào cảm tạ (Tv. 117)

Chúa Nhật Phục Sinh – Đây là ngày (Tv. 117)
Chúa Nhật Phục Sinh – Đây là ngày /2 (Tv. 117)
Chúa Nhật 2B Phục Sinh – Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117)
Chúa Nhật 2B Phục Sinh – Xin cảm tạ (Tv. 117)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh – Chúng con cầu mong (Tv. 4)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh – Xin cho con thấy (Tv. 4)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh – Tảng đá góc tường (Tv. 117)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh – Viên đá thợ xây (Tv. 117)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh – Giữa đại hội (Tv. 21)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh – Tri ân Ngài (Tv. 21)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh – Ơn Chúa cứu độ (Tv. 97)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh – Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97)

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Chúa lên Trời (Tv. 46)
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Chúa lên Trời /2 (Tv. 46)
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Chúa ngự lên (Tv. 46)

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Thần Linh Chúa (Tv. 103)
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Xin cử Thần Linh (Tv. 103)
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Xin sai Thần Linh (Tv. 103)
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Xin Thần Khí (Tv. 103)

Chúa Nhật 1B Thường Niên – Phúc lành và bình an (Tv. 28)
Chúa Nhật 2B Thường Niên – Này con đến (Tv. 39)
Chúa Nhật 4B Thường Niên – Đừng cứng lòng (Tv. 94)
Chúa Nhật 4B Thường Niên – Nào hãy nghe (Tv. 94)
Chúa Nhật 4B Thường Niên – Ta đừng cứng lòng (Tv. 94)
Chúa Nhật 5B Thường Niên – Nào ca tụng (Tv. 146)
Chúa Nhật 6B Thường Niên – Tình Chúa chở che (Tv. 31)
Chúa Nhật 7B Thường Niên – Xin tha phạt (Tv. 40)
Chúa Nhật 8B Thường Niên – Chúa nhân hậu (Tv. 102)
Chúa Nhật 10B Thường Niên – Chúa luôn từ ái (Tv. 129)
Chúa Nhật 11B Thường Niên – Phúc thay được tạ ơn (Tv. 91)
Chúa Nhật 12B Thường Niên – Chúa trọn tình thương (Tv. 106)
Chúa Nhật 12B Thường Niên – Hãy vui sướng (Tv. 106)
Chúa Nhật 13B Thường Niên – Con tán dương (Tv. 29)
Chúa Nhật 14B Thường Niên – Mắt chúng con (Tv.122)
Chúa Nhật 14B Thường Niên – Hướng nhìn lên Chúa (Tv.122)
Chúa Nhật 15B Thường Niên – Xin tỏ ra (Tv. 84)
Chúa Nhật 16B Thường Niên – Có Chúa chăn (Tv. 22)
Chúa Nhật 16B Thường Niên – Có Chúa chăn giữ (Tv. 22)
Chúa Nhật 16B Thường Niên – Mục tử ca (Tv. 22)
Chúa Nhật 17B Thường Niên – Chúa rộng tay (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường Niên – Bánh bởi Trời (Tv. 77)
Chúa Nhật 18B Thường Niên – Chúa nuôi dân (Tv. 77)
Chúa Nhật 18B Thường Niên – Điều chúng tôi biết (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường Niên – Chúa ngọt ngào (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường Niên – Chúa tốt lành (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường Niên – Hãy nghiệm xem (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường Niên – Chúa thánh thiện (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường Niên – Ai được vào (Tv. 14)
Chúa Nhật 22B Thường Niên – Trong nhà Chúa (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường Niên – Hồn ta hỡi (Tv. 145)
Chúa Nhật 24B Thường Niên – Tôi sẽ bước đi (Tv. 114)
Chúa Nhật 25B Thường Niên – Chính Ngài nắm giữ (Tv. 53)
Chúa Nhật 26B Thường Niên – Giới luật Chúa (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường Niên – Chúa ban ơn (Tv. 127)
Chúa Nhật 27B Thường Niên – Chúa chúc phúc (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường Niên – No say tình Chúa (Tv. 89)
Chúa Nhật 29B Thường Niên – Chúng con tin cậy (Tv. 32)
Chúa Nhật 29B Thường Niên – Hồng ân cứu rỗi (Tv. 32)
Chúa Nhật 31B Thường Niên – Sức mạnh của con (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường Niên – Ca tụng Chúa (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường Niên – Mùa gặt mai sau (Tv. 125)
Chúa Nhật 34B Thường Niên – Chúa hiển trị (Tv. 92)
Chúa Nhật 34B Thường Niên – Chúa hiển trị /2 Tv. 92)

A.

*
Ai được vào – Viết Chung (ĐC)
Ai hiểu lòng Mẹ – Viết Chung (ĐM)
Ai kiếm tìm – Viết Chung (CN.HL)
Ai kính sợ – Viết Chung (ĐC)
Ai kính sợ (Lễ Thánh Gia) – Viết Chung (CT)
Ai nghẹn ngào – Viết Chung (ĐC)
Ai ra đi – Viết Chung (TG)
Ai trông cậy – Viết Chung (ĐC)
Ai yêu mến Thầy – Viết Chung (ĐC)
Alleluia Ai chịu khổ hình – Viết Chung (ALL)
Alleluia Con xin lắng nghe – Viết Chung (ALL)
Alleluia Chúc tụng Thiên Chúa – Viết Chung (ALL)
Alleluia Hãy mở lòng – Viết Chung (ALL)
Alleluia Một Tin mừng – Viết Chung (ALL)
Alleluia Nào ta cảm tạ – Viết Chung (ĐC)
Alleluia Ngàn lời ca – Viết Chung (ALL)
Alleluia Ngày thánh – Viết Chung (ALL)
Alleluia Trong tình yêu Thiên Chúa – Viết Chung (HP)
Anna – Viết Chung (CT)
Anphong ca – Viết Chung (CT)
Ánh ban mai – Viết Chung (TN)
Ánh sáng bừng lên – Viết Chung (ĐC)
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung (MV)
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung (HX)
Ánh sáng rực rỡ – Viết Chung (ĐC)
Ánh sáng Thượng Đế – Viết Chung (CN.HL)
Ánh sáng và nguồn sống – Viết Chung (CN.HL)
Ánh tôn nhan – Viết Chung (ĐC)
Áo mới – Viết Chung (TLTCPVK)
Ân nghĩa Chúa – Viết Chung (ĐC)
Ân tình Chúa thiên thu – Viết Chung (ĐC)
Ân tình thiên thu – Viết Chung (ĐC)

B.

*
Ba Ông Vua – Viết Chung (TN)
Bài ca cảm tạ – Viết Chung (TN)
Bài ca Gioan – Viết Chung (CT)
Bài ca các bà mẹ Công giáo – Viết Chung (NSHĐT)
Bài ca Gioan – Viết Chung (CT)
Bài ca hiến tế – Viết Chung (CT)
Bài ca Maria – Viết Chung (ĐM)
Bài ca Phêrô – Viết Chung (CT)
Bài ca Saolê – Viết Chung (CT)
Bài ca Tống Viết Bường – Viết Chung (CT)
Bài ca xin vâng – Viết Chung (ĐM)
Bạn nghèo của Chúa – Viết Chung (CT)
Bánh bởi trời – Viết Chung (ĐC)
Bánh từ trời – Viết Chung (TT.TT)
Bằng tất cả tình yêu – Viết Chung (TT.TT)
Bóng hình ai – Viết Chung (ĐM)
Bóng hình ai – Viết Chung (HX)
Bộ lễ Giáng Sinh – Viết Chung (BL.KN)
Bông hoa tuyết – Viết Chung (TN)

C.

*
Ca cảnh Giáng sinh – Viết Chung (TN)
Ca cảnh Giáng Sinh (Hoạt cảnh) – Viết Chung (TLTCK)
Ca mừng ơn cứu độ – Viết Chung (HX)
Ca mừng Phục Sinh – Viết Chung (MPS)
Ca ngợi tình Chúa – Viết Chung (ĐC)
Ca nguyện Thánh Giuse – Viết Chung (CT)
Ca tụng Chúa – Viết Chung (ĐC)
Ca tụng tình thương – Viết Chung (ĐC)
Ca tụng Thánh Phanxicô Xaviê – Viết Chung (CT)
Cả thế giới – Viết Chung (ĐC)
Cách lạ lùng – Viết Chung (ĐC)
Cảm tạ Chúa – Viết Chung (ĐC)
Cất tiếng hát mừng – Viết Chung (CT)
Cầu hồn – Viết Chung (CH)
Cây thông xanh xanh – Viết Chung (TN)
Cêcilia khúc đàn lòng – Viết Chung (CT)
Có Chúa chăn – Viết Chung (ĐC)
Có Chúa chăn giữ – Viết Chung (ĐC)
Có một người – Viết Chung (CT)
Con ca tụng – Viết Chung (ĐC)
Con ca tụng Chúa – Viết Chung (TN)
Con chiên bé nhỏ – Viết Chung (TN)
Con đã lâm bệnh – Viết Chung (MC)
Con đã no thỏa – Viết Chung (CN.HL)
Con hằng ước mơ – Viết Chung (NL)
Con khao khát – Viết Chung (TN)
Con là Linh mục – Dao Kim & Viết Chung (TH)
Con là Thượng tế – Viết Chung (TH)
Con tiến dâng – Viết Chung (TN)
Con tri ân – Viết Chung (TN)
Con vẫn trông cậy – Viết Chung (ĐC)
Con xin hát mãi – Viết Chung (CN.HL)
Con xin loan truyền – Viết Chung (MV)
Con yêu Chúa lắm – Viết Chung (TN)
Cọng rơm khô – Viết Chung (TN)
Công trình của Chúa – Viết Chung (HX)
Cơ nghiệp Chúa Trời – Viết Chung (ĐC)
Của lễ con dâng – Viết Chung (DL)
Của lễ đầu mùa – Viết Chung (DL)
Của lễ đơn sơ – Viết Chung (DL)
Của lễ niềm vui – Viết Chung (DL)
Của lễ tình yêu – Viết Chung (DL)
Của lễ trung trinh – Viết Chung (DL)
Cũng vì – Viết Chung (TLTCPVK)

CH.

*
Chào Mẹ – Viết Chung (ĐM)
Chỉ nơi Chúa – Viết Chung (ĐC)
Chính Chúa đang nâng đỡ – Viết Chung (CN.HL)
Chính tay Ngài – Viết Chung (HX)
Chớ cứng đầu – Viết Chung (HX)
Chú bé đánh trống – Lời: Viết Chung (HX)
Chú mục đồng thổi kèn – Viết Chung (TN)
Chúa chí thánh – Viết Chung (HX)
Chúa chiên lành – Viết Chung (TT.TT)
Chúa cho con no đầy – Viết Chung (TT.TT)
Chúa dưỡng nuôi – Viết Chung (HX)
Chúa dưỡng nuôi – Viết Chung (CN.HL)
Chúa đã giải hòa – Viết Chung (MC)
Chúa đã giải phóng – Viết Chung (MPS)
Chúa đã giải thoát – Viết Chung (MC)
Chúa đã lên trời – Viết Chung (MPS)
Chúa đã sống lại thật – Viết Chung (MPS)
Chúa giải thoát tôi – Viết Chung (HX)
Chúa Hài Đồng và trẻ thơ – Viết Chung (TN)
Chúa là mùa Xuân – Viết Chung (HX)
Chúa nhân lành – Viết Chung (HX)
Chúa tối cao – Viết Chung (HX)
Chúa xót thương – Viết Chung (HX)
Chúc ca vinh quang Chúa – Viết Chung (HX)
Chung khúc phúc cho ai – Viết Chung (TCTM)
Chúng con chạy đến – Viết Chung (ĐM)
Chúng con về đây – Viết Chung (TN)
Chúng con xin ca tụng (Các Thánh TĐVN) – Viết Chung (CT)
Chuỗi kinh đậm đà – Viết Chung (ĐM)
Chuông Giáng sinh chuông hòa bình – Viết Chung
Chút tình cỏ hoa – Viết Chung (CN.HL)

D.

*
Dâng con – Viết Chung (ĐM)
Dâng con 1 – Viết Chung (ĐM)
Dâng con 2 – Viết Chung (ĐM)
Dâng của lễ – Viết Chung (DL)
Dâng dâng lên – Viết Chung (DL)
Dâng lên bàn thánh – Viết Chung (DL)
Dâng Mẹ đời con – Viết Chung (ĐM)
Dâng Mẹ tình yêu – Viết Chung (ĐM)
Dâng ngọn nến hồng – Viết Chung (DL)
Dâng về nơi hang đá – Viết Chung (TN)
Dâng với Mẹ – Viết Chung (DL)
Dòng Đa-vít – Viết Chung (CT)

Đ.

*
Đã đến mùa cứu rỗi – Viết Chung (MV)
Đaminh ngọn đuốc thiêng – Viết Chung (CT)
Đấng từ bi (Tv. 102) – Viết Chung (TV)
Đấng từ bi – Viết Chung (CH)
Đây của lễ – Viết Chung (DL)
Đây chút tình con – Viết Chung (DL)
Đây lễ dâng – Viết Chung (TN)
Đêm yêu thương – Viết Chung (MGS)
Đền Sion – Viết Chung & Hoàng Thanh (HX)
Đoàn con dâng Chúa – Viết Chung (DL)
Đoàn chiên anh dũng – Viết Chung (TN)
Đón Chúa Hài đồng – Viết Chung (TN)
Đồng ca mừng Chúa Giáng Sinh – Viết Chung (TN)
Đừng bỏ tôi – Viết Chung (HX)

E.

*
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng tôi – Viết Chung (TN)

G.

*
Goretti chim bồ câu nhỏ – Viết Chung (CT)
Gửi lời hiệp thông – Viết Chung (TLTCPVK)
*
Giáng Sinh đang về – Viết Chung (TN)
Giao ước mới – Viết Chung (ĐM)
Giêrusalem mới – Viết Chung (CN.HL)
Giuse lao động – Viết Chung (CT)
Gió đông – Viết Chung (TN)

H.

*
Halleluia trong tình yêu Chúa – Viết Chung (HP)
Hạnh phúc cho loài người – Viết Chung (HX)
Hạnh phúc nhiệm mầu – Viết Chung (HP)
Hát lên cùng tôi – Viết Chung (NL)
Hát mãi hát mãi – Viết Chung (CN.HL)
Hãy cho – Viết Chung (CN.HL)
Hãy để trẻ nhỏ – Viết Chung (TCTM)
Hãy đến cùng Giuse – Viết Chung (CT)
Hãy lắng nghe (Hợp Xướng) – Mùa Vọng
Hãy mở lòng ra – Viết Chung (MV)
Hãy ngợi khen Chúa – Lm. Ngô Duy Linh & Viết Chung (HX)
Hãy sống – Viết Chung (CN.HL)
Hãy thắp lên nụ cười – Viết Chung (MV)
Hãy thống hối – Viết Chung (MV)
Hãy thức tỉnh (Hợp Xướng) – Mùa Vọng
Hãy vui – Viết Chung (CN.HL)
Hãy yêu – Viết Chung (CN.HL)
Hêrôđê – Viết Chung (TN)
Hoan hô Chúa – Viết Chung (MV)
Hỡi những ai nghèo khổ – Viết Chung (ĐC)
Huyền nhiệm Maria – Viết Chung (ĐM)
Hướng lên Mẹ – Viết Chung (ĐM)
Hướng nhìn Chúa – Viết Chung (MV)
Hy lễ Vượt Qua – Viết Chung (MPS)

K.

*
Kinh cầu Giáng Sinh – Viết Chung (MGS)
Kinh Kính Mừng – Viết Chung (ĐM)
Kinh Sáng Danh – Viết Chung (BL.KN)
*
Khắp nơi bờ cõi – Viết Chung (ĐC)
Khi thời gian viên mãn – Viết Chung (ĐM)
Khói hương chân tình – Viết Chung (DL)
Không gì làm thay đổi – Viết Chung (KL)
Không gì làm thay đổi – Viết Chung (HP)
Khúc ca lên đền – Viết Chung (NL)
Khúc đàn lòng – Viết Chung (HX)
Khúc hát Vượt Qua – Viết Chung (MPS)

L.

*
Lạy Cha nhân ái – Lm. Huyền Linh (hòa âm Viết Chung) (DL)
Lạy Chúa Chiên – Viết Chung (MV)
Lắng nghe – Viết Chung (CN.HL)
Lần đầu – Viết Chung (TN)
Lễ dâng cuộc đời – Viết Chung (DL)
Lễ dâng chân thành – Viết Chung (DL)
Lễ dâng hiệp nhất – Viết Chung (DL)
Lễ dâng hôn phối – Viết Chung (HP)
Lễ dâng hy vọng – Viết Chung (HP)
Lễ dâng mùa cứu độ – Viết Chung (DL)
Lễ dâng mùa giáng sinh – Viết Chung (MGS)
Lễ dâng tình yêu – Viết Chung (DL)
Lễ dâng tuổi xuân – Viết Chung (DL)
Lễ dâng trẻ thơ – Viết Chung (DL)
Lễ dâng trông đợi – Viết Chung (MV)
Lên đền thánh – Viết Chung (NL)
Lòng mến tin – Viết Chung (TN)
Lời ru nơi hang đá – Viết Chung (MGS)
Lời tạ ơn – Viết Chung (DL)
Lời trường sinh – Viết Chung (CN.HL)
Lúc ngặt nghèo – Viết Chung (ĐC)
Lương thực của con – Viết Chung (TT.TT)

M.

*
Magnificat Hồn tôi ngợi ca – Viết Chung (TN)
Magnificat Tán dương Chúa – Viết Chung (ĐM)
Man mác hương trầm – Viết Chung (DL)
Martino – Viết Chung (CT)
Máu thắm nở hoa – Viết Chung (CT)
Mắt chúng con – Viết Chung (ĐC)
Mẹ đã sống ơn gọi – Viết Chung (ĐM)
Mẹ hằng cứu giúp – Viết Chung (ĐM)
Mẹ lên trời – Viết Chung (ĐM)
Mẹ thật diễm phúc – Viết Chung (ĐM)
Miệng con loan truyền – Viết Chung (ĐC)
Monica hiền mẫu – Viết Chung (CT)
Mồ hôi và nước mắt – Viết Chung (DL)
Mỗi một ngày – Viết Chung (TN)
Một cành đàn hương – Viết Chung (HX)
Một mối tình (Lễ Thánh Têrêsa) – Viết Chung (CT)
Mời dự tiệc thánh – Viết Chung (CN.HL)
Mùa gặt mai sau – Viết Chung (ĐC)
Mùa hái gặt – Viết Chung (CT)
Mùa xuân đến – Viết Chung (X)
Mùa xuân Maria – Viết Chung (ĐM)
Mùa xuân ra đời – Viết Chung (MGS)
Mùa xuân viên mãn – Viết Chung (X)
Mục tử ca – Viết Chung (ĐC)
Muôn đời con sẽ là thượng tế – Viết Chung (ĐC)
Muôn lạy Chúa – Viết Chung (ĐC)
Muôn thuở muôn đời – Viết Chung (ĐC)
Mừng Á Thánh Việt Nam – Viết Chung (CT)
Mừng ca Bernado – Viết Chung (CT)
Mừng Chúa – Viết Chung (ĐC)
Mừng Chúa Xuân – Viết Chung (X)

N.

*
Nào ca tụng – Viết Chung (ĐC)
Nào cảm tạ Chúa – Viết Chung (ĐC)
Nào hãy đến – Viết Chung (TV)
Nào ký thác – Viết Chung (ĐC)
Nào reo vui – Viết Chung (ĐC)
Nào ta ca ngợi – Viết Chung (ĐC)
Nào tung hô – Viết Chung (ĐC)
Này con đến – Viết Chung (ĐC)
Này đây Chúa thống trị – Viết Chung (CN.HL)
Nén hương lòng – Viết Chung (DL)
Nếu lòng ta quên – Viết Chung (ĐC)
No say tình Chúa – Viết Chung (ĐC)
Noi gương Cha Thánh – Viết Chung (TN)
Noi gương Thánh Gia – Viết Chung (CT)
Nơi Chúa đến – Viết Chung (MGS)
Nơi lòng bao dung – Viết Chung (TV)
Nơi nhà Chúa – Viết Chung (CN.HL)
Nơi ta tìm đến – Viết Chung (TT.TT)
Nơi trú ẩn – Viết Chung (HX)
Nuôi dài ước mơ – Viết Chung (TN)
Nữ Hoàng bên hữu – Viết Chung (ĐC)
Nước mắt – Viết Chung (MV)
Nước mắt – Viết Chung (HX)
Nương bóng Mẹ hiền – Viết Chung (TN)

NG.

*
Ngài đã bẻ bánh – Viết Chung (CN.HL)
Ngài đã giải thoát – Viết Chung (ĐC)
Ngàn lời ca – Viết Chung (CN.HL)
Ngạt ngào khói hương – Viết Chung (DL)
Ngay trong nơi u tối – Viết Chung (TV)
Ngày Chúa đã ra tay – Viết Chung (MPS)
Ngày hôm nay – Viết Chung (ĐC)
Ngày hồng tươi – Viết Chung (HP)
Ngày ngày – Viết Chung (TN)
Ngọn đèn khêu cao – Viết Chung (TCTM)
Ngôi Lời – Viết Chung (ĐC)
Ngôi lời đã làm người – Viết Chung (HX)
Ngôi Lời giáng sinh – Viết Chung (MGS)
Ngôi sao lạ – Viết Chung (TN)
Ngợi ca bình minh – Viết Chung (TN)
Nguồn ánh sáng – Viết Chung (TV)
Nguồn tình yêu từ trái tim Cha – Viết Chung (CN.HL)
Nguyện cầu Chúa thương – Viết Chung (MC)
Nguyện Thánh nhan – Viết Chung (ĐC)
Người công chính (Lễ thánh Giuse) – Viết Chung (CT)
Người Công giáo Việt Nam – Viết Chung (HX)
Người đã chon tôi – Viết Chung (TH)
Người đã đến với anh em – Viết Chung (HX)
Người gieo hạt giống – Viết Chung (ĐC)
Người kính sợ Chúa – Viết Chung (ĐC)
Người là Gioan – Viết Chung (CT)
Người như bóng mát – Viết Chung (CT)
Người từ đâu tới – Viết Chung (HX)
Người thợ xay lúa – Viết Chung (CT)

N.

*
Nhân chứng – Viết Chung (CT)
Nhiệm tích Thánh Thể – Viết Chung (TT.TT)
Như đã một đời – Viết Chung (TH)
Như gió – Viết Chung (HX)
Như nai rừng – Viết Chung (ĐC)
Những ai trông cậy – Viết Chung (CN.HL)
Những người tìm Chúa – Viết Chung (ĐC)

O.

*
Ôi lạ lùng – Viết Chung (ĐC)
Ông già Noel – Viết Chung (TN)
Ơn Chúa cứu độ – Viết Chung (ĐC)
Ơn cứu độ đến gần – Viết Chung (ĐC)
Ơn Ngài cứu độ – Viết Chung (ĐC)
Ơn phù trợ – Viết Chung (ĐC)
Ơn phù trợ (CN 29 TN C) – Viết Chung (ĐC)

P.

*
Phán quyết của Chúa – Viết Chung (ĐC)
Phụ khúc Kinh Kính Mừng – Viết Chung (BL.KN)
Phục hồi dân Chúa – Viết Chung (ĐC)
Phúc cho ai – Viết Chung (CN.HL)
Phúc đức thay – Viết Chung (TCTM)
Phúc lành – Viết Chung (ĐC)
Phúc lành và bình an – Viết Chung (ĐC)
Phúc thay – Viết Chung (TV)
Phúc thay cho người được thử thách – Viết Chung (ALL)
Phúc thay được tạ ơn – Viết Chung (ĐC)
Phúc thay người kính sợ Chúa – Viết Chung (ĐC)
Phụng hoàng ca – Viết Chung (HX)

Q.

*
Qua cơn thử thách – Viết Chung
(ĐC)
Qua cơn thử thách – Viết Chung (HX)
Qua muôn thế hệ – Viết Chung (ĐC)
Quà Giáng Sinh – Viết Chung (TN)
Quà tặng – Viết Chung (TH)
Quanh bàn thánh – Viết Chung (NL)

R.

*
Ra về trong an bình – Viết Chung (KL)
Rượu bánh Chúa Kitô – Viết Chung (TT.TT)
Rượu thơm bánh lành – Viết Chung (TT.TT)
Rượu và bánh – Viết Chung (TN)

S.

*
Sáng danh ngàn kiếp muôn thu (Hợp Xướng) – Mùa Giáng Sinh
Sao Ngài gọi tôi – Viết Chung (TH)
Sao Ngài nỡ bỏ tôi – Viết Chung (ĐC)
Sống bên Mẹ – Viết Chung (ĐM)
Sự công chính – Viết Chung (ĐC)
Sự sáng của Người – Viết Chung (TV)
Sức mạnh của con – Viết Chung (ĐC)
Sức mạnh của tôi – Viết Chung (TV)
Sương trinh – Viết Chung (TH)

T.

*
Ta đừng cứng lòng – Viết Chung (TV)
Ta được thông phần – Viết Chung (ĐC)
Ta mang Tin Vui – Viết Chung (CN.HL)
Tạ ơn Chúa – Viết Chung (CN.HL)
Tạ ơn thánh cả – Viết Chung (CT)
Tán dương – Viết Chung (ĐC)
Tảng đá góc tường – Viết Chung (ĐC)
Tay bắt mặt mừng – Viết Chung (TN)
Tâm hồn khó nghèo – Viết Chung (ĐC)
Tấm gương trong – Viết Chung (ĐC)
Tất cả chư dân – Viết Chung (NL)
Tâu Thánh Thượng – Viết Chung (ĐC)
Tiến về Nhà Chúa – Viết Chung (NL)
Tiếng các Ngài – Viết Chung (ĐC)
Tiếng chuông vang vang – Viết Chung (HX)
Tiếng hát từ trời – Viết Chung (TN)
Tiếng hát trên đồng quê – Viết Chung (MGS)
Tiếng vang sa mạc – Viết Chung (HX)
Tiếng vang sa mạc – Viết Chung (MV)
Tìm về mạch suối – Viết Chung (ĐC)
Tin Cậy Mến – Viết Chung (HX)
Tin cậy nơi Chúa – Viết Chung (ĐC)
Tin vui từ trời – Viết Chung (MGS)
Tình Chúa chở che – Viết Chung (ĐC)
Tình thương của Chúa – Viết Chung (ĐC)
Tình trời đất – Viết Chung (HP)
Tình xuân – Viết Chung (TN)
Tình yêu nâng cánh – Viết Chung (HP)
Tình yêu ngàn trung – Viết Chung (CN.HL)
Toàn thể đất nước – Viết Chung (ĐC)
Tôma thấy Chúa mà tin – Viết Chung (CT)
Tôma Thiện chủng sinh – Viết Chung (CT)
Tôi ca ngợi Chúa – Viết Chung (ĐC)
Tôi ca tụng Chúa – Viết Chung (ĐC)
Tôi đã thành hôn – Viết Chung (TH)
Tôi đàn ca – Viết Chung (ĐC)
Tôi hớn hở – Viết Chung (HX)
Tôi nào thiếu chi – Viết Chung (ĐC)
Tôi sẽ bước đi – Viết Chung (ĐC)
Tôi sẽ bước đi 2 – Viết Chung (ĐC)
Tôi sẽ ca ngợi – Viết Chung (ĐC)
Tôi sẽ chỗi dậy – Viết Chung (ĐC)
Tôi sẽ ở – Viết Chung (ĐC)
Tôi tớ Chúa đây – Viết Chung (TH)
Tôi vẫn trông cậy vào Ngài – Viết Chung (CN.HL)
Tôi vẫn trông cậy vào Ngài – Viết Chung (HX)
Tôi vững vàng – Viết Chung (ĐC)
Tôi vững vàng tin tưởng – Viết Chung (TV)
Tôn vinh chư vị – Viết Chung (CT)
Tông đồ phương Đông – Viết Chung (CT)
Tới muôn đời – Viết Chung (ĐC)
Tung hô Vua Giêsu – Viết Chung (CKV)
Tụng ca nguồn nước – Viết Chung (MPS)
Tuổi thơ dâng hiến – Viết Chung (TN)
Từ hang đá xưa – Viết Chung (TN)
Từ ruộng đất – Viết Chung (DL)
Từ trong lòng mẫu thân – Viết Chung (ĐC)
Từng phút từng giây – Viết Chung (ĐM)

TH.

*
Thái dương ca – Viết Chung (HX)
Thành đô hỡi – Viết Chung (ĐC)
Thánh gia – Viết Chung (MGS)
Thánh Giuse lao động – Viết Chung (CT)
Thánh Giuse nhân từ – Viết Chung (TN)
Thánh Phêrô Lê Tùy – Viết Chung (CT)
Thánh thay – Viết Chung (HX)
Thăm viếng – Viết Chung (ĐM)
Thần Linh Chúa – Viết Chung (ĐC)
Thần Linh thêm sức – Viết Chung (TN)
Thật hạnh phúc – Viết Chung (ĐC)
Thật lớn lao – Viết Chung (ĐC)
Thật thiện hảo – Viết Chung (ĐC)
Thiên Chúa Ba Ngôi – Viết Chung (CBN)
Thiên đàng và trẻ thơ – Viết Chung (TCTM)
Thống hối – Viết Chung (MC)
Thưa Nữ Hoàng – Viết Chung (ĐC)
Thưa nương tử – Viết Chung (ĐC)
Thức giấc – Viết Chung (ĐC)
Thương nhớ đến tôi – Viết Chung (ĐC)

TR.

*
Trái tim Chúa Giêsu – Viết Chung (TT.TT)
Trái tim thủy chung – Viết Chung (HP)
Trăm chi họ tiến lên – Viết Chung (HX)
Trăm chi họ tiến lên – Viết Chung (CT)
Trẩy lên đền thánh (CN 34 TN C) – Viết Chung (ĐC)
Trên đường thanh tẩy (Hợp Xướng) – Mùa Vọng
Trên viên đá này – Viết Chung (HX)
Tri ân Đức Cha Thể – Viết Chung (CT)
Tri ân Mẹ – Viết Chung (TN)
Triều đại công chính – Viết Chung (ĐC)
Triều đại Người – Viết Chung (ĐC)
Triều thiên vĩnh phúc – Viết Chung (CN.HL)
Trinh Nữ Maria – Viết Chung (ĐM)
Trong âm thầm – Viết Chung (CT)
Trong âm thầm – Viết Chung (HX)
Trong cánh tay Mẹ hiền – Viết Chung (ĐM)
Trong lúc gian nan – Viết Chung (ĐC)
Trong nhà Chúa – Viết Chung (ĐC)
Trong tình Ngài – Viết Chung (TN)
Trổi cao tiếng kèn – Viết Chung (HX)
Trông chờ – Viết Chung (MV)
Trời xanh tường thuật – Viết Chung (TV)
Trung thu yêu thương – Viết Chung (TN)
Trước nhan Chúa – Viết Chung (NL)
Trước nhan Chúa – Viết Chung (CN.HL)
Trước nhan Mẹ yêu thương – Viết Chung (HP)
Trường ca sáng danh Thiên Chúa – Viết Chung (HX)

U.

*
Uống tận nguồn – Viết Chung
(ĐC)
Ước chi hôm nay – Viết Chung (ĐC)

V.

*
Vào cung thánh – Viết Chung (TN)
Về nhà Cha – Viết Chung (TN)
Về nhà Chúa – Viết Chung (TN)
Vì Chúa Kitô – Viết Chung (CT)
Vì Chúa nhân hậu – Viết Chung (ĐC)
Vĩ đại thay – Viết Chung (ĐC)
Vì yêu thương – Viết Chung (ĐC)
Viên đá thợ xây – Viết Chung (ĐC)
Vinh danh – Viết Chung (HX)
Vòng hoa Môi Khôi – Viết Chung (ĐM)
Với ánh nến – Viết Chung (TN)
Với cả tâm tình – Viết Chung (HX)
Với của lễ – Viết Chung (DL)
Vua vinh hiển – Viết Chung (ĐC)
Vườn nho của Chúa – Viết Chung (ĐC)
Vườn tôi – Viết Chung (HP)

X.

*
Xin ban hồng ân cứu độ – Viết Chung
(MV)
Xin bảo toàn con – Viết Chung  (TV)
Xin cảm tạ – Viết Chung (TV)
Xin cử Thần linh – Viết Chung (ĐC)
Xin củng cố gia nghiệp (Lễ 1.5) – Viết Chung (ĐC)
Xin củng cố gia nghiệp – Viết Chung (CN.HL)
Xin chỉ dạy – Viết Chung (ĐC)
Xin cho con thấy – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa chúc lành – Viết Chung (TV)
Xin Chúa đến cứu độ – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa giữ gìn – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa ngự đến – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa sai Thánh Thần – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa thương nhận – Viết Chung (TN)
Xin Chúa thương xót – Viết Chung (BL.KN)
Xin dâng với Mẹ – Viết Chung (ĐM)
Xin đừng lánh mặt – Viết Chung (TV)
Xin hồi phục – Viết Chung (ĐC)
Xin loan truyền – Viết Chung (MPS)
Xin Mẹ đỡ nâng – Viết Chung (TH)
Xin Ngài mau đến – Viết Chung (ĐC)
Xin ở với con – Viết Chung (CN.HL)
Xin rủ tình thương – Viết Chung (MV)
Xin sai Thần linh – Viết Chung (ĐC)
Xin tạ ơn – Viết Chung (HX)
Xin tái tạo – Viết Chung (ĐC)
Xin tán dương – Viết Chung (MPS)
Xin tỏ ra – Viết Chung (ĐC)
Xin tha phạt – Viết Chung (ĐC)
Xin thần khí – Viết Chung (ĐC)
Xin thương xót – Viết Chung (HX)
Xin xót thương con – Viết Chung (MC)
Xuân trinh – Viết Chung (TH)

Y.

*
Ý tình đơn sơ – Viết Chung (TN)
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ.

*

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Viết Chung – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s