*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG & GIÁNG SINH).

*
Các Mẫu Alleluia
Alleluia Mùa Vọng
Alleluia Mùa Giáng Sinh
*
Chúa Nhật 1/A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2/A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3/A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4/A Mùa Vọng (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1/B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2/B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3/B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4/B Mùa Vọng (Tv. 88)
*
Chúa Nhật 1/C Mùa Vọng (Tv. 24)
Chúa Nhật 2/C Mùa Vọng (Tv. 125)
Chúa Nhật 3/C Mùa Vọng (Is. 12)
Chúa Nhật 4/C Mùa Vọng (Tv. 79)
*
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) 
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật sau Giáng Sinh (Tv. 147)
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY & PHỤC SINH).

*
Tung hô Tin Mừng Lễ Tro & Tuần Thánh
Tung hô Tin Mừng Mùa Chay
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1/A Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 2/A Mùa Chay (Tv. 32)
Chúa Nhật 3/A Mùa Chay (Tv. 94)
Chúa Nhật 4/A Mùa Chay (Tv. 22)
Chúa Nhật 5/A Mùa Chay (Tv. 129)
*
Chúa Nhật 1/B Mùa Chay (Tv. 24)
Chúa Nhật 2/B Mùa Chay (Tv. 115)
Chúa Nhật 3/B Mùa Chay (Tv. 18)
Chúa Nhật 4/B Mùa Chay (Tv. 136)
Chúa Nhật 5/B Mùa Chay (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1/C Mùa Chay (Tv. 90)
Chúa Nhật 2/C Mùa Chay (Tv. 26)
Chúa Nhật 3/C Mùa Chay (Tv. 102)
Chúa Nhật 4/C Mùa Chay (Tv. 33)
Chúa Nhật 5/C Mùa Chay (Tv. 125)
*
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu (Tv. 88)
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1 (Tv. 32)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2 (Tv. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3 (Xh. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4 (Tv. 29)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5 (Is. 12) 
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6 (Tv. 18)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7 (Tv. 50)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Sau Thánh Thư (Tv. 117)
*
Alleluia Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 2/A Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3/A Phục Sinh (Tv. 15)
Chúa Nhật 4/A Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 5/A Phục Sinh (Tv. 32)
Chúa Nhật 6/A Phục Sinh (Tv. 65)
Chúa Nhật 7/A Phục Sinh (Tv. 26)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
*
Alleluia Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 2/B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3/B Phục Sinh (Tv. 4)
Chúa Nhật 4/B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 5/B Phục Sinh (Tv. 21)
Chúa Nhật 6/B Phục Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật 7/B Phục Sinh (Tv. 102)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
*
Alleluia Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 2/C Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3/C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4/C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5/C Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6/C Phục Sinh (Tv. 66)
Chúa Nhật 7/C Phục Sinh (Tv. 96)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN A).

*
Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34A Thường Niên – Chúa Kitô Vua (Tv. 22)
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Đn. 3)
Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 147)
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 102)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN B).

*
Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 34B Thường Niên – Lễ Chúa Kitô Vua (Tv. 92)
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm Chúa (Is. 12)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN C).

*
Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34C Thường Niên – Lễ Chúa Kitô Vua (Tv. 121)
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)
Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 109)
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 22)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH)

*
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1 (Tv. 66)
Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh 2/1 (Tv. 23)
Lễ Thánh Giuse 19/3 (Tv. 88)
Lễ Truyền Tin 25/3 (Tv. 39)
Lễ Thánh Giuse Thợ 1/5 (Tv. 89)
Lễ Đức Mẹ Đi Viếng 31/5 (Is. 12)
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6 (Tv. 138)
Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô 29/6 (Tv. 33)
Lễ Chúa Hiển Dung 6/8 (Tv. 96)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 (Tv. 44)
Suy Tôn Thánh Giá 14/9 (Tv. 77)
Lễ Thánh Têrêsa 1/10 (Tv. 102)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10 (Lc. 1)
Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 (Tv. 23)
Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11 (Tv. 22)
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô 2/11 (Tv. 45)
Lễ Thánh Phanxicô Xavie 3/12 (Tv. 22)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12 (Tv. 97)
*
Lễ Mồng 1 Tết (Bài 1 /Tv. 8) (Bài 3 /Tv. 71)
Lễ Mồng 2 Tết (Bài 1 /Tv. 127) (Bài 2 /Tv. 144)
Lễ Mồng 3 Tết (Bài 2 /Tv. 89)
*
Các Mẫu Alleluia
Alleluia Mùa Thường Niên A
Alleluia Mùa Thường Niên B
Alleluia Mùa Thường Niên C
Alleluia Chúa Ba Ngôi, Mình Máu Thánh, Thánh Tâm
Alleluia Lễ riêng
Alleluia Lễ Truyền Thống Dân Tộc

A.

*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Alleluia ( Lễ hôn phối ) – Đỗ Vy Hạ

B.

*
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bên tòa Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Hương Kinh (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ

C.

.
Calvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Câu xướng Mùa Chay – Đỗ Vy Hạ
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Con xin dâng Chúa – Đỗ Vy Hạ

Ch.

.
Chúa đã sống lại – Đỗ Vy Hạ
Chúc mừng Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Chúc tụng Chúa – Đỗ Vy Hạ
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ

D.

.
Dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Dâng đôi tim hồng – Đỗ Vy Hạ

Đ.

.
Đường lối Chúa – Đỗ Vy Hạ
Đường thập tự – Đỗ Vy Hạ

G.

.
Giao ước – Đỗ Vy Hạ
Giuse tôi tớ tín trung – Đỗ Vy Hạ

H.

.
Hát đón xuân về – Đỗ Vy Hạ

Hãy đến Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
Hãy hoan ca – Đỗ Vy Hạ
Hãy nếm thử /Tv. 33 (Thanh vinh –
Hãy ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Hình như Chúa đã bỏ con – Đỗ Vy Hạ
Hoan hô Chúa – Đỗ Vy Hạ
Hồn tôi – Đỗ Vy Hạ
Hợp tiến Cha toàn năng (Dâng lễ)
Hợp tiếng hoan chúc – Đỗ Vy Hạ
Hương kinh nhiệm mầu (Dâng lễ)

K.

.
Kinh cầu Các Thánh – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 2 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 2 – Đỗ Vy Hạ
Khúc ca dâng Vua Tình Yêu – Đỗ Vy Hạ

L.

.
Lạy Thánh Tâm Giê su – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật chân thành – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật giao hòa (Dâng lễ)
Lòng yêu thương của Chúa /Tv. 102 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lời ca chúc tụng – Đỗ Vy Hạ
Lời Chúa – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh nguyện trầm – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Lời Người chuộc tội – Đỗ Vy Hạ
Lời thầm thống hối – Đỗ Vy Hạ
Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ

M.

.
Magnificat – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Chúa Thiên đình – Đỗ Vy Hạ
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Thiên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 1 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 2 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Vô nhiễm nguyên tội – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông thánh ân – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông vinh danh – Đỗ Vy Hạ
Một đời hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Mùa xuân ăn năn – Đỗ Vy Hạ
Mừng chào mùa xuân – Đỗ Vy Hạ

N.

.
Này con xin đến – Đỗ Vy Hạ
Này người yêu dấu – Đỗ Vy Hạ
Nữ hoàng Thiên quốc – Đỗ Vy Hạ

Ng.

.
Ngày đã lên rồi – Đỗ Vy Hạ
Ngợi khen Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Người công chính – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu (4 bè) – hòa âm Thiên Quang
Người nằm đó, người còn đây – Đỗ Vy Hạ

Nh.

.
Những cánh hoa dâng Mẹ 1 – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ 2 – Đỗ Vy Hạ

O.

.
Ôi nguồn ánh sáng – Đỗ Vy Hạ

S.

.
Sao còn đứng mãi chưa về – Đỗ Vy Hạ
Sao Ngài sinh ra – Đỗ Vy Hạ
Sóng thần nhạc – Đỗ Vy Hạ

T.

.
Tiếng hát dâng Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Tình Ngài như biển khơi – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng (4 bè) – hòa âm: Thiên Quang
Tình yêu Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Tình yêu như nắng mai – Đỗ Vy Hạ
Từ rất xa khơi – Đỗ Vy Hạ
Tựa làn trầm hương – Đỗ Vy Hạ

Th.

.
Thánh ca Đanien – Đỗ Vy Hạ
Thắp ngàn hương hoa – Đỗ Vy Hạ
Theo hương trầm – Đỗ Vy Hạ
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Đỗ Vy Hạ

Tr.

.
Trên đôi tay này – Đỗ Vy Hạ
Trên vòng tay tin yêu – Đỗ Vy Hạ
Trở về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Trở về cõi sống – Đỗ Vy Hạ
Trời đêm Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
Trước ngai Mẹ – Đỗ Vy Hạ

V.

.
Vang tiếng ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Vang tiếng ngợi khen – Đõ Vy Hạ
Về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Về bên lòng Cha – Đỗ Vy Hạ
Về đây hát kính mừng – Đỗ Vy Hạ
Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ

X.

.
Xin ấp ủ con – Đỗ Vy Hạ
Xin Chúa thương nhận – Đỗ Vy Hạ
Xin gục đầu sám hối – Đỗ Vy Hạ
Xin giải thoát con – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ
Xin tiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ
Xin vác lấy thập giá – Đỗ Vy Hạ
Xin vòng đôi tay – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ

Y.

.
Yêu luật Chúa – Đỗ Vy Hạ
Yêu mến anh em – Đỗ Vy Hạ

*
_________________________

*

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.


* Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm
* Kinh cầu Các Thánh /1
* Kinh cầu Các Thánh /2
* Kinh Lạy Cha /1
* Kinh Lạy Cha /2
* Lời tuyên xưng Đức Tin
*

NHẬP LỄ.


Nhập Lễ
*
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ
Hoan hô Chúa – Đỗ Vy Hạ
Vang tiếng ngợi khen – Đõ Vy Hạ
Về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Xin giải thoát con – Đỗ Vy Hạ
*

NHẬP LỄ.


Đáp Ca
*
Hãy nến thử (Tv. 33) – Đỗ Vy Hạ
Thánh ca Đanien – Đỗ Vy Hạ
*

DÂNG LỄ.


* Con xin dâng Chúa
* Dâng lên Chúa
* Dâng lên Ngài
* Hợp tiến Cha toàn năng
* Hương kinh nhiệm mầu
* Lễ vật chân thành
* Lời ca chúc tụng
* Tựa làn trầm hương
* Theo hương trầm
* Trên đôi tay này
* Xin Chúa thương nhận
* Xin tiến dâng

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.


* Bởi vì Chúa (Tv. 21)
* Các ngươi sẽ hân hoan
* Cảm tạ hồng ân
* Con ca tụng Chúa (Tv. 29)
* Chúc tụng Chúa
* Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144)
* Đầy ân sủng (Tv. 32)
* Đường lối Chúa (Tv. 24)
* Gần Chúa bao sướng vui
* Hãy nếm thử (Tv. 33)
* Hãy ngợi khen (Tv. 147)
* Lạy Cha hằng hữu
* Lạy Thánh Tâm Giêsu
* Lạy Thánh Tâm Giêsu (2 bè)
* Lòng yêu thương của Chúa (Tv. 102)
* Lời Chúa (Tv. 118)
* Magnificat
* Một đời hát ca
* Ngợi khen Ba Ngôi
* Người công chính
* Ôi Chúa từ nhân (Tv. 85)
* Ôi nguồn ánh sáng
* Ta là dân Chúa (Tv. 99)
* Tình Ngài như biển khơi
* Thượng Tế muôn đời (Tv. 109)
* Trên vòng tay tin yêu
* Xin ấp ủ con
* Xin bảo toàn con (Tv. 15)
* Xin giải thoát con (Tv. 69)
* Xin như mặt trời lên
* Xin vòng đôi tay
* Xin xót thương con (Tv. 50)
* Yêu luật Chúa (Tv. 118)
* Yêu mến anh em

MÙA VỌNG.


Mùa Vọng
*
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ

MÙA GIÁNG SINH.


* Bài ca Thiên thần
* Hãy đến Bê-lem
* Hãy hoan ca
* Khúc ca dâng Vua Tình Yêu
* Mùa đông thánh ân
Mùa đông vinh danh – Đỗ Vy Hạ
* Noel
* Người đến vì yêu
* Sao Ngài sinh ra
* Sóng thần nhạc
* Tình Trời vinh sáng
* Tình yêu Giáng Sinh
* Trần gian thiên quốc kết giao ân tình
* Trời đêm Bê-lem
* Vinh danh Thiên Chúa

MÙA CHAY.


* Canvê chiều tím buồn
* Câu xướng Mùa Chay
* Đường thập tự
* Hoan hô Chúa
* Lời kinh nguyện trầm
* Lời thầm thống hối
* Lời vọng tình yêu
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ
* Trở về bên Chúa
* Về bên lòng Cha
* Xin gục đầu sám hối
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
* Xin vác lấy thập giá
* Xin vòng đôi tay

TUẦN THÁNH.


Tuần Thánh
*
Calvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ
*

MÙA PHỤC SINH.


Mùa Phục Sinh
*
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Chúa đã sống lại – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh – Đỗ Vy Hạ
Sao còn đứng mãi chưa về – Đỗ Vy Hạ
*

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM .


Thánh Thể – Thánh Tâm
*
Lạy Thánh Tâm Giê su – Đỗ Vy Hạ
*

ĐỨC MẸ.


*
Ave Maris Stella
* Bài ca tình yêu
Hồn tôi – Đỗ Vy Hạ
* Hợp tiếng hoan chúc
Lời Người chuộc tội – Đỗ Vy Hạ
Magnificat – Đỗ Vy Hạ
* Mẹ Chúa Thiên đình
* Mẹ hoài đứng đó
* Mẹ Thiên Chúa
* Mẹ về Thiên cung /1
* Mẹ về Thiên cung /2
* Mẹ Vô nhiễm nguyên tội
* Nữ hoàng Thiên quốc
* Ngày đã lên rồi
* Những cánh hoa dâng Mẹ /1
* Những cánh hoa dâng Mẹ /2
* Tiếng hát dâng Mẹ
* Về đây hát kính mừng

CÁC THÁNH.


Các Thánh
*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Giuse tôi tớ tín trung – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
*

TẬN HIẾN.


Tận Hiến
*
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Một đời hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Từ rất xa khơi – Đỗ Vy Hạ
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Đỗ Vy Hạ
*

CẦU HỒN.


* Người nằm đó, người còn đây
* Trở về cõi sống
* Xin Ngài đến ngay bên
* Xin thứ tha
* Xin thương khoan hồng
* Xin xót thương con

HÔN PHỐI.


* Alleluia Lễ Hôn Phối
* Bên tòa Mẹ
* Dâng đôi tim hồng
* Giao ước
* Khúc ca tạ ơn
* Này người yêu dấu
* Ngọn nến hiệp nhất
* Phúc cho ai
* Tình yêu như nắng mai
* Trước ngai Mẹ

THÁNH CA VÀO ĐỜI.


Thánh Ca Vào Đời
*
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Chúc mừng Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Hình như Chúa đã bỏ con – Đỗ Vy Hạ
*

XUÂN.


Xuân
*
Hát đón xuân về – Đỗ Vy Hạ
Mùa xuân ăn năn – Đỗ Vy Hạ
Mừng chào mùa xuân – Đỗ Vy Hạ
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ
*
______________________________________
*

THƯ VIỆN THÁNH CA – THEO NHẠC SĨ (PDF.).


Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s