*Nhạc sĩ Xuân Minh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG & GIÁNG SINH).

*
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)
*
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)
*
Lễ Giáng Sinh – Lễ Vọng (Tv. 88)
Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Alleluia)
Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /1
Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /2
Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /3
Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) /1
Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) /2
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)
Chúa Nhật 2 Giáng Sinh (Tv. 147)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY & PHỤC SINH).

*
Lễ Tro (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)
*
Chúa Nhật Lễ Lá ABC (Tv. 21)
*
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu (Tv. 88)
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1 (Tv. 32)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2 (Tv. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4 (Tv. 29)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5 (Is. 12)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6 (Tv. 18)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7 (Tv. 50)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Sau Bài Thánh Thư (Tv. 117)
*
Chúa Nhật Phục Sinh ABC (Tv. 117) (Bài 2)
*
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) (Bài 2)
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)
*
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)
*
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)
*
Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên ABC (Tv. 46)
Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống ABC (Tv. 103)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN A).

*
Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34A Thường Niên – Chúa Kitô Vua (Tv. 22)
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Đn. 3)
Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 147)
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 102)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN B).

*
Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145) (Bài 2)
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) (Bài 2)
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) (Bài 2)
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) (Bài 2)
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145) (Bài 2)
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) (Bài 2)
Chúa Nhật 34B Thường Niên – Lễ Chúa Kitô Vua (Tv. 92)
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32)
Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm Chúa (Is. 12)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN C).

*
Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) (Bài 2)
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)
*
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)
Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 109)
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 22)

LỄ RIÊNG.

*
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 30)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
Lễ Giao Thừa (Tv. 120)
Lễ Minh Niên (Tv. 8)
Lễ Tạ Ơn (Tv. 137)

_______________________________

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – ABC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s