*Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Ca tụng Chúa (Tv. 145)
Chung một tâm tình
Dâng Thánh lễ/1
Dâng Thánh lễ/2
Hãy tạ ơn (Tv. 135)
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)
Lạy Vua Giêsu
Mau về đây
Ôi thập giá cao sang – Lễ suy tôn Thập giá 14/09.
Reo hò mừng Chúa (Tv. 94)
Vào đền thánh
Vui lên đền thánh (Tv. 21)
Vui lên nào (Is 35, 1-6a.10) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A.

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.

*
Tv. 14 – Chúa Nhật 22B Thường Niên
Tv. 17 – Chúa Nhật 31B Thường Niên
Tv. 18 – Chúa Nhật 26B Thường Niên
*
Tv. 22 – Chúa Nhật 16B Thường Niên
Tv. 23 – Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Tv. 24 – Chúa Nhật 3B Thường Niên
Tv. 24 – Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Tv. 29 – Chúa Nhật 13B Thường Niên
*
Tv. 31 – Chúa Nhật 6B Thường Niên
Tv. 32 – Chúa Nhật 29B Thường Niên
Tv. 33 – Chúa Nhật 19B Thường Niên
Tv. 33 – Chúa Nhật 20B Thường Niên
Tv. 33 – Chúa Nhật 21B Thường Niên
Tv. 39 – Chúa Nhật 2B Thường Niên
*
Tv. 40 – Chúa Nhật 7B Thường Niên
*
Tv. 53 – Chúa Nhật 25B Thường Niên
*
Tv. 71 – Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Tv. 77 – Chúa Nhật 18B Thường Niên
Tv. 79 – Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Tv. 79 – Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
*
Tv. 80 – Chúa Nhật 9B Thường Niên
Tv. 84 – Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Tv. 84 – Chúa Nhật 15B Thường Niên
Tv. 88 – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tv. 89 – Chúa Nhật 28B Thường Niên
*
Tv. 91 – Chúa Nhật 11B Thường Niên
Tv. 94 – Chúa Nhật 4B Thường Niên
*
Tv. 106 – Chúa Nhật 12B Thường Niên
*
Tv. 114 – Chúa Nhật 24B Thường Niên
*
Tv. 121 – Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Tv. 122 – Chúa Nhật 14B Thường Niên
Tv. 125 – Chúa Nhật 30B Thường Niên
Tv. 125 – Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Tv. 127 – Chúa Nhật 27B Thường Niên
Tv. 129 – Chúa Nhật 10B Thường Niên
*
Tv. 144 – Chúa Nhật 17B Thường Niên
Tv. 145 – Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Tv. 145 – Chúa Nhật 23B Thường Niên
Tv. 146 – Chúa Nhật 5B Thường Niên

ĐÁP CA.

*
Đáp ca CN 2 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 3 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 4 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 5 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 6 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 7 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 9 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 10 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 11 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 12 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 13 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 14 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 15 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 16 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 17 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 18 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 19 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 20 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 21 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 22 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 23 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 24 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 25 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 26 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 27 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 28 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 29 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 30 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 31 TN B – Huy Hoàng

DÂNG LỄ.

*
Con có gì để dâng
Con tiến dâng
Của lễ dâng Ngài
Dâng Cha cuộc đời
Dâng lễ/1
Dâng lễ/2
Dâng lễ vật
Dâng lên Cha
Khi dâng của lễ
Xin dâng
Xin dâng Cha
Xin dâng đời con

HIỆP LỄ.

*
Ai sạch tội (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Ai uống nước Ta ban (Ga 4, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Ai uống nước Ta cho (Ga 4, 5-42) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Có Chúa đời bình an (Ga 2, 1-11) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/C.
Con biết cậy ai (Mt 11, 2-11) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A.
Con mù lòa… (Ga 9, 41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Con như người con thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Con quen làm gì? (Lc 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Con thường như Tô-ma (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Con xin trở về (Lc 15, 1-3. 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Cưu mang Chúa trong lòng (Lc 1, 39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C.
Chúa biến hình (Lc 9, 28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C.
Chúa biết con cần Chúa – Huy Hoàng
Chúa chính là đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa chịu cám dỗ/1 (Mt 4, 1-11) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A.
Chúa chịu cám dỗ/2 (Lc 4, 1-13) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/C.
Chúa đến bất ngờ (Mt 24, 37-44) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A.
Chúa là ánh sáng (Mt 4, 12-23) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/A.
Chúa là con đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa là hạnh phúc – Huy Hoàng
Chúa là Mục tử (Ga 10, 1-10) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A.
Chúa là mục tử nhân lành (Ga 10, 11-18) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/B.
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga 9, 1-41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống lại (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa luôn kề bên (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Chúa uy quyền (Mc 1, 21-28) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/B.
Chúa vẫn luôn bên con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Chúa yêu con người (Mt 1, 18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A.
Chúng con phải làm chi (Lc 3, 10-18) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C.
Dọn đường Chúa đến (Mc 1, 1-8) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/B.
Đây Chiên Thiên Chúa (Ga 1, 29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A.
Đền thờ Chúa (Ga 2, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/B.
Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ (Lc 24, 35-48) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B.
Đường đi theo Chúa (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Hạnh phúc thật Mt 5, 1-12a) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Hãy dọn sẵn con đường (Lc 3, 1-6) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/C.
Hãy nghe Lời Chúa (Mc 9, 2-10) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/B.
Hãy ngước nhìn lên (Mt 17, 1-9) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A.
Hãy sám hối (Mt 3, 1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A.
Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc 21, 25-28,34-36) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/C.
Hãy thức tỉnh (Mc 13, 33-37) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/B.
Hãy trở về sám hối (Mc 1, 12-15) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/B.
Mang kính màu gì – Huy Hoàng
Mục tử yêu chiên (Ga 10, 27-30) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/C.
Nếu hạt lúa (Ga 12, 20-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Nếu hạt lúa mì… (Ga 12, 12-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Như kẻ xa lạ (Lc 15, 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Phụ nữ ngoại tình (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Phúc thật/1 (Mt 5, 1-12) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Phúc thật/2 (Mt 5, 1-11) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Sẽ chết nếu không sám hối (Lc 13, 1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C.
Sống đời chứng nhân (Ga 1, 6-8,19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B.
Sợ hãi – Anh bình (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Ta không kết án con (Ga 8, 3-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Tạ ơn Chúa (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Tình Ngài yêu – Huy Hoàng
Thiên Chúa yêu thế gian (Ga 3, 14-21) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/B.
Thiên Thần truyền tin cho Mẹ (Lc 1, 26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B.
Thời kỳ đã mãn (Mc 1, 14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B.
Thuận theo ý Chúa (Lc 4, 21-30) – Chúa Nhật 4 Thường Niên.C.
Trung gian lời gọi (Ga 1, 35-42) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/B.
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Xin Cha tha thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Xin đến với con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Yêu là hy sinh – Huy Hoàng – 65

MÙA VỌNG.

*
Anh em hãy vui lên (Pl 4,4-9) (3 Mùa Vọng)
Chúa đến bất ngờ (CN 1 MV A) – Huy Hoàng
Chúa nhật 1 Mùa Vọng A – Huy Hoàng
Chúa nhật 1 Mùa Vọng B – Huy Hoàng
Chúa nhật 1 Mùa Vọng C – Huy Hoàng
Chúa nhật 2 Mùa Vọng A – Huy Hoàng
Chúa nhật 2 Mùa Vọng B – Huy Hoàng
Chúa nhật 2 Mùa Vọng C – Huy Hoàng
Chúa nhật 3 Mùa Vọng A – Huy Hoàng
Chúa nhật 3 Mùa Vọng B – Huy Hoàng
Chúa nhật 3 Mùa Vọng C – Huy Hoàng
Chúa nhật 4 Mùa Vọng A – Huy Hoàng
Chúa nhật 4 Mùa Vọng B – Huy Hoàng
Chúa nhật 4 Mùa Vọng C – Huy Hoàng
Đáp ca ngày 23.12 – Huy Hoàng
Dọn đường Chúa đến (CN 2 MV B) – Huy Hoàng
Hãy dọn đường cho Chúa (Mt 3,1-12)
Hãy dọn đường Chúa
Hãy dọn đường Chúa đến
Hãy dọn sẵn con đường (CN 2 MV C) – Huy Hoàng
Hãy sám hối (CN 2 MV A) – Huy Hoàng
Hãy thức tỉnh (CN 1 MV B) – Huy Hoàng
Hãy thức tỉnh canh phòng (CN 1 MV C) – Huy Hoàng
Sứ Thần truyền tin cho Mẹ (Lc 1,26-38) (4 Vọng/B)
Xin ban Đấng cứu đời

MÙA GIÁNG SINH.

*
Chúa chịu Phép Rửa (Mt 13-17)
Chúa đã đến (Lc 2,1-14)
Đáp ca lễ ban ngày Giáng Sinh – Huy Hoàng
Đáp ca lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Huy Hoàng
Đáp ca lễ đêm Giáng Sinh – Huy Hoàng
Đáp ca lễ Hiển Linh – Huy Hoàng
Đáp ca lễ Mẹ Thiên Chúa (1.1) – Huy Hoàng
Đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh – Huy Hoàng
Đáp ca lễ Thánh Gia Thất – Huy Hoàng
Đáp ca Lễ Thánh Stêphanô – Huy Hoàng
Đáp ca lễ Vọng Giáng Sinh – Huy Hoàng
Hôm nay ánh sáng bừng lên
Khi mùa đông về
Lễ Các Thánh Anh Hài – Huy Hoàng
Lễ dâng Giáng Sinh
Lễ Hiển Linh
Lễ Thánh Gioan Tông đồ – Huy Hoàng
Reo vui lên
Theo Ba Vua (Lễ Hiển Linh)
Vui lên người hỡi

MÙA CHAY.

*
Bao tháng ngày trần gian
Con mang phận tro bụi
Con trở về (Nhập lễ)
Con về bên Chúa (Lc 22,54-62)
Con xin tình yêu Chúa
Chúa biến hình (CN 2 MC C) – Huy Hoàng
Chúa chịu cám dỗ (CN 1 MC A) – Huy Hoàng
Chúa chịu cám dỗ (CN 1 MC C) – Huy Hoàng
Chúa đã yêu con 
Hãy nghe Lời Chúa (CN 2 MC B) – Huy Hoàng
Hãy ngước nhìn lên (CN 2 MC A) – Huy Hoàng
Hãy thật lòng trở về (Nhập lễ)
Hãy trở về cùng Thiên Chúa (Ga. 2,12-13)
Hãy xét lại lòng con (Lc 9,51)
Lạy Chúa, xin nhớ lại
Lạy Chúa, xin xót thương
Mang kính màu gì?
Mang thân phận người
Mọi sự là phù vân
Mừng vui lên (Ca Nhập lễ 4 Mùa Chay)
Nghe lời Chúa gọi
Tình người – Tình Chúa
Trở về sám hối (CN 1 MC B) – Huy Hoàng
Về cùng Chúa (Nhập lễ)
Xin gọi con trỗi dậy (Ga 11,1-43)
Xin tha thứ tội con
Xin thương phận người

TUẦN THÁNH.

*
Ai sạch tội – Huy Hoàng
Con đã chối Chúa (Ga 18,1-19) (Thứ Sáu Tuần Thánh)
Hãy có lòng nhân từ – Huy Hoàng
Hãy rửa chân cho nhau (Ga 13,14)
Lạy Cha
Tình Chúa thương con (Mc 14,1-15) (Lễ Lá)
Xin thương xót con (Lễ Lá ABC)
Xin xót thương con (Mt 26,14-27) (Lễ Lá)
Yêu Ngài đến cùng (Lc 22,14-23)

MÙA PHỤC SINH.

*
Anh em hãy đi (Mc 16,15-20) (Lễ Thăng Thiên B)
Con tin Giêsu
Con thường như Tôma (CN 2 PS A) – Huy Hoàng
Chúa đã sống lại 
Chúa đã sống lại rồi
Chúa lên trời (Nhập lễ)
Chúa phục sinh
Chúa sống lại thật rồi (Nhập lễ)
Chúa về trời
Đức Kitô đã phục sinh (Rm 6,9-11)
Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết (Nhập lễ)
Mừng Chúa phục sinh (Mt 28,1-10)
Mừng Chúa sống lại
Ngài đã sống lại (Mc 16,1-18) (Lễ Đêm Phục Sinh)
Nhưng Chúa đã sống lại
Xin ở lại với con (Lc 24,13-35)

CHÚA BA NGÔI.

*
Ba Ngôi Thiên Chúa
Chúa Ba Ngôi
Chúc tụng Ba Ngôi

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Bí tích cao cả
Con đến đây thờ lạy
Con kính thờ
Con tìm về bên Chúa
Con tin kính
Con tin kính tôn thờ
Con xin mãi tri ân
Chúa đã yêu con – Huy Hoàng
Chúa vì yêu con
Dù mắt con không thấy
Giêsu Vua tình yêu
Mầu nhiệm tình Chúa
Mình Máu Chúa/1
Mình Máu Chúa/2
Mình Máu Chúa/3
Một Lời Chúa phán
Một người lính
Như dân xưa
Ôi Chúa thương con/1
Ôi Chúa thương con/2
Ôi Chúa Vua tình yêu – Huy Hoàng
Ôi phút giây tuyệt vời
Ôi tình yêu Chúa (Ga. 19,31-37)
Ôi Thánh Tâm tình yêu
Quỳ trước Thánh Thể
Suối nguồn yêu thương
Tình Chúa thương con (Có ai trên đời… )
Tình Chúa thương con (Ga 19,31-37) (Một người lính… )
Tình yêu đáp đền tình yêu – Huy Hoàng
Tình yêu Thánh Tâm
Tôn thờ tình yêu Chúa
Trái tim hiền hòa
Trong hình bánh đơn sơ

ĐỨC MẸ.

*
Con đây mãi là con Mẹ
Dâng Mẹ hoa đời
Dâng Mẹ kinh Mân Côi
Đời con theo Mẹ
Fiat
Giờ con ra đi
Hợp lời chào Mẹ
Lạy Mẹ nhân ái
Mẹ bên Thập giá
Mẹ ơi! Con dâng lên Mẹ
Mẹ Sầu Bi
Nghe lời Mẹ chào
Sứ thần truyền tin cho Mẹ
Theo Mẹ đi phục vụ
Theo Mẹ gẫm suy
Xin dâng Mẹ
Xin Mẹ phù giúp

CÁC THÁNH.

*
Ai muốn theo tôi (Lc 9,23-26) (Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam)
Các Thánh Nam Nữ (Gr 17,7-8) (Nhập lễ)
Các Thánh Tử đạo (Mùa Phục Sinh) (Nhập lễ)
Đừng sợ chi (Ga 21,15-19)
Một Thánh Tử đạo (Nhập lễ) (Ngoài Mùa Phục Sinh)
Thánh Giuse (Nhập lễ)
Thánh Tử đạo/1 (Nhập lễ)
Thánh Tử đạo/2 (Nhập lễ)
Xin biến đổi chúng con

TẬN HIẾN.

*
Cầu cho Linh mục
Con có chi
Con chẳng là chi (Ga 15,12-17)
Chúa chọn con
Chúa đã gọi tôi
Chúa đi qua đời tôi – Huy Hoàng
Dâng hiến Ngài
Hiến thân theo Ngài
Ngài vì yêu con
Vì Chúa là tình yêu – Huy Hoàng
Xin cho con nhẹ bước (Mt 4,18-21)
Xin dâng đời con – Huy Hoàng
Xin dâng từ nay
Xin giúp con theo Chúa (Mc 1,14-19)
Xin thánh hóa Linh mục

CẦU HỒN.

*
Con hướng về Ngài
Con kêu lên Ngài
Cùng đích đời người – Huy Hoàng
Chúa thương gọi về
Đời là bể khổ
Đời này không là tất cả (Lc 12,16-21)
Giã từ
Nếu… 
Ngày con ra đi
Người nằm đó
Nghĩ về cuộc đời
Nhìn đoàn người tiễn đưa
Nhớ phận người
Phú hộ dại khờ (Lc 12,13-21)
Rồi sẽ đến một ngày
Sẽ có ngày về
Tay trắng ra đi – Huy Hoàng
Tôi thú nhận
Vâng ý Chúa nhiệm mầu
Xin đừng quên
Xin hãy nhớ – Huy Hoàng

THÁNH CA BẢN ĐỆM ĐÀN.

*
Bí tích cao cả – Huy Hoàng
Chúa đã yêu con – Huy Hoàng
Chúa vì yêu con – Huy Hoàng
Con đến đây thờ lạy – Huy Hoàng
Con kính thờ – Huy Hoàng
Con tìm về bên Chúa – Huy Hoàng
Con xin mãi tri ân – Huy Hoàng
Dù mắt con không thấy – Huy Hoàng
Giêsu Vua tình yêu – Huy Hoàng
Một lời Chúa phán – Huy Hoàng
Nhiệm mầu tình Chúa – Huy Hoàng
Như dân xưa – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 1 – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 2 – Huy Hoàng
Ôi giây phút tuyệt vời – Huy Hoàng
Suối nguồn yêu thương – Huy Hoàng
Tình yêu đáp đền tình yêu – Huy Hoàng
Tôn thờ tình yêu Chúa – Huy Hoàng
Trong hình bánh đơn sơ – Huy Hoàng

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Có Chúa đời bình an (CN 2 TN C) – Huy Hoàng
Ngài là Chiên Thiên Chúa (CN 2 TN A) – Huy Hoàng
Người giàu kẻ nghèo – Huy Hoàng
Sợ hãi an bình – Huy Hoàng
Trung gian lời gọi (CN 2 TN B) – Huy Hoàng

THÁNH CA SUY NIỆM.

*
Áo trắng con mặc
Biết bao lần con hứa (Lc 9,23-27)
Giêsu, lý tưởng của con 
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con (Tv. 15)
Nhờ Chúa
Tạ ơn 25 năm 
Tiếng gọi từ Thập giá (Ga 18,16-30)
Trăm lần nghe (Mt 7,24-27)
Ví như
Vội vàng
Xin hãy nhớ (Mt 24,37-44)
Xin thêm đức tin 

TRUYỀN GIÁO – HIỆP NHẤT.

*
Con ra đi đến với anh em (Lc 10,1-20)
Chúa sai tôi vào đời (Lc 4,18-21)
Hãy đi loan báo Tin Mừng (Mt 28,16-20)
Hãy ra đi
Kinh quảng đại
Lúa chín đầy đồng (Mt 9,37)

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Bỏ Chúa còn gì – Huy Hoàng
Không tình cờ – Huy Hoàng
Ta không thể bỏ con – Huy Hoàng
*

*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.).

*

Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.
Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s