*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG)

*
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)
*
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA GIÁNG SINH)

*
Ca ngơị tình Chúa – Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)
Vị Vua cứu thế – Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Ngày hôm nay – Lễ Rạng Đông Giáng Sinh Tv. 96)
Ơn cứu độ – Lễ Ngày Giáng Sinh  (Tv. 97)
Chúa Hiển Linh (Tv. 71)
Hạnh phúc thay – Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY)

*
Lễ Tro (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. ) – (Bài 2)
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 36)
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)
*
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
Rước Lá 1 (Tv. 23)
Rước Lá 2 (Tv. 46)
Lễ Truyền Dầu (Tv. 88)
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)
*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA PHỤC SINH)

*
Bài đọc 1 Vọng Phục Sinh (Tv. 32)
Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh (Tv. 15)
Bài đọc 3 Vọng Phục Sinh (Xh. 15)
Bài đọc 4 Vọng Phục Sinh (Tv. 29)
Bài đọc 5 Vọng Phục Sinh (Is. 12)
Bài đọc 6 Vọng Phục Sinh (Tv. 18)
Bài đọc 7 Vọng Phục Sinh (Tv. 50)
*
Bài đọc sau Thánh Thư (Tv. 117)
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Ca tiếp liên Lễ Chúa Phục Sinh
*
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)
*
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)
*
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)
*
Chúa Giêsu lên Trời A.B.C (Tv. 46)
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng) (Tv. 103)
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày) (Tv. 103)
Ca Tiếp Liên Chúa ThánhThần hiện xuống

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN A)

*
Chúa chịu Phép Rửa A.B.C (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 02A Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 03A Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 04A Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 05A Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 06A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 07A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 08A Thường Niên (Tv. 61)
Chúa Nhật 09A Thường Niên (Tv. 30)
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)
*
Chúa Ba Ngôi A (Đn. 3)
Mình Máu Thánh A (Tv. 147)
Thánh Tâm Chúa A (Tv. 102)
*
Chúa Nhật Truyền Giáo /1 (Tv. 18a)
Chúa Nhật Truyền Giáo /2 (Tv. 66)
Chúa Nhật Truyền Giáo /3 (Tv. 95)
Chúa Nhật Truyền Giáo /4 (Tv. 97)
Chúa Nhật Truyền Giáo /5 (Tv. 116)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN B)

*
Chúa chịu Phép Rửa A.B.C (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 02B Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 03B Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 04B Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 05B Thường Niên (Tv. 146)
Chúa Nhật 06B Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 07B Thường Niên (Tv. 40)
Chúa Nhật 08B Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 09B Thường Niên (Tv. 80)
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92)
*
Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32)
Mình Máu Thánh B (Tv. 115)
Thánh Tâm Chúa B (Is. 12)
*
Chúa Nhật Truyền Giáo /1 (Tv. 18a)
Chúa Nhật Truyền Giáo /2 (Tv. 66)
Chúa Nhật Truyền Giáo /3 (Tv. 95)
Chúa Nhật Truyền Giáo /4 (Tv. 97)
Chúa Nhật Truyền Giáo /5 (Tv. 116)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN C)

*
Chúa chịu Phép Rửa A.B.C (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 02C Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 03C Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 04C Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 05C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 06C Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 07C Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 08C Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 09C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)
*
Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8)
Mình Máu Thánh C (Tv. 109)
Thánh Tâm Chúa C (Tv. 22)
*
Chúa Nhật Truyền Giáo /1 (Tv. 18a)
Chúa Nhật Truyền Giáo /2 (Tv. 66)
Chúa Nhật Truyền Giáo /3 (Tv. 95)
Chúa Nhật Truyền Giáo /4 (Tv. 97)
Chúa Nhật Truyền Giáo /5 (Tv. 116)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (KÍNH CHƯ THÁNH)

*
Mẹ Thiên Chúa (01-01) (Tv. 66)
Thánh Phaolô trở lại (25-01) (Tv. 116)
Đức Mẹ dâng Con (02-02)
Tông tòa thánh Phêrô (22-02) (Tv. 22)
Thánh Giuse bạn Đức Mẹ (19-3) (Tv. 88)
Lễ Truyền Tin (25-3) (Tv. 39)
Thánh sử Marcô (25-4) (Tv. 88)
Thánh Giuse thợ (01-5) (Tv. 89)
Thánh Philipphê và Giacôbê (03-5) (Tv. 18a)
Thánh Matthia Tông đồ (14-5) (Tv. 112)
Đức Mẹ thăm viếng (31-5) (Is. 12)
Thánh Barnabê T.đồ (11-6) (Tv. 97)
Gioan Baotixita – vọng SN (24-6) (Tv. 70)
Gioan Baotixita – ngày SN (24-6) (Tv. 138)
Thánh Phêrô và Phaolô – Vọng (29-6) (Tv. 18a)
Thánh Phêrô và Phaolô – Ngày (29-6) (Tv. 33)
Thánh Tôma Tông đồ (03-7) (Tv. 116)
Thánh Maria Mađalêna (22-7) (Tv. 62)
Thánh Giacôbê T.đồ (25-7) (Tv. 125)
Thánh Gioakim và Anna (26-7) (Tv. 131)
Chúa Hiển dung (06-8) (Tv. 96)
Thánh Đaminh (08-8) (Tv. 95)
Thánh Laurensô (10-8) (Tv. 111)
Đức Mẹ lên trời – Vọng (15-8) (Tv. 131)
Đức Mẹ lên trời – Ngày (15-8) (Tv. 44)
Thánh Batôlômêô (24-8) (Tv. 144)
Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (29-8) (Tv. 70)
Đức Mẹ sinh nhật (08-9) (Tv. 12)
Suy tôn Thánh Giá (14-9) (Tv. 77)
Đức Mẹ sầu bi (15-9) (Tv. 30)
Thánh Matthêu T.đồ (21-9) (Tv. 18a)
Tổng lãnh Thiên Thần (29-9) (Tv. 137)
Thánh Têrêsa Hài đồng (01-10) (Tv. 130)
Thiên Thần hộ thủ (02-10) (Tv. 90)
Đức Mẹ Mân côi (07-10) (Lc. 1)
Thánh sử Luca (18-10) (Tv. 144)
Thánh Simon và Giuđa T.đồ (28-10) (Tv. 18a)
Các Thánh nam nữ (01-11) (Tv. 14)
Cầu hồn – Lễ 1 (02-11) (Tv. 22)
Cầu hồn – Lễ 2 (02-11) (Tv. 24)
Cầu hồn – Lễ 3 (02-11) (Tv. 26)
Cung Hiến Thánh Đường Phêrô – Phaolô (18-11) (Tv. 97)
Thánh Tử đạo Việt Nam (24-11) (Tv. 125)
Thánh Anrê T.đồ (30-11) (Tv. 18a)
Đức Mẹ Vô nhiễm (08-12) (Tv. 97)
Thánh Stêphanô (26-12) (Tv. 30)
Thánh Gioan T.đồ  (27-12) (Tv. 96)
Các thánh Anh hài (28-12) (Tv. 123)

THÁNH CA TIN MỪNG – MÙA THƯỜNG NIÊN A.

*
01. Chúa chịu Phép Rửa (Mt. 3)
02. Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)
03. Tiếng Chúa gọi (Mt. 4)
04. Tám Mối Phúc /1 (Mt. 5)
05. Muối – Ánh sáng /1 (Mt. 5)
Muối – Ánh sáng /2 (Mt. 5)
06. Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5)
07. Hãy nên trọn lành (Mt. 5)
08. Người sẽ ban cho (Mt. 6)
09. Thi hành ý Chúa (Mt. 7)
10. Chúa muốn tình yêu (Mt. 9)
11. Lúa chín đầy đồng (Mt. 9)
12. Tuyên xưng Danh Ta (Mt. 10)
13. Ai muốn theo Ta (Lc. 9)
14. Thánh Tâm Ngài /1 (Mt. 11)
15. Dụ ngôn gieo giống (Mt. 13)
16. Lúa tốt – Cỏ lùng (Mt. 13)
17. Dụ ngôn Nước Trời (Mc. 4)
18. Chúc tụng Chúa Trời (Tv. 102)
19. Thầy đây đừng sợ (Mt. 14)
20. Con xin tin (Mt. 15)
21. Con nên Tảng đá /1 (Mt. 16)
22. Ai muốn theo Ta (Lc. 9)
23. Chu toàn luật Cha (Mt. 18)
24. Nguyện xin ơn Cha (Mt. 18)
25. Làm vườn nho (Mt. 20)
26. Sống trọn ý Cha (Mt. 21)
27. Ông chủ vườn nho (Mt. 21)
28. Tiệc cưới Nước Trời (Mt. 22)
29. Trả về Thiên Chúa (Mt. 22)
30. Điều răn trọng nhất (Mt. 22)
31. Khiêm nhu phục  vụ (Mt. 23)
32. Mười cô trinh nữ (Mt. 25)
33. Nén bạc chủ trao (Mt. 25)
34. Ngài là Vua (Tv. 96)
Vua Trời ngự tới /1 (Mt. 25)

THÁNH CA TIN MỪNG – MÙA THƯỜNG NIÊN B.

*
01. Chúa chịu Phép Rửa (Mt. 3)
02. Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)
03. Tiếng Chúa gọi (Mt. 4)
04. Vị ngôn sứ (Mc. 1)
05. Ngài đến (Mc. 1)
06. Nếu Ngài muốn (Mc. 1)
07. Việc lạ Chúa làm (Mc. 2)
08. Hôn ước muôn đời (Mc. 2)
09. Ngày Sabat (Mc. 2)
10. Dù cho nhân thế (Mc. 3)
11. Dụ ngôn Nước Trời (Mc. 4)
12. Người truyền khiến /1 (Mc. 4)
13. Dâng lời ca ngợi (Mc. 5)
14. Nơi quê hương (Lc. 4)
15. Lúa chín đầy đồng (Mt. 9)
16. Tình thương Thiên Chúa (Mc. 6)
17. Chúc tụng Chúa Trời (Tv. 102)
18. Bánh Trường Sinh (Ga. 6)
19. Bánh Trường Sinh (Ga. 6)
20. Mình Máu Thánh /1 (Mc. 14)
Mình Máu Thánh /2 (Mc. 14)
21. Nếu bỏ Ngài (Ga. 6)
22. Đón nhận Lời Chúa (Mc. 7)
23. Ngài đã đến (Mc. 7)
24. Ai muốn theo Ta (Lc. 9)
25. Phục vụ tha nhân (Mc. 9)
26. Ta khuyên con (Mc. 9)
27. Thiên Chúa kết hợp (Mc. 10)
28. Con phải làm chi (Mc. 10)
29. Hiến thân phục vụ (Mt. 20)
30. Lạy Thầy Giêsu (Mc. 10)
31. Điều răn trọng nhất (Mt. 22)
32. Đồng tiền bà góa (Mc. 12)
33. Ngày Quang lâm (MC. 13)
34. Ngài là Vua (Tv. 96)
 Vua muôn Vua (Ga. 18)

THÁNH CA TIN MỪNG – MÙA THƯỜNG NIÊN C.

*
01. Chúa chịu Phép Rửa (Mt. 3)
02. Tiệc cưới Cana (Ga. 2)
03. Về quê hương (Lc. 4)
04. Nơi quê hương (Lc. 4)
05. Vâng theo lời Thầy (Lc. 5)
06. Tám Mối Phúc (Mt. 5)
07. Hãy nên trọn lành (Mt. 5)
08. Đừng xét đoán (Lc. 6)
09. Một viên sĩ quan (Lc. 7)
10. Một vị Ngôn sứ (Lc. 7)
11. Lòng Cha nhân ái (Lc. 7)
12. Ai muốn theo Ta (Lc. 9)
13. Xin luôn theo Ngài (Lc. 9)
14. Lúa chín đầy đồng (Mt. 9)
15. Điều răn trọng nhất (Mt. 22)
16. Bên Chúa tình yêu (Lc. 10)
17. Anh em cứ xin (Lc. 11)
18. Hướng về Quê Trời (Gv. 1)
19. Canh thức sẵn sàng (Lc. 12)
20. Thầy đã đến (Lc. 12)
21. Vào Nước Chúa (Lc. 13)
22. Sống khiêm nhu (Lc. 14)
23. Dám chọn Ngài (Lc. 14)
24. Trên Trời mừng vui (Lc. 15)
25. Một người quản gia (Lc. 16)
26. Một người giàu có (Lc. 16)
27. Xin thêm lòng tin (Lc. 17)
28. Con xin tri ân (LC. 17)
29. Anh em cứ xin (Lc. 11)
30. Hai người nguyện cầu (Lc. 18)
31. Hôm nay Ta đến (Lc. 19)
32. Chúa là sự sống lại (Lc. 20)
33. Vì tin theo Chúa (Lc. 21)
34. Ngài là Vua
Chúa là Vua (Lc. 23)
_________________
*
22.02. Tòa Phêrô – Con nên tảng đá /1
01.05. Thánh Giuse thợ – Nơi quê hương
29.06. Phêrô-Phaolô – Con nên tảng đá /1
Thánh Giacôbê (25.07)
29.07. Thánh Macta – Bên Chúa tình yêu
21.09. Thánh Mathêu – Chúa muốn tình yêu
18.10. Thánh Luca – Lúa chín đầy đồng
*
Lúa chín đầy đồng – Lễ Thánh Luca 18.10
01.11. Các Thánh – Tám mối phúc /1
30.11. Thánh Anrê – Tiếng Chúa gọi
26.12. Thánh Stêphanô – Vì tin theo Chúa
Các Thánh Tử Đạo – Vì Tin theo Chúa
*
Lễ Tân Niên – Người sẽ ban cho (Mt. 6)
Lễ hôn phối
*
Thứ Năm Tuần Thánh
Mình Máu ABC
Lễ Thánh Tâm ABC – Thánh Tâm Ngài /1

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s