Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA .
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Lời bài hát 
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát 
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát 
***
Ngày 23.12 (Tv. 24)Lời bài hát. 
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Lời bài hát 
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Lời bài hát 
Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96)Lời bài hát 
Lễ Giáng Sinh – Ban Ngày (Tv. 97)Lời bài hát 
Thánh Têphanô (26.12) (Tv. 30)Lời bài hát 
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12) (Tv. 96)Lời bài hát 
Các Thánh Anh Hài (Tv. 123) (28.12)Lời bài hát 
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Lời bài hát 
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) (01.01)Lời bài hát 
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát 
Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Lời bài hát 
***
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát 
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát 
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Lời bài hát 
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Lc. 1)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Is. 12)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Lời bài hát 
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Lời bài hát 
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát 
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Lời bài hát 
***
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lời bài hát 
Lễ Dầu (Tv. 88) Lời bài hát 
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)Lời bài hát 
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30) Lời bài hát 
Vọng Phục Sinh (Tv. 32) – Bài đọc 1Lời bài hát 
Vọng Phục Sinh (Tv. 15) – Bài đọc 2Lời bài hát 
Thứ 7 Tuần Thánh (Xh. 15) – Bài đọc 3Lời bài hát 
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 29) – Bài đọc 4Lời bài hát 
Thứ 7 Tuần Thánh (Is. 12) – Bài đọc 5Lời bài hát 
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 18) – Bài đọc 6Lời bài hát 
Vọng Phục Sinh (Tv. 50) – Bài đọc 7  
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 41) – Bài đọc 7BLời bài hát 
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 117) – Sau Bài Thánh ThưLời bài hát 
***
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát 
Ca Tiếp LiênLời bài hát 
Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117) Lời bài hát  
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) Lời bài hát 
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4) Lời bài hát  
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22) Lời bài hát 
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát  
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát 
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát  
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát 
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97) Lời bài hát 
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát 
Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát 
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát 
Ca Tiếp LiênLời bài hát 
***
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát 
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Lời bài hát 
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát 
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát 
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Lời bài hát 
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Lời bài hát 
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát 
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát 
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát 
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Lời bài hát 
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát 
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Lời bài hát 
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Lời bài hát 
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát 
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát 
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)Lời bài hát 
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Lời bài hát 
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)   
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát 
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)   
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Lời bài hát 
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)   
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 88)Lời bài hát 
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)  
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát 
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)   
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát 
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)   
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát 
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)  
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Lời bài hát 
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)  
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát 
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)   
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát 
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) Lời bài hát 
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát 
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)  
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát 
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Lời bài hát  
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát 
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Lời bài hát  
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát 
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) Lời bài hát   
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Lời bài hát 
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát  
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát 
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát  
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát 
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) Lời bài hát  
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát 
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)Lời bài hát  
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Lời bài hát 
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát 
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát 
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát 
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát 
***
Chúa Ba Ngôi A (Dn. 3)Lời bài hát 
Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32)Lời bài hát 
Lễ Mình Máu Thánh Chúa ALời bài hát 
Lễ Mình Máu Thánh Chúa BLời bài hát 
Lễ Thánh Tâm Chúa A (Tv. 102)Lời bài hát 
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu B (Is. 12)Lời bài hát 
Thánh Phaolo Trở Lại (Tv. 116) (25/1)Lời bài hát 
Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh (Tv. 23) (02.02)Lời bài hát 
Kính Tông Tòa Thánh Phê-rô (Tv. 22) (22.02)Lời bài hát 
Thánh Giuse (Tv. 88) (19/3)Lời bài hát 
Lễ Truyền Tin (Tv. 39) (25.03)Lời bài hát 
Thánh Marcô (25/4)Lời bài hát 
Thánh Giuse Thợ (1/5)Lời bài hát 
Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê (3/5)Lời bài hát 
Thánh Matthia (14/5)Lời bài hát 
Lễ Thăm Viếng (31/5)Lời bài hát 
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)Lời bài hát 
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 138) (24/6)Lời bài hát 
Vọng Thánh Phêrô và Thánh PhaolôLời bài hát 
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6)Lời bài hát 
Thánh Giacôbê (25/7)Lời bài hát 
Thánh Gioakim & Anna (26/7)Lời bài hát 
Chúa Hiển Dung (6/8)Lời bài hát 
Thánh Lorenso Tử Đạo (Tv. 111) (10/8)Lời bài hát 
 Vọng Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 131)Lời bài hát 
Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) (15/8)Lời bài hát 
Thánh Batôlômêô (Tv. 144) (24/8)Lời bài hát 
Thánh Gioan TG Bị Trảm Quyết (Tv. 70) (29/8)Lời bài hát 
Sinh Nhật Đức Mẹ (Tv. 12) (08.08)Lời bài hát 
Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) (14/9)Lời bài hát 
Đức Mẹ Sầu Bi (Tv. 30) (15/9)Lời bài hát 
Thánh Matthêu (Tv. 18) (21/9)Lời bài hát 
Tổng Lãnh Thiên Thần (Tv. 137) (29/9)Lời bài hát 
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 130) (1/10)Lời bài hát 
Các Thiên Thần Hộ Thủ (Tv. 90) (2/10)Lời bài hát 
Đức Mẹ Mân Côi (Lc. 1) (07.10)Lời bài hát 
Thánh Luca (Tv. 144) (18/10)Lời bài hát 
Thánh Simon & Giuda (Tv. 18) (28/10)Lời bài hát 
Các Thánh Nam Nữ (Tv. 23) (01.11)Lời bài hát 
Cầu Hồn 1 (Tv. 22)Lời bài hát 
Cầu Hồn 2 (Tv. 24)Lời bài hát 
Cầu Hồn 3 (Tv. 26)Lời bài hát 
Lễ Cung Hiến Thánh Đường (Tv. 97) (18/11)Lời bài hát 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 30) (24/11)Lời bài hát 
Thánh Anrê Tông Đồ (30/11)Lời bài hát 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97) (8/12)Lời bài hát 
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2 (Tv. 125)Lời bài hát 
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 137)Lời bài hát 
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 144)Lời bài hát 
Lễ Tất Niên (Tv. 135)Lời bài hát 
Lễ Giao Thừa (Tv. 120)Lời bài hát 
Mùng 1 Tết (1) (Tv. 36)Lời bài hát 
Mùng 1 Tết (2) (Tv. 29)Lời bài hát 
Mùng 1 Tết (3) (Tv. 71)Lời bài hát 
Mùng 2 Tết (Tv. 127)Lời bài hát 
Mùng 3 Tết (Tv. 71) Lời bài hát 
Trung Thu (Tv. 135)Lời bài hát 
NHẬP LỄ.
Ca tụng Chúa (Tv. 145)Mp3Gp.
Chung một tâm tình
Dâng Thánh lễ/1
Dâng Thánh lễ/2
Hãy tạ ơn (Tv. 135)
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)
Lạy Vua Giêsu
Mau về đây
Ôi thập giá cao sangSuy tôn Thánh Giá
Reo hò mừng Chúa (Tv. 94)
Vào đền thánh
Vui lên đền thánh (Tv. 21)
Vui lên nào (Is 35, 1-6a.10)3A Mùa Vọng
THÁNH CA TIN MỪNG.
Có Chúa đời bình an
Ngài là Chiên Thiên Chúa
Người giàu kẻ nghèo
Sợ hãi an bình
Trung gian lời gọi
DÂNG LỄ.
Con có gì để dâng
Con tiến dâng
Của lễ dâng Ngài
Dâng Cha cuộc đời
Dâng lễ /1
Dâng lễ /2
Dâng lễ vật
Dâng lên Cha
Khi dâng của lễ
Xin dâng
Xin dâng Cha
Xin dâng đời con
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Con mang kính màu gì?
Chúa biết con cần Chúa 
Chúa là hạnh phúc
Giêsu là tất cả
Tình Ngài yêu
Yêu là hy sinh
MÙA VỌNG.
Anh em hãy vui lên
Chúa đến bất ngờ
Chúa nhật 1A Mùa Vọng
Chúa nhật 2A Mùa Vọng
Chúa nhật 3A Mùa Vọng
Chúa nhật 4A Mùa Vọng
Chúa nhật 1B Mùa Vọng
Chúa nhật 2B Mùa Vọng
Chúa nhật 3B Mùa Vọng
Chúa nhật 4B Mùa Vọng
Chúa nhật 1C Mùa Vọng
Chúa nhật 2C Mùa Vọng
Chúa nhật 3C Mùa Vọng
Chúa nhật 4C Mùa Vọng
Đáp ca ngày 23.12
Dọn đường Chúa đến
Hãy dọn đường cho Chúa
Hãy dọn đường Chúa
Hãy dọn đường Chúa đến
Hãy dọn sẵn con đường
Hãy sám hối
Hãy thức tỉnh
Hãy thức tỉnh canh phòng
Sứ Thần truyền tin cho Mẹ
Xin ban Đấng cứu đời
MÙA GIÁNG SINH.
Chúa chịu Phép Rửa
Chúa đã đến
Đáp ca lễ ban ngày Giáng Sinh
Đáp ca lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Đáp ca lễ đêm Giáng Sinh
Đáp ca lễ Hiển Linh
Đáp ca lễ Mẹ Thiên Chúa
Đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh
Đáp ca lễ Thánh Gia Thất
Đáp ca Lễ Thánh Stêphanô
Đáp ca lễ Vọng Giáng Sinh
Hôm nay ánh sáng bừng lên
Khi mùa đông về
Lễ Các Thánh Anh Hài
Lễ dâng Giáng Sinh
Lễ Hiển Linh
Lễ Thánh Gioan Tông đồ 
Reo vui lên
Theo Ba Vua
Vui lên người hỡi
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
Bao tháng ngày trần gian
Con mang phận tro bụi
Con trở về
Con về bên Chúa
Con xin tình yêu Chúa
Chúa biến hình2C Mùa Chay
Chúa chịu cám dỗ1A Mùa Chay
Chúa chịu cám dỗ1C Mùa Chay
Chúa đã yêu con 
Hãy nghe Lời Chúa2B Mùa Chay
Hãy ngước nhìn lên2A Mùa Chay
Hãy thật lòng trở về
Hãy trở về cùng Thiên Chúa
Hãy xét lại lòng con
Lạy Chúa, xin nhớ lại
Lạy Chúa, xin xót thương
Mang kính màu gì?
Mang thân phận người
Mọi sự là phù vân
Mừng vui lên
Nghe lời Chúa gọi
Tình người – Tình Chúa
Trở về sám hối1B Mùa Chay
Về cùng Chúa
Xin gọi con trỗi dậy 
Xin tha thứ tội con
Xin thương phận người
+
TUẦN THÁNH.
Ai sạch tội 
Con đã chối Chúa
Hãy có lòng nhân từ
Hãy rửa chân cho nhau
Lạy Cha
Tình Chúa thương con
Xin thương xót con
Xin xót thương con
Yêu Ngài đến cùng
MÙA PHỤC SINH.
Anh em hãy đi 
Con tin Giêsu
Con thường như Tôma
Chúa đã sống lại 
Chúa đã sống lại rồi
Chúa lên trời
Chúa phục sinh
Chúa sống lại thật rồi
Chúa về trời
Đức Kitô đã phục sinh
Đức Kitô đã phục sinh
Mừng Chúa phục sinh
Mừng Chúa sống lại
Ngài đã sống lại
Nhưng Chúa đã sống lại
Xin ở lại với con
CHÚA BA NGÔI.
Ba Ngôi Thiên Chúa
Chúa Ba Ngôi
Chúc tụng Ba Ngôi
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Bí tích cao cả
Con đến đây thờ lạy
Con kính thờ
Con tìm về bên Chúa
Con tin kính
Con tin kính tôn thờ
Con xin mãi tri ân
Chúa đã yêu con
Chúa vì yêu con
Dù mắt con không thấy
Giêsu Vua tình yêu
Mầu nhiệm tình Chúa
Mình Máu Chúa /1
Mình Máu Chúa /2
Mình Máu Chúa /3
Một Lời Chúa phán
Một người lính
Như dân xưa
Ôi Chúa thương con /1
Ôi Chúa thương con /2
Ôi Chúa Vua tình yêu 
Ôi phút giây tuyệt vời
Ôi tình yêu Chúa
Ôi Thánh Tâm tình yêu
Quỳ trước Thánh Thể
Suối nguồn yêu thương
Tình Chúa thương con
Tình Chúa thương con /2
Tình yêu đáp đền tình yêu
Tình yêu Thánh Tâm
Tôn thờ tình yêu Chúa
Trái tim hiền hòa
Trong hình bánh đơn sơ
ĐỨC MẸ.
Con đây mãi là con Mẹ
Dâng Mẹ hoa đời
Dâng Mẹ kinh Mân Côi
Đời con theo Mẹ
Fiat
Giờ con ra đi
Hợp lời chào Mẹ
Lạy Mẹ nhân ái
Mẹ bên Thập giá
Mẹ ơi! Con dâng lên Mẹ
Mẹ Sầu Bi
Nghe lời Mẹ chào
Sứ thần truyền tin cho Mẹ
Theo Mẹ đi phục vụ
Theo Mẹ gẫm suy
Xin dâng Mẹ
Xin Mẹ phù giúp
CÁC THÁNH.
Ai muốn theo tôi
Các Thánh Nam Nữ
Các Thánh Tử đạo
Đừng sợ chi
Một Thánh Tử đạo
Thánh Giuse
Thánh Tử đạo /1
Thánh Tử đạo /2 
Xin biến đổi chúng con
TẬN HIẾN.
Cầu cho Linh mục
Con có chi
Con chẳng là chi
Chúa chọn con
Chúa đã gọi tôi
Chúa đi qua đời tôi 
Dâng hiến Ngài
Hiến thân theo Ngài
Ngài vì yêu con
Vì Chúa là tình yêu
Xin cho con nhẹ bước
Xin dâng đời con
Xin dâng từ nay
Xin giúp con theo Chúa
Xin thánh hóa Linh mục
CẦU HỒN.
Ai cũng biết
Con hướng về Ngài
Con kêu lên Ngài
Còn gì cho ngày mai
Cùng đích đời người
Chúa thương gọi về
Đời là bể khổ
Đời này không là tất cả
Giã từ
Lời cầu
Nếu… 
Ngày con ra đi
Người nằm đó
Nghĩ về cuộc đời
Nhìn đoàn người tiễn đưa
Nhớ phận người
Phú hộ dại khờ 
Rồi sẽ đến một ngày
Sẽ có ngày về
Tay trắng ra đi 
Tình người – Tình Chúa
Tôi thú nhận
Vâng ý Chúa nhiệm mầu
Xin đừng quên
Xin hãy nhớ
THÁNH CA SUY NIỆM.
Áo trắng con mặc
Biết bao lần con hứa
Giêsu, lý tưởng của con
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con 
Nhờ Chúa
Tạ ơn 25 năm 
Tiếng gọi từ Thập giá
Trăm lần nghe
Ví như
Vội vàng
Xin hãy nhớ 
Xin thêm đức tin 
TRUYỀN GIÁO – HIỆP NHẤT.
Con ra đi đến với anh em
Chúa sai tôi vào đời
Hãy đi loan báo Tin Mừng
Hãy ra đi
Kinh quảng đại
Lúa chín đầy đồng
THÁNH CA VÀO ĐỜI.
Bỏ Chúa còn gì
Không tình cờ
Ta không thể bỏ con
THÁNH CA BẢN ĐỆM ĐÀN.
Bí tích cao cả
Chúa đã yêu con
Chúa vì yêu con
Con đến đây thờ lạy
Con kính thờ
Con tìm về bên Chúa
Con xin mãi tri ân
Dù mắt con không thấy
Giêsu Vua tình yêu
Một lời Chúa phán
Nhiệm mầu tình Chúa
Như dân xưa
Ôi Chúa thương con 1 
Ôi Chúa thương con 2
Ôi giây phút tuyệt vời
Suối nguồn yêu thương 
Tình yêu đáp đền tình yêu
Tôn thờ tình yêu Chúa
Trong hình bánh đơn sơ
HIỆP LỄ.

Ai sạch tội (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Ai uống nước Ta ban (Ga 4, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Ai uống nước Ta cho (Ga 4, 5-42) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Có Chúa đời bình an (Ga 2, 1-11) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/C.
Con biết cậy ai (Mt 11, 2-11) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A.
Con mù lòa… (Ga 9, 41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Con như người con thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Con quen làm gì? (Lc 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Con thường như Tô-ma (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Con xin trở về (Lc 15, 1-3. 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Cưu mang Chúa trong lòng (Lc 1, 39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C.
Chúa biến hình (Lc 9, 28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C.
Chúa biết con cần Chúa – Huy Hoàng
Chúa chính là đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa chịu cám dỗ/1 (Mt 4, 1-11) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A.
Chúa chịu cám dỗ/2 (Lc 4, 1-13) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/C.
Chúa đến bất ngờ (Mt 24, 37-44) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A.
Chúa là ánh sáng (Mt 4, 12-23) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/A.
Chúa là con đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa là hạnh phúc – Huy Hoàng
Chúa là Mục tử (Ga 10, 1-10) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A.
Chúa là mục tử nhân lành (Ga 10, 11-18) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/B.
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga 9, 1-41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống lại (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa luôn kề bên (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Chúa uy quyền (Mc 1, 21-28) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/B.
Chúa vẫn luôn bên con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Chúa yêu con người (Mt 1, 18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A.
Chúng con phải làm chi (Lc 3, 10-18) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C.
Dọn đường Chúa đến (Mc 1, 1-8) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/B.
Đây Chiên Thiên Chúa (Ga 1, 29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A.
Đền thờ Chúa (Ga 2, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/B.
Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ (Lc 24, 35-48) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B.
Đường đi theo Chúa (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Hạnh phúc thật Mt 5, 1-12a) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Hãy dọn sẵn con đường (Lc 3, 1-6) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/C.
Hãy nghe Lời Chúa (Mc 9, 2-10) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/B.
Hãy ngước nhìn lên (Mt 17, 1-9) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A.
Hãy sám hối (Mt 3, 1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A.
Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc 21, 25-28,34-36) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/C.
Hãy thức tỉnh (Mc 13, 33-37) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/B.
Hãy trở về sám hối (Mc 1, 12-15) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/B.
Mang kính màu gì – Huy Hoàng
Mục tử yêu chiên (Ga 10, 27-30) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/C.
Nếu hạt lúa (Ga 12, 20-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Nếu hạt lúa mì… (Ga 12, 12-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Như kẻ xa lạ (Lc 15, 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Phụ nữ ngoại tình (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Phúc thật/1 (Mt 5, 1-12) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Phúc thật/2 (Mt 5, 1-11) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Sẽ chết nếu không sám hối (Lc 13, 1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C.
Sống đời chứng nhân (Ga 1, 6-8,19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B.
Sợ hãi – Anh bình (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Ta không kết án con (Ga 8, 3-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Tạ ơn Chúa (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Tình Ngài yêu – Huy Hoàng
Thiên Chúa yêu thế gian (Ga 3, 14-21) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/B.
Thiên Thần truyền tin cho Mẹ (Lc 1, 26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B.
Thời kỳ đã mãn (Mc 1, 14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B.
Thuận theo ý Chúa (Lc 4, 21-30) – Chúa Nhật 4 Thường Niên.C.
Trung gian lời gọi (Ga 1, 35-42) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/B.
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Xin Cha tha thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Xin đến với con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Yêu là hy sinh – Huy Hoàng – 65
THÁNH CA BẢN ĐỆM ĐÀN.

*
Bí tích cao cả – Huy Hoàng
Chúa đã yêu con – Huy Hoàng
Chúa vì yêu con – Huy Hoàng
Con đến đây thờ lạy – Huy Hoàng
Con kính thờ – Huy Hoàng
Con tìm về bên Chúa – Huy Hoàng
Con xin mãi tri ân – Huy Hoàng
Dù mắt con không thấy – Huy Hoàng
Giêsu Vua tình yêu – Huy Hoàng
Một lời Chúa phán – Huy Hoàng
Nhiệm mầu tình Chúa – Huy Hoàng
Như dân xưa – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 1 – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 2 – Huy Hoàng
Ôi giây phút tuyệt vời – Huy Hoàng
Suối nguồn yêu thương – Huy Hoàng
Tình yêu đáp đền tình yêu – Huy Hoàng
Tôn thờ tình yêu Chúa – Huy Hoàng
Trong hình bánh đơn sơ – Huy Hoàng

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Có Chúa đời bình an (CN 2 TN C) – Huy Hoàng
Ngài là Chiên Thiên Chúa (CN 2 TN A) – Huy Hoàng
Người giàu kẻ nghèo – Huy Hoàng
Sợ hãi an bình – Huy Hoàng
Trung gian lời gọi (CN 2 TN B) – Huy Hoàng

THÁNH CA SUY NIỆM.

*
Áo trắng con mặc
Biết bao lần con hứa (Lc 9,23-27)
Giêsu, lý tưởng của con 
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con (Tv. 15)
Nhờ Chúa
Tạ ơn 25 năm 
Tiếng gọi từ Thập giá (Ga 18,16-30)
Trăm lần nghe (Mt 7,24-27)
Ví như
Vội vàng
Xin hãy nhớ (Mt 24,37-44)
Xin thêm đức tin 

TRUYỀN GIÁO – HIỆP NHẤT.

*
Con ra đi đến với anh em (Lc 10,1-20)
Chúa sai tôi vào đời (Lc 4,18-21)
Hãy đi loan báo Tin Mừng (Mt 28,16-20)
Hãy ra đi
Kinh quảng đại
Lúa chín đầy đồng (Mt 9,37)

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Bỏ Chúa còn gì – Huy Hoàng
Không tình cờ – Huy Hoàng
Ta không thể bỏ con – Huy Hoàng
*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s