*Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.
+
Ca tụng Chúa (Tv. 145)Mp3Gp.
Chung một tâm tình
Dâng Thánh lễ/1
Dâng Thánh lễ/2
Hãy tạ ơn (Tv. 135)
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)
Lạy Vua Giêsu
Mau về đây
Ôi thập giá cao sangSuy tôn Thánh Giá
Reo hò mừng Chúa (Tv. 94)
Vào đền thánh
Vui lên đền thánh (Tv. 21)
Vui lên nào (Is 35, 1-6a.10)3A Mùa Vọng
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
+
Đn. 3Lễ Chúa Ba Ngôi /Năm A
Is. 12Vọng Phục Sinh /Bài 5
Lc. 1Đức Mẹ Mân Côi /07.10
Xh. 15Vọng Phục Sinh /Bài 3
*
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97) (Lời bài hát)
Tv. 12Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
Tv. 14Chúa Nhật 22B Thường Niên
Tv. 15Vọng Phục Sinh /Bài 2
Tv. 15Chúa Nhật 3A Phục Sinh
Tv. 17Chúa Nhật 30A Thường Niên
Tv. 18Vọng Phục Sinh /Bài 6
Tv. 18Thánh Matthêu Tông Đồ /21.09
Tv. 18Thánh Simon & Thánh Giuđa Tông Đồ /28.10
Tv. 21Chúa Nhật Lễ Lá
Tv. 22Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Tv. 22Chúa Nhật 4A Phục Sinh
Tv. 22Chúa Nhật 28A Thường Niên
Tv. 22Chúa Nhật 34A Thường Niên
Tv. 22Lễ Cầu Hồn /1
Tv. 22Kính Tông Tòa Thánh Phêrô /22.02
Tv. 23Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Tv. 23Các Thánh Nam Nữ /01.11
Tv. 23Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh /02.02
Tv. 24Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Tv. 24Chúa Nhật 26A Thường Niên
Tv. 24Chúa Nhật 3B Thường Niên
Tv. 24Lễ Cầu Hồn /2
Tv. 24Ngày 23.12
Tv. 26Chúa Nhật 3A Thường Niên
Tv. 26Lễ Cầu Hồn /3
Tv. 28 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Tv. 29Vọng Phục Sinh /Bài 4
Tv. 29Mùng Một Tết /2
Tv. 30Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11
Tv. 30Đức Mẹ Sầu Bi /15.09
Tv. 30Thánh Stêphanô 26.12
Tv. 30Thứ Sáu Tuần Thánh
Tv. 31Chúa Nhật 6B Thường Niên
Tv. 32Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Tv. 32Vọng Phục Sinh /Bài 1
Tv. 32Chúa Nhật 5A Phục Sinh
Tv. 39Chúa Nhật 2A Thường Niên
Tv. 39Chúa Nhật 2B Thường Niên
Tv. 39Lễ Truyền Tin /25.03
Tv. 40Chúa Nhật 7B Thường Niên
Tv. 41Vọng Phục Sinh /Bài 7
Tv. 44Đức Mẹ Lên Trời /15.08
Tv. 46Lễ Thăng Thiên
Tv. 50Chúa Nhật 1A Mùa Chay
Tv. 50 Thứ Tư Lễ Tro
Tv. 50 Vọng Phục Sinh /Bài 7
Tv. 62Chúa Nhật 22A Thường Niên
Tv. 62Chúa Nhật 32A Thường Niên
Tv. 64Chúa Nhật 15A Thường Niên
Tv. 65Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Tv. 66Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 01.01
Tv. 66Chúa Nhật 20A Thường Niên
Tv. 68Chúa Nhật 12A Thường Niên
Tv. 70 Cuộc khổ nạn của
Thánh Gioan Tẩy Giả /29.08
Tv. 71Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Tv. 71Lễ Hiển Linh
Tv. 71Mùng Một Tết /3
Tv. 77Suy Tôn Thánh Giá /14.09
Tv. 79Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Tv. 79Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Tv. 79Chúa Nhật 27A Thường Niên
Tv. 80Chúa Nhật 9B Thường Niên
Tv. 84Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Tv. 84Chúa Nhật 19A Thường Niên
Tv. 85Chúa Nhật 16A Thường Niên
Tv. 88Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tv. 88Vọng Giáng Sinh
Tv. 88Lễ Dầu
Tv. 88 Chúa Nhật 13A Thường Niên
Tv. 88Thánh Giuse /19.03
Tv. 90 Các Thiên Thần Hộ Thủ /02.10
Tv. 94Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Tv. 94Chúa Nhật 23A Thường Niên
Tv. 94Chúa Nhật 4B Thường Niên
Tv. 95Chúa Nhật 29A Thường Niên
Tv. 95Lễ Đêm Giáng Sinh
Tv. 96Rạng Đông Giáng Sinh
Tv. 96Thánh Gioan Tông Đồ /27.12
Tv. 97Lễ Giáng Sinh
Tv. 97Cung Hiến Đền Thờ /18.11
Tv. 97Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội /08.12
Tv. 102Chúa Nhật 7A Thường Niên
Tv. 102Chúa Nhật 24A Thường Niên
Tv. 102Chúa Nhật 8B Thường Niên
Tv. 102Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu /A
Tv. 103Vọng Hiện Xuống
Tv. 103Lễ Hiện Xuống
Tv. 111Chúa Nhật 5A Thường Niên
Tv. 111Thánh Lôrensô Tử Đạo /10.08
Tv. 115Thứ Năm Tuần Thánh
Tv. 116Thánh Phaolô trở lại /25.01
Tv. 117Vọng Phục Sinh /Sau Thánh Thư
Tv. 117Chúa Nhật Phục Sinh
Tv. 117Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Tv. 118Chúa Nhật 6A Thường Niên
Tv. 118Chúa Nhật 17A Thường Niên
Tv. 120 Lễ Giao Thừa
Tv. 121Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Tv. 123Các Thánh Anh Hài 28.12
Tv. 125Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Tv. 125Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo /2
Tv. 127Chúa Nhật 33A Thường Niên
Tv. 127Lễ Thánh Gia
Tv. 127Mùng Hai Tết
Tv. 129Chúa Nhật 5A Mùa Chay
Tv. 129Chúa Nhật 10B Thường Niên
Tv. 130Chúa Nhật 31A Thường Niên
Tv. 130Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 01.10
Tv. 131Đức Mẹ Lên Trời /Lễ Vọng
Tv. 135Lễ Tất Niên
Tv. 135Trung Thu
Tv. 137Chúa Nhật 21A Thường Niên
Tv. 137Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa /1
Tv. 137Các Tổng Lãnh Thiên Thần 29.09
Tv. 144Chúa Nhật 14A Thường Niên
Tv. 144Chúa Nhật 18A Thường Niên
Tv. 144Chúa Nhật 25A Thường Niên
Tv. 144Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa /2
Tv. 144Thánh Batôlômêô /24.08
Tv. 144Thánh Luca /18.10
Tv. 145Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Tv. 145Chúa Nhật 4A Thường Niên
Tv. 146Chúa Nhật 5B Thường Niên
Tv. 147Lễ Mình Máu Thánh Chúa /A
THÁNH CA TIN MỪNG.
+
Có Chúa đời bình an
Ngài là Chiên Thiên Chúa
Người giàu kẻ nghèo
Sợ hãi an bình
Trung gian lời gọi
DÂNG LỄ.
+
Con có gì để dâng
Con tiến dâng
Của lễ dâng Ngài
Dâng Cha cuộc đời
Dâng lễ /1
Dâng lễ /2
Dâng lễ vật
Dâng lên Cha
Khi dâng của lễ
Xin dâng
Xin dâng Cha
Xin dâng đời con
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
+
Con mang kính màu gì?
Chúa biết con cần Chúa 
Chúa là hạnh phúc
Giêsu là tất cả
Tình Ngài yêu
Yêu là hy sinh
MÙA VỌNG.
+
Anh em hãy vui lên
Chúa đến bất ngờ
Chúa nhật 1A Mùa Vọng
Chúa nhật 2A Mùa Vọng
Chúa nhật 3A Mùa Vọng
Chúa nhật 4A Mùa Vọng
Chúa nhật 1B Mùa Vọng
Chúa nhật 2B Mùa Vọng
Chúa nhật 3B Mùa Vọng
Chúa nhật 4B Mùa Vọng
Chúa nhật 1C Mùa Vọng
Chúa nhật 2C Mùa Vọng
Chúa nhật 3C Mùa Vọng
Chúa nhật 4C Mùa Vọng
Đáp ca ngày 23.12
Dọn đường Chúa đến
Hãy dọn đường cho Chúa
Hãy dọn đường Chúa
Hãy dọn đường Chúa đến
Hãy dọn sẵn con đường
Hãy sám hối
Hãy thức tỉnh
Hãy thức tỉnh canh phòng
Sứ Thần truyền tin cho Mẹ
Xin ban Đấng cứu đời
MÙA GIÁNG SINH.
+
Chúa chịu Phép Rửa
Chúa đã đến
Đáp ca lễ ban ngày Giáng Sinh
Đáp ca lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Đáp ca lễ đêm Giáng Sinh
Đáp ca lễ Hiển Linh
Đáp ca lễ Mẹ Thiên Chúa
Đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh
Đáp ca lễ Thánh Gia Thất
Đáp ca Lễ Thánh Stêphanô
Đáp ca lễ Vọng Giáng Sinh
Hôm nay ánh sáng bừng lên
Khi mùa đông về
Lễ Các Thánh Anh Hài
Lễ dâng Giáng Sinh
Lễ Hiển Linh
Lễ Thánh Gioan Tông đồ 
Reo vui lên
Theo Ba Vua
Vui lên người hỡi
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
+
Bao tháng ngày trần gian
Con mang phận tro bụi
Con trở về
Con về bên Chúa
Con xin tình yêu Chúa
Chúa biến hình2C Mùa Chay
Chúa chịu cám dỗ1A Mùa Chay
Chúa chịu cám dỗ1C Mùa Chay
Chúa đã yêu con 
Hãy nghe Lời Chúa2B Mùa Chay
Hãy ngước nhìn lên2A Mùa Chay
Hãy thật lòng trở về
Hãy trở về cùng Thiên Chúa
Hãy xét lại lòng con
Lạy Chúa, xin nhớ lại
Lạy Chúa, xin xót thương
Mang kính màu gì?
Mang thân phận người
Mọi sự là phù vân
Mừng vui lên
Nghe lời Chúa gọi
Tình người – Tình Chúa
Trở về sám hối1B Mùa Chay
Về cùng Chúa
Xin gọi con trỗi dậy 
Xin tha thứ tội con
Xin thương phận người
+
TUẦN THÁNH.
Ai sạch tội 
Con đã chối Chúa
Hãy có lòng nhân từ
Hãy rửa chân cho nhau
Lạy Cha
Tình Chúa thương con
Xin thương xót con
Xin xót thương con
Yêu Ngài đến cùng
MÙA PHỤC SINH.
+
Anh em hãy đi 
Con tin Giêsu
Con thường như Tôma
Chúa đã sống lại 
Chúa đã sống lại rồi
Chúa lên trời
Chúa phục sinh
Chúa sống lại thật rồi
Chúa về trời
Đức Kitô đã phục sinh
Đức Kitô đã phục sinh
Mừng Chúa phục sinh
Mừng Chúa sống lại
Ngài đã sống lại
Nhưng Chúa đã sống lại
Xin ở lại với con
CHÚA BA NGÔI.
+
Ba Ngôi Thiên Chúa
Chúa Ba Ngôi
Chúc tụng Ba Ngôi
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
+
Bí tích cao cả
Con đến đây thờ lạy
Con kính thờ
Con tìm về bên Chúa
Con tin kính
Con tin kính tôn thờ
Con xin mãi tri ân
Chúa đã yêu con
Chúa vì yêu con
Dù mắt con không thấy
Giêsu Vua tình yêu
Mầu nhiệm tình Chúa
Mình Máu Chúa /1
Mình Máu Chúa /2
Mình Máu Chúa /3
Một Lời Chúa phán
Một người lính
Như dân xưa
Ôi Chúa thương con /1
Ôi Chúa thương con /2
Ôi Chúa Vua tình yêu 
Ôi phút giây tuyệt vời
Ôi tình yêu Chúa
Ôi Thánh Tâm tình yêu
Quỳ trước Thánh Thể
Suối nguồn yêu thương
Tình Chúa thương con
Tình Chúa thương con /2
Tình yêu đáp đền tình yêu
Tình yêu Thánh Tâm
Tôn thờ tình yêu Chúa
Trái tim hiền hòa
Trong hình bánh đơn sơ
ĐỨC MẸ.
+
Con đây mãi là con Mẹ
Dâng Mẹ hoa đời
Dâng Mẹ kinh Mân Côi
Đời con theo Mẹ
Fiat
Giờ con ra đi
Hợp lời chào Mẹ
Lạy Mẹ nhân ái
Mẹ bên Thập giá
Mẹ ơi! Con dâng lên Mẹ
Mẹ Sầu Bi
Nghe lời Mẹ chào
Sứ thần truyền tin cho Mẹ
Theo Mẹ đi phục vụ
Theo Mẹ gẫm suy
Xin dâng Mẹ
Xin Mẹ phù giúp
CÁC THÁNH.
+
Ai muốn theo tôi
Các Thánh Nam Nữ
Các Thánh Tử đạo
Đừng sợ chi
Một Thánh Tử đạo
Thánh Giuse
Thánh Tử đạo /1
Thánh Tử đạo /2 
Xin biến đổi chúng con
TẬN HIẾN.
+
Cầu cho Linh mục
Con có chi
Con chẳng là chi
Chúa chọn con
Chúa đã gọi tôi
Chúa đi qua đời tôi 
Dâng hiến Ngài
Hiến thân theo Ngài
Ngài vì yêu con
Vì Chúa là tình yêu
Xin cho con nhẹ bước
Xin dâng đời con
Xin dâng từ nay
Xin giúp con theo Chúa
Xin thánh hóa Linh mục
CẦU HỒN.
+
Ai cũng biết
Con hướng về Ngài
Con kêu lên Ngài
Còn gì cho ngày mai
Cùng đích đời người
Chúa thương gọi về
Đời là bể khổ
Đời này không là tất cả
Giã từ
Lời cầu
Nếu… 
Ngày con ra đi
Người nằm đó
Nghĩ về cuộc đời
Nhìn đoàn người tiễn đưa
Nhớ phận người
Phú hộ dại khờ 
Rồi sẽ đến một ngày
Sẽ có ngày về
Tay trắng ra đi 
Tình người – Tình Chúa
Tôi thú nhận
Vâng ý Chúa nhiệm mầu
Xin đừng quên
Xin hãy nhớ
THÁNH CA SUY NIỆM.
+
Áo trắng con mặc
Biết bao lần con hứa
Giêsu, lý tưởng của con
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con 
Nhờ Chúa
Tạ ơn 25 năm 
Tiếng gọi từ Thập giá
Trăm lần nghe
Ví như
Vội vàng
Xin hãy nhớ 
Xin thêm đức tin 
TRUYỀN GIÁO – HIỆP NHẤT.
+
Con ra đi đến với anh em
Chúa sai tôi vào đời
Hãy đi loan báo Tin Mừng
Hãy ra đi
Kinh quảng đại
Lúa chín đầy đồng
THÁNH CA VÀO ĐỜI.
+
Bỏ Chúa còn gì
Không tình cờ
Ta không thể bỏ con
THÁNH CA BẢN ĐỆM ĐÀN.
+
Bí tích cao cả
Chúa đã yêu con
Chúa vì yêu con
Con đến đây thờ lạy
Con kính thờ
Con tìm về bên Chúa
Con xin mãi tri ân
Dù mắt con không thấy
Giêsu Vua tình yêu
Một lời Chúa phán
Nhiệm mầu tình Chúa
Như dân xưa
Ôi Chúa thương con 1 
Ôi Chúa thương con 2
Ôi giây phút tuyệt vời
Suối nguồn yêu thương 
Tình yêu đáp đền tình yêu
Tôn thờ tình yêu Chúa
Trong hình bánh đơn sơ

Tv. 14 – Chúa Nhật 22B Thường Niên
Tv. 17 – Chúa Nhật 31B Thường Niên
Tv. 18 – Chúa Nhật 26B Thường Niên
*
Tv. 22 – Chúa Nhật 16B Thường Niên
Tv. 23 – Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Tv. 24 – Chúa Nhật 3B Thường Niên
Tv. 24 – Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Tv. 29 – Chúa Nhật 13B Thường Niên
*
Tv. 31 – Chúa Nhật 6B Thường Niên
Tv. 32 – Chúa Nhật 29B Thường Niên
Tv. 33 – Chúa Nhật 19B Thường Niên
Tv. 33 – Chúa Nhật 20B Thường Niên
Tv. 33 – Chúa Nhật 21B Thường Niên
Tv. 39 – Chúa Nhật 2B Thường Niên
*
Tv. 40 – Chúa Nhật 7B Thường Niên
*
Tv. 53 – Chúa Nhật 25B Thường Niên
*
Tv. 71 – Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Tv. 77 – Chúa Nhật 18B Thường Niên
Tv. 79 – Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Tv. 79 – Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
*
Tv. 80 – Chúa Nhật 9B Thường Niên
Tv. 84 – Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Tv. 84 – Chúa Nhật 15B Thường Niên
Tv. 88 – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tv. 89 – Chúa Nhật 28B Thường Niên
*
Tv. 91 – Chúa Nhật 11B Thường Niên
Tv. 94 – Chúa Nhật 4B Thường Niên
*
Tv. 106 – Chúa Nhật 12B Thường Niên
*
Tv. 114 – Chúa Nhật 24B Thường Niên
*
Tv. 121 – Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Tv. 122 – Chúa Nhật 14B Thường Niên
Tv. 125 – Chúa Nhật 30B Thường Niên
Tv. 125 – Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Tv. 127 – Chúa Nhật 27B Thường Niên
Tv. 129 – Chúa Nhật 10B Thường Niên
*
Tv. 144 – Chúa Nhật 17B Thường Niên
Tv. 145 – Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Tv. 145 – Chúa Nhật 23B Thường Niên
Tv. 146 – Chúa Nhật 5B Thường Niên

ĐÁP CA.

*
Đáp ca CN 2 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 3 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 4 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 5 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 6 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 7 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 9 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 10 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 11 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 12 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 13 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 14 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 15 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 16 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 17 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 18 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 19 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 20 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 21 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 22 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 23 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 24 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 25 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 26 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 27 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 28 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 29 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 30 TN B – Huy Hoàng
Đáp ca CN 31 TN B – Huy Hoàng

HIỆP LỄ.

*
Ai sạch tội (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Ai uống nước Ta ban (Ga 4, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Ai uống nước Ta cho (Ga 4, 5-42) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Có Chúa đời bình an (Ga 2, 1-11) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/C.
Con biết cậy ai (Mt 11, 2-11) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A.
Con mù lòa… (Ga 9, 41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Con như người con thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Con quen làm gì? (Lc 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Con thường như Tô-ma (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Con xin trở về (Lc 15, 1-3. 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Cưu mang Chúa trong lòng (Lc 1, 39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C.
Chúa biến hình (Lc 9, 28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C.
Chúa biết con cần Chúa – Huy Hoàng
Chúa chính là đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa chịu cám dỗ/1 (Mt 4, 1-11) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A.
Chúa chịu cám dỗ/2 (Lc 4, 1-13) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/C.
Chúa đến bất ngờ (Mt 24, 37-44) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A.
Chúa là ánh sáng (Mt 4, 12-23) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/A.
Chúa là con đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa là hạnh phúc – Huy Hoàng
Chúa là Mục tử (Ga 10, 1-10) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A.
Chúa là mục tử nhân lành (Ga 10, 11-18) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/B.
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga 9, 1-41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống lại (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa luôn kề bên (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Chúa uy quyền (Mc 1, 21-28) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/B.
Chúa vẫn luôn bên con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Chúa yêu con người (Mt 1, 18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A.
Chúng con phải làm chi (Lc 3, 10-18) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C.
Dọn đường Chúa đến (Mc 1, 1-8) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/B.
Đây Chiên Thiên Chúa (Ga 1, 29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A.
Đền thờ Chúa (Ga 2, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/B.
Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ (Lc 24, 35-48) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B.
Đường đi theo Chúa (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Hạnh phúc thật Mt 5, 1-12a) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Hãy dọn sẵn con đường (Lc 3, 1-6) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/C.
Hãy nghe Lời Chúa (Mc 9, 2-10) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/B.
Hãy ngước nhìn lên (Mt 17, 1-9) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A.
Hãy sám hối (Mt 3, 1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A.
Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc 21, 25-28,34-36) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/C.
Hãy thức tỉnh (Mc 13, 33-37) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/B.
Hãy trở về sám hối (Mc 1, 12-15) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/B.
Mang kính màu gì – Huy Hoàng
Mục tử yêu chiên (Ga 10, 27-30) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/C.
Nếu hạt lúa (Ga 12, 20-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Nếu hạt lúa mì… (Ga 12, 12-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Như kẻ xa lạ (Lc 15, 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Phụ nữ ngoại tình (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Phúc thật/1 (Mt 5, 1-12) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Phúc thật/2 (Mt 5, 1-11) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Sẽ chết nếu không sám hối (Lc 13, 1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C.
Sống đời chứng nhân (Ga 1, 6-8,19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B.
Sợ hãi – Anh bình (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Ta không kết án con (Ga 8, 3-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Tạ ơn Chúa (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Tình Ngài yêu – Huy Hoàng
Thiên Chúa yêu thế gian (Ga 3, 14-21) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/B.
Thiên Thần truyền tin cho Mẹ (Lc 1, 26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B.
Thời kỳ đã mãn (Mc 1, 14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B.
Thuận theo ý Chúa (Lc 4, 21-30) – Chúa Nhật 4 Thường Niên.C.
Trung gian lời gọi (Ga 1, 35-42) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/B.
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Xin Cha tha thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Xin đến với con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Yêu là hy sinh – Huy Hoàng – 65

THÁNH CA BẢN ĐỆM ĐÀN.

*
Bí tích cao cả – Huy Hoàng
Chúa đã yêu con – Huy Hoàng
Chúa vì yêu con – Huy Hoàng
Con đến đây thờ lạy – Huy Hoàng
Con kính thờ – Huy Hoàng
Con tìm về bên Chúa – Huy Hoàng
Con xin mãi tri ân – Huy Hoàng
Dù mắt con không thấy – Huy Hoàng
Giêsu Vua tình yêu – Huy Hoàng
Một lời Chúa phán – Huy Hoàng
Nhiệm mầu tình Chúa – Huy Hoàng
Như dân xưa – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 1 – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 2 – Huy Hoàng
Ôi giây phút tuyệt vời – Huy Hoàng
Suối nguồn yêu thương – Huy Hoàng
Tình yêu đáp đền tình yêu – Huy Hoàng
Tôn thờ tình yêu Chúa – Huy Hoàng
Trong hình bánh đơn sơ – Huy Hoàng

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Có Chúa đời bình an (CN 2 TN C) – Huy Hoàng
Ngài là Chiên Thiên Chúa (CN 2 TN A) – Huy Hoàng
Người giàu kẻ nghèo – Huy Hoàng
Sợ hãi an bình – Huy Hoàng
Trung gian lời gọi (CN 2 TN B) – Huy Hoàng

THÁNH CA SUY NIỆM.

*
Áo trắng con mặc
Biết bao lần con hứa (Lc 9,23-27)
Giêsu, lý tưởng của con 
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con (Tv. 15)
Nhờ Chúa
Tạ ơn 25 năm 
Tiếng gọi từ Thập giá (Ga 18,16-30)
Trăm lần nghe (Mt 7,24-27)
Ví như
Vội vàng
Xin hãy nhớ (Mt 24,37-44)
Xin thêm đức tin 

TRUYỀN GIÁO – HIỆP NHẤT.

*
Con ra đi đến với anh em (Lc 10,1-20)
Chúa sai tôi vào đời (Lc 4,18-21)
Hãy đi loan báo Tin Mừng (Mt 28,16-20)
Hãy ra đi
Kinh quảng đại
Lúa chín đầy đồng (Mt 9,37)

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Bỏ Chúa còn gì – Huy Hoàng
Không tình cờ – Huy Hoàng
Ta không thể bỏ con – Huy Hoàng
*

*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.).

*

Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.
Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s