*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Linh mục Gioakim Lương Hoàng Kim (12.09.1927 – 15.04.1985)

NHẬP LỄ.
Hỡi dân Tư tế
Vui ca lên
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Bài ca mới
Biết lấy gì (Tv. 115)
Bờ sông Babylon (Tv. 136)
Cảm tạ Chúa (Tv. 138)
Con nâng hồn lên (Tv. 24)
Chúa là Đấng chăn dắt tôi (Tv. 22)
Chúa ơi! Xin Ngài xót thương (Tv. 50)
Chúa Trời (Tv. 21)
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Hãy mở ra (Tv. 23)
Hãy tạ ơn (Tv. 135)
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Linh (Tv. 103)
Magnificat (Lc. 1)
Một bài ca mới (Tv. 97)
Này con xin đến (Tv. 39)
Nữ Hoàng (tv. 44)
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44)
Nguồn ánh sáng (Tv. 26)
Nguồn trợ lực (Tv. 120)
Tân ca một bài (Tv. 95)
Thánh vịnh 33
Thánh vịnh 95
Trái đất này (Tv. 32) 
Vinh quang của Chúa Trời (Tv. 144)
Vui làm sao (Tv. 121)
Xuất hành (Xh. 15)
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Đến mà ăn
Tạ ơn
Tôi biết tôi đã tin vào ai
Vui lên anh em
MÙA VỌNG.
Trời cao hỡi
Trời gieo sương xuống
Xin Chúa đến
MÙA GIÁNG SINH.
Con Thiên Chúa
Chúa nay ra đời
Chúa ơi
Chúa ơi! Xin tỏ lòng khoan nhân
Đây Tin Mừng
Đêm nay bừng sáng
Đêm thanh bình
Hòa bình đêm Noel
Một em nhỏ
Một trẻ thơ
Mừng Chúa Giáng Sinh
Ngàn lời hoan ca
Tiếng muôn Thiên Thần
Thiên Chúa đã tuyên phán
Thiên Thần Gabriel
Thiếu nữ Sion
Thượng tầng trời cao
Trong chuồng bò
Vinh danh
Vua bình yên
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
Chúa một niềm thương xót
Lạy Chúa! Chúa một niềm
*
Ca tâm niệm
Dân Ta ơi!
Đây là Mình Ta
Ngài gánh lấy
Ở đâu có bác ái
Thập giá ngất cao
Trong đêm
Vinh quang của ta
MÙA PHỤC SINH.
Alleluia Lễ Hiện Xuống
Alleluia Lễ Thăng Thiên
Ca nhập lễ Lễ Thăng Thiên
Ca tâm niệm
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần
Con hãy nhớ rằng
Chiện Vượt Qua
Chúa thống trị
Dân Chúa hỡi
Dân Ta hỡi
Đáp ca Lễ Thăng Thiên
Đây là ngày Chúa
Điều răn mới
Đức Kitô
Exsutet – Trổi vang lên
Mặc manh áo tách nát
Này người ngủ mê
Ngài gánh lấy
Ngày Vượt Qua
Phụng vụ Phép Rửa
Vườn nho Chúa
CHÚA BA NGÔI.
Bờ sông Babylon (Tv. 136)
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua
Thần Linh Thiên Chúa
CHÚA THÁNH THẦN.
Thần Linh của Đức Chúa
Thần Linh Thiên Chúa
Xin sai Thánh Linh
MÌNH MÁU THÁNH.
Đây là Mình Ta
Đến mà ăn
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Đây là Mình Ta
Đến mà ăn
Hãy đi chầu Chúa
ĐỨC MẸ.
Magnificat
Mẹ là danh tiếng
Mẹ về Thiên Cung
*
CÁC THÁNH.
Chúa là nơi con nương tựa
Hãy mở ra
Lễ Thánh Giuse
Thánh vịnh 33
CẦU HỒN.
Chúa là nơi con nương tựa
Con đặt hy vọng
Từ vực sâu
*
TRUYỀN GIÁO.
Lạy Chúa! Xin hãy sai
*
THIẾU NHI.
Thánh lễ trẻ em /1
Thánh lễ trẻ em /2
Thánh lễ trẻ em /3

*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
*
Bài ca mới – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
*
Ca nhập lễ: Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca tâm niệm – Hoàng Kim
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần – Hoàng Kim
Cảm tạ Chúa (Tv. 138) – Hoàng Kim
Con đặt hy vọng – Hoàng Kim
Con hãy nhớ rằng – Hoàng Kim
Con nâng hồn lên (Tv. 24) – Hoàng Kim
Con Thiên Chúa – Hoàng Kim
*
Chiên Vượt Qua – Hoàng Kim
Chúa hiển trị – Hoàng Kim
Chúa là Đấng chăn dắt tôi (Tv. 22) – Hoàng Kim
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Chúa một niềm thương xót – Hoàng Kim
Chúa nay ra đời – Hoàng Kim
Chúa ơi – Hoàng Kim
Chúa ơi xin Ngài xót thương (Tv. 50) – Hoàng Kim
Chúa ơi xin tỏ lòng khoan nhân – Hoàng Kim
Chúa thống trị – Hoàng Kim
Chúa Trời (Tv. 21) – Hoàng Kim
*
Dân Chúa hỡi – Hoàng Kim
Dân Ta ơi – Hoàng Kim
Dân Ta ơi  – Hoàng Kim
*
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Đáp ca Magnificat – Hoàng Kim
Đây là mình Ta – Hoàng Kim
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đây là ngày Chúa – Hoàng Kim
Đây Tin Mừng – Hoàng Kim
Đêm nay bừng sáng – Hoàng Kim
Đêm thanh bình – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Điều răn mới – Hoàng Kim
Đức Kitô – Hoàng Kim
*
Exsultet Trổi vang lên – Hoàng Kim
*
Hãy đi chầu Chúa – Hoàng Kim
Hãy mở ra – Hoàng Kim
Hãy mở ra (Tv. 23) – Hoàng Kim
Hãy tạ ơn (Tv. 135) – Hoàng Kim
Hòa bình đêm Noel – Hoàng Kim
Hỡi dân Tư tế – Hoàng Kim
*
Lạy Chúa! Chúa một niềm – Hoàng Kim
Lạy Chúa xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Lễ Thánh Giuse – Hoàng Kim
*
Magnificat – Hoàng Kim & Ngô Duy Linh
Mặc manh áo rách nát – Hoàng Kim
Mẹ là danh tiếng – Hoàng Kim
Mẹ về Thiên Cung – Hoàng Kim
Một bài ca mới (Tv. 97) – Hoàng Kim
Một em nhỏ – Hoàng Kim
Một trẻ thơ – Hoàng Kim
Mừng Chúa Giáng Sinh – Hoàng Kim
*
Này con xin đến (Tv. 39) – Hoàng Kim
Này Đức Chúa – Hoàng Kim
Này người ngủ mê – Hoàng Kim
Nữ Hoàng (Tv. 44) – Hoàng Kim
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44) – Hoàng Kim
*
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ngàn lời hoan ca – Hoàng Kim
Ngày Vượt Qua – Hoàng Kim
Nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Hoàng Kim
Nguồn trợ lực (Tv. 120) – Hoàng Kim
*
Ở đâu có bác ái – Hoàng Kim
*
Phụng vụ Phép rửa – Hoàng Kim
*
Tạ ơn – Hoàng Kim
Tân ca một bài (Tv. 95) – Hoàng Kim
Tiếng muôn Thiên Thần – Hoàng Kim
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Hoàng Kim
Từ vực sâu – Hoàng Kim
*
Thánh lễ trẻ em 1 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 2 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 3 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 95 – Hoàng Kim
Thần ca – Hoàng Kim
Thần Linh của Đức Chúa – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
Thập giá ngất cao – Hoàng Kim
Thiên Chúa đã tuyên phán – Hoàng Kim
Thiên Thần Gabriel – Hoàng Kim
Thiếu nữ Sion – Hoàng Kim
Thượng tầng trời cao – Hoàng Kim
*
Trái đất này (Tv. 32) – Hoàng Kim
Trên trời cao – Hoàng Kim
Trong chuồng bò – Hoàng Kim
Trong đêm – Hoàng Kim
Trời cao hỡi – Hoàng Kim
Trời gieo sương xuống – Hoàng Kim
*
Vang lên – Hoàng Kim
Vinh Danh – Hoàng Kim
Vinh quang của Chúa Trời (Tv. 144) – Hoàng Kim
Vinh quang của Ta – Hoàng Kim
Vua bình yên – Hoàng Kim
Vui ca lên – Hoàng Kim
Vui làm sao (Tv. 121) – Hoàng Kim
Vui lên anh em – Hoàng Kim
Vườn nho Chúa – Hoàng Kim
*
Xin Chúa đến – Hoàng Kim
Xin sai Thánh Linh – Hoàng Kim
Xuất hành – Hoàng Kim
*
___________________________
*
NHẬP LỄ
*
Hỡi dân Tư tế – Hoàng Kim
Vui ca lên – Hoàng Kim
*
ĐÁP CA
*
Cảm tạ Chúa (Tv. 138) – Hoàng Kim
Đáp ca Magnificat – Hoàng Kim
Xuất hành – Hoàng Kim
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Tạ ơn – Hoàng Kim
Tôi biết tôi đã tin vào ai – Hoàng Kim
Vang lên – Hoàng Kim
Vui lên anh em – Hoàng Kim
*
MÙA VỌNG
*
Trời gieo sương xuống – Hoàng Kim
Xin Chúa đến – Hoàng Kim
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Con Thiên Chúa – Hoàng Kim
Chúa nay ra đời – Hoàng Kim
Chúa ơi – Hoàng Kim
Chúa ơi xin tỏ lòng khoan nhân – Hoàng Kim
Đây Tin Mừng – Hoàng Kim
Đêm nay bừng sáng – Hoàng Kim
Đêm thanh bình – Hoàng Kim
Hòa bình đêm Noel – Hoàng Kim
Một em nhỏ – Hoàng Kim
Một trẻ thơ – Hoàng Kim
Mừng Chúa Giáng Sinh – Hoàng Kim
Ngàn lời hoan ca – Hoàng Kim
Tiếng muôn Thiên Thần – Hoàng Kim
Thần ca – Hoàng Kim
Thiên Chúa đã tuyên phán – Hoàng Kim
Thiên Thần Gabriel – Hoàng Kim
Thiếu nữ Sion – Hoàng Kim
Thượng tầng trời cao – Hoàng Kim
Trên trời cao – Hoàng Kim
Trong chuồng bò – Hoàng Kim
Trời cao hỡi – Hoàng Kim
Vinh Danh – Hoàng Kim
Vua bình yên – Hoàng Kim
*
MÙA CHAY
*
Chúa hiển trị – Hoàng Kim
Chúa một niềm thương xót – Hoàng Kim
Lạy Chúa! Chúa một niềm – Hoàng Kim
*
TUẦN THÁNH
*
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Dân Ta ơi  – Hoàng Kim
Đây là mình Ta – Hoàng Kim
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ở đâu có bác ái – Hoàng Kim
Thập giá ngất cao – Hoàng Kim
Trong đêm – Hoàng Kim
Vinh quang của Ta – Hoàng Kim
*
MÙA PHỤC SINH
*
Alleluia Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca nhập lễ: Lễ Thăng Thiên – Hoàng Kim
Ca tâm niệm – Hoàng Kim
Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần – Hoàng Kim
Con hãy nhớ rằng – Hoàng Kim
Chiên Vượt Qua – Hoàng Kim
Chúa thống trị – Hoàng Kim
Dân Chúa hỡi – Hoàng Kim
Dân Ta ơi – Hoàng Kim
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Đây là ngày Chúa – Hoàng Kim
Điều răn mới – Hoàng Kim
Đức Kitô – Hoàng Kim
Exsultet Trổi vang lên – Hoàng Kim
Mặc manh áo rách nát – Hoàng Kim
Này Đức Chúa – Hoàng Kim
Này người ngủ mê – Hoàng Kim
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ngày Vượt Qua – Hoàng Kim
Phụng vụ Phép rửa – Hoàng Kim
Vườn nho Chúa – Hoàng Kim
*
CHÚA BA NGÔI
*
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Hoàng Kim
Thần Linh của Đức Chúa – Hoàng Kim
Thần linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
Xin sai Thánh Linh – Hoàng Kim
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
Hãy đi chầu Chúa – Hoàng Kim
*
MÌNH MÁU THÁNH
*
Đây là Mình Ta – Hoàng Kim
Đến mà ăn – Hoàng Kim
*
ĐỨC MẸ
*
Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ – Hoàng Kim
Magnificat – Hoàng Kim & Ngô Duy Linh
Mẹ là danh tiếng – Hoàng Kim
Mẹ về Thiên Cung – Hoàng Kim
*
CÁC THÁNH
*
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Hãy mở ra – Hoàng Kim
Lễ Thánh Giuse – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
*
CẦU HỒN
*
Con đặt hy vọng – Hoàng Kim
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Từ vực sâu – Hoàng Kim
*
THÁNH VỊNH
*
Bài ca mới – Hoàng Kim
Biết lấy gì (Tv. 115) – Hoàng Kim
Bờ sông Babylon (Tv. 136) – Hoàng Kim
Con nâng hồn lên (Tv. 24) – Hoàng Kim
Chúa là Đấng chăn dắt tôi (Tv. 22) – Hoàng Kim
Chúa ơi xin Ngài xót thương (Tv. 50) – Hoàng Kim
Chúa Trời (Tv. 21) – Hoàng Kim
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Hoàng Kim
Hãy mở ra (Tv. 23) – Hoàng Kim
Hãy tạ ơn (Tv. 135) – Hoàng Kim
Lạy Chúa xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim
Một bài ca mới (Tv. 97) – Hoàng Kim
Này con xin đến (Tv. 39) – Hoàng Kim
Nữ Hoàng (Tv. 44) – Hoàng Kim
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44) – Hoàng Kim
Nguồn ánh sáng (Tv. 26) – Hoàng Kim
Nguồn trợ lực (Tv. 120) – Hoàng Kim
Tân ca một bài (Tv. 95) – Hoàng Kim
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh vịnh 95 – Hoàng Kim
Trái đất này (Tv. 32) – Hoàng Kim
Vinh quang của Chúa Trời (Tv. 144) – Hoàng Kim
Vui làm sao (Tv. 121) – Hoàng Kim
*
THIẾU NHI
*
Thánh lễ trẻ em 1 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 2 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em 3 – Hoàng Kim
*
_____________________________________

Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

.

*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s