Nhạc sĩ Thế Thông – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Nguồn: Hòa Khúc Tạ Ơn (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 18.08.2018)

THEO THÁNH LỄ.
Ánh mắt xót thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ánh mắt yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ân tình muôn thuở Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Bài ca hiệp nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bàn tiệc lễ dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Bánh các Thiên Thần Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bánh hằng sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bến bờ yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Biển tình xót thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Biết đến bao giờ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ca kết lễ Kết Lễ
Ca khen mừng Chúa (Tv. 95) Nhập Lễ Lời bài hát
Ca khúc tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca vang trần thế Nhập Lễ Lời bài hát
Cảm tạ hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cao cả thay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có một mối tình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có thể nào Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con xin tán dương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Của lễ sớm mai Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng dâng lên Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng hiệp dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Cuộc đời con dâng Dâng Lễ Lời bài hát
+
Chén vàng và lời con hát Dâng Lễ Lời bài hát
Chỉ một Chúa thôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ một Chúa thôi (4 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ một tình mến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chính Chúa chăn dắt tôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa biến hình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa chịu phép rửa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa đã biết thế Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là sức mạnh* Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa, niềm mơ ước đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ơi! Đến bên con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa thăm hồn con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa thực là Vua Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa và con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa vẫn thương yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúc khen Danh Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Dân Chúa tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng Ba Ngôi Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng câu cảm tạ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa Toàn Năng Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng đá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng lên Thiên Tòa Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng lời tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dâng tiến Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng Thiên tòa Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng về Chúa Dâng Lễ Lời bài hát
Dìu dắt đời con* Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Đã có lúc nào Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đại dương thương xót Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đại dương thương xót (4 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đi loan Tin Mừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Điểm hẹn đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Điệp khúc yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Điều đẹp lòng Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Điều đẹp ý Chúa, xin dạy con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đỉnh trời xót thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đồng hành dấn thân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời con dâng lên Dâng Lễ Lời bài hát
Đời đời ca tụng  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời nhân chứng Kết Lễ
Đường hy vọng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường lên Thánh Điện Nhập Lễ Lời bài hát
Đường tình con đi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đường về Núi Thánh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ephata, xin mở lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Gần bên Thánh Tâm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giêsu bờ vai náu nương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Hát lên mừng Chúa (Tv. 148) Nhập Lễ Lời bài hát
Hãy bước đi theo Thầy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy chữa lành con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94) Nhập Lễ Lời bài hát
Hiến lễ tình yêu* (+Miên Ly) Dâng Lễ Lời bài hát
Hiến tế này Dâng Lễ Lời bài hát
Hiệp dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Hoa xót thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hòa câu cảm tạ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hòa khúc tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Học theo Giêsu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồn con xin Chúa giữ gìn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân Chúa mãi theo con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hy lễ năm xưa Dâng Lễ Lời bài hát
Hy lễ tình yêu* Dâng Lễ Lời bài hát
+
Kính dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Kính dâng Ngài Dâng Lễ Lời bài hát
Kỳ công tay Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc ân tình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc hát thanh xuân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Là một giọt nước Dâng Lễ Lời bài hát
Lấy chi đáp đền Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lễ dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ dâng Gia đình Dâng Lễ Lời bài hát
Lên Đền Thánh (Tv. 121) Nhập Lễ Lời bài hát
Loan báo Tin mừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng con kiên vững Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng thành dâng tiến Dâng Lễ Lời bài hát
Lòng Thương Xót Chúa Kết Lễ
Lời ca tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Mang theo câu hát  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mến Chúa yêu người Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Miên ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Một lần gặp Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mở rộng vòng tay Kết Lễ
Mùa hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Nào ta mau đến Nhập Lễ Lời bài hát
Này đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nước Trời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nước trường sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngài mãi bên con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngài phải lớn lên còn tôi nhỏ lại Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngàn đời ngợi ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngôi sao đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nguyện dâng lên Chúa Dâng Lễ Lời bài hát
Người mù Giê-ri-cô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Người yêu của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Nhân chứng giữa đời Kết Lễ
Nhân chứng yêu thương Kết Lễ
Như Thầy đã yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ở trong tình yêu Thầy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Quyết đi theo Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Rợp bóng mây trời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Rượu nho thắm nồng Dâng Lễ Lời bài hát
+
Sao tôi không tới Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống hiệp thông và phục vụ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống là Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ta là Bánh Trường Sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tạ ơn Chúa Kết Lễ
Tạ ơn Ngài  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tấm bánh bẻ ra Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiến bước về Nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Tiến Chúa Trời Dâng Lễ Lời bài hát
Tiến vào Nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Tiến vào Thánh Cung Nhập Lễ Lời bài hát
Tiếng hát bay xa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tín thác vào Lòng Chúa Xót Thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa khôn vơi  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa thương tôi (2 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa thương tôi (3 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôi biết Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Từ tay Thiên Sứ Dâng Lễ Lời bài hát
Tựa vào lòng Chúa Giêsu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Thánh giá đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Tâm mời gọi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thắp ngọn đèn tim Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thần khí Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thầy đây đừng sợ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Trẩy về Đền Thánh Nhập Lễ Lời bài hát
Trên Bàn Thánh Dâng Lễ Lời bài hát
Trước Nhan Vua Trời Nhập Lễ Lời bài hát
+
Vâng nghe Thánh Thần /1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vâng nghe Thánh Thần /2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Về bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Viên ngọc quý Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vỗ tay đi nào Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vui lên loan báo Tin Mừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vui vào Nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Vững bước theo Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vườn nho của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Xin dâng lên Ngài Dâng Lễ Lời bài hát
Xin dâng trót cuộc đời Dâng Lễ Lời bài hát
Xin đoái nhìn (Tv. 12) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin kính dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Xin mãi bên con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tạ ơn Ngài (Tv. 78) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tán dương Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Alleluia Chúa đã sống lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ánh mắt yêu thương Mùa Chay Lời bài hát
+
Bêlem thuở ấy Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Ca mừng Chúa lên Trời* Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Có một Hài Nhi sinh cho ta Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Có một mối tình Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Cho con nhận ra Ngài  Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa dìu con về Mùa Chay Lời bài hát
Chúa đã sống lại  Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã về trời Mùa Phục Sinh Lời bài hát
+
Đêm Thánh, đêm hồng ân Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đức Kitô Đấng cứu độ Mùa Phục Sinh Lời bài hát
+
Giọt lệ ăn năn Mùa Chay Lời bài hát
+
Hạt mưa thánh ân* Mùa Vọng Lời bài hát
Hãy quay trở về Mùa Chay Lời bài hát
Hoan ca Phục Sinh* Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Hy lễ Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
+
Kiếp bụi tro Mùa Chay Lời bài hát
Khúc biệt ly Mùa Chay Lời bài hát
+
Lễ dâng Chúa Hài Nhi Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lìa đường tội lỗi  Mùa Chay Lời bài hát
Lời chào bình yên Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Mầu nhiệm Vượt Qua Mùa Chay Lời bài hát
Mừng Chúa vào đời Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Này con đây Mùa Chay Lời bài hát
Niềm vui Chúa đến Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Noel đêm hồng phúc Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Noel đêm thần thánh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nỗi niềm đêm Noel Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Ngài đến Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ngài yêu đến cùng Mùa Chay
Người con hoang Mùa Chay Lời bài hát
Người con hoang (2 bè) Mùa Chay Lời bài hát
Người con hoang (4 bè) Mùa Chay Lời bài hát
+
Nhìn lên Thánh giá Mùa Chay Lời bài hát
Nhìn lên Thánh giá (2 bè) Mùa Chay Lời bài hát
+
Ôi thập giá Mùa Chay Lời bài hát
Ơn thiêng Chúa Trời Mùa Vọng Lời bài hát
+
Phiên khúc Giáng sinh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Tâm sự hoang đàng Mùa Chay Lời bài hát
Tình yêu cứu độ  Tuần Thánh Lời bài hát
Tự tình sám hối  Mùa Chay Lời bài hát
+
Thập giá Canvê Mùa Chay Lời bài hát
Thập giá đời Mẹ Mùa Chay Lời bài hát
+
Trở về với Cha Mùa Chay Lời bài hát
Trời cao hỡi Mùa Vọng Lời bài hát
Trời cao sương xuống* Mùa Vọng Lời bài hát
+
Vâng ý Cha Tuần Thánh Lời bài hát
Vâng ý Cha (3 bè)  Tuần Thánh Lời bài hát
Vui sống tình Cha Mùa Chay Lời bài hát
+
Xin dắt con về  Mùa Chay Lời bài hát
Xin đổ sương mai Mùa Vọng Lời bài hát
+
Yêu nhiều thì được tha nhiều Mùa Chay Lời bài hát
CHỦ ĐỀ KHÁC.
5 Sự Sáng (Tình yêu vào đời) Đức Mẹ Lời bài hát
5 Sự Vui (Tình yêu giáng thế) Đức Mẹ Lời bài hát
5 Sự Thương (Tình yêu hiến tế) Đức Mẹ Lời bài hát
5 Sự Mừng (Tình yêu Bất tử) Đức Mẹ Lời bài hát
+
Ai ra đi* Các Thánh Lời bài hát
Alleluia Lễ chung Các Thánh Các Thánh
Alleluia Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Đức Mẹ Lời bài hát
Ánh mắt xót thương Lòng Thương Xót Chúa
+
Bài ca Cecilia Các Thánh
Bánh hằng sống  Thánh Thể – Thánh Tâm
Bao là hồng ân Các Thánh
Bên Mẹ Từ Phong Đức Mẹ Lời bài hát
Biển tình xót thương Lòng Thương Xót Chúa
Bước về Thánh đài  Đức Mẹ
+
Ca khúc Cecilia Các Thánh
Ca mừng Các Thánh Các Thánh
Cảm tạ Mẹ La Vang Đức Mẹ Lời bài hát
Cầu cùng Mẹ
Cầu cùng Mẹ (Mẹ Vô Nhiễm)
Cầu cùng Thánh Phaolô Các Thánh
Cầu xin Cha Thánh Các Thánh
Con đường Giuse
Con thả lưới  Các Thánh
Con thuyền Phê-rô* Các Thánh Lời bài hát
Cung đàn dâng tiến Các Thánh
Cung tiến ca Đức Mẹ Lời bài hát
Cùng Mẹ con kính dâng Đức Mẹ Lời bài hát
Cùng Mẹ đem bánh cho đời Đức Mẹ Lời bài hát
Cùng Mẹ ra khơi Đức Mẹ Lời bài hát
Cùng Mẹ sống Lời Chúa Đức Mẹ Lời bài hát
Cùng về La Vang Đức Mẹ Lời bài hát
Cùng về Núi Cúi Đức Mẹ Lời bài hát
+
Cha Thánh Gioan Vianey Các Thánh
Chào mừng Cecilia* Các Thánh Lời bài hát
Chiều nhẹ buông Đức Mẹ Lời bài hát
Chúa thực là Vua Chúa Kitô Vua
Chúa và con Lòng Thương Xót Chúa
Chữ tìnhHôn Phối
+
Dâng hương kính thánh Pampuri Các Thánh
Dâng Mẹ tòa cao Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Dâng nén hương lòng Đức Mẹ Lời bài hát
Diệu ca Hôn Phối
Duyên tình Hôn Phối
+
Đại dương thương xót
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Đức Mẹ Lời bài hát
Đáp ca Lễ Mẹ Truyền Tin (Tv. 39) Đức Mẹ Lời bài hát
Đáp ca Lễ Mẹ Vô Nhiễm Đức Mẹ Lời bài hát
Đến cùng Giuse Các Thánh
Đến cùng Giuse (4 bè) Các Thánh
Đỉnh trời xót thương Lòng Thương Xót Chúa
Đóa huệ nở tươi (Hợp xướng) Đức Mẹ Lời bài hát
Đức Mẹ suối an bình Đức Mẹ Lời bài hát
Đường lên Thiên quốc Đức Mẹ Lời bài hát
Đường về Quê Trời Đức Mẹ Lời bài hát
+
Giêsu bờ vai náu nương Lòng Thương Xót Chúa
Giuse, chuyện về Người  Các Thánh
+
Hãy về với Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Hoa thơm dâng Mẹ Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa xót thương
Huyền sử 5 sắc hoa Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Hương kinh Fatima Đức Mẹ Lời bài hát
Hương kinh La Vang Đức Mẹ Lời bài hát
Hương lòng dâng Mẹ Đức Mẹ Lời bài hát
Hương tình Cana Hôn Phối
Hương tình yêu mến Đức Mẹ Lời bài hát
+
Kết tình Hôn Phối
Kinh cầu Mẹ Măng Đen Đức Mẹ Lời bài hát
Kinh Mẫu Nghi Cao Cả Đức Mẹ Lời bài hát
Kinh ngợi khen 1 Đức Mẹ Lời bài hát
Kinh ngợi khen 2 Đức Mẹ Lời bài hát
Kinh ngợi khen 3 Đức Mẹ Lời bài hát
Kính chào Đức Nữ Vương Đức Mẹ Lời bài hát
Kính Thánh Phanxicô Xavie Các Thánh
Khúc ân tình
+
La Vang điêp khúc yêu thương Đức Mẹ Lời bài hát
La Vang núi rừng nhớ mãi Đức Mẹ Lời bài hát
Lạy Đức Maria Đức Mẹ Lời bài hát
Lạy Mẹ La Vang Đức Mẹ Lời bài hát
Lạy Mẹ La Vang (Hợp xướng) Đức Mẹ Lời bài hát
Lạy Mẹ Vermont Đức Mẹ Lời bài hát
Lễ dâng cuộc đời Hôn Phối
Lễ dâng tình hồng Hôn Phối
Lễ Truyền Tin (Nhập lễ) Đức Mẹ Lời bài hát
+
Maria Nữ Vương Thánh điện Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ dưới bóng Chúa Thánh Linh Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ đau thương Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Fatima Nữ Vương Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Fatima Nữ Vương (Hợp xướng) Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ là bến đợi Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Lộ Đức Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Lộ Đức (3 bè) Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ơi đoái nhìn Đức Mẹ Lời bài hát
Micae tổng lãnh Thiên Thần Các Thánh
Một tình yêu Hôn Phối
Mơ ơi hãy đến Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ngàn hoa Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Mẹ Sầu Bi Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Suối An Bình Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Truyền Tin Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Về Trời Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (Cầu cùng Mẹ) Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (Giữa nguồn tội vong) Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (Lạy Mẹ Vô Nhiễm) Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Lời bài hát
Mừng Cha thánh Các Thánh
Mừng kính Thánh Pio X Các Thánh
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Các Thánh
+
Ngũ bái 5*Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Ngũ bái 6*Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Nguyện hiến dâng đời Các Thánh
Nguyện từ Đền Thánh Hôn Phối
Ngựa hồng tung vó Các Thánh
+
Nhịp bước chiều nay Mình Máu Thánh
+
Phúc thay 1Hôn Phối
Phúc thay 2Hôn Phối
+
Quỳ đây đoan hứa Hôn Phối
+
Rợp bóng mây trời  Lòng Thương Xót Chúa
+
Tê-rê-sa bông hồng thắm Các Thánh
Tê-rê-sa một vì sao nhỏ Các Thánh
Têrêsa một vì sao nhỏ (4 bè) Các Thánh
Tình cha cho con Hiếu kính Mẹ Cha
Tình khúc Gioan Thiên Chúa Các Thánh
Tình yêu trao tay Hôn Phối
Tôn vinh Giuse Các Thánh
+
Thánh Giuse bầu cử Các Thánh
Thánh Giuse cầu bàu  Các Thánh
Thánh Giuse, người vượt màn đêm tăm tối Các Thánh
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (2 bè) Các Thánh
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (3 bè) Các Thánh
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè) Các Thánh
Thánh Giuse trùm Lựu Các Thánh
Thánh Martinô  Các Thánh
Thánh nữ Anna Các Thánh
Thánh Phaolô Hạnh Các Thánh
Thánh Phaolô tông đồ Các Thánh
Thần khí Chúa Chúa Thánh Thần
+
Trái tim đã chín Hôn Phối
TẬN HIẾN.
+
Alleluia !
Bàn thánh và hồi tưởngLời: Miên Ly
Con có là gì cũng bởi ơn Chúa
Con là Thượng Tế (Tv. 109)
Cùng Ngài con đi
Chúa đã vì yêu
Đất mới
Đây vị Thượng Tế
Không phải con đã chọn Thầy (Ga. 15)
Linh mục – Khí cụ bình an
Miễn là Đức Kitô được truyền rao (Pl. 1)
Mọi sự của con là của Chúa (Gal. 17)
Một đời theo Chúa
Một lần hiến dâng
Mục tử ca Lời: Miên Ly
Này con đây (Is. 5)
Ơn Thầy đủ cho con (2 Cr. 12)
Sóng Tin Mừng
Tiếng gọi tình yêuLời: Miên Ly
Tình ca dâng hiếnLời: Miên Ly
Tình Chúa thúc giục conLời: Miên Ly
Tình thương của Chúa
Thánh Ý Ngài (Tv. 119)
Trung kiên theo Ngài
Vì họ, con nguyện thánh hiến đời con (Ga. 17)
Xin thánh hiến con
HÔN NHÂN – (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 18.08.2018)
Chữ Tình
Diệu caLời: Miên Ly
Duyên tìnhÝ thơ: Từ Linh
Hương tình CanaÝ thơ: Từ Linh
Kết tìnhThơ: Thiên Thanh
Lễ dâng cuộc đời
Lễ dâng tình hồng
Một tình yêu
Nguyện từ đền thánh
Phúc thay 1
Phúc thay 2
Quỳ đây đoan hứaKhương Huệ
Tình yêu trao tay
Trái tim đã chín
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Alleluia Lễ Đêm Giáng Sinh
Bêlem thuở ấy
Đáp ca Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất
Đêm Thánh – Đêm hồng ânÝ thơ: Từ Linh
Gần bên máng rơm
Hạt mưa thánh ân
Kính coong! Mừng Chúa giáng trần
Lấy gì dâng Chúa
Lễ dâng Chúa Hài Nhi
Lời chào bình yên+ Tuấn Kiệt
Mừng Chúa vào đời
Niềm vui Chúa đến
Noel Đêm hồng phúc
Noel Đêm thần thánh
Noel tình người
Nỗi niềm đêm Noel
Ngài đến
Ơn thiêng Chúa Trời
Tiếng vọng giữa đời
Tình Chúa đến
Tình trời đất
Trời cao hỡi
Trời cao sương xuống
Xin đổ sương mai
Xin đổ sương mai Hợp xướng

7 thoughts on “Nhạc sĩ Thế Thông – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s