*Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nguồn: Thanh Lâm Thánh Nhạc

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG & GIÁNG SINH)
Lễ Đức Mẹ Vô NhiễmTv. 97
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTv. 121
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTv. 71
Chúa Nhật 3A Mùa VọngTv. 145
Chúa Nhật 4A Mùa VọngTv. 23
Chúa Nhật 1B Mùa VọngTv. 79
Chúa Nhật 2B Mùa VọngTv. 84
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLc. 1
Chúa Nhật 4B Mùa VọngTv. 88
Chúa Nhật 1C Mùa VọngTv. 24
Chúa Nhật 2C Mùa VọngTv. 125
Chúa Nhật 3C Mùa VọngIs. 12
Chúa Nhật 4C Mùa VọngTv. 79
Lễ Vọng Giáng SinhTv. 88
Lễ Giáng Sinh (Lễ Nửa Đêm)Tv. 95
Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)Tv. 96
Lễ Ngày Giáng SinhTv. 97
Lễ Thánh Gia ThấtTv. 127
Lễ Các Thánh Anh HàiTv. 123
Lễ Mẹ Thiên ChúaTv. 66
Chúa Nhật 2 Giáng SinhTv. 147
Lễ Hiển LinhTv. 71
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY & TUẦN THÁNH)
Thứ Tư Lễ TroTv. 50
Chúa Nhật 1A Mùa ChayTv. 50
Chúa Nhật 2A Mùa ChayTv. 32
Chúa Nhật 3A Mùa ChayTv. 94
Chúa Nhật 4A Mùa ChayTv. 22
Chúa Nhật 5A Mùa ChayTv. 129
Chúa Nhật 1B Mùa ChayTv. 24
Chúa Nhật 2B Mùa ChayTv. 115
Chúa Nhật 3B Mùa ChayTv. 18
Chúa Nhật 4B Mùa ChayTv. 136
Chúa Nhật 5B Mùa ChayTv. 50
Chúa Nhật 1C Mùa ChayTv. 90
Chúa Nhật 2C Mùa ChayTv. 26
Chúa Nhật 3C Mùa ChayTv. 102
Chúa Nhật 4C Mùa ChayTv. 33
Chúa Nhật 5C Mùa ChayTv. 125
Lễ Lá – A.B.CTv. 21
Thứ Hai Tuần Thánh – A.B.CTv. 26
Thứ Ba Tuần Thánh – A.B.CTv. 70
Thứ Tư Tuần Thánh – A.B.CTv. 68
Làm Phép Dầu – A.B.CTv. 88
Lễ Tiệc Ly – A.B.CTv.115
Thứ Sáu Tuần Thánh – A.B.CTv. 30
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA PHỤC SINH)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 1Tv. 32
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 2Tv. 15
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3Xh. 15
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 4Tv. 29
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 5Is. 12
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 6Tv. 18
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 7Tv. 50
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca Thánh ThưTv. 117
Chúa Nhật Phục Sinh A.B.CTv. 117
Chúa Nhật 2A Phục SinhTv. 117
Chúa Nhật 3A Phục SinhTv. 15
Chúa Nhật 4A Phục SinhTv. 22
Chúa Nhật 5A Phục SinhTv. 32
Chúa Nhật 6A Phục SinhTv. 65
Chúa Nhật 7A Phục SinhTv. 26
Chúa Nhật 2B Phục SinhTv. 117
Chúa Nhật 3B Phục SinhTv. 4
Chúa Nhật 4B Phục SinhTv. 117
Chúa Nhật 5B Phục SinhTv. 21
Chúa Nhật 6B Phục SinhTv. 97
Chúa Nhật 7B Phục SinhTv. 102
Chúa Nhật 2C Phục SinhTv. 117
Chúa Nhật 3C Phục SinhTv. 29
Chúa Nhật 4C Phục SinhTv. 99
Chúa Nhật 5C Phục SinhTv. 144
Chúa Nhật 6C Phục SinhTv. 66
Chúa Nhật 7C Phục SinhTv. 96
Lễ Thăng ThiênTv. 46
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – VọngTv. 103
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngTv. 103
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN A)
Chúa Nhật thứ 1 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Tv. 28
Chúa Nhật thứ 2 mùa Thường NiênTv. 39
Chúa Nhật thứ 3 mùa Thường NiênTv. 26
Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường NiênTv. 145
Chúa Nhật thứ 5 mùa Thường NiênTv. 111
Chúa Nhật thứ 6 mùa Thường NiênTv. 118
Chúa Nhật thứ 7 mùa Thường NiênTv. 102
Chúa Nhật thứ 8 mùa Thường NiênTv. 61
Chúa Nhật thứ 9 mùa Thường NiênTv. 30
Chúa Nhật thứ 10 mùa Thường NiênTv. 49
Chúa Nhật thứ 11 mùa Thường NiênTv. 99
Chúa Nhật thứ 12 mùa Thường NiênTv. 68
Chúa Nhật thứ 13 mùa Thường NiênTv. 88
Chúa Nhật thứ 14 mùa Thường NiênTv. 144
Chúa Nhật thứ 15 mùa Thường NiênTv. 64
Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường NiênTv. 85
Chúa Nhật thứ 17 mùa Thường NiênTv. 118
Chúa Nhật thứ 18 mùa Thường NiênTv. 144
Chúa Nhật thứ 19 mùa Thường NiênTv. 84
Chúa Nhật thứ 20 mùa Thường NiênTv. 66
Chúa Nhật thứ 21 mùa Thường NiênTv. 137
Chúa Nhật thứ 22 mùa Thường NiênTv. 62
Chúa Nhật thứ 23 mùa Thường NiênTv. 94
Chúa Nhật thứ 24 mùa Thường NiênTv. 102
Chúa Nhật thứ 25 mùa Thường NiênTv. 144
Chúa Nhật thứ 26 mùa Thường NiênTv. 24
Chúa Nhật thứ 27 mùa Thường NiênTv. 79
Chúa Nhật thứ 28 mùa Thường NiênTv. 22
Chúa Nhật thứ 29 mùa Thường NiênTv. 95
Chúa Nhật thứ 30 mùa Thường NiênTv. 17
Chúa Nhật thứ 31 mùa Thường NiênTv. 130
Chúa Nhật thứ 32 mùa Thường NiênTv. 62
Chúa Nhật thứ 33 mùa Thường NiênTv. 127
Chúa Nhật thứ 34 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Kitô Vua
Tv. 22
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN B)
Chúa Nhật thứ 1 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Tv. 28
Chúa Nhật thứ 2 mùa Thường NiênTv. 39
Chúa Nhật thứ 3 mùa Thường NiênTv. 24
Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường NiênTv. 94
Chúa Nhật thứ 5 mùa Thường NiênTv. 146
Chúa Nhật thứ 6 mùa Thường NiênTv. 31
Chúa Nhật thứ 7 mùa Thường NiênTv. 40
Chúa Nhật thứ 8 mùa Thường NiênTv. 102
Chúa Nhật thứ 9 mùa Thường NiênTv. 80
Chúa Nhật thứ 10 mùa Thường NiênTv. 129
Chúa Nhật thứ 11 mùa Thường NiênTv. 91
Chúa Nhật thứ 12 mùa Thường NiênTv. 106
Chúa Nhật thứ 13 mùa Thường NiênTv. 29
Chúa Nhật thứ 14 mùa Thường NiênTv. 122
Chúa Nhật thứ 15 mùa Thường NiênTv. 84
Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường NiênTv. 22
Chúa Nhật thứ 17 mùa Thường NiênTv. 144
Chúa Nhật thứ 18 mùa Thường NiênTv. 77
Chúa Nhật thứ 19 mùa Thường NiênTv. 33
Chúa Nhật thứ 20 mùa Thường NiênTv. 33
Chúa Nhật thứ 21 mùa Thường NiênTv. 33
Chúa Nhật thứ 22 mùa Thường NiênTv. 14
Chúa Nhật thứ 23 mùa Thường NiênTv. 145
Chúa Nhật thứ 24 mùa Thường NiênTv. 114
Chúa Nhật thứ 25 mùa Thường NiênTv. 53
Chúa Nhật thứ 26 mùa Thường NiênTv. 18
Chúa Nhật thứ 27 mùa Thường NiênTv. 127
Chúa Nhật thứ 28 mùa Thường NiênTv. 89
Chúa Nhật thứ 29 mùa Thường NiênTv. 32
Chúa Nhật thứ 30 mùa Thường NiênTv. 125
Chúa Nhật thứ 31 mùa Thường NiênTv. 17
Chúa Nhật thứ 32 mùa Thường NiênTv. 145
Chúa Nhật thứ 33 mùa Thường NiênTv. 15
Chúa Nhật thứ 34 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Kitô Vua
Tv. 92
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN C)
Chúa Nhật thứ 1 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Tv. 28
Chúa Nhật 2 Thường NiênTv. 95
Chúa Nhật 3 Thường NiênTv. 18
Chúa Nhật 4 Thường NiênTv. 70
Chúa Nhật 5 Thường NiênTv. 137
Chúa Nhật 6 Thường Niên Tv. 1
Chúa Nhật 7 Thường NiênTv. 102
Chúa Nhật 8 Thường NiênTv. 91
Chúa Nhật 9 Thường Niên Tv. 116
Chúa Nhật 10 Thường NiênTv. 29
Chúa Nhật 11 Thường Niên Tv. 31
Chúa Nhật 12 Thường NiênTv. 62
Chúa Nhật 13 Thường NiênTv. 15
Chúa Nhật 14 Thường Niên Tv. 65
Chúa Nhật 15 Thường Niên Tv. 68
Chúa Nhật 16 Thường Niên Tv. 14
Chúa Nhật 17 Thường Niên Tv. 137
Chúa Nhật 18 Thường Niên Tv. 94
Chúa Nhật 19 Thường Niên Tv. 32
Chúa Nhật 20 Thường Niên Tv. 39
Chúa Nhật 21 Thường Niên Tv. 116
Chúa Nhật 22 Thường Niên Tv. 67
Chúa Nhật 23 Thường Niên Tv. 89
Chúa Nhật 24 Thường NiênTv. 50
Chúa Nhật 25 Thường Niên Tv. 112
Chúa Nhật 26 Thường Niên Tv. 145
Chúa Nhật 27 Thường Niên Tv. 94
Chúa Nhật 28 Thường Niên Tv. 97
Chúa Nhật 29 Thường Niên Tv. 120
Chúa Nhật 30 Thường Niên Tv. 33
Chúa Nhật 31 Thường Niên Tv. 144
Chúa Nhật 32 Thường NiênTv. 16
Chúa Nhật 33 Thường Niên Tv. 97
Chúa Nhật 34 Thường Niên
Lễ Chúa Kitô Vua
Tv. 121
THÁNH VỊNH  – ĐÁP CA (1 – 24)

*
Thánh vịnh 1
Thánh vịnh 4
Thánh vịnh 8
Thánh vịnh 12
Thánh vịnh 14(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 15(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 16
Thánh vịnh 17
Thánh vịnh 18(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 21(Bài 2)
Thánh vịnh 22(Bài 2)
Thánh vịnh 23(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 24(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (26 – 49)

*
Thánh vịnh 26(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 28
Thánh vịnh 29(Bài 2)
Thánh vịnh 30(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 31(Bài 2)
Thánh vịnh 32(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 33(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)(Bài 7)
Thánh vịnh 36
Thánh vịnh 39(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 40
Thánh vịnh 44(Bài 2)
Thánh vịnh 45
Thánh vịnh 46
Thánh vịnh 49

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (50 – 74)

*
Thánh vịnh 50(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 53
Thánh vịnh 61
Thánh vịnh 62(Bài 2)
Thánh vịnh 64
Thánh vịnh 65
Thánh vịnh 66(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 67
Thánh vịnh 68(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 70
Thánh vịnh 71(Bài 2)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (75 – 99)

*
Thánh vịnh 77(Bài 2)
Thánh vịnh 79(Bài 2)
Thánh vịnh 80
Thánh vịnh 83
Thánh vịnh 84(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 85
Thánh vịnh 88(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)
Thánh vịnh 89(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 90
Thánh vịnh 91
Thánh vịnh 92
Thánh vịnh 94(Bài 2)
Thánh vịnh 95(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 96(Bài 2)(Bài 4)
Thánh vịnh 97(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)
Thánh vịnh 99

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (101 – 124)

*
Thánh vịnh 102(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 103(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 106(Bài 2)
Thánh vịnh 109
Thánh vịnh 111(Bài 2)
Thánh vịnh 112(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 114
Thánh vịnh 115(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 116(Bài 2)
Thánh vịnh 117(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)
Thánh vịnh 118(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 120
Thánh vịnh 121(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 122(Bài 2)
Thánh vịnh 123

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (125 – 148)

*
Thánh vịnh 125
Thánh vịnh 127(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 129(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 130
Thánh vịnh 131(Bài 2)
Thánh vịnh 136
Thánh vịnh 137(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 138
Thánh vịnh 144(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)(Bài 7)
Thánh vịnh 145(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 146
Thánh vịnh 147(Bài 2)
Thánh vịnh 148

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN A)

*
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34A Thường Niên – Lễ Chúa Kitô Vua (Tv. 22)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN C)

*
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34C Thường Niên – Lễ Chúa Kitô Vua (Tv. 121)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ VỀ THIÊN CHÚA)

*
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A (Đn. 3)
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B (Tv. 32)
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C (Tv. 8)
*
Lễ Kính Chúa Giêsu Biến Hình (Tv. 96)
*
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (Tv. 22)
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (Tv. 103)
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (Tv. 103 /2)
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (Tv. 116)
*
Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu (Is. 12)
Lễ Mầu Nhiệm Thánh Giá (Tv. 21)
*
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu – Năm A (Tv. 147)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu – Năm B (Tv. 115)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu – Năm C (Tv. 109)
*
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 22)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 33)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 77)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 109)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 144)
*
Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/09 (Tv. 77)
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (1 Chron 29)
Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu 3/01 (Tv. 112)
*
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A (102)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm B (Is. 12)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm C (Tv. 22)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ VỀ ĐỨC MẸ)

*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ VỀ CÁC THÁNH)

*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ THEO NHU CẦU ĐẶC BIỆT)

*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM)

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s