*Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Nguồn: Thanh Lâm Thánh Nhạc

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (THƯỜNG NIÊN A)
Thánh vịnh 97Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Thánh vịnh 121 (B)Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Thánh vịnh 71 (B)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Thánh vịnh 145 (B)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Thánh vịnh 23 (B)Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
+
Thánh vịnh 88 (C)Lễ Vọng Giáng Sinh
Thánh vịnh 95 (B)Lễ Giáng Sinh (Lễ Nửa Đêm)
Thánh vịnh 96 (B)Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Thánh vịnh 97 (B)Lễ Ngày Giáng Sinh
Thánh vịnh 127 (C)Lễ Thánh Gia Thất
Thánh vịnh 123Lễ Các Thánh Anh Hài
Thánh vịnh 66 (B)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Thánh vịnh 147 (B)Chúa Nhật 2 Giáng Sinh
Thánh vịnh 71Lễ Hiển Linh
+
Thánh vịnh 50Thứ Tư Lễ Tro
Thánh vịnh 50 Chúa Nhật 1A Mùa Chay
Thánh vịnh 32 (C)Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Thánh vịnh 94Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Thánh vịnh 22 (B)Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Thánh vịnh 129Chúa Nhật 5A Mùa Chay
+
Thánh vịnh 21Lễ Lá – A.B.C
Thánh vịnh 26 (E)Thứ Hai Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 70Thứ Ba Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 68 (C)Thứ Tư Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 88 (E)Làm Phép Dầu – A.B.C
Thánh vịnh 115 (C)Lễ Tiệc Ly – A.B.C
Thánh vịnh 30Thứ Sáu Tuần Thánh – A.B.C
+
Thánh vịnh 32 (E)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 1
Thánh vịnh 15 (B)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 2
Ca tụng Chúa (Xh. 15)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3
Thánh vịnh 29Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 4
Nguồn cứu độ (Is. 12)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 5
Thánh vịnh 18Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 6
Thánh vịnh 50 (D)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 7
Thánh vịnh 117 (C)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca Thánh Thư
+
Thánh vịnh 117 (B)Chúa Nhật Phục Sinh A.B.C
Thánh vịnh 117Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Thánh vịnh 15Chúa Nhật 3A Phục Sinh
Thánh vịnh 22 (B)Chúa Nhật 4A Phục Sinh
Thánh vịnh 32Chúa Nhật 5A Phục Sinh
Thánh vịnh 65Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Thánh vịnh 26Chúa Nhật 7A Phục Sinh
+
Thánh vịnh 46Lễ Thăng Thiên
Thánh vịnh 103 (B)Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Vọng
Thánh vịnh 103Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A.
Chúa Nhật thứ 1 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Tv. 28
Chúa Nhật thứ 2 mùa Thường NiênTv. 39
Chúa Nhật thứ 3 mùa Thường NiênTv. 26
Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường NiênTv. 145
Chúa Nhật thứ 5 mùa Thường NiênTv. 111
Chúa Nhật thứ 6 mùa Thường NiênTv. 118
Chúa Nhật thứ 7 mùa Thường NiênTv. 102
Chúa Nhật thứ 8 mùa Thường NiênTv. 61
Chúa Nhật thứ 9 mùa Thường NiênTv. 30
Chúa Nhật thứ 10 mùa Thường NiênTv. 49
Chúa Nhật thứ 11 mùa Thường NiênTv. 99
Chúa Nhật thứ 12 mùa Thường NiênTv. 68
Chúa Nhật thứ 13 mùa Thường NiênTv. 88
Chúa Nhật thứ 14 mùa Thường NiênTv. 144
Chúa Nhật thứ 15 mùa Thường NiênTv. 64
Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường NiênTv. 85
Chúa Nhật thứ 17 mùa Thường NiênTv. 118
Chúa Nhật thứ 18 mùa Thường NiênTv. 144
Chúa Nhật thứ 19 mùa Thường NiênTv. 84
Chúa Nhật thứ 20 mùa Thường NiênTv. 66
Chúa Nhật thứ 21 mùa Thường NiênTv. 137
Chúa Nhật thứ 22 mùa Thường NiênTv. 62
Chúa Nhật thứ 23 mùa Thường NiênTv. 94
Chúa Nhật thứ 24 mùa Thường NiênTv. 102
Chúa Nhật thứ 25 mùa Thường NiênTv. 144
Chúa Nhật thứ 26 mùa Thường NiênTv. 24
Chúa Nhật thứ 27 mùa Thường NiênTv. 79
Chúa Nhật thứ 28 mùa Thường NiênTv. 22
Chúa Nhật thứ 29 mùa Thường NiênTv. 95
Chúa Nhật thứ 30 mùa Thường NiênTv. 17
Chúa Nhật thứ 31 mùa Thường NiênTv. 130
Chúa Nhật thứ 32 mùa Thường NiênTv. 62
Chúa Nhật thứ 33 mùa Thường NiênTv. 127
Chúa Nhật thứ 34 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Kitô Vua
Tv. 22
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B)
Thánh vịnh 97Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Thánh vịnh 79 (B)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng(Lời bài hát)
Thánh vịnh 84Chúa Nhật 2B Mùa Vọng(Lời bài hát)
Magnificat (Lc. 1)Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Thánh vịnh 88 (B)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
+
Thánh vịnh 88 (C)Lễ Vọng Giáng Sinh
Thánh vịnh 95 (B)Lễ Giáng Sinh (Lễ Nửa Đêm)
Thánh vịnh 96 (B)Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Thánh vịnh 97 (B)Lễ Ngày Giáng Sinh
Thánh vịnh 127 (C)Lễ Thánh Gia Thất(Lời bài hát)
Thánh vịnh 123Lễ Các Thánh Anh Hài
Thánh vịnh 66 (B)Lễ Mẹ Thiên Chúa(Lời bài hát)
Thánh vịnh 147 (B)Chúa Nhật 2 Giáng Sinh
Thánh vịnh 71Lễ Hiển Linh(Lời bài hát)
+
Thánh vịnh 50Thứ Tư Lễ Tro
Thánh vịnh 24 (B)Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Thánh vịnh 115Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Thánh vịnh 18Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Thánh vịnh 136Chúa Nhật 4B Mùa Chay(Lời bài hát)
Thánh vịnh 50 (B)Chúa Nhật 5B Mùa Chay(Lời bài hát)
+
Thánh vịnh 21Lễ Lá – A.B.C(Lời bài hát)
Thánh vịnh 26 (E)Thứ Hai Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 70Thứ Ba Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 68 (C)Thứ Tư Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 88 (E)Làm Phép Dầu – A.B.C
Thánh vịnh 115 (C)Lễ Tiệc Ly – A.B.C(Lời bài hát)
Thánh vịnh 30Thứ Sáu Tuần Thánh – A.B.C(Lời bài hát)
+
Thánh vịnh 32 (E)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 1(Lời bài hát)
Thánh vịnh 15 (B)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 2(Lời bài hát)
Ca tụng Chúa (Xh. 15)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3
Thánh vịnh 29Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 4(Lời bài hát)
Nguồn cứu độ (Is. 12)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 5
Thánh vịnh 18Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 6
Thánh vịnh 50 (D)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 7
Thánh vịnh 117 (C)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca Thánh Thư
+
Thánh vịnh 117 (B)Chúa Nhật Phục Sinh A.B.C(Lời bài hát)
Thánh vịnh 117 (D)Chúa Nhật 2B Phục Sinh(Lời bài hát)
Thánh vịnh 4Chúa Nhật 3B Phục Sinh(Lời bài hát)
Thánh vịnh 117 (E)Chúa Nhật 4B Phục Sinh(Lời bài hát)
Thánh vịnh 21 (B)Chúa Nhật 5B Phục Sinh(Lời bài hát)
Thánh vịnh 97 (C)Chúa Nhật 6B Phục Sinh(Lời bài hát)
Thánh vịnh 102 (C)Chúa Nhật 7B Phục Sinh(Lời bài hát)
+
Thánh vịnh 46Lễ Thăng Thiên(Lời bài hát)
Thánh vịnh 103 (B)Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Vọng(Lời bài hát)
Thánh vịnh 103Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống(Lời bài hát)
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
Thánh vịnh 28Chúa Nhật thứ 1B mùa Thường NiênTv. 28
Thánh vịnh 39Chúa Nhật thứ 2B mùa Thường NiênTv. 39
Thánh vịnh 24 (C)Chúa Nhật thứ 3B mùa Thường NiênTv. 24
Thánh vịnh 94Chúa Nhật thứ 4B mùa Thường NiênTv. 94
Thánh vịnh 146Chúa Nhật thứ 5B mùa Thường NiênTv. 146
Thánh vịnh 31Chúa Nhật thứ 6B mùa Thường NiênTv. 31
Thánh vịnh 40Chúa Nhật thứ 7B mùa Thường NiênTv. 40
Thánh vịnh 102 (B)Chúa Nhật thứ 8B mùa Thường NiênTv. 102
Thánh vịnh 80Chúa Nhật thứ 9B mùa Thường NiênTv. 80
Thánh vịnh 129Chúa Nhật thứ 10B mùa Thường NiênTv. 129
Thánh vịnh 91Chúa Nhật thứ 11B mùa Thường NiênTv. 91
Thánh vịnh 106Chúa Nhật thứ 12B mùa Thường NiênTv. 106
Thánh vịnh 29Chúa Nhật thứ 13B mùa Thường NiênTv. 29
Thánh vịnh 122Chúa Nhật thứ 14B mùa Thường NiênTv. 122
Thánh vịnh 84Chúa Nhật thứ 15B mùa Thường Niên(Lời bài hát)
Thánh vịnh 22 (B)Chúa Nhật thứ 16B mùa Thường NiênTv. 22
Thánh vịnh 144 (D)Chúa Nhật thứ 17B mùa Thường NiênTv. 144
Thánh vịnh 77Chúa Nhật thứ 18B mùa Thường NiênTv. 77
Thánh vịnh 33 (B)Chúa Nhật thứ 19B mùa Thường NiênTv. 33
Thánh vịnh 33 (C)Chúa Nhật thứ 20B mùa Thường NiênTv. 33
Thánh vịnh 33 (D)Chúa Nhật thứ 21B mùa Thường NiênTv. 33
Thánh vịnh 14 (C)Chúa Nhật thứ 22B mùa Thường NiênTv. 14
Thánh vịnh 145Chúa Nhật thứ 23B mùa Thường NiênTv. 145
Thánh vịnh 114Chúa Nhật thứ 24B mùa Thường NiênTv. 114
Thánh vịnh 53Chúa Nhật thứ 25B mùa Thường NiênTv. 53
Thánh vịnh 18 (B)Chúa Nhật thứ 26B mùa Thường NiênTv. 18
Thánh vịnh 127 (B)Chúa Nhật thứ 27B mùa Thường NiênTv. 127
Thánh vịnh 89Chúa Nhật thứ 28B mùa Thường NiênTv. 89
Thánh vịnh 32 (C)Chúa Nhật thứ 29B mùa Thường NiênTv. 32
Thánh vịnh 125Chúa Nhật thứ 30B mùa Thường NiênTv. 125
Thánh vịnh 17Chúa Nhật thứ 31B mùa Thường NiênTv. 17
Thánh vịnh 145Chúa Nhật thứ 32B mùa Thường NiênTv. 145
Thánh vịnh 15 (B)Chúa Nhật thứ 33B mùa Thường Niên(Lời bài hát)
Thánh vịnh 92Chúa Nhật thứ 34B mùa Thường NiênTv. 92
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C)
Thánh vịnh 97Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Thánh vịnh 24 (D)Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Thánh vịnh 125Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Nguồn cứu độ (B) (Is. 12-B) Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Thánh vịnh 79 (B)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
+
Thánh vịnh 88 (C)Lễ Vọng Giáng Sinh
Thánh vịnh 95 (B)Lễ Giáng Sinh (Lễ Nửa Đêm)
Thánh vịnh 96 (B)Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Thánh vịnh 97 (B)Lễ Ngày Giáng Sinh
Thánh vịnh 127 (C)Lễ Thánh Gia Thất
Thánh vịnh 123Lễ Các Thánh Anh Hài
Thánh vịnh 66 (B)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Thánh vịnh 147 (B)Chúa Nhật 2 Giáng Sinh
Thánh vịnh 71Lễ Hiển Linh
+
Thánh vịnh 50Thứ Tư Lễ Tro
Thánh vịnh 90Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Thánh vịnh 26 (B)Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Thánh vịnh 102 (D)Chúa Nhật 3C Mùa Chay
Thánh vịnh 33 (E)Chúa Nhật 4C Mùa Chay
Thánh vịnh 125Chúa Nhật 5B Mùa Chay
+
Thánh vịnh 21Lễ Lá – A.B.C
Thánh vịnh 26 (E)Thứ Hai Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 70Thứ Ba Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 68 (C)Thứ Tư Tuần Thánh – A.B.C
Thánh vịnh 88 (E)Làm Phép Dầu – A.B.C
Thánh vịnh 115 (C)Lễ Tiệc Ly – A.B.C
Thánh vịnh 30Thứ Sáu Tuần Thánh – A.B.C
+
Thánh vịnh 32 (E)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 1
Thánh vịnh 15 (B)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 2
Ca tụng Chúa (Xh. 15)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3
Thánh vịnh 29Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 4
Nguồn cứu độ (Is. 12)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 5
Thánh vịnh 18Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 6
Thánh vịnh 50 (D)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 7
Thánh vịnh 117 (C)Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca Thánh Thư
+
Thánh vịnh 117 (B)Chúa Nhật Phục Sinh A.B.C
Thánh vịnh 117 (F)Chúa Nhật 2C Phục Sinh
Thánh vịnh 29 (B)Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Thánh vịnh 99Chúa Nhật 4C Phục Sinh
Thánh vịnh 144 (E)Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Thánh vịnh 66Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Thánh vịnh 96Chúa Nhật 7C Phục Sinh
+
Thánh vịnh 46Lễ Thăng Thiên
Thánh vịnh 103 (B)Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Vọng
Thánh vịnh 103Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM C.
Chúa Nhật thứ 1 mùa Thường Niên
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Tv. 28
Chúa Nhật 2 Thường NiênTv. 95
Chúa Nhật 3 Thường NiênTv. 18
Chúa Nhật 4 Thường NiênTv. 70
Chúa Nhật 5 Thường NiênTv. 137
Chúa Nhật 6 Thường Niên Tv. 1
Chúa Nhật 7 Thường NiênTv. 102
Chúa Nhật 8 Thường NiênTv. 91
Chúa Nhật 9 Thường Niên Tv. 116
Chúa Nhật 10 Thường NiênTv. 29
Chúa Nhật 11 Thường Niên Tv. 31
Chúa Nhật 12 Thường NiênTv. 62
Chúa Nhật 13 Thường NiênTv. 15
Chúa Nhật 14 Thường Niên Tv. 65
Chúa Nhật 15 Thường Niên Tv. 68
Chúa Nhật 16 Thường Niên Tv. 14
Chúa Nhật 17 Thường Niên Tv. 137
Chúa Nhật 18 Thường Niên Tv. 94
Chúa Nhật 19 Thường Niên Tv. 32
Chúa Nhật 20 Thường Niên Tv. 39
Chúa Nhật 21 Thường Niên Tv. 116
Chúa Nhật 22 Thường Niên Tv. 67
Chúa Nhật 23 Thường Niên Tv. 89
Chúa Nhật 24 Thường NiênTv. 50
Chúa Nhật 25 Thường Niên Tv. 112
Chúa Nhật 26 Thường Niên Tv. 145
Chúa Nhật 27 Thường Niên Tv. 94
Chúa Nhật 28 Thường Niên Tv. 97
Chúa Nhật 29 Thường Niên Tv. 120
Chúa Nhật 30 Thường Niên Tv. 33
Chúa Nhật 31 Thường Niên Tv. 144
Chúa Nhật 32 Thường NiênTv. 16
Chúa Nhật 33 Thường Niên Tv. 97
Chúa Nhật 34 Thường Niên
Lễ Chúa Kitô Vua
Tv. 121
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ VỀ THIÊN CHÚA)
+
Lễ Chúa Ba NgôiNăm A – Đn. 3
Năm B – Thánh vịnh 32 (B)
Năm C – Thánh vịnh 8
Lễ Kính Chúa Giêsu Biến hình (06.08)Thánh vịnh 96 (D)
Lễ Kính Chúa Thánh ThầnThánh vịnh 22 (B)
Thánh vịnh 103
Thánh vịnh 103 (B)
Thánh vịnh 116 (B)
Lễ Kính Thánh Danh Chúa GiêsuIs. 12 (C)
Lễ Mầu Nhiệm Thánh GiáThánh vịnh 21
Lễ Mình Máu Thánh Chúa GiêsuNăm A – Thánh vịnh 147
Năm B – Thánh vịnh 115 (B)
Năm C – Thánh vịnh 109
Lễ Mình Máu Thánh ChúaThánh vịnh 22 (B)
Thánh vịnh 33 (B)
Thánh vịnh 77
Thánh vịnh 109
Thánh vịnh 115 (B)
Thánh vịnh 144 (D)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14.09)Thánh vịnh 77 (B)
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa1 Chron 29
Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu (03.01)Thánh vịnh 112 (D)
Lễ Thánh Tâm ChúaNăm A – Thánh vịnh 102 (E)
Năm B – Is. 12
Năm C – Thánh vịnh 22 (B)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ VỀ ĐỨC MẸ)
+
Lễ Chung Về Đức MẹHồn con vui sướng (1 Sam 2)
Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Thánh vịnh 44 (B)
Thánh vinh 112 (C)
Lễ Đức Bà dâng Chúa Giêsu vào đền thánh (02.02)Thánh vịnh 23 (C)
Lễ Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave (31.05)Nguồn cứu độ (D) – Is. 12 (D)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01.01)Thánh vịnh 66 (B)
Lễ Đức Maria Nữ Vương (22.08)Thánh vịnh 112 (C)
Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (21.11)Thánh vịnh 44 (B)
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Lễ vọng)Thánh vịnh 131
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15.08)Thánh vịnh 44
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)Hồn con vui sướng (1 Sam 2)
Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07.10)Hồn con vui sướng (1 Sam 2)
Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12)Thánh vịnh 97
Lễ Kính Đức Trinh Nữ MariaThánh vịnh 44 (B)
Lễ Kính nhớ bảy sự thương khó Đức Mẹ (15.09)Thánh vịnh 30 (C)
Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/09)Thánh vịnh 12
Lễ Thánh Danh Đức Maria (12.09)Thánh vịnh 112 (C)
Lễ trái tim vẹn sạch Đức MẹThánh vịnh 44 (B)
Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Hồn con vui sướng (1 Sam 2)
Lễ Truyền Tin (25.03)Thánh vịnh 39 (C)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ VỀ CÁC THÁNH)
+
Lễ các Thánh Anh Hài (28.12)Thánh vịnh 123
Lễ các Thánh chuyên lo về việc từ thiện & giáo dụcThánh vịnh 1
Thánh vịnh 14 (B)
Thánh vịnh 33 (B)
Lễ các Thánh Nam Nữ (01. 11)Thánh vịnh 23
Lễ các Thánh Thiên ThầnThánh vịnh 90 (B)
Lễ các Thánh Tông ĐồThánh vịnh 18 (D)
Lễ các Thánh tu dòngThánh vịnh 14 (B)
Thánh vịnh 33 (B)
Thánh vịnh 1
Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh (02.10)Thánh vịnh 90 (B)
Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09)Thánh vịnh 137 (D)
Lễ chung các Thánh Chủ Chăn & các Thánh lo việc truyền giáoThánh vịnh 22 (B)
Thánh vịnh 95 (D)
Thánh vịnh 109
Thánh vịnh 116
Lễ chung các Thánh Nam NữThánh vịnh 1
Thánh vịnh 14 (B)
Thánh vịnh 15 (D)
Thánh vịnh 33 (B)
Thánh vịnh 127
Thánh vịnh 130
Lễ chung các Thánh Nữ Đồng TrinhThánh vịnh 44 (B)
Thánh vịnh 148
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội ThánhThánh vịnh 18 (E)
Thánh vịnh 36
Thánh vịnh 118 (C)
Lễ chung các Thánh Tử ĐạoThánh vịnh 30 (E)
Thánh vịnh 33 (G)
Thánh vịnh 123
Thánh vịnh 125
Lễ Thánh Anrê (Tông đồ)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Anrê Trần An Lạc (Linh mục) & các bạn (Tử đạo) (24.11)Thánh vịnh 125
Lễ Thánh Barnaba (Tồng đồ)Thánh vịnh 97 (F)
Lễ Thánh Bartôlômêô (Tông đồ) (24.08)Thánh vịnh 144 (F)
Lễ Thánh Giacôbê (Tông đồ) (25.07)Thánh vịnh 125
Lễ Thánh Gioakim & Thánh Anna (26.07)Thánh vịnh 131 (B)
Lễ Thánh Gioan (Tông đồ Thánh sử)Thánh vịnh 96 (C)
Lễ kính nhớ cuộc khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả (29.08)Thánh vịnh 70
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lễ vọng)Thánh vịnh 70
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (29.08)Thánh vịnh 138
Lễ Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria (19.03)Thánh vịnh 88 (D)
Lễ Thánh Giuse Lao Động (01.05)Thánh vịnh 89 (C)
Lễ Thánh Laurensô (Phó tế, Tử đạo) (10.08)Thánh vịnh 111 (B)
Lễ Thánh Luca (Thánh sử)Thánh vịnh 144 (G)
Lễ Thánh Marcô (Thánh sử) (25.04)Thánh vịnh 88 (F)
Lễ Thánh Maria Mađalêna (22.07)Thánh vịnh 62
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07)Thánh vịnh 1
Thánh vịnh 14 (B)
Thánh vịnh 15 (D)
Thánh vịnh 33 (B)
Thánh vịnh 127
Thánh vịnh 130
Lễ Thánh Matthêo (Tông đồ, Thánh sử) (21.09)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Matthia (Tông đồ) (14.05)Thánh vịnh 112 (B)
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (Linh mục) (03.12)Thánh vịnh 95 (D)
Lễ Thánh Phaolô (Tông đồ)Thánh vịnh 33
Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25.01)Thánh vịnh 116
Lễ Thánh Phêrô (Tông đồ)Thánh vịnh 33
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tông đồ) (Lễ vọng)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (ông đồ) (29.06)Thánh vịnh 33
Lễ Thánh Philipphê & Thánh Giacôbê (Tông đồ) (03.05)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Simon & Thánh Giuda (Tông đồ) (26.12)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01.10)Thánh vịnh 130
Lễ Thánh Timôthêu & Thánh Titô (Giám mục) (26.01)Thánh vịnh 95 (D)
Lễ Thánh Tôma (Tông đồ) (03.07)Thánh vịnh 116
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ THEO NHU CẦU ĐẶC BIỆT)
+
Lễ ban phép thêm sứcThánh vịnh 22 (B)
Thánh vịnh 95 (C)
Thánh vịnh 116 (B)
Lễ các linh hồnThánh vịnh 22 (B)
Lễ cầu cho bất cứ nhu cầu nàoThánh vịnh 84 (C)
Lễ cầu cho bệnh nhânChúa cứu con (Is. 38)
Lễ cầu cho các Kitô Hữu bị bách hạiThánh vịnh 122 (B)
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02.11) (Lễ nhất)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02.11) (Lễ nhì) Thánh vịnh 24 (E)
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02.11) (Lễ ba) Thánh vịnh 26 (D)
Lễ cầu cho hòa bình & công lýThánh vịnh 84 (B)
Lễ cầu cho người di cư & lưu đàyThánh vịnh 120
Lễ cầu cho ơn thiên triệuThánh vịnh 15 (D)
Lễ cầu cho thời kỳ nghèo đói & những người khó nghèoThánh vịnh 106 (B)
Lễ cầu cho việc cày cấyThánh vịnh 103 (C)
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừngThánh vịnh 116
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộcThánh vịnh 18 (D)
Lễ cầu hồnThánh vịnh 22 (B)
Thánh vịnh 24 (E)
Thánh vịnh 26 (D)
Thánh vịnh 62
Thánh vịnh 121 (B)
Thánh vịnh 129 (B)
Lễ cầu xin ơn hiệp nhấtThánh vịnh 22 (B)
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Hồn con vui sướng (1 Sam 2)
Thánh vịnh 44 (B)
Thánh vịnh 112 (C)
Lễ cung hiến đền thờ Gioan La-tê-ra-nô (03.11)Hồn con vui sướng (1 Sam 2)
Lễ chung cung hiến nhà thờ(1 Chron 29)
Thánh vịnh 83
Thánh vịnh 94 (B)
Thánh vịnh 121 (C)
Lễ dịp tĩnh tâm / hội thảo mục vụThánh vịnh 18
Lễ hôn phốiThánh vịnh 33 (B)
Thánh vịnh 127
Lễ khấn dòngThánh vịnh 23
Thánh vịnh 33 (C)
Thánh vịnh 62
Lễ kính tòa Thánh Phêrô (Tông đồ) (22.02)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô Thánh vịnh 97 (E)
Lễ ngày 24 tháng 12, Ban sángThánh vịnh 88 (B)
Lễ rửa tộiThánh vịnh 8
Thánh vịnh 22 (B)
Thánh vịnh 26 (C)
Thánh vịnh 62
Thánh vịnh 125
Lễ sau mùa gặtThánh vịnh 66 (C)
Lễ tạ ơn – ThanksgivingThánh vịnh 137 (E)
Lễ thời kỳ chiến tranh hỗn loạnThánh vịnh 84 (B)
Lễ truyền chứcThánh vịnh 22 (B)
Lễ xin ơn chết lànhThánh vịnh 30
Lễ xin ơn tha tộiThánh vịnh 50 (E)
Thánh vịnh 129 (C)
Lễ xin ơn thánh hóa sức cần laoThánh vịnh 89 (C)
Rước Lá – Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 23 (D)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC Ý LỄ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM)
+
Lễ Tất NiênChúc Tụng Thánh Dang (1 Chron 29)
Lễ Giao ThừaThánh vịnh 112 (C)
Lễ Đầu NămThánh vịnh 8
Lễ mồng hai Tết Nguyên ĐánThánh vịnh 127 (D)
Lễ mồng ba Tết Nguyên ĐánThánh vịnh 89 (D)
Lễ Tết Trung ThuThánh vịnh 22 (B)
THÁNH VỊNH  – ĐÁP CA (1 – 24)
+
Thánh vịnh 1Chúa Nhật 6C Thường Niên
Lễ Các Thánh chuyên lo việc Từ thiện & Giáo dục
Lễ Các Thánh Tu Dòng
Lễ chung Các Thánh Nam Nữ
Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ
Lễ Nhớ Thánh Nữ Martha
Thứ Năm sau Lễ Tro
Thánh vịnh 4Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Thánh vịnh 8Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – C
Lễ Đầu Năm
Lễ Rửa Tội
Thánh vịnh 12Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (08.09)
Thánh vịnh 14 A – Chúa Nhật 16C Thường Niên
B – Lễ Các Thánh chuyên lo việc Từ thiện & Giáo dục
B –Lễ Các Thánh Tu Dòng
B – Lễ chung Các Thánh Nam Nữ
B – Lễ Nhớ Thánh Nữ Martha
C – Chúa Nhật 22B Thường Niên
Thánh vịnh 15 A – Chúa Nhật 3A Phục Sinh
B – Chúa Nhật 33B Thường Niên
B – Vọng Phục Sinh – Bài 2
C – Chúa Nhật 13C Thường Niên
D – Lễ Cầu Cho Ơn Thiên Triệu
D – Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn
D – Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ
D – Lễ Nhớ Thánh Nữ Martha (29.07)
Thánh vịnh 16 Chúa Nhật 32C Thường Niên
Thánh vịnh 17Chúa Nhật 30A Thường Niên
Chúa Nhật 31B Thường Niên
Thánh vịnh 18A – Chúa Nhật 3B Mùa Chay
A – Vọng Phục Sinh – Bài 6
A – Lễ Dịp Tĩnh Tâm hoặc Hội Thảo Mục Vụ
B – Chúa Nhật 26B Thường Niên
C – Chúa Nhật 3C Thường Niên
THÁNH VỊNH  – ĐÁP CA (1 – 24)

*
Thánh vịnh 1
Thánh vịnh 4
Thánh vịnh 8
Thánh vịnh 12
Thánh vịnh 14(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 15(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 16
Thánh vịnh 17
Thánh vịnh 18(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 21(Bài 2)
Thánh vịnh 22(Bài 2)
Thánh vịnh 23(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 24(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (26 – 49)

*
Thánh vịnh 26(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 28
Thánh vịnh 29(Bài 2)
Thánh vịnh 30(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 31(Bài 2)
Thánh vịnh 32(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 33(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)(Bài 7)
Thánh vịnh 36
Thánh vịnh 39(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 40
Thánh vịnh 44(Bài 2)
Thánh vịnh 45
Thánh vịnh 46
Thánh vịnh 49

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (50 – 74)

*
Thánh vịnh 50(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 53
Thánh vịnh 61
Thánh vịnh 62(Bài 2)
Thánh vịnh 64
Thánh vịnh 65
Thánh vịnh 66(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 67
Thánh vịnh 68(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 70
Thánh vịnh 71(Bài 2)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (75 – 99)

*
Thánh vịnh 77(Bài 2)
Thánh vịnh 79(Bài 2)
Thánh vịnh 80
Thánh vịnh 83
Thánh vịnh 84(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 85
Thánh vịnh 88(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)
Thánh vịnh 89(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 90
Thánh vịnh 91
Thánh vịnh 92
Thánh vịnh 94(Bài 2)
Thánh vịnh 95(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 96(Bài 2)(Bài 4)
Thánh vịnh 97(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)
Thánh vịnh 99

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (101 – 124)

*
Thánh vịnh 102(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 103(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 106(Bài 2)
Thánh vịnh 109
Thánh vịnh 111(Bài 2)
Thánh vịnh 112(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 114
Thánh vịnh 115(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 116(Bài 2)
Thánh vịnh 117(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)
Thánh vịnh 118(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 120
Thánh vịnh 121(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 122(Bài 2)
Thánh vịnh 123

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (125 – 148)

*
Thánh vịnh 125
Thánh vịnh 127(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)
Thánh vịnh 129(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 130
Thánh vịnh 131(Bài 2)
Thánh vịnh 136
Thánh vịnh 137(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)
Thánh vịnh 138
Thánh vịnh 144(Bài 2)(Bài 3)(Bài 4)(Bài 5)(Bài 6)(Bài 7)
Thánh vịnh 145(Bài 2)(Bài 3)
Thánh vịnh 146
Thánh vịnh 147(Bài 2)
Thánh vịnh 148

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s