Nhạc sĩ Thanh Lâm – Lời nhạc Thánh Ca theo Nhạc sĩ.

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh vịnh 121 (B)
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh vịnh 71 (B)
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh vịnh 145 (B)
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh vịnh 23 (B)
*
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThánh vịnh 79 (B)
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThánh vịnh 84
Chúa Nhật 3B Mùa VọngMagnificat (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThánh vịnh 88 (B)
**
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh vịnh 24 (D)
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh vịnh 125
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNguồn cứu độ (B) (Is. 12-B)
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh vịnh 79 (B)
*
Lễ Đức Mẹ Vô NhiễmThánh vịnh 97
Lễ Vọng Giáng SinhThánh vịnh 88 (C)
Lễ Giáng Sinh (Lễ Nửa Đêm)Thánh vịnh 95 (B)
Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)Thánh vịnh 96 (B)
Lễ Ngày Giáng SinhThánh vịnh 97 (B)
Lễ Thánh Gia ThấtThánh vịnh 127 (C)
Lễ Các Thánh Anh HàiThánh vịnh 123
Lễ Mẹ Thiên ChúaThánh vịnh 66 (B)
Chúa Nhật 2 Giáng SinhThánh vịnh 147 (B)
Lễ Hiển LinhThánh vịnh 71
+*
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50
*
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh vịnh 50
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh vịnh 32 (C)
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh vịnh 94
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh vịnh 22 (B)
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh vịnh 129
*
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 (B)
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 (B)
*
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh vịnh 90
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh vịnh 26 (B)
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh vịnh 102 (D)
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh vịnh 33 (E)
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh vịnh 125
*
Lễ Lá – A.B.CThánh vịnh 21
Thứ Hai Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 26 (E)
Thứ Ba Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 70
Thứ Tư Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 68 (C)
Làm Phép Dầu – A.B.CThánh vịnh 88 (E)
Lễ Tiệc Ly – A.B.CThánh vịnh 115 (C)
Thứ Sáu Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 30
**
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 1Thánh vịnh 32 (E)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 2Thánh vịnh 15 (B)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3Ca tụng Chúa (Xh. 15)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 4Thánh vịnh 29
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 5Nguồn cứu độ (Is. 12)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 6Thánh vịnh 18
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 7Thánh vịnh 50 (D)
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca Thánh ThưThánh vịnh 117 (C)
Chúa Nhật Phục Sinh A.B.CThánh vịnh 117 (B)
*
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh vịnh 117
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh vịnh 15
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh vịnh 22 (B)
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh vịnh 32
Chúa Nhật 6A Phục SinhThánh vịnh 65
Chúa Nhật 7A Phục SinhThánh vịnh 26
*
Chúa Nhật 2B Phục SinhThánh vịnh 117 (D)
Chúa Nhật 3B Phục SinhThánh vịnh 4
Chúa Nhật 4B Phục SinhThánh vịnh 117 (E)
Chúa Nhật 5B Phục SinhThánh vịnh 21 (B)
Chúa Nhật 6B Phục SinhThánh vịnh 97 (C)
Chúa Nhật 7B Phục SinhThánh vịnh 102 (C)
*
Chúa Nhật 2C Phục SinhThánh vịnh 117 (F)
Chúa Nhật 3C Phục SinhThánh vịnh 29 (B)
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh vịnh 99
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh vịnh 144 (E)
Chúa Nhật 6C Phục SinhThánh vịnh 66
Chúa Nhật 7C Phục SinhThánh vịnh 96
**
Lễ Thăng ThiênThánh vịnh 46
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – VọngThánh vịnh 103 (B)
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngThánh vịnh 103
+*
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 1A Thường NiênThánh vịnh 28
Chúa Nhật 2A Thường NiênThánh vịnh 39
Chúa Nhật 3A Thường NiênThánh vịnh 26 (C)
Chúa Nhật 4A Thường NiênThánh vịnh 145 (C)
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh vịnh 111
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh vịnh 118 (B)
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh vịnh 102 (B)
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh vịnh 61
Chúa Nhật 9A Thường NiênThánh vịnh 30 (B)
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh vịnh 49
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh vịnh 99
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh vịnh 88
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh vịnh 144
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh vịnh 64
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh vịnh 85
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh vịnh 118
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh vịnh 144 (B)
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh vịnh 84
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh vịnh 66
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh vịnh 137
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh vịnh 62
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh vịnh 94
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh vịnh 102
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh vịnh 144 (C)
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh vịnh 24
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh vịnh 22
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh vịnh 95
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh vịnh 17
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh vịnh 62 (B)
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127
Chúa Nhật 34A Thường NiênThánh vịnh 22 (B)
*
Chúa Nhật 1B Thường NiênThánh vịnh 28
Chúa Nhật 2B Thường NiênThánh vịnh 39
Chúa Nhật 3B Thường NiênThánh vịnh 24 (C)
Chúa Nhật 4B Thường NiênThánh vịnh 94
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh vịnh 146
Chúa Nhật 6B Thường NiênThánh vịnh 31
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh vịnh 40
Chúa Nhật 8B Thường NiênThánh vịnh 102 (B)
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh vịnh 80
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh vịnh 129
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh vịnh 91
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 (B)
Chúa Nhật 17B Thường NiênThánh vịnh 144 (D)
Chúa Nhật 18B Thường NiênThánh vịnh 77
Chúa Nhật 19B Thường NiênThánh vịnh 33 (B)
Chúa Nhật 20B Thường NiênThánh vịnh 33 (C)
Chúa Nhật 21B Thường NiênThánh vịnh 33 (D)
Chúa Nhật 22B Thường NiênThánh vịnh 14 (C)
Chúa Nhật 23B Thường NiênThánh vịnh 145
Chúa Nhật 24B Thường NiênThánh vịnh 114
Chúa Nhật 25B Thường NiênThánh vịnh 53
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh vịnh 18 (B)
Chúa Nhật 27B Thường NiênThánh vịnh 127 (B)
Chúa Nhật 28B Thường NiênThánh vịnh 89
Chúa Nhật 29B Thường NiênThánh vịnh 32 (C)
Chúa Nhật 30B Thường NiênThánh vịnh 125
Chúa Nhật 31B Thường NiênThánh vịnh 17
Chúa Nhật 32B Thường NiênThánh vịnh 145
Chúa Nhật 33B Thường NiênThánh vịnh 15 (B)
Chúa Nhật 34B Thường NiênThánh vịnh 92
*
Chúa Nhật 1C Thường NiênThánh vịnh 28
Chúa Nhật 2C Thường NiênThánh vịnh 95 (C)
Chúa Nhật 3C Thường NiênThánh vịnh 18 (C)
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh vịnh 70
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh vịnh 137 (B)
Chúa Nhật 6C Thường NiênThánh vịnh 1
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh vịnh 102 (B)
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh vịnh 91
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh vịnh 116
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh vịnh 29
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh vịnh 31 (B)
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh vịnh 62
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh vịnh 15 (C)
Chúa Nhật 14C Thường NiênThánh vịnh 65
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh vịnh 68 (B)
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh vịnh 14
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh vịnh 137 (C)
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh vịnh 94
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh vịnh 32 (D)
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh vịnh 39 (B)
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh vịnh 116
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh vịnh 67
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh vịnh 89 (B)
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh vịnh 50 (C)
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh vịnh 112
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh vịnh 145
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh vịnh 94
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh vịnh 97 (C)
Chúa Nhật 29C Thường NiênThánh vịnh 120
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh vịnh 33 (F)
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh vịnh 144
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh vịnh 16
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh vịnh 97 (D)
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh vịnh 121
+
CÁC Ý LỄ VỀ THIÊN CHÚA
Lễ Chúa Ba Ngôi (1)Năm A – Đn. 3
Lễ Chúa Ba Ngôi (2)Năm B – Thánh vịnh 32 (B)
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm CThánh vịnh 8
Lễ Kính Chúa Giêsu Biến hình (06.08)Thánh vịnh 96 (D)
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 103
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 103 (B)
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 116 (B)
Lễ Kính Thánh Danh Chúa GiêsuIs. 12 (C)
Lễ Mầu Nhiệm Thánh GiáThánh vịnh 21
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (1)Năm A – Thánh vịnh 147
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (2)Năm B – Thánh vịnh 115 (B)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (3)Năm C – Thánh vịnh 109
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (1)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (2)Thánh vịnh 33 (B)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (3)Thánh vịnh 77
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (4)Thánh vịnh 109
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (5)Thánh vịnh 115 (B)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (6)Thánh vịnh 144 (D)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14.09)Thánh vịnh 77 (B)
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa1 Chron 29
Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu (03.01)Thánh vịnh 112 (D)
Lễ Thánh Tâm Chúa (1)Năm A – Thánh vịnh 102 (E)
Lễ Thánh Tâm Chúa (2)Năm B – Is. 12
Lễ Thánh Tâm Chúa (Năm C)Thánh vịnh 22 (B)
+*
CÁC Ý LỄ VỀ ĐỨC MẸ
Lễ Chung Về Đức Mẹ (1)Hồn con vui sướng (1 Sam 2)
Lễ Chung Về Đức Mẹ (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Lễ Chung Về Đức Mẹ (3)Thánh vịnh 44 (B)
Lễ Chung Về Đức Mẹ (4)Thánh vinh 112 (C)
Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh (02.02)Thánh vịnh 23 (C)
Lễ Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave (31.05)Nguồn cứu độ (Is. 12)
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01.01)Thánh vịnh 66 (B)
Lễ Đức Maria Nữ Vương (22.08)Thánh vịnh 112 (C)
Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (21.11)Thánh vịnh 44 (B)
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Lễ vọng)Thánh vịnh 131
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15.08)Thánh vịnh 44
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11.02) (1)Hồn con vui sướng
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11.02) (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07.10) (1)Hồn con vui sướng
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07.10) (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12)Thánh vịnh 97
Lễ Kính Đức Trinh Nữ MariaThánh vịnh 44 (B)
Lễ Kính bảy sự thương khó Đức Mẹ (15.09)Thánh vịnh 30 (C)
Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/09)Thánh vịnh 12
Lễ Thánh Danh Đức Maria (12.09)Thánh vịnh 112 (C)
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (1)Thánh vịnh 44 (B)
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (3)Hồn con vui sướng
Lễ Truyền Tin (25.03)Thánh vịnh 39 (C)
+*
CÁC Ý LỄ VỀ CÁC THÁNH
Lễ các Thánh Anh Hài (28.12)Thánh vịnh 123
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dụcThánh vịnh 1
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dục Thánh vịnh 14 (B)
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dục Thánh vịnh 33 (B)
Lễ các Thánh Nam Nữ (01. 11)Thánh vịnh 23
Lễ các Thánh Thiên ThầnThánh vịnh 90 (B)
Lễ các Thánh Tông ĐồThánh vịnh 18 (D)
Lễ các Thánh tu dòngThánh vịnh 14 (B)
Lễ các Thánh tu dòngThánh vịnh 33 (B)
Lễ các Thánh tu dòngThánh vịnh 1
Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh (02.10)Thánh vịnh 90 (B)
Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09)Thánh vịnh 137 (D)
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (1)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (2) Thánh vịnh 95 (D)
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (3) Thánh vịnh 109
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (4) Thánh vịnh 116
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (1)Thánh vịnh 1
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (2)Thánh vịnh 14 (B)
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (3)Thánh vịnh 15 (D)
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (4)Thánh vịnh 33 (B)
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (5)Thánh vịnh 127
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (6)Thánh vịnh 130
Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh (1)Thánh vịnh 44 (B)
Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh (2)Thánh vịnh 148
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (1)Thánh vịnh 18 (E)
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (2)Thánh vịnh 36
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (3)Thánh vịnh 118 (C)
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (1)Thánh vịnh 30 (E)
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (2)Thánh vịnh 33 (G)
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (3)Thánh vịnh 123
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (4)Thánh vịnh 125
Lễ Thánh Anrê (Tông đồ)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Anrê Trần An Lạc (24.11)Thánh vịnh 125
Lễ Thánh Barnaba (Tồng đồ)Thánh vịnh 97 (F)
Lễ Thánh Bartôlômêô (Tông đồ) (24.08)Thánh vịnh 144 (F)
Lễ Thánh Giacôbê (Tông đồ) (25.07)Thánh vịnh 125
Lễ Thánh Gioakim & Thánh Anna (26.07)Thánh vịnh 131 (B)
Lễ Thánh Gioan (Tông đồ Thánh sử)Thánh vịnh 96 (C)
Lễ kính khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả Thánh vịnh 70
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lễ vọng)Thánh vịnh 70
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (29.08)Thánh vịnh 138
Lễ Thánh Giuse (19.03)Thánh vịnh 88 (D)
Lễ Thánh Giuse Lao Động (01.05)Thánh vịnh 89 (C)
Lễ Thánh Laurensô (Phó tế, Tử đạo) (10.08)Thánh vịnh 111 (B)
Lễ Thánh Luca (Thánh sử)Thánh vịnh 144 (G)
Lễ Thánh Marcô (Thánh sử) (25.04)Thánh vịnh 88 (F)
Lễ Thánh Maria Mađalêna (22.07)Thánh vịnh 62
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (1)Thánh vịnh 1
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (2)Thánh vịnh 14 (B)
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (3)Thánh vịnh 15 (D)
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (4)Thánh vịnh 33 (B)
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (5)Thánh vịnh 127
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (6)Thánh vịnh 130
Lễ Thánh Matthêo (Tông đồ) (21.09)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Matthia (Tông đồ) (14.05)Thánh vịnh 112 (B)
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (Linh mục) (03.12)Thánh vịnh 95 (D)
Lễ Thánh Phaolô (Tông đồ)Thánh vịnh 33
Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25.01)Thánh vịnh 116
Lễ Thánh Phêrô (Tông đồ)Thánh vịnh 33
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Lễ vọng)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (29.06)Thánh vịnh 33
Lễ Thánh Philipphê & T. Giacôbê (03.05)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Simon & Thánh Giuda (26.12)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01.10)Thánh vịnh 130
Lễ Thánh Timôthêu & Thánh Titô (26.01)Thánh vịnh 95 (D)
Lễ Thánh Tôma (Tông đồ) (03.07)Thánh vịnh 116
+*
CÁC Ý LỄ THEO NHU CẦU ĐẶC BIỆT
Lễ ban phép thêm sức (1)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ ban phép thêm sức (2)Thánh vịnh 95 (C)
Lễ ban phép thêm sức (3)Thánh vịnh 116 (B)
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đờiThánh vịnh 22 (B)
Lễ cầu cho bất cứ nhu cầu nàoThánh vịnh 84 (C)
Lễ cầu cho bệnh nhânChúa cứu con (Is. 38)
Lễ cầu cho các Kitô Hữu bị bách hạiThánh vịnh 122 (B)
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ nhất)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ nhì)Thánh vịnh 24 (E)
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ ba)Thánh vịnh 26 (D)
Lễ cầu cho hòa bình & công lýThánh vịnh 84 (B)
Lễ cầu cho người di cư & lưu đàyThánh vịnh 120
Lễ cầu cho ơn thiên triệuThánh vịnh 15 (D)
Lễ cầu cho người khó nghèoThánh vịnh 106 (B)
Lễ cầu cho việc cày cấyThánh vịnh 103 (C)
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng (1)Thánh vịnh 116
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng (2)Thánh vịnh 18 (D)
Lễ cầu hồn (1)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ cầu hồn (2)Thánh vịnh 24 (E)
Lễ cầu hồn (3)Thánh vịnh 26 (D)
Lễ cầu hồn (4)Thánh vịnh 62
Lễ cầu hồn (5)Thánh vịnh 121 (B)
Lễ cầu hồn (6)Thánh vịnh 129 (B)
Lễ cầu xin ơn hiệp nhấtThánh vịnh 22 (B)
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (1)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2)
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (2)Hồn con vui sướng
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (3)Thánh vịnh 44 (B)
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (4)Thánh vịnh 112 (C)
Lễ cung hiến đền thờ Gioan La-tê-ra-nôHồn con vui sướng
Lễ chung cung hiến nhà thờ (1)(1 Chron 29)
Lễ chung cung hiến nhà thờ (2)Thánh vịnh 83
Lễ chung cung hiến nhà thờ (3)Thánh vịnh 94 (B)
Lễ chung cung hiến nhà thờ (4)Thánh vịnh 121 (C)
Lễ dịp tĩnh tâm / hội thảo mục vụThánh vịnh 18
Lễ hôn phối (1)Thánh vịnh 33 (B)
Lễ hôn phối (2)Thánh vịnh 127
Lễ khấn dòng (1)Thánh vịnh 23
Lễ khấn dòng (2)Thánh vịnh 33 (C)
Lễ khấn dòng (3)Thánh vịnh 62
Lễ kính tòa Thánh Phêrô (Tông đồ) (22.02)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ T. Phêrô-PhaolôThánh vịnh 97 (E)
Lễ ngày 24 tháng 12, Ban sángThánh vịnh 88 (B)
Lễ rửa tội (1)Thánh vịnh 8
Lễ rửa tội (2)Thánh vịnh 22 (B)
Lễ rửa tội (3)Thánh vịnh 26 (C)
Lễ rửa tội (4)Thánh vịnh 62
Lễ rửa tội (5)Thánh vịnh 125
Lễ sau mùa gặtThánh vịnh 66 (C)
Lễ tạ ơn – ThanksgivingThánh vịnh 137 (E)
Lễ thời kỳ chiến tranh hỗn loạnThánh vịnh 84 (B)
Lễ truyền chứcThánh vịnh 22 (B)
Lễ xin ơn chết lànhThánh vịnh 30
Lễ xin ơn tha tội (1)Thánh vịnh 50 (E)
Lễ xin ơn tha tội (2)Thánh vịnh 129 (C)
Lễ xin ơn thánh hóa sức cần laoThánh vịnh 89 (C)
Rước Lá – Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 23 (D)
+*
CÁC Ý LỄ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
Lễ Tất NiênChúc Tụng Thánh Danh
Lễ Giao ThừaThánh vịnh 112 (C)
Lễ Đầu NămThánh vịnh 8
Lễ mồng hai Tết Nguyên ĐánThánh vịnh 127 (D)
Lễ mồng ba Tết Nguyên ĐánThánh vịnh 89 (D)
Lễ Tết Trung ThuThánh vịnh 22 (B)
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s