*Nhạc sĩ Thiên Lý – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A).
+
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 23)
+
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)
Lễ Ngày Giáng Sinh – 3 bè (Tv. 97)
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)
+
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 32)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 94)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 22)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 129)
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32) – Bài đọc 1
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15) – Bài đọc 2
Thứ Bảy Tuần Thánh (Xh. 15) – Bài đọc 3
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29) – Bài đọc 4
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12) – Bài đọc 6
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18) – Bài đọc 6
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50) – Bài đọc 7
+
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 2/A Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3/A Phục Sinh (Tv. 15)
Chúa Nhật 4/A Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 5/A Phục Sinh (Tv. 32)
Chúa Nhật 6/A Phục Sinh (Tv. 65)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
+
Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
Chúa Nhật 2/A Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3/A Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4/A Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 5/A Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 6/A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 7/A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8/A Thường Niên (Tv. 61)
Chúa Nhật 9/A Thường Niên (Tv. 30)
Chúa Nhật 10/A Thường Niên (Tv. 49)
Chúa Nhật 11/A Thường Niên (Tv. 99)
Chúa Nhật 13/A Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14/A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 15/A Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16/A Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17/A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 18/A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 19/A Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20/A Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21/A Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22/A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23/A Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24/A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25/A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26/A Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27/A Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28/A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29/A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30/A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31/A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32/A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33/A Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34/A Thường Niên (Tv. 22)
Lễ Chúa Kitô Vua
+
Lễ Chúa Ba Ngôi (Đn. 3)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Tv. 102) 
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B).
+
Chúa Nhật 1/B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2/B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3/B Mùa Vọng (Lc. 1,46-54)
Chúa Nhật 4/B Mùa Vọng (Tv. 88)
+
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)
Lễ Ngày Giáng Sinh – 3 bè (Tv. 97)
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)
+
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
Chúa Nhật 1/B Mùa Chay (Tv. 24)
Chúa Nhật 2/B Mùa Chay (Tv. 115)
Chúa Nhật 3/B Mùa Chay (Tv. 18)
Chúa Nhật 4/B Mùa Chay (Tv. 136)
Chúa Nhật 5/B Mùa Chay (Tv. 50)
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
Thứ Bảy Tuần Thánh 1 (Tv. 32)
Thứ Bảy Tuần Thánh 2 (Tv. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh 4 (Tv. 29)
Thứ Bảy Tuần Thánh 5 (Is. 12) 
Thứ Bảy Tuần Thánh 6 (Tv. 18)
Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 50)
+
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 2/B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3/B Phục Sinh (Tv. 4)
Chúa Nhật 4/B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 5/B Phục Sinh (Tv. 21)
Chúa Nhật 6/B Phục Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật 7/B Phục Sinh (Tv. 102)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
+
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2/B Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3/B Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 4/B Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 5/B Thường Niên (Tv. 146)
Chúa Nhật 6/B Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 7/B Thường Niên (Tv. 40)
Chúa Nhật 8/B Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 9/B Thường Niên (Tv. 80)
Chúa Nhật 10/B Thường Niên (Tv. 129)
Chúa Nhật 11/B Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 12/B Thường Niên (Tv. 106)
Chúa Nhật 13/B Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 14/B Thường Niên (Tv. 122)
Chúa Nhật 15/B Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 16/B Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 17/B Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 18/B Thường Niên (Tv. 77)
Chúa Nhật 19/B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 20/B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 21/B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 22/B Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 23/B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 24/B Thường Niên (Tv. 114)
Chúa Nhật 25/B Thường Niên (Tv. 53)
Chúa Nhật 26/B Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 27/B Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 28/B Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 29/B Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 30/B Thường Niên (Tv. 125)
Chúa Nhật 31/B Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32/B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 33/B Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 34/B Thường Niên (Tv. 92)
Lễ Chúa Kitô Vua
+
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32) 
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Is. 12) 
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C).
+
Chúa Nhật 1/C Mùa Vọng (Tv. 24)
Chúa Nhật 2/C Mùa Vọng (Tv. 125)
Chúa Nhật 3/C Mùa Vọng (Is. 12)
Chúa Nhật 4/C Mùa Vọng (Tv. 79)
+
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)
Lễ Ngày Giáng Sinh – 3 bè (Tv. 97)
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)
+
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
Chúa Nhật 1/C Mùa Chay (Tv. 90)
Chúa Nhật 2/C Mùa Chay (Tv. 26)
Chúa Nhật 3/C Mùa Chay (Tv. 102)
Chúa Nhật 4/C Mùa Chay (Tv. 33)
Chúa Nhật 5/C Mùa Chay (Tv. 125)
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
Thứ Bảy Tuần Thánh 1 (Tv. 32)
Thứ Bảy Tuần Thánh 2 (Tv. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh 4 (Tv. 29)
Thứ Bảy Tuần Thánh 5 (Is. 12) 
Thứ Bảy Tuần Thánh 6 (Tv. 18)
Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 50)
+
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 2/C Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3/C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4/C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5/C Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6/C Phục Sinh (Tv. 66)
Chúa Nhật 7/C Phục Sinh (Tv. 96)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
+
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2/C Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 3/C Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 4/C Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 5/C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 6/C Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 7/C Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8/C Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 9/C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 10/C Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11/C Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12/C Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 13/C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14/C Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15/C Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16/C Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17/C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18/C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19/C Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20/C Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21/C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22/C Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23/C Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24/C Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25/C Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26/C Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27/C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28/C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29/C Thường Niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30/C Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31/C Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32/C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33/C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34/C Thường Niên 
Lễ Chúa Kitô Vua (Tv. 121)
+
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 109)
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Tv. 22) 
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH… )
+
Lễ Đức Mẹ Thiên Chú a 1/1 (Tv. 66)
Lễ Đức Mẹ Dâng Con 2/1 (Tv. 23)
Lễ Thánh Giuse 19/3 (Tv. 88)
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6 (Tv. 138)
Thánh Phêrô & Thánh Phaolô 29/6 (Tv. 33)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Vọng) (Tv. 131)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 (Tv. 44)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9 (Tv. 77)
Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 (Tv. 23)
Lễ Cầu Hồn (Tv. 26)
Lễ Các Thánh Tử Đạo (Tv. 125)
Lễ Cung Hiến Đền Thờ (Tv. 45)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhễm 8/12 (Tv. 97)
Lễ Minh Niên (Mồng Một Tết) (Tv. 36) 
123.

*
25 Năm hồng ân Thiên Chúa (Thánh ca Tạ Ơn)

A.

*
Abraham (Thánh ca Tin Mừng)
Alleluia – Lễ Đêm Giáng Sịnh
Alleluia – Lễ Hiện Xuống
Alleluia – Lễ Phục Sinh
Alleluia – Lễ Mồng 1
Alleluia – Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Alleluia – Hôn Phối
Ánh sáng Fatima (Đức Mẹ)

B.

*
Bà đã thấy gì? (Mùa Phục Sinh)
Bao la tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bầu trời Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Bêlem năm nào (Mùa Giáng Sinh)
Bên sông Gio-đan – Chúa Chịu Phép Rửa
Bến bờ yêu thương (Tv. 22)
Bốn mươi năm Linh mục (Thánh ca Tạ Ơn)
Bụi tro thân con (Mùa Chay)
Bước chân hiên ngang (Các Thánh)
Bước chân hoang đàng (Mùa Chay)

C.

*
Cảm tạ hồng ân (Thánh ca Tạ Ơn)
Câu kinh chiều tím (Mùa Chay)
Con muốn dâng Ngài (Dâng lễ)
Công đức Mẹ Cha (Hiếu Kính Mẹ Cha)
Của lễ con dâng (Dâng lễ)
Của lễ hằng sống (Dâng lễ)
Của lễ nương đồng (Dâng lễ)
Cung đàn huyền siêu (Các Thánh)

Ch.

*
Chân lý Đaminh (Các Thánh)
Chân lý yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1,29-34) – Chúa Nhật 2/A Thường Niên
Cho người nằm xuống (Cầu Hồn)
Chúa chính là tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là sức mạnh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ngự về Trời (Mùa Phục Sinh)
*
Chuyện chiều xưa (Tuần Thánh)
Chứng tích anh linh (Các Thánh)

D.

*
Dâng (Dâng lễ)
Dâng tiến Ngài (Dâng lễ)
Dâng trao tình con (Tận hiến)
Dấu lạ Hiển Linh (Mùa Giáng Sinh)
Duyên tình yêu thương (Hôn phối)

Đ.

*
Đại Lễ Giáng Sinh (Tv. 97) – Lễ Ban Ngày
Đấng phải đến (Mt. 11,2-11) – Chúa Nhật 3/A Mùa Vọng
Để Chúa hiện diện (Mt. 1,18-24) – Chúa Nhật 4/A Mùa Vọng
Đời con dâng Ngài (Thánh ca Vào Đời)

G.

*
Gia đình Na-gia-rét (Mt. 2,13-15) – Lễ Thánh Gia Năm A
Gieo bước cậy trông 
Gương Thánh Gia (Các Thánh)

H.

*
Hãy dọn đường Chúa (Mt. 3,1-12) – Chúa Nhật 2/A Mùa Vọng
Hát mừng Chúa xuân (Xuân)
Hát mừng Nữ Vương (Đức Mẹ)
Hoan ca Têrêsa (Các Thánh)
Hoan hô Đức Vua (Tuần Thánh)
Hồi tâm (Mùa Chay)
Hôn lễ 50 năm (Hôn phối)
Hồng phúc Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Hướng về cung thánh (Tv. 83)

K.

*
Kinh cáo mình (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Kinh dâng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Khúc hát dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Khúc nhạc lòng (Ca nguyện – Hiệp lễ)

L.

*
Lạy Mẹ Maria (Đức Mẹ)
Lạy Ngài xin đến (Mùa Vọng)
Lễ Các Thánh Năm A (Tv. 23)
Lễ Các Thánh Tử Đạo (Tv. 125)
Lễ Cầu Hồn (Tv. 26)
Lễ cung hiến Đền Thờ (Tv. 45)
Lễ Chúa Ba Ngôi/A (Đn. 3,52-56)
Lễ Chúa Ba Ngôi/B (Tv. 32)
Lễ Chúa Ba Ngôi/C (Tv. 8)
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) (Mùa Giáng Sinh)
Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Tv. 23)
Lễ Đức Mẹ lên trời (Tv. 44)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147) – Năm A
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115) – Năm B
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 109) – Năm C
Linh mục tên con (Tận Hiến)
Lời Mẹ ngọt ngào (Cha Mẹ)

M.

*
*
Mẹ vạn sầu (Đức Mẹ)
Mến Chúa yêu người (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ng.

*
*
Người đi gieo giống (Thánh ca Tin Mừng)
*

Nh.

*

Như lễ hy sinh (Dâng lễ)

P.

*
*
Phút biệt ly (Nhạc về Gia Đình)

T.

*
Tâm sự mùa xuân (Xuân)
Tiếng khóc linh hồn (Cầu hồn)
Tin Mừng Nước Trời (Mt. 4,12-23) – Chúa Nhật 3/A Thường Niên
Tự tình sám hối (Mùa Chay)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s