*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

(Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.
+
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm
Kinh cầu các Thánh (1)
Kinh cầu các Thánh (2)
Kinh lạy Cha (1)
Kinh lạy Cha (2)
Lời Tuyên xưng đức tin
NHẬP LỄ.
+
Chúa tụng Chúa
Chung một niềm tin
Hoan hô Chúa
Ngợi khen Ba Ngôi
Ôi nguồn ánh sáng
Vang tiếng ngợi khen
Vinh danh Ba Ngôi
DÂNG LỄ.
+
Con xin dâng Chúa
Dâng lên Chúa
Dâng lên Ngài
Hợp tiến Cha toàn năng
Hương kinh nhiệm mầu
Lễ vật chân thành
Lời ca chúc tụng
Tựa làn trầm hương
Theo hương trầm
Trên đôi tay này
Xin Chúa thương nhận
Xin tiến dâng
 
CA NGUYỆN.
+
Bởi vì Chúa (Tv. 21)
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)
Cảm tạ hồng ân
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)
Chúc tụng Chúa
Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144)
Đầy ân sủng (Tv. 32)
Đường lối Chúa (Tv. 24)
Gần Chúa bao sướng vui
Hãy nếm thử (Tv. 33)
Hãy ngợi khen (Tv. 147)
Lạy Cha hằng hữu
Lạy Thánh Tâm Giêsu
Lạy Thánh Tâm Giêsu (2 bè)
Lòng yêu thương của Chúa (Tv. 102)
Lời Chúa (Tv. 118)
Magnificat
Một đời hát ca
Ngợi khen Ba Ngôi
Người công chính
Ôi Chúa từ nhân (Tv. 85)
Ôi nguồn ánh sáng
Ta là dân Chúa (Tv. 99)
Tình Ngài như biển khơi
Thượng Tế muôn đời (Tv. 109)
Trên vòng tay tin yêu
Xin ấp ủ con
Xin bảo toàn con (Tv. 15)
Xin giải thoát con (Tv. 69)
Xin như mặt trời lên
Xin vòng đôi tay
Xin xót thương con (Tv. 50)
Yêu luật Chúa (Tv. 118)
Yêu mến anh em
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.20210

***

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG & GIÁNG SINH)
+
Các Mẫu Alleluia
Alleluia Mùa Vọng
Alleluia Mùa Giáng Sinh
*
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)
*
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) 
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)
Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật sau Giáng Sinh (Tv. 147)
Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY & PHỤC SINH).
+
Tung hô Tin Mừng Lễ Tro & Tuần Thánh
Tung hô Tin Mừng Mùa Chay
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)
*
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)(Lời bài hát)
Lễ Dầu (Tv. 88)(Lời bài hát)
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)(Lời bài hát)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)(Lời bài hát)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1 (Tv. 32)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2 (Tv. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3 (Xh. 15)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4 (Tv. 29)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5 (Is. 12) 
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6 (Tv. 18)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7 (Tv. 50)
Thứ Bảy Tuần Thánh – Sau Thánh Thư (Tv. 117)
*
Alleluia Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA THƯỜNG NIÊN).
*Năm ANăm BNăm C
Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)(Tv. 28)(Tv. 28)
Chúa Nhật 2 Thường Niên(Tv. 39)(Tv. 39)(Tv. 95)
Chúa Nhật 3 Thường Niên(Tv. 26)(Tv. 24)(Tv. 18)
Chúa Nhật 4 Thường Niên(Tv. 145)(Tv. 94)(Tv. 70)
Chúa Nhật 5 Thường Niên(Tv. 111)(Tv. 146)(Tv. 137)
Chúa Nhật 6 Thường Niên(Tv. 118)(Tv. 31)(Tv. 1)
Chúa Nhật 7 Thường Niên(Tv. 102)(Tv. 40)(Tv. 102)
Chúa Nhật 8 Thường Niên(Tv. 61)(Tv. 102)(Tv. 91)
Chúa Nhật 9 Thường Niên(Tv. 30)(Tv. 80)(Tv. 116)
Chúa Nhật 10 Thường Niên(Tv. 49)(Tv. 129)(Tv. 29)
Chúa Nhật 11 Thường Niên(Tv. 99)(Tv. 91)(Tv. 31)
Chúa Nhật 12 Thường Niên(Tv. 68)(Tv. 106)(Tv. 62)
Chúa Nhật 13 Thường Niên(Tv. 88)(Tv. 29)(Tv. 15)
Chúa Nhật 14 Thường Niên(Tv. 144)(Tv. 122)(Tv. 65)
Chúa Nhật 15 Thường Niên(Tv. 64)(Tv. 84)(Tv. 68)
Chúa Nhật 16 Thường Niên(Tv. 85)(Tv. 22)(Tv. 14)
Chúa Nhật 17 Thường Niên(Tv. 118)(Tv. 144)(Tv. 137)
Chúa Nhật 18 Thường Niên(Tv. 144)(Tv. 77)(Tv. 94)
Chúa Nhật 19 Thường Niên(Tv. 84)(Tv. 33)(Tv. 32)
Chúa Nhật 20 Thường Niên(Tv. 66)(Tv. 33)(Tv. 39)
Chúa Nhật 21 Thường Niên(Tv. 137)(Tv. 33)(Tv. 116)
Chúa Nhật 22 Thường Niên(Tv. 62)(Tv. 14)(Tv. 67)
Chúa Nhật 23 Thường Niên(Tv. 94)(Tv. 145)(Tv. 89)
Chúa Nhật 24 Thường Niên(Tv. 102)(Tv. 114)(Tv. 50)
Chúa Nhật 25 Thường Niên(Tv. 144)(Tv. 53)(Tv. 112)
Chúa Nhật 26 Thường Niên(Tv. 24)(Tv. 18)(Tv. 145)
Chúa Nhật 27 Thường Niên(Tv. 79)(Tv. 127)(Tv. 94)
Chúa Nhật 28 Thường Niên(Tv. 22)(Tv. 89)(Tv. 97)
Chúa Nhật 29 Thường Niên(Tv. 95)(Tv. 32)(Tv. 120)
Chúa Nhật 30 Thường Niên(Tv. 17)(Tv. 125)(Tv. 33)
Chúa Nhật 31 Thường Niên(Tv. 130)(Tv. 17)(Tv. 144)
Chúa Nhật 32 Thường Niên(Tv. 62)(Tv. 145)(Tv. 16)
Chúa Nhật 33 Thường Niên(Tv. 127)(Tv. 15)(Tv. 97)
Chúa Nhật 34 Thường Niên(Tv. 22)(Tv. 92)(Tv. 121)
*Năm ANăm BNăm C
Lễ Chúa Ba Ngôi(Đn. 3)(Tv. 32)(Tv. 8)
Lễ Mình Máu Chúa(Tv. 147)(Tv. 115)(Tv. 109)
Lễ Thánh Tâm Chúa(Tv. 102)(Is. 12)(Tv. 22)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH)
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1 (Tv. 66)
Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh 2/1 (Tv. 23)
Lễ Thánh Giuse 19/3 (Tv. 88)
Lễ Truyền Tin 25/3 (Tv. 39)
Lễ Thánh Giuse Thợ 1/5 (Tv. 89)
Lễ Đức Mẹ Đi Viếng 31/5 (Is. 12)
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6 (Tv. 138)
Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô 29/6 (Tv. 33)
Lễ Chúa Hiển Dung 6/8 (Tv. 96)
Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 (Tv. 44)
Suy Tôn Thánh Giá 14/9 (Tv. 77)
Lễ Thánh Têrêsa 1/10 (Tv. 102)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10 (Lc. 1)
Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 (Tv. 23)
Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11 (Tv. 22)
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô 2/11 (Tv. 45)
Lễ Thánh Phanxicô Xavie 3/12 (Tv. 22)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12 (Tv. 97)
*
Lễ Mồng Một Tết (Tv. 8)
Lễ Mồng Một Tết (Tv. 71)
Lễ Mồng Hai Tết (Tv. 127)
Lễ Mồng Hai Tết (Tv. 144)
Lễ Mồng Ba Tết (Tv. 89)
*
Các Mẫu Alleluia
Alleluia Mùa Thường Niên A
Alleluia Mùa Thường Niên B
Alleluia Mùa Thường Niên C
Alleluia Chúa Ba Ngôi, Mình Máu Thánh, Thánh Tâm
Alleluia Lễ riêng
Alleluia Lễ Truyền Thống Dân Tộc
MÙA VỌNG.
+
Con mong chờ Ngài
Ngước mắt trông lên cao
Xin như mặt trời lên
MÙA GIÁNG SINH.
+
Bài ca Thiên thần
Hãy đến Bê-lem
Hãy hoan ca
Khúc ca dâng Vua tình yêu
Mùa đông thánh ân
Người đến vì yêu
Noel
Sao Ngài sinh ra
Sóng thần nhạc
Tình trời vinh sáng
Tình yêu giáng sinh
Trần gian thiên quốc kết giao ân tình
Trời đêm Bê-lem
Vinh danh Thiên Chúa
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
+
Can-vê chiều tím buồn
Đường thập tự
Hoan hô Chúa
Lời kinh nguyện trầm
Lời thầm thống hối
Lời vọng tình yêu
Trở về bên Chúa
Về bên lòng Cha
Xin gục đầu sám hối
Xin vác lấy thập giá
Xin vòng đôi tay
MÙA PHỤC SINH.
+
Alleluia (TV 117)
Bài ca Phục Sinh
Chúa đã sống lại
Hãy cảm tạ Chúa
Kinh cầu các Thánh
Lạy Cha hằng hữu
Sao còn đứng mãi chưa về?
ĐỨC MẸ.
+
Ave Maris Stella
Bài ca tình yêu
Hợp tiếng hoan chúc
Mẹ Chúa thiên đình
Mẹ hoài đứng đó
Mẹ Thiên Chúa
Mẹ về thiên cung (1)
Mẹ về thiên cung (2)
Mẹ Vô nhiễm nguyên tội
Ngày đã lên rồi
Những cánh hoa dâng Mẹ (1)
Những cánh hoa dâng Mẹ (2)
Nữ Hoàng thiên quốc
Tiếng hát dâng Mẹ
Về đây hát Kính mừng
+
THÁNH GIUSE.
Giuse, tôi tớ tín trung
Hãy đến với Giuse
CẦU HỒN.
+
Người nằm đó, người còn đây
Trở về cõi sống
Xin Ngài đến ngay bên
Xin thứ tha
Xin thương khoan hồng
Xin xót thương con
TẬN HIẾN.
+
Hiến dâng
Một đời hiến dâng
Từ rất xa khơi
Thượng tế muôn đời
Trên vòng tay tin yêu
HÔN PHỐI.
+
Alleluia Lễ Hôn Phối
Bên toà Mẹ
Dâng đôi tim hồng
Giao ước
Khúc ca tạ ơn
Này người yêu dấu
Ngọn nến hiệp nhất
Phúc cho ai
Tình yêu như nắng mai
Trước ngai Mẹ
B.
+

 

A.

*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Alleluia ( Lễ hôn phối ) – Đỗ Vy Hạ

B.

*
Bài ca tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Bài ca Thiên thần – Đỗ Vy Hạ
Bên tòa Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bộ lễ Hương Kinh (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Bởi vì Chúa – Đỗ Vy Hạ

C.

.
Calvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Câu xướng Mùa Chay – Đỗ Vy Hạ
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Con xin dâng Chúa – Đỗ Vy Hạ

Ch.

.
Chúa đã sống lại – Đỗ Vy Hạ
Chúc mừng Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Chúc tụng Chúa – Đỗ Vy Hạ
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ

D.

.
Dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Dâng đôi tim hồng – Đỗ Vy Hạ

Đ.

.
Đường lối Chúa – Đỗ Vy Hạ
Đường thập tự – Đỗ Vy Hạ

G.

.
Giao ước – Đỗ Vy Hạ
Giuse tôi tớ tín trung – Đỗ Vy Hạ

H.

.
Hát đón xuân về – Đỗ Vy Hạ

Hãy đến Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
Hãy hoan ca – Đỗ Vy Hạ
Hãy nếm thử /Tv. 33 (Thanh vinh –
Hãy ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Hình như Chúa đã bỏ con – Đỗ Vy Hạ
Hoan hô Chúa – Đỗ Vy Hạ
Hồn tôi – Đỗ Vy Hạ
Hợp tiến Cha toàn năng (Dâng lễ)
Hợp tiếng hoan chúc – Đỗ Vy Hạ
Hương kinh nhiệm mầu (Dâng lễ)

K.

.
Kinh cầu Các Thánh – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh 2 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 1 – Đỗ Vy Hạ
Kinh Lạy Cha 2 – Đỗ Vy Hạ
Khúc ca dâng Vua Tình Yêu – Đỗ Vy Hạ

L.

.
Lạy Thánh Tâm Giê su – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật chân thành – Đỗ Vy Hạ
Lễ vật giao hòa (Dâng lễ)
Lòng yêu thương của Chúa /Tv. 102 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lời ca chúc tụng – Đỗ Vy Hạ
Lời Chúa – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh nguyện trầm – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Lời Người chuộc tội – Đỗ Vy Hạ
Lời thầm thống hối – Đỗ Vy Hạ
Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ

M.

.
Magnificat – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Chúa Thiên đình – Đỗ Vy Hạ
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Thiên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 1 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ về Thiên cung 2 – Đỗ Vy Hạ
Mẹ Vô nhiễm nguyên tội – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông thánh ân – Đỗ Vy Hạ
Mùa đông vinh danh – Đỗ Vy Hạ
Một đời hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Mùa xuân ăn năn – Đỗ Vy Hạ
Mừng chào mùa xuân – Đỗ Vy Hạ

N.

.
Này con xin đến – Đỗ Vy Hạ
Này người yêu dấu – Đỗ Vy Hạ
Nữ hoàng Thiên quốc – Đỗ Vy Hạ

Ng.

.
Ngày đã lên rồi – Đỗ Vy Hạ
Ngợi khen Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Người công chính – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu – Đỗ Vy Hạ
Người đến vì yêu (4 bè) – hòa âm Thiên Quang
Người nằm đó, người còn đây – Đỗ Vy Hạ

Nh.

.
Những cánh hoa dâng Mẹ 1 – Đỗ Vy Hạ
Những cánh hoa dâng Mẹ 2 – Đỗ Vy Hạ

O.

.
Ôi nguồn ánh sáng – Đỗ Vy Hạ

S.

.
Sao còn đứng mãi chưa về – Đỗ Vy Hạ
Sao Ngài sinh ra – Đỗ Vy Hạ
Sóng thần nhạc – Đỗ Vy Hạ

T.

.
Tiếng hát dâng Mẹ – Đỗ Vy Hạ
Tình Ngài như biển khơi – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng – Đỗ Vy Hạ
Tình Trời vinh sáng (4 bè) – hòa âm: Thiên Quang
Tình yêu Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Tình yêu như nắng mai – Đỗ Vy Hạ
Từ rất xa khơi – Đỗ Vy Hạ
Tựa làn trầm hương – Đỗ Vy Hạ

Th.

.
Thánh ca Đanien – Đỗ Vy Hạ
Thắp ngàn hương hoa – Đỗ Vy Hạ
Theo hương trầm – Đỗ Vy Hạ
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Đỗ Vy Hạ

Tr.

.
Trên đôi tay này – Đỗ Vy Hạ
Trên vòng tay tin yêu – Đỗ Vy Hạ
Trở về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Trở về cõi sống – Đỗ Vy Hạ
Trời đêm Bê-lem – Đỗ Vy Hạ
Trước ngai Mẹ – Đỗ Vy Hạ

V.

.
Vang tiếng ngợi khen – Đỗ Vy Hạ
Vang tiếng ngợi khen – Đõ Vy Hạ
Về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Về bên lòng Cha – Đỗ Vy Hạ
Về đây hát kính mừng – Đỗ Vy Hạ
Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ

X.

.
Xin ấp ủ con – Đỗ Vy Hạ
Xin Chúa thương nhận – Đỗ Vy Hạ
Xin gục đầu sám hối – Đỗ Vy Hạ
Xin giải thoát con – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ
Xin tiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ
Xin vác lấy thập giá – Đỗ Vy Hạ
Xin vòng đôi tay – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ

Y.

.
Yêu luật Chúa – Đỗ Vy Hạ
Yêu mến anh em – Đỗ Vy Hạ

*
_________________________

*

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.


* Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm
* Kinh cầu Các Thánh /1
* Kinh cầu Các Thánh /2
* Kinh Lạy Cha /1
* Kinh Lạy Cha /2
* Lời tuyên xưng Đức Tin
*

NHẬP LỄ.


Nhập Lễ
*
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ
Hoan hô Chúa – Đỗ Vy Hạ
Vang tiếng ngợi khen – Đõ Vy Hạ
Về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Xin giải thoát con – Đỗ Vy Hạ
*

NHẬP LỄ.


Đáp Ca
*
Hãy nến thử (Tv. 33) – Đỗ Vy Hạ
Thánh ca Đanien – Đỗ Vy Hạ
*

DÂNG LỄ.


* Con xin dâng Chúa
* Dâng lên Chúa
* Dâng lên Ngài
* Hợp tiến Cha toàn năng
* Hương kinh nhiệm mầu
* Lễ vật chân thành
* Lời ca chúc tụng
* Tựa làn trầm hương
* Theo hương trầm
* Trên đôi tay này
* Xin Chúa thương nhận
* Xin tiến dâng

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.


* Bởi vì Chúa (Tv. 21)
* Các ngươi sẽ hân hoan
* Cảm tạ hồng ân
* Con ca tụng Chúa (Tv. 29)
* Chúc tụng Chúa
* Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144)
* Đầy ân sủng (Tv. 32)
* Đường lối Chúa (Tv. 24)
* Gần Chúa bao sướng vui
* Hãy nếm thử (Tv. 33)
* Hãy ngợi khen (Tv. 147)
* Lạy Cha hằng hữu
* Lạy Thánh Tâm Giêsu
* Lạy Thánh Tâm Giêsu (2 bè)
* Lòng yêu thương của Chúa (Tv. 102)
* Lời Chúa (Tv. 118)
* Magnificat
* Một đời hát ca
* Ngợi khen Ba Ngôi
* Người công chính
* Ôi Chúa từ nhân (Tv. 85)
* Ôi nguồn ánh sáng
* Ta là dân Chúa (Tv. 99)
* Tình Ngài như biển khơi
* Thượng Tế muôn đời (Tv. 109)
* Trên vòng tay tin yêu
* Xin ấp ủ con
* Xin bảo toàn con (Tv. 15)
* Xin giải thoát con (Tv. 69)
* Xin như mặt trời lên
* Xin vòng đôi tay
* Xin xót thương con (Tv. 50)
* Yêu luật Chúa (Tv. 118)
* Yêu mến anh em

MÙA VỌNG.


Mùa Vọng
*
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ

MÙA GIÁNG SINH.


* Bài ca Thiên thần
* Hãy đến Bê-lem
* Hãy hoan ca
* Khúc ca dâng Vua Tình Yêu
* Mùa đông thánh ân
Mùa đông vinh danh – Đỗ Vy Hạ
* Noel
* Người đến vì yêu
* Sao Ngài sinh ra
* Sóng thần nhạc
* Tình Trời vinh sáng
* Tình yêu Giáng Sinh
* Trần gian thiên quốc kết giao ân tình
* Trời đêm Bê-lem
* Vinh danh Thiên Chúa

MÙA CHAY.


* Canvê chiều tím buồn
* Câu xướng Mùa Chay
* Đường thập tự
* Hoan hô Chúa
* Lời kinh nguyện trầm
* Lời thầm thống hối
* Lời vọng tình yêu
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ
* Trở về bên Chúa
* Về bên lòng Cha
* Xin gục đầu sám hối
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
* Xin vác lấy thập giá
* Xin vòng đôi tay

TUẦN THÁNH.


Tuần Thánh
*
Calvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ
*

MÙA PHỤC SINH.


Mùa Phục Sinh
*
Bài ca Phục Sinh – Đỗ Vy Hạ
Chúa đã sống lại – Đỗ Vy Hạ
Kinh cầu Các Thánh – Đỗ Vy Hạ
Sao còn đứng mãi chưa về – Đỗ Vy Hạ
*

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM .


Thánh Thể – Thánh Tâm
*
Lạy Thánh Tâm Giê su – Đỗ Vy Hạ
*

ĐỨC MẸ.


*
Ave Maris Stella
* Bài ca tình yêu
Hồn tôi – Đỗ Vy Hạ
* Hợp tiếng hoan chúc
Lời Người chuộc tội – Đỗ Vy Hạ
Magnificat – Đỗ Vy Hạ
* Mẹ Chúa Thiên đình
* Mẹ hoài đứng đó
* Mẹ Thiên Chúa
* Mẹ về Thiên cung /1
* Mẹ về Thiên cung /2
* Mẹ Vô nhiễm nguyên tội
* Nữ hoàng Thiên quốc
* Ngày đã lên rồi
* Những cánh hoa dâng Mẹ /1
* Những cánh hoa dâng Mẹ /2
* Tiếng hát dâng Mẹ
* Về đây hát kính mừng

CÁC THÁNH.


Các Thánh
*
Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Giuse tôi tớ tín trung – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
*

TẬN HIẾN.

 


Tận Hiến
*
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Một đời hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Từ rất xa khơi – Đỗ Vy Hạ
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Đỗ Vy Hạ
*

CẦU HỒN.


* Người nằm đó, người còn đây
* Trở về cõi sống
* Xin Ngài đến ngay bên
* Xin thứ tha
* Xin thương khoan hồng
* Xin xót thương con

HÔN PHỐI.


* Alleluia Lễ Hôn Phối
* Bên tòa Mẹ
* Dâng đôi tim hồng
* Giao ước
* Khúc ca tạ ơn
* Này người yêu dấu
* Ngọn nến hiệp nhất
* Phúc cho ai
* Tình yêu như nắng mai
* Trước ngai Mẹ

THÁNH CA VÀO ĐỜI.


Thánh Ca Vào Đời
*
Bên trong cung thánh – Đỗ Vy Hạ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Chúc mừng Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ
Hình như Chúa đã bỏ con – Đỗ Vy Hạ
*

XUÂN.


Xuân
*
Hát đón xuân về – Đỗ Vy Hạ
Mùa xuân ăn năn – Đỗ Vy Hạ
Mừng chào mùa xuân – Đỗ Vy Hạ
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ
*
______________________________________
*

THƯ VIỆN THÁNH CA – THEO NHẠC SĨ (PDF.).


Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s