*Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ. 14
+
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
+
Ai được cư ngụ (Tv. 14)
Bài ca Alleeluia (Tv. 145) 
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68)
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)
César và Thiên Chúa (Mt. 22)
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Chúa chỉ cho tôi (Tv. 15)
Chúa đã tỏ bày (Tv. 97)
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31)
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) 
Chúa là Đấng từ bi 2 (Tv. 102)
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) 
Chúa ngự tới (Tv. 97)
Chúa ở gần (Tv. 144) 
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85)
Chúa rộng lượng (Tv. 129)
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)
Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt. 25)
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)
Đồng cỏ tươi (Tv. 22)
Hạt giống nào (Tv. 64)
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97)
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên(Lời bài hát)
Hãy đi (Tv. 116)
Hãy kính tặng (Tv. 95)
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)
Hãy reo mừng (Tv. 65)
Hãy tán tạ (Tv. 106)
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117)
Hồn tôi khát khao Chúa (Tv. 62)
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147)
Kìa ai đau khổ (Tv. 33)
Khi con kêu cầu (Tv. 137)
Khi thức giấc (Tv. 16)
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145)
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137)
Lòng yêu thương Chúa (Tv. 102)
Lời tôi ca ngợi (Tv. 21)
Luật pháp Chúa (Tv. 18)
Mừng vui lên đền (Tv. 121)
Này con xin đến (Tv. 39)
Này tôi xin đến (Tv. 39)
Nguyện thương xót (Tv. 50)
Ôi Chúa ôi (Tv. 62)
Ôi lạy Chúa (Tv. 50)
Ôi Thiên Chúa (Tv. 67)
Ơn phù trợ (Tv. 120)
Phúc cho những ai (Tv. 145)
Phúc thay (Tv. 32)
Phúc thay (Tv. 127)
Phước đức cho ai (Tv. 118)
Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24)
Tiệc thánh gọi mời (Mt. 22)
Tình thương của Chúa (Tv. 88)
Toàn thể đất nước (Tv. 65)
Tôi mừng vui (Tv. 121)
Tôi ngước nhìn (Tv. 122)
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144) 
Tôi sẽ kêu cầu (Tv. 115)
Tôi sẽ tiến lên (Tv. 115)
Tôi sợ gì ai (Tv. 26)
Thân lạy Chúa (Tv. 89)
Thiên Chúa ta (Tv. 46)
Thiện hảo thay (Tv. 91)
Thương nhớ Sion (Tv. 136)
Triều đại người (Tv. 71)
Trong nhà Chúa (Tv. 22)
Trong u tối (Tv. 111)
Ước chi hôm nay (Tv. 94)
Vườn nho Chúa (Tv. 79)
Xin chiếu sáng (Tv. 4)
Xin Chúa xót thương (Tv. 66)
Xin dạy bảo con (Tv. 24)
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24)
Xin nhậm lời con (Tv. 68)
Xin phù trợ (Tv. 39)
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32)
Xin tỏ lượng từ bi (Tv. 84)
Xin tỏ nhan thánh (Tv. 79)
DÂNG LỄ.
+
Cùng Cha dâng lễ
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
+
Cát bụi (Lễ tro B)
Có gì cao quý *
Lời cầu bên Chúa
Một lần sống một lần chết
Nếu một lần
Niềm tin hôm nay
Tình Cha thương con
Tình Ngài thương
Tình yêu Mình Máu
THÁNH CA TIN MỪNG.
Ai mong sống đời đời (Ga. 6) Chúa Nhật 20B Thường Niên
Ai theo Ngài (Mc. 8) Chúa Nhật 24B Thường Niên
Ai yêu mến Thầy (Ga. 14)Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Bánh ban sự sống (Ga. 6)Chúa Nhật 19B Thường Niên
César và Thiên Chúa (Mt. 22)Chúa Nhật 29A Thường Niên
Có ai theo Ngài (Lc. 9)Chúa Nhật 13C Thường Niên
Có Ngài sợ chi (Mt. 14) *Chúa Nhật 19A Thường Niên(Lời bài hát)
Con đường từ bỏ (Lc. 14)Chúa Nhật 23C Thường Niên
Con muốn làm cây nho (Mt. 21)Chúa Nhật 27A Thường Niên (Lời bài hát)
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Chúa Nhật 2A Thường Niên
Cho con niềm tin (Mt. 15)Chúa Nhật 20A Thường Niên(Lời bài hát)
Cho con tinh sạch (Mc. 1)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Cho con yêu người (Mt. 5)Chúa Nhật 7A Thường Niên
Chúa đã thứ tha (Mt. 18)Chúa Nhật 24A Thường Niên(Lời bài hát)
Chúa là đền thờ (Ga. 2)Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Chúa là kho tàng (Mt. 13) *Chúa Nhật 17A Thường Niên
Chúa là sự sống (Lc. 20)Chúa Nhật 32C Thường Niên
Chúa là VuaGa. 18Kitô Vua /B
Chúa nơi quê hương (Mc. 6)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Chúa ở với tôi (Mt. 10)Chúa Nhật 12A Thường Niên
Chuyện cơm bánhGa. 617B Thường Niên
Dâng hiến một đờiMc. 1232B Thường Niên
Dầu con đã biết (Lc. 16)Chúa Nhật 25C Thường Niên
Dầu đến giờ nào (Mt. 20) *Chúa Nhật 25A Thường Niên(Lời bài hát)
Dụ ngôn cỏ lùng (Mt. 13) *Chúa Nhật 16A Thường Niên
Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt. 25)Chúa Nhật 32A Thường Niên
Dụ ngôn Nước Trời (Mc. 4)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Dụ ngôn người phú hộ (Lc. 12)Chúa Nhật 18C Thường Niên
Đức Kitô nguồn hy vọng (Lc. 21)Chúa Nhật 33C Thường Niên
Đừng quá lo lắng (Mt. 6)Chúa Nhật 8A Thường Niên
Đường đến vinh quang
Đường đi cõi phúc (Lc. 13)Chúa Nhật 21C Thường Niên
Đường thập giá (Mt. 16) *Chúa Nhật 22A Thường Niên
Đường theo Chúa (Mc. 3)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Giêsu Ngài là ai (Lc. 9)Chúa Nhật 12C Thường Niên
Hãy cho con niềm tin (Lc. 17)Chúa Nhật 27C Thường Niên
Hãy đến với Ta đi (Mt. 11) *Chúa Nhật 14A Thường Niên
Hãy sửa lỗi nhau (Mt. 18)Chúa Nhật 23A Thường Niên
Hãy thức tỉnh (Lc. 12)Chúa Nhật 19C Thường Niên
Hãy yêu người thân cận (Lc. 10)Chúa Nhật 15C Thường Niên
Hãy yêu nhau (Ga. 15)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Làm vườn nho Chúa (Mt. 21)Chúa Nhật 26A Thường Niên
Lề luật Chúa (Mt. 5)Chúa Nhật 6A Thường Niên
Lời kinh cho gia đình (Mt. 2)Lễ Thánh Gia
Lời kinh tuyệt vời (Lc. 11)Chúa Nhật 17C Thường Niên
Lửa hồng xin thắp lên (Lc. 12)Chúa Nhật 20C Thường Niên
Nếu ai yêu Thầy (Ga. 14)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Nước mắt và vinh quang (Ga. 12)Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Ngài đã thương (Mt. 14)Chúa Nhật 18A Thường Niên
Ngài là ai (Mc. 4)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Ngài là Vua (Lc. 23)Lễ Chúa Kitô Vua – Năm C
Ngài vẫn thứ tha (Lc. 7)Chúa Nhật 11C Thường Niên
Nguyện cầu (Lc. 18)Chúa Nhật 29C Thường Niên
Người Con dấu yêu (Mc. 9)Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Người giàu và người nghèo (Lc. 16)Chúa Nhật 26C Thường Niên
Người gieo giống (Mt. 13) *Chúa Nhật 15A Thường Niên
Phúc thay (Lc. 1)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Tám mối phúc thật (Mt. 5)Chúa Nhật 4A Thường Niên
Tình Cha (Lc. 15)Chúa Nhật 24C Thường Niên
Từ ánh mắt (Lc. 19)Chúa Nhật 31C Thường Niên
Thầy là cây nho (Ga. 15)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Trọn đời cảm tạ (Lc. 17)Chúa Nhật 28C Thường Niên
Xin cho con khiêm tốn (Lc. 18)Chúa Nhật 30C Thường Niên
Xin là muối là men (Mt. 5)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Xin là người khiêm hạ (Lc. 14)Chúa Nhật 22C Thường Niên
Xin sai chúng con (Lc. 10)Chúa Nhật 11C Thường Niên
Xin yêu Chúa thật tâm (Mt. 10) *Chúa Nhật 13A Thường Niên
MÙA VỌNG..
+
Chúa sẽ ngự đến (Tv. 23)
Emmanuel
Hãy dọn đường
Hãy sẵn sàng
Hãy tỉnh thức
Hãy trở về thống hối
Một tiếng kêu
Niềm vui Chúa đến
Phải làm gì 
Phúc thay
Tiếng gọi thống hối
MÙA GIÁNG SINH.
+
Bên hang đá con dâng
Hãy hát lên (Tv. 95)
Khắp nơi địa cầu (Tv. 97)
Nhìn về Thánh gia
Theo ánh sao
Xin theo Ba Vua
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
+
Cát bụi
Cuộc đời là chi
Hãy nghe lời Ngài
Mùa chay sa mạc
Ngài là sự sống lại
Nguồn nước trường sinh
Nguyện thương
Sống đời bụi tro
Thập giá Chúa Kitô
Theo đường lối Chúa
Tin vào Tin Mừng
+
TUẦN THÁNH.
Con phó linh hồn con (Tv. 30)
Chén chúc tụng
Exsultet
Hoan hô Chúa (Lễ lá)
Nào ca hát
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 129)
Theo Chúa vào thành đô
Vạn tuế Đức Vua
MÙA PHỤC SINH.
+
Con mãi là chiên của Ngài
Chúa đã sống lại
Chứng nhân Phục Sinh
Đây chính là ngày
Đường Emmau gieo bước 
Đường về nhà Cha
Hãy đi
Niềm vui Phục Sinh
Quê hương trời cao
Tin Chúa sống lại
THIÊN CHÚA.
+
CHÚA BA NGÔI.
Niềm tin Chúa Ba Ngôi
Phúc thay dân tộc 
+
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Hãy đến với Ta
Tình yêu của Ngài
+
MÌNH MÁU THÁNH.
Chúa thương yêu ta
+
CHÚA THÁNH THẦN.
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Thiên Chúa ngôi Ba
Nếu vắng Thánh Linh
ĐỨC MẸ.
+
Đồng hành cùng Mẹ La Vang *
Lạy Mẹ Hội Thánh
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam *
Mẹ La Vang ngày xưa *
Mẹ La Vang xin giúp con *
Ra đi trong Mẹ *
+
NGỢI CA ĐỨC MẸ.
Kinh nguyện Mẹ Măng Đen *
Lạy Mẹ Măng Đen *
Lạy Mẹ TàPao *
Mẹ Bãi Dâu *
Mẹ Núi Cúi *
Mẹ Trà Kiệu mến yêu *
Tạ ơn Mẹ Măng Đen *
CÁC THÁNH.
+
Con xin theo cha
Hãy đến cùng Thánh Giuse
Lạy Thánh Gioakim – Anna
Nhập lễ – Kết lễ Thánh Giuse
Phận con người
CHA MẸ.
Lời kinh cho gia đình
+
HIẾU KÍNH MẸ CHA.
Nhớ người cha
CẦU HỒN.
+
Con hỡi con ơi
Con nhớ mẹ yêu
Chị ra đi
Dâng Chúa người thân
Linh mục ôi linh mục
Mẹ ơi thương bao linh hồn
Người nằm đó
Sống ở đời
Xin người nhớ rằng
TẬN HIẾN.
+
HÔN PHỐI.
+
Đời đôi lứa bên Mẹ
XUÂN.
+
Có một điều
Đầu xuân dâng Chúa
Mẹ ơi! Mùa xuân đến
Xuân về 
A.

*
Ai đây sẽ đến (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai được cư ngụ /Tv 14 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai mong sống đời đời (Thánh ca Tin Mừng)
Ai theo Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Ai yêu mến Thầy (Thánh ca Tin Mừng)

B.

*
Bạn hãy khiêm cung /Tv 68 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bạn hãy nếm thử (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bánh ban sự sống (Thánh ca Tin Mừng)
Bên hang đá con dâng (Mùa Giáng Sinh)

C.

*
Các ngươi sẽ hân hoan (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cát bụi /Lễ Tro B (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cát bụi (Mùa Chay)
.
Có ai theo Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Có Chúa chăn nuôi tôi /Tv 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*Có gì cao quý (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Có Mẹ lo gì (Đức Mẹ)
Có một điều/ Mùng 1 Tết (Xuân)
.
Con ca ngợi Ngài /Tv 29 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con ca tụng Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con ca tụng Chúa /Tv 29 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con đường từ bỏ (Thánh ca Tin Mừng)
Con hỡi con ơi (Cầu hồn)
Con là Thượng tế /MMCC (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con nhớ mẹ yêu (Cầu hồn)
Con sẽ chúc tụng /Tv 144 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ tán dương /Tv 144 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con xin theo Cha (Các Thánh)
.
Cùng Cha dâng lễ (Dâng lễ)
Cuộc đời là chi (Mùa Chay)
Cuộc sống (Thánh ca Tin Mừng)

Ch.

*
Chị ra đi (Cầu hồn)
Chính là ngày (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Cho con tinh sạch /6TNB (Thánh ca Tin Mừng)
.
Chúa chăn nuôi tôi /Tv 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã tỏ bày (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa hãy thương tình (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Chúa là ánh sáng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là chỗ dung thân /6TNB (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là dũng lực (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là Đấng từ bi /Tv 102 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là đền thờ (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa là gia nghiệp /Tv 15 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là sự sống (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa là Vua (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa là Vua (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Chúa mở rộng tay (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa nâng đỡ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa nơi quê hương (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa ngự tới /Tv 97 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*Chúa ở với tôi (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa rộng lượng từ vi (Tv. 129) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa sẽ chúc phúc (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa thương yêu ta (Mình Máu Thánh)
Chúa xử đại lượng (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Chuyện cơm bánh (Thánh ca Tin Mừng)
Chứng nhân Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)

D.

*
Dân tộc trên địa cầu /Tv 71 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Dâng Chúa người thân (Cầu hồn)
Dâng hiến một đời (Thánh ca Tin Mừng)
.
Dụ ngôn mười trinh nữ (Thánh ca Tin Mừng)
Dụ ngôn Nước Trời (Thánh ca Tin Mừng)
Dụ ngôn người phú hộ (Thánh ca Tin Mừng)

Đ.

*
Đàn ca mừng hát /Tv 137 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đầu xuân dâng Chúa (Xuân)
Đây chính là ngày (Mùa Phục Sinh)
Đây Thiên Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đời đôi lứa bên Mẹ (Hôn phối)
.
Đức Kitô nguồn hy vọng (Thánh ca Tin Mừng)
Đường đến vinh quang (Thánh ca Tin Mừng)
Đường đi cõi phúc (Thánh ca Tin Mừng)
Đường theo Chúa (Thánh ca Tin Mừng)

E.

*
Exsultet (Tuần Thánh)
Exsultet /Bản đầy đủ (Tuần Thánh)

G.

*
Giêsu Ngài là ai? (Thánh ca Tin Mừng)
Giới luật Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Giới răn Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giới răn mới /5PSC (Thánh ca Tin Mừng)

H.

*
Hãy cảm tạ Chúa /Tv 117 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy chỗi dậy đi (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy chúc tụng Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy dọn đường (Mùa Vọng)
Hãy đến (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy đến cùng Thánh Giuse (Các Thánh)
Hãy đi (Mùa Phục Sinh)
Hãy đi /Tv 116 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy kính tặng /Tv 95 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy nếm thử /Tv 33 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy tán tạ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy tỉnh thức (Mùa Vọng)
Hãy tường thuật (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy thức tỉnh (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy xưng tụng Chúa /Tv 117 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy yêu người thân cận (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy yêu nhau (Thánh ca Tin Mừng)
.
Hiệp cùng với Mẹ (Đức Mẹ)
.
Hoan ca chứng nhân (Thánh ca Tin Mừng)
Hoan hô Chúa/ Lễ Lá (Tuần Thánh)
Hoàng hậu đứng (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Hồn tôi khát khao Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hồn tôi ơi (Thánh vịnh – Đáp ca)

K.

*
Khi con kêu cầu /Tv 137 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khi Chúa đem những người (Thánh vịnh – Đáp ca)

L.

*
Lạy Chúa chúng tôi /Tv 8 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lạy Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Lạy Mẹ Hội Thánh (Đức Mẹ)
Lạy Thiên Chúa Ngôi Ba (Chúa Thánh Thần)
.
Lệnh lên đường (Truyền giáo)
Lệnh sám hối (Thánh ca Tin Mừng)
.
Linh hồn tôi ơi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Linh hồn tôi reo mừng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Linh mục ôi Linh mục (Cầu hồn)
.
Lời cầu bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh cho gia đình (Cha Mẹ)
Lời kinh tuyệt vời (Thánh ca Tin Mừng)
Lời tâm niệm (Thánh ca Tin Mừng)
Lời tôi ca ngợi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lời tự tình (Thánh ca Tin Mừng)
.
Luật pháp Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Lửa hồng xin thắp lên (Thánh ca Tin Mừng)

M.

*
Mẹ ơi! Mùa xuân đến (Xuân)
Mẹ ơi thương bao linh hồn (Cầu hồn)
.
Miệng tôi loan truyền (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Một lần sống một lần chết (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một người Cha tình thương (Thánh ca Tin Mừng)
Một tiếng kêu (Mùa Vọng)
.
Mơ ước trời cao (Thánh ca Tin Mừng)
.
Mùa chay sa mạc (Mùa Chay)

N.

*
Nào ca hát (Tuần Thánh)
Nầy người bạn ơi (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Nếu một lần (Ca nguyện – Hiệp lễ)
.
Niềm tin Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Niềm tin hôm này (Ca nguyện – Hiệp lễ)
.
Nước mắt và vinh quang (Thánh ca Tin Mừng)

Ng.

*
*Ngài là ai? (Thánh ca Tin Mừng)
Ngài vẫn thứ tha (Thánh ca Tin Mừng)
.
Nguyện Chúa chúc phúc (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nguyện chư dân /Tv 66 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nguyện thương /Lễ Tro + 1MCABC (Mùa Chay)
Nguyện thương /Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nguyện thương xót /Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Người con dấu yêu (Thánh ca Tin Mừng)
Người giàu và người nghèo (Thánh ca Tin Mừng)
Người mục tử tốt lành (Thánh ca Tin Mừng)
Người nằm đó (Cầu hồn)

Nh.

*
Nhập lễ Kết lễ Thánh Giuse 19.03 (Các Thánh)
Nhìn về Thánh Gia (Mùa Giáng Sinh)
Nhớ người cha (Hiếu kính Mẹ Cha)

O.

*
Ôi Chúa ôi! /Tv 62 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! /Tv 21 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! /Tv 129 (Tuần Thánh)
Ôi lạy Chúa /Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ôi Thiên Chúa /Tv 67 (Thánh vịnh – Đáp ca)

P.

*
Phải làm gì? (Mùa Vọng)
Phận con người /Phêrô & Phaolô (Các Thánh)
Phiến đá (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Phúc cho ai (Thánh ca Tin Mừng)
Phúc cho người (Thánh vịnh – Đáp ca)
Phúc thay (Mùa Vọng)
Phúc thay /Lễ Thánh gia (Thánh vịnh – Đáp ca)
Phúc thay /Tv 32 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Phúc thay dân tộc (Chúa Ba Ngôi)

R.

*
Rabbuni – Xin cho con thấy (Thánh ca Tin Mừng)

S.

*
Sống ở đời (Cầu hồn)

T.

*
Ta là dân Chúa /Tv 99 (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Tạ ơn Ba Ngôi (Thánh ca Tin Mừng)
Tâm ca người làm chứng (Thánh ca Tin Mừng)
Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24) (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Tiệc cưới Cana (Thánh ca Tin Mừng)
Tiệc thánh gọi mời (Thánh ca Tin Mừng)
Tiếng gọi thống hối (Mùa Vọng)
.
Tin Chúa sống lại (Mùa Phục Sinh)
Tin vào Tin Mừng /1MCB (Mùa Chay)
Tình Cha thương con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu của Ngài (Thánh Thể – Thánh Tâm)
.
Toàn thể đất nước /Tv 65 (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Tôi ngước nhìn (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi sẽ ca ngợi /Tv 88 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi sẽ kêu cầu (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi sẽ tiến đi /Tv 115 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi yêu Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Từ xưa, từ xưa (Thánh ca Tin Mừng)
Từng bước theo Ngài (Thánh ca Tin Mừng)

Th.

*
Thân lạy Chúa /Tv 89 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thập giá Chúa Kitô (Mùa Chay)
Thầy là cây nho (Thánh ca Tin Mừng)
.
Theo ánh sao (Mùa Giáng Sinh)
.
Thiên Chúa ta (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thiên Chúa ta /Tv 46 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thiện hảo thay (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Thương nhớ Sion /Tv 136 (Thánh vịnh – Đáp ca)

Tr.

*
Trái tim Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
.
Trên cánh đồng xanh (Thánh ca Tin Mừng)
Trên sông Gio-đan (Thánh ca Tin Mừng)
.
Trọn đời tôi /Phêrô & Phaolô (Thánh vịnh – Đáp ca)
Trong nhà Chúa /Tv 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)

U.

*
Ước chi hôm nay /Tv 94 (Thánh vịnh – Đáp ca)

V.

*
Vạn tuế Đức Vua (Tuần Thánh)
Vinh quang ngày thế mạt (Thánh ca Tin Mừng)
Vinh quang phục vụ (Thánh ca Tin Mừng)

X.

*
Xin bảo toàn tôi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin chỉ cho con (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin chiếu sáng /Tv 4 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin cho chúng tôi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dạy bảo con /Tv 24 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin đổ lòng từ bi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin được phục hồi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin là người khiêm hạ (Thánh ca Tin Mừng)
Xin mở mắt con (Thánh ca Tin Mừng)
Xin người nhớ rằng (Cầu hồn)
Xin ở với con /Tv 90 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin phù trợ /Tv 39 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin sai chúng con (Thánh ca Tin Mừng)
Xin sai Thánh Thần (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏ lượng từ bi /Tv 84 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏ nhan thánh /Tv 79 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin vâng lời Thầy (Thánh ca Tin Mừng)
Xin yêu Chúa nhiều (Thánh ca Tin Mừng)
.
Xuân về (Xuân)

Y.

*
Yêu Chúa yêu người (Thánh ca Tin Mừng)

*
ĐÁP CA
*
Ai đây sẽ đến – Lm. La Thập Tự
Bài ca Alleeluia (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) – Lm. La Thập Tự
Bạn hãy nếm thử – Lm. La Thập Tự
Các ngươi sẽ hân hoan – Lm. La Thập Tự
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Con ca ngợi Ngài (Tv. 29) – Lm. La Thập Tự
Con ca tụng Chúa – Lm. La Thập Tự
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) – Lm. La Thập Tự
Con là Thượng tế (Lễ Mình Máu Thánh C) – Lm. La Thập Tự
Con sẽ chúc tụng – Lm. La Thập Tự
Con sẽ tán dương (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự   
Chính là ngày – Lm. La Thập Tự
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – La Thập Tự (ĐC)
Chúa chỉ cho tôi (tv. 15) – Lm. La Thập Tự
Chúa đã tỏ bày – Lm. La Thập Tự
Chúa là ánh sáng – Lm. La Thập Tự
Chúa là chỗ dung thân – Lm. La Thập Tự
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Lm. La Thập Tự
Chúa là Đấng từ bi 2 (Tv. 102) – Lm. La Thập Tự
Chúa là dũng lực – Lm. La Thập Tự
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Lm. La Thập Tự
Chúa là sự sống – Lm. La Thập Tự
Chúa là Vua – Lm. La Thập Tự
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Chúa mở rộng tay – Lm. La Thập Tự
Chúa nâng đỡ – Lm. La Thập Tự
Chúa ngự tới (Tv. 97) – Lm. La Thập Tự
Chúa ở gần (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85) – Lm. La Thập Tự
Chúa rộng lượng (Tv. 129) – Lm. La Thập Tự
Chúa sẽ chúc phúc – Lm. La Thập Tự
Chúa xử đại lượng – Lm. La Thập Tự
Dân tộc trên địa cầu (Tv. 71) – Lm. La Thập Tự
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61) – Lm. La Thập Tự
Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Đây Thiên Chúa – Lm. La Thập Tự
Đồng cỏ tươi (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Đức Kitô nguồn hy vọng – Lm. La Thập Tự
Giới răn Chúa – Lm. La Thập Tự
Hạt giống nào (Tv. 64) – Lm. La Thập Tự
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) – Lm. La Thập Tự
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Lm. La Thập Tự
Hãy chúc tụng Chúa (CN 5 TN B) – Lm. La Thập Tự
Hãy đến – Lm. La Thập Tự
Hãy đi (Tv. 116) – Lm. La Thập Tự
Hãy kính tặng (Tv. 95) – Lm. La Thập Tự
Hãy nếm thử (Tv. 33) – Lm. La Thập Tự
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Lm. La Thập Tự
Hãy reo mừng (Tv. 65) – Lm. La Thập Tự
Hãy tán tạ – Lm. La Thập Tự
Hãy tường thuật – Lm. La Thập Tự
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117) – Lm. La Thập Tự
Hoàng hậu đứng – Lm. La Thập Tự
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147) – Lm. La Thập Tự
Hồn tôi khát khao Chúa – Lm. La Thập Tự
Hồn tôi ơi – Lm. La Thập Tự
Kìa ai đau khổ (Tv. 33) – Lm. La Thập Tự
Khi thức giấc (Tv. 16) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa chúng tôi (Tv. 8) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) – Lm. La Thập Tự
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Linh hồn tôi ơi – Lm. La Thập Tự
Lời tôi ca ngợi – Lm. La Thập Tự
Lòng yêu thương Chúa (Tv. 102) – Lm. La Thập Tự
Luật pháp Chúa – Lm. La Thập Tự
Miền quê Galilê – Lm. La Thập Tự
Miệng tôi loan truyền – Lm. La Thập Tự
Mừng vui lên đền (Tv. 121) – Lm. La Thập Tự
Này con xin đến (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Này người bạn ơi – Lm. La Thập Tự
Này tôi xin đến (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Nguyện chư dân (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Nguyện Chúa chúc phúc – Lm. La Thập Tự
Nguyện thương (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Ôi Chúa ôi – Lm. La Thập Tự
Ôi lạy Chúa (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Ôi Thiên Chúa (Tv. 67) – Lm. La Thập Tự
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21) – Lm. La Thập Tự
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Lm. La Thập Tự
Phúc cho người – Lm. La Thập Tự
Phúc cho những ai (Tv. 145) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Lễ Thánh gia) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 32) – Lm. La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 127) – Lm. La Thập Tự
Phước đức cho ai (Tv. 118) – Lm. La Thập Tự
Ta là dân Chúa (Tv. 99) – Lm. La Thập Tự
Toàn thể đất nước (Tv. 65) – Lm. La Thập Tự
Tôi mừng vui (Tv. 121) – Lm. La Thập Tự
Tôi ngước nhìn – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144) – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ kêu cầu – Lm. La Thập Tự
Tôi sẽ tiến lên (Tv. 115) – Lm. La Thập Tự
Tôi sợ gì ai (Tv. 26) – Lm. La Thập Tự
Tôi yêu Chúa – Lm. La Thập Tự
Thân lạy Chúa (Tv. 89) – Lm. La Thập Tự
Thiên Chúa ta (Tv. 46) – Lm. La Thập Tự
Thiện hảo thay – Lm. La Thập Tự
Thương nhớ Sion (Tv. 136) – Lm. La Thập Tự
Tình thương của Chúa (Tv. 88) – Lm. La Thập Tự
Triều đại người (Tv. 71) – Lm. La Thập Tự
Trong nhà Chúa (Tv. 22) – Lm. La Thập Tự
Trong u tối (Tv. 111) – La Thập Tự
Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Lm. La Thập Tự
Vườn nho Chúa (Tv. 79) – Lm. La Thập Tự
Xin bảo toàn tôi – Lm. La Thập Tự
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Lm. La Thập Tự
Xin cho chúng tôi – Lm. La Thập Tự
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Xin đổ lòng từ bi – Lm. La Thập Tự
Xin được phục hồi – Lm. La Thập Tự
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24) – Lm. La Thập Tự
Xin nhậm lời con (Tv. 68) – Lm. La Thập Tự
Xin ở với con (Tv. 90) – Lm. La Thập Tự
Xin phù trợ (Tv. 39) – Lm. La Thập Tự
Xin sai Thánh Thần – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32) – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ lượng từ bi (Tv. 84) – Lm. La Thập Tự
Xin tỏ nhan thánh (Tv. 79) – Lm. La Thập Tự
*
DÂNG LỄ
*
Cùng Cha dâng lễ – Lm. La Thập Tự
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Cát bụi (Lễ tro B) – Lm. La Thập Tự
Có gì cao quý – Lm. La Thập Tự
Lời cầu bên Chúa – Lm. La Thập Tự
Một lần sống một lần chết – Lm. La Thập Tự
Nếu một lần – Lm. La Thập Tự
Niềm tin hôm nay – Lm. La Thập Tự
Tình Cha thương con – Lm. La Thập Tự
Tình Ngài thương – Lm. La Thập Tự
Tình yêu Mình Máu – Lm. La Thập Tự
*

*
ĐỨC MẸ
*
Có Mẹ lo gì – Lm. La Thập Tự
Hiệp cùng với Mẹ – Lm. La Thập Tự
*
CÁC THÁNH
*
Lạy Thánh Gioakim Anna – Lm. La Thập Tự
Nhập lễ, kết lễ Thánh Giuse – Lm. La Thập Tự
Phận con người (Lễ Thánh Phêrô & Phaolô) – Lm. La Thập Tự
*
CHA MẸ
*
Lời kinh cho gia đình – Lm. La Thập Tự
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Ai mong sống đời đời – Lm. La Thập Tự
Ai theo Ngài – Lm. La Thập Tự
Ai yêu mến Thầy – Lm. La Thập Tự
Bánh ban sự sống – Lm. La Thập Tự
César và Thiên Chúa – Lm. La Thập Tự
Có ai theo Ngài – Lm. La Thập Tự
Có Ngài sợ chi – Lm. La Thập Tự
Con đường từ bỏ – Lm. La Thập Tự
Con muốn làm cây nho – Lm. La Thập Tự
Chiên Thiên Chúa – Lm. La Thập Tự
Cho con niềm tin – Lm. La Thập Tự
Cho con tinh sạch (CN 6 TN B) – Lm. La Thập Tự
Cho con yêu người – Lm. La Thập Tự
Chúa đã thứ tha – Lm. La Thập Tự
Chúa là đền thờ – Lm. La Thập Tự
Chúa là kho tàng – Lm. La Thập Tự
Chúa là Vua – Lm. La Thập Tự
Chúa nơi quê hương – Lm. La Thập Tự
Chuyện cơm bánh – Lm. La Thập Tự
Dâng hiến một đời – Lm. La Thập Tự
Dầu con đã biết – Lm. La Thập Tự
Dầu đến giờ nào – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn cỏ lùng – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn mười trinh nữ – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn người phú hộ – Lm. La Thập Tự
Dụ ngôn Nước Trời – Lm. La Thập Tự
Đừng quá lo lắng – Lm. La Thập Tự
Đường đến vinh quang – Lm. La Thập Tự
Đường đi cõi phúc – Lm. La Thập Tự
Đường thập giá – Lm. La Thập Tự
Giêsu Ngài là ai – Lm. La Thập Tự
Giới luật Chúa – Lm. La Thập Tự
Giới răn mới (CN 5 PS C) – Lm. La Thập Tự
Hãy cho con niềm tin – Lm. La Thập Tự
Hãy chỗi dậy đi – Lm. La Thập Tự
Hãy đến với Ta đi – Lm. La Thập Tự
Hãy sửa lỗi nhau – Lm. La Thập Tự
Hãy thức tỉnh – Lm. La Thập Tự
Hãy yêu người thân cận – Lm. La Thập Tự
Hãy yêu nhau – Lm. La Thập Tự
Hoan ca chứng nhân – Lm. La Thập Tự
Làm vườn nho Chúa – Lm. La Thập Tự
Lề luật Chúa – Lm. La Thập Tự
Lệnh sám hối – Lm. La Thập Tự
Lời kinh cho gia đình – Lm. La Thập Tự
Lời kinh tuyệt vời – Lm. La Thập Tự
Lời tâm niệm – Lm. La Thập Tự
Lời tự tình – Lm. La Thập Tự
Lửa hồng xin thắp lên – Lm. La Thập Tự
Mơ ước trời cao – Lm. La Thập Tự
Một người Cha tình thương – Lm. La Thập Tự
Nếu ai yêu Thầy – Lm. La Thập Tự
Ngài đã thương – Lm. La Thập Tự
Ngài là ai – Lm. La Thập Tự
Ngài là Vua – Lm. La Thập Tự
Ngài vẫn thứ tha – Lm. La Thập Tự
Người Con dấu yêu – Lm. La Thập Tự
Người giàu người nghèo – Lm. La Thập Tự
Người giàu và người nghèo – Lm. La Thập Tự
Người gieo giống – Lm. La Thập Tự
Người mục tử tốt lành – Lm. La Thập Tự
Nguyện cầu – Lm. La Thập Tự
Nước mắt và vinh quang – Lm. La Thập Tự
Phúc cho ai – Lm. La Thập Tự
Phúc thay – Lm. La Thập Tự
Tạ ơn Ba Ngôi – Lm. La Thập Tự
Tâm ca người làm chứng – Lm. La Thập Tự
Tám mối phúc thật – Lm. La Thập Tự
Thầy là cây nho – Lm. La Thập Tự
Thiên Chúa ta – Lm. La Thập Tự
Tiệc cưới Cana – Lm. La Thập Tự
Tiệc thánh gọi mời – Lm. La Thập Tự
Tình Cha – Lm. La Thập Tự
Trái tim Ngài – Lm. La Thập Tự
Trên cánh đồng xanh – Lm. La Thập Tự
Trên sông Giođan – Lm. La Thập Tự
Trọn đời cảm tạ – Lm. La Thập Tự
Từ ánh mắt – Lm. La Thập Tự
Từ xưa từ xưa – Lm. La Thập Tự
Từng bước theo Ngài – Lm. La Thập Tự
Vinh quang ngày thế mạt – Lm. La Thập Tự
Vinh quang phục vụ – Lm. La Thập Tự
Xin cho con khiêm tốn – Lm. La Thập Tự
Xin cho con thấy – Lm. La Thập Tự
Xin là muối là men – Lm. La Thập Tự
Xin là người khiêm hạ – Lm. La Thập Tự
Xin mở mắt con – Lm. La Thập Tự
Xin sai chúng con – Lm. La Thập Tự
Xin vâng lời Thầy – Lm. La Thập Tự
Xin yêu Chúa nhiều – Lm. La Thập Tự
Xin yêu Chúa thật tâm – Lm. La Thập Tự
Yêu Chúa yêu người – Lm. La Thập Tự
*
THÁNH VỊNH
*
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Lm. La Thập Tự
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66) – Lm. La Thập Tự
Chúa chăn nuôi tôi – Lm. La Thập Tự
Chúa hãy thương tình – Lm. La Thập Tự
Khi Chúa đem những người – Lm. La Thập Tự
Khi con kêu cầu (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137) – Lm. La Thập Tự
Nguyện thương xót (Tv. 50) – Lm. La Thập Tự
Trọn đời tôi (Đáp ca Lễ Thánh Phêrô và Phaolô) – Lm. La Thập Tự
Xin chỉ cho con – Lm. La Thập Tự
*
TRUYỀN GIÁO
*
Lệnh lên đường – Lm. La Thập Tự
*
XUÂN
*
Có một điều – Lm. La Thập Tự
Đầu xuân dâng Chúa – Lm. La Thập Tự
Mẹ ơi! Mùa xuân đến – Lm. La Thập Tự
Xuân về – Lm. La Thập Tự
*

Thánh Ca Theo Nhạc Sĩ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s