*Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

IMPRIMATUR
(Gp. Bùi Chu: 03.6.2008) + (Gp. Bùi Chu: 25.05.2009)  + (Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A).
Vui dường nào (1) (Tv. 121)Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Triều đại Người (Tv. 71) Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Xin Ngài ngự tới (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Đức Vua hiển vinh (Tv. 23)Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
+
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Giáng Sinh (lễ Vọng)
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Giáng Sinh (lễ Đêm)
Ngày hôm nay (Tv. 96)Giáng Sinh (lễ Rạng đông)
Ơn cứu độ (Tv. 97)Giáng Sinh (lễ Ban ngày)
Toàn địa cầu (Tv. 71)Chúa Hiển Linh A.B.C
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Thánh Gia Thất
+
Nguyện xót thương (Tv. 50)Lễ Tro
Nguyện xót thương (Tv. 50) Chúa Nhật 1A Mùa Chay
Xin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Bởi vì Chúa (Tv. 129)Chúa Nhật 5A Mùa Chay
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Chúa Nhật lễ Lá
Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Rước Lá 1
Trẻ Do Thái (Tv. 46)Rước Lá 2
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lễ Truyền Dầu
Con nâng chén (1) (Tv. 115)Thứ 5 Tuần Thánh
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Thứ 6 Tuần Thánh
+
Tình thương Chúa (Tv. 32)Bài đọc 1 Vọng Phục Sinh
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh
Cùng mừng hát (Xh. 15)Bài đọc 3 Vọng Phục Sinh
Xin tán dương (Tv. 29) Bài đọc 4 Vọng Phục Sinh
Hãy vui mừng (2) (Is. 12)Bài đọc 5 Vọng Phục Sinh
Lề luật Chúa (Tv. 18)Bài đọc 6 Vọng Phục Sinh
Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)Bài đọc 7 Vọng Phục Sinh
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Bài đọc sau Thánh Thư
+
Đây là ngày (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh(Lời bài hát)
Ngợi mừng ChúaCa Tiếp Liên lễ Chúa PS
Hãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117)Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Chúa Nhật 3A Phục Sinh
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Chúa Nhật 4A Phục Sinh
Xin đổ tình thương (Tv. 32)Chúa Nhật 5A Phục Sinh
Toàn trái đất (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Nguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)Chúa Nhật 7A Phục Sinh
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46)Chúa Giêsu lên Trời
Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)
Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)
Lạy Chúa Thánh ThầnCa Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuống
Mùa Thường Niên – Năm A.
Hãy dâng Chúa (Tv. 28)Chúa chịu Phép Rửa A.B.C
Này con xin đến (1) (Tv. 39)Chúa Nhật 2A Thường Niên
Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Chúa Nhật 3A Thường Niên
Vinh phúc cho ai (Tv. 145)Chúa Nhật 4A Thường Niên
Một nguồn ánh sáng (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Tuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Chúa Nhật 6A Thường Niên
Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Chúa Nhật 7A Thường Niên
Duy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Chúa Nhật 8A Thường Niên
Xin nên núi đá (Tv. 30)Chúa Nhật 9A Thường Niên
Ai sống đời công chính (Tv. 49)Chúa Nhật 10A Thường Niên
Toàn thể địa cầu (Tv. 99)Chúa Nhật 11A Thường Niên
Xin đáp lại lời con (Tv. 68)Chúa Nhật 12A Thường Niên (Lời bài hát)
Ca ngợi tình Chúa (2)Chúa Nhật 13A Thường Niên
Chúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Chúa Nhật 14A Thường Niên
Hạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Chúa Nhật 15A Thường Niên
Chúa thật nhân hậu (Tv. 85) Chúa Nhật 16A Thường Niên
Huấn lệnh của Chúa (Tv. 118) Chúa Nhật 17A Thường Niên
Chúa mở tay ban (2) (Tv. 144)Chúa Nhật 18A Thường Niên
Xin thấy tình thương (Tv. 84)Chúa Nhật 19A Thường Niên
Ngàn dân hỡi (Tv. 66) Chúa Nhật 20A Thường Niên
Xin cảm tạ (1) (Tv. 137)Chúa Nhật 21A Thường Niên
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Chúa Nhật 22A Thường Niên
Hãy đến đây (Tv. 94)Chúa Nhật 23A Thường Niên
Đấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)Chúa Nhật 24A Thường Niên
X Chúa Nhật 25A Thường Niên
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24)Chúa Nhật 26A Thường Niên
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 27A Thường Niên
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Chúa Nhật 28A Thường Niên
Một bài ca mới (Tv. 95)Chúa Nhật 29A Thường Niên
Chúa là sức mạnh (Tv. 17)Chúa Nhật 30A Thường Niên (Lời bài hát)
Lòng con đâu dám (Tv. 130)Chúa Nhật 31A Thường Niên (Lời bài hát)
Hồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Chúa Nhật 32A Thường Niên (Lời bài hát)
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Chúa Nhật 33A Thường Niên
Chúa là Mục tử (Tv. 22)Chúa Nhật 34A Thường Niên
+
Chúc tụng Chúa (Đn. 3)Chúa Ba Ngôi – Năm A
Giê-ru-sa-lem ơi! (Tv. 147)Mình Máu Thánh – Năm A
Ân tình Thiên Chúa (Tv. 102)Thánh Tâm Chúa – Năm A
+
Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B).
Xin đến tái thiết (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin thấy tình thương (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Lời bài hát)
Magnificat (1) (Lc. 1)Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Ca ngợi tình Chúa (1) (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
+
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Giáng Sinh (lễ Vọng)
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Giáng Sinh (lễ Đêm)
Ngày hôm nay (Tv. 96)Giáng Sinh (lễ Rạng đông)
Ơn cứu độ (Tv. 97)Giáng Sinh (lễ Ban ngày)
Toàn địa cầu (Tv. 71)Chúa Hiển Linh A.B.C
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Thánh Gia Thất
+
Nguyện xót thương (Tv. 50)Lễ Tro
Đường lối của Chúa (Tv. 24)Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Luôn vui bước (Tv. 115)Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Lời bài hát)
Lề luật Chúa (Tv. 18)Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Lời bài hát)
Bờ sông Babylon (Tv. 136)Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Nguyện Chúa (1) (Tv. 50)Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Lời bài hát)
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Chúa Nhật lễ Lá(Lời bài hát)
Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Rước Lá 1
Trẻ Do Thái (Tv. 46)Rước Lá 2(Lời bài hát)
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lễ Truyền Dầu
Con nâng chén (1) (Tv. 115)Thứ 5 Tuần Thánh(Lời bài hát)
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Thứ 6 Tuần Thánh(Lời bài hát)
+
Tình thương Chúa (Tv. 32)Bài đọc 1 Vọng Phục Sinh(Lời bài hát)
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh(Lời bài hát)
Cùng mừng hát (Xh. 15)Bài đọc 3 Vọng Phục Sinh(Lời bài hát)
Xin tán dương (Tv. 29) Bài đọc 4 Vọng Phục Sinh
Hãy vui mừng (2) (Is. 12)Bài đọc 5 Vọng Phục Sinh
Lề luật Chúa (Tv. 18)Bài đọc 6 Vọng Phục Sinh
Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)Bài đọc 7 Vọng Phục Sinh
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Bài đọc sau Thánh Thư
+
Đây là ngày (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Ngợi mừng ChúaCa Tiếp Liên lễ Chúa PS
Hãy cảm tạ Chúa (2) (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh(Lời bài hát)
Ánh tôn nhan (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Lời bài hát)
Đá góc tường (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Lời bài hát)
Giữa công hội (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Lời bài hát)
Chúa biểu dương (1) (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Lời bài hát)
Chúa đặt ngai báu (Tv. 102)Chúa Nhật 7B Phục Sinh
+
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46)Chúa Giêsu lên Trời (Lời bát hát)
Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)
Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)
Lạy Chúa Thánh ThầnCa Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuống
Mùa Thường Niên – Năm B.
Hãy dâng Chúa (Tv. 28)Chúa chịu Phép Rửa A.B.C(Lời bài hát)
Này con xin đến (1) (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên(Lời bài hát)
Xin hãy dạy con (Tv. 24)Chúa Nhật 3B Thường Niên
Hãy đến đây (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Hãy chúc tụng (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên (Lời bài hát)
Tuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Xin thương chữa lành (Tv. 40)Chúa Nhật 7B Thường Niên
Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102) Chúa Nhật 8B Thường Niên
Đàn hát lên (Tv. 80)Chúa Nhật 9B Thường Niên
Bởi vì Chúa (Tv. 129)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Ôi thú vị thay (Tv. 91)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Người vượt khơi (Tv. 106) Chúa Nhật 12B Thường Niên
Xin tán dương (Tv. 29) Chúa Nhật 13B Thường Niên
Con ngước nhìn (Tv. 122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Xin thấy tình thương (Tv. 84) Chúa Nhật 15B Thường Niên
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Chúa mở tay ban (1) (Tv. 144)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Chúa dưỡng nuôi (Tv. 77) Chúa Nhật 18B Thường Niên
Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)Chúa Nhật 19B Thường Niên
Hãy nếm thử (3) (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Hãy nếm thử (4) (Tv. 33)Chúa Nhật 21B Thường Niên
Ai sẽ được vào (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Chúa Nhật 23B Thường Niên
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114)Chúa Nhật 24B Thường Niên
Xin dùng uy danh (Tv. 53)Chúa Nhật 25B Thường Niên
Giới răn Ngài (Tv. 18)Chúa Nhật 26B Thường Niên
Nguyện Chúa thương (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
No say tình Chúa (Tv. 89)Chúa Nhật 28B Thường Niên
Xin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Thật mừng vui (Tv. 125)Chúa Nhật 30B Thường Niên
Chúa là sức mạnh (Tv. 17) Chúa Nhật 31B Thường Niên
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Chúa Nhật 32B Thường Niên
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Chúa là Vua (Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
+
Thật hạnh phúc (2) (Tv. 32)Chúa Ba Ngôi – Năm B
Xin nâng chén (Tv. 115)Mình Máu Thánh – Năm B
Hãy mừng vui (2) (Is. 12)Thánh Tâm Chúa – Năm B
+
Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Chúa Nhật Truyền Giáo (1)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG) 
+Năm ANăm BNăm C
Chúa Nhật 1 Mùa VọngTv. 121Tv. 79Tv. 24
Chúa Nhật 2 Mùa VọngTv. 71Tv. 84Tv. 125
Chúa Nhật 3 Mùa VọngTv. 145Lc. 1Is. 12
Chúa Nhật 4 Mùa VọngTv. 23Tv. 88Tv. 79
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA GIÁNG SINH)
+
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Vọng Giáng Sinh
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Đêm Giáng Sinh
Ngày hôm nay (Tv. 96)Rạng Đông Giáng Sinh
Ơn cứu độ (Tv. 97)Ngày Giáng Sinh
Toàn địa cầu (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY)
+Năm ANăm BNăm C
Lễ TroTv. 50Tv. 50Tv. 50
Chúa Nhật 1 Mùa ChayTv. 50Tv. 24Tv. 90
Chúa Nhật 2 Mùa ChayTv. 32Tv. 115Tv. 26
Chúa Nhật 3 Mùa ChayTv. 18Tv. 102
Chúa Nhật 4 Mùa ChayTv. 22Tv. 36Tv. 33
Chúa Nhật 5 Mùa ChayTv. 129Tv. 50Tv. 125
Chúa Nhật Lễ LáTv. 21Tv. 21Tv. 21
Rước Lá /1Tv. 23Tv. 23Tv. 23
Rước Lá /2Tv. 46Tv. 46Tv. 46
Lễ Truyền DầuTv. 88Tv. 88Tv. 88
Thứ Năm Tuần ThánhTv. 115Tv. 115Tv. 115
Thứ Sáu Tuần ThánhTv. 30Tv. 30Tv. 30
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA PHỤC SINH)
+Năm ANăm BNăm C
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTv. 32Tv. 32Tv. 32
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhTv. 15Tv. 15Tv. 15
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhXh. 15Xh. 15Xh. 15
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhTv. 29Tv. 29Tv. 29
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhIs. 12Is. 12Is. 12
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhTv. 18Tv. 18Tv. 18
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhTv. 50Tv. 50Tv. 50
Bài đọc sau Thánh ThưTv. 117Tv. 117Tv. 117
*
Chúa Nhật Phục SinhTv. 117Tv. 117Tv. 117
Chúa Nhật 2 Phục SinhTv. 117Tv. 117Tv. 117
Chúa Nhật 3 Phục SinhTv. 15Tv. 4Tv. 29
Chúa Nhật 4 Phục SinhTv. 22Tv. 117Tv. 99
Chúa Nhật 5 Phục SinhTv. 32Tv. 21Tv. 144
Chúa Nhật 6 Phục SinhTv. 65Tv. 97Tv. 66
Chúa Nhật 7 Phục SinhTv. 26Tv. 102Tv. 96
Lễ Thăng ThiênTv. 46Tv. 46Tv. 46
Lễ Hiện Xuống (Vọng)Tv. 103Tv. 103Tv. 103
Lễ Hiện XuốngTv. 103Tv. 103Tv. 103
*
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA THƯỜNG NIÊN)
+Năm ANăm BNăm C
Chúa Chịu Phép RửaTv. 28Tv. 28Tv. 28
Chúa Nhật 2 Thường NiênTv. 39Tv. 39Tv. 95
Chúa Nhật 3 Thường NiênTv. 26Tv. 24Tv. 18
Chúa Nhật 4 Thường NiênTv. 145Tv. 94Tv. 70
Chúa Nhật 5 Thường NiênTv. 111Tv. 146Tv. 137
Chúa Nhật 6 Thường NiênTv. 118Tv. 118Tv. 1
Chúa Nhật 7 Thường NiênTv. 102Tv. 40Tv. 102
Chúa Nhật 8 Thường NiênTv. 61Tv. 102Tv. 91
Chúa Nhật 9 Thường NiênTv. 30Tv. 80Tv. 116
Chúa Nhật 10 Thường NiênTv. 49Tv. 129Tv. 29
Chúa Nhật 11 Thường NiênTv. 99Tv. 91Tv. 31
Chúa Nhật 12 Thường NiênTv. 68Tv. 106Tv. 62
Chúa Nhật 13 Thường NiênTv. 88Tv. 29Tv. 15
Chúa Nhật 14 Thường NiênTv. 144Tv. 122Tv. 65
Chúa Nhật 15 Thường NiênTv. 64Tv. 84Tv. 68
Chúa Nhật 16 Thường NiênTv. 85Tv. 22Tv. 14
Chúa Nhật 17 Thường NiênTv. 118Tv. 144Tv. 137
Chúa Nhật 18 Thường NiênTv. 144Tv. 77Tv. 94
Chúa Nhật 19 Thường NiênTv. 84Tv. 33Tv. 32
Chúa Nhật 20 Thường NiênTv. 66Tv. 33Tv. 39
Chúa Nhật 21 Thường NiênTv. 137Tv. 33Tv. 116
Chúa Nhật 22 Thường NiênTv. 62Tv. 14Tv. 67
Chúa Nhật 23 Thường NiênTv. 94Tv. 145Tv. 89
Chúa Nhật 24 Thường NiênTv. 102Tv. 114Tv. 50
Chúa Nhật 25 Thường NiênTv. 144Tv. 53Tv. 112
Chúa Nhật 26 Thường NiênTv. 24Tv. 18Tv. 145
Chúa Nhật 27 Thường NiênTv. 79Tv. 127Tv. 94
Chúa Nhật 28 Thường NiênTv. 22Tv. 89Tv. 97
Chúa Nhật 29 Thường NiênTv. 95Tv. 32Tv. 120
Chúa Nhật 30 Thường NiênTv. 17Tv. 125Tv. 33
Chúa Nhật 31 Thường NiênTv. 130Tv. 17Tv. 144
Chúa Nhật 32 Thường NiênTv. 62Tv. 145Tv. 16
Chúa Nhật 33 Thường NiênTv. 127Tv. 15Tv. 97
Chúa Nhật 34 Thường NiênTv. 22Tv. 92Tv. 121
*
Lễ Chúa Ba NgôiĐn. 3Tv. 32Tv. 8
Lễ Mình Máu ThánhTv. 147Tv. 115Tv. 109
Lễ Thánh TâmTv. 102Is. 12Tv. 22
*
Chúa Nhật Truyền Giáo /1Tv. 18aTv. 18aTv. 18a
Chúa Nhật Truyền Giáo /2Tv. 66Tv. 66Tv. 66
Chúa Nhật Truyền Giáo /3Tv. 95Tv. 95Tv. 95
Chúa Nhật Truyền Giáo /4Tv. 97Tv. 97Tv. 97
Chúa Nhật Truyền Giáo /5Tv. 116Tv. 116Tv. 116
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (KÍNH CHƯ THÁNH)
+
01.01Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
25.01Thánh Phaolô trở lại (Tv. 116)
02.02Đức Mẹ dâng Con
22.02Tông tòa thánh Phêrô (Tv. 22)
19.03Thánh Giuse bạn Đức Mẹ (Tv. 88)
25.03Lễ Truyền Tin (Tv. 39)
25.04Thánh sử Marcô (Tv. 88)
01.05Thánh Giuse thợ (Tv. 89)
03.05Thánh Philipphê và Giacôbê (Tv. 18a)
14.05Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112)
31.05Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12)
11.06Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97)
24.06Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70)
24.06Gioan Baotixita – ngày SN (Tv. 138)
29.06Thánh Phêrô và Phaolô – Vọng (Tv. 18a)
29.06Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33)
03.07Thánh Tôma Tông đồ (Tv. 116)
22.07Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62)
25.07Thánh Giacôbê T.đồ (Tv. 125)
26.07Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131)
06.08Chúa Hiển dung (Tv. 96)
08.08Thánh Đaminh (Tv. 95)
10.08Thánh Laurensô (Tv. 111)
15.08Đức Mẹ lên trời – Vọng (Tv. 131)
15.08Đức Mẹ lên trời – Ngày (Tv. 44)
24.08Thánh Batôlômêô (Tv. 144)
29.08Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70)
08.09Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12)
14.09Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77)
15.09Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30)
21.09Thánh Matthêu T.đồ (Tv. 18a)
29.09Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137)
01.10Thánh Têrêsa Hài đồng (Tv. 130)
02.10Thiên Thần hộ thủ (Tv. 90)
07.10Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1)
18.10Thánh sử Luca (Tv. 144)
28.10Thánh Simon và Giuđa T.đồ (Tv. 18a)
01.11Các Thánh nam nữ (Tv. 14)
02.11Cầu hồn – Lễ 1 (Tv. 22)
02.11Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24)
02.11Cầu hồn – Lễ 3 (Tv. 26)
08.11Cung Hiến Thánh Đường Phêrô – Phaolô (Tv. 97)
24.11Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125)
30.11Thánh Anrê T.đồ (Tv. 18a)
08.12Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97)
26.12Thánh Stêphanô (Tv. 30)
27.12Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96)
28.12Các thánh Anh hài (Tv. 123)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC LỄ CHUNG) 
+
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNGNào cùng nhauTv. 94
Vui dường nào /3Tv. 121
ĐỨC TRINH NỮ MARIAMagnificat /2Lc. 1
Nào tôn nươngTv. 44
Hãy tới hòa lời /2Tv. 112
THÁNH TỬ ĐẠOCon xin phó thác /2Tv. 30
Chúa đã cứu tôiTv. 33
Nếu ChúaTv. 123
Ai ra điTv. 125
THÁNH MỤC TỬPhần gia nghiệp /1Tv. 15
Chúa là Mục tửTv. 22
Ca ngợi tình Chúa /6Tv. 88
Con là Thượng TếTv. 109
Báo Tin MừngTv. 116
THÁNH TIẾN SĨPhán quyết NgàiTv. 18
THÁNH TRINH NỮNào tôn nương /2Tv. 44
THÁNH NAM NỮPhúc cho những aiTv. 1
AI sẽ được vàoTv. 14
Phần gia nghiệp /1Tv. 15
Hãy nếm thử /2Tv. 33
Thập là hạnh phúc /2Tv. 111
Hạnh phúc thayTv. 127
LỄ NGHI THỨC RIÊNG
LỄ RỬA TỘINhìn tầng trờiTv. 8
Chúa là Mục tửTv. 22
Nguồn ánh sáng /2Tv. 26
Hồn con khát Chúa /1Tv. 62
LỄ THÊM SỨCXin sai Thánh Thần /3Tv. 103
Báo Tin MừngTv. 116
LỄ TRUYỀN CHỨCCa ngợi tình Chúa /5Tv. 88
Con là Thượng TếTv. 109
Con nâng chén /2Tv. 115
Báo Tin MừngTv. 116
LỄ HÔN PHỐIThật là hạnh phúc /1Tv. 111
Hạnh phúc thayTv. 127
LỄ KHẤN DÒNGDòng dõi chính nhânTv. 23
Hãy nếm thử /2Tv. 33
Này con xin đến /3Tv. 39
Nào tôn nương /2Tv. 44
Hồn con khát Chúa /1Tv. 62
LỄ TẠ ƠNHãy tới hòa lời /2Tv. 112
Cùng tạ ơn /1Tv. 135
Xin cảm tạ /2Tv. 137
Chúc tụng Danh Chúa /2Tv. 144
LỄ CẦU HỒNĐấng chăn nuôi tôiTv. 22
Con nâng tâm hồn /2Tv. 24
Nguồn ánh sáng /4Tv. 26
Hồn con khát Chúa /1Tv. 62
Vui dường nào /1Tv. 121
Chờ đợi ChúaTv. 129
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (LỄ ĐẶC BIỆT) 
+
LỄ TẤT NIÊN. Ngợi khen danh NgàiTv. 64
Cùng tạ ơn (1)Tv. 135
LỄ GIAO THỪAƠn phù trợTv. 120
MÙNG MỘT TẾTNhìn tầng trờiTv. 8
Xin tán dươngTv. 29
Triều đại NgườiTv. 71
MÙNG HAI TẾTHạnh phúc thayTv. 127
MÙNG BA TẾTViệc tay conTv. 89
TẾT TRUNG THUCùng tạ ơn (2)Tv. 135
CẦU BÌNH ANXin thấy tình thươngTv 84
Vui dường nào (4)Tv.121
CẦU HÒA BÌNHToàn địa cầuTv. 71
CẦU ƠN THIÊN TRIỆUPhần gia nghiệp (1)Tv. 15
Này con xin đến (3)Tv. 39
CẦU HIỆP NHẤTChúa là Mục tửTv. 22
Vui dường nào (1)Tv. 121
DỊP TĨNH TÂMLề luật ChúaTv. 18
CẦU KHI BỊ BÁCH HẠINếu ChúaTv. 123
MỌI NHU CẦUXin thấy tình thươngTv. 84
THÁNH CA TIN MỪNG. 17
+
Các con hãy điChúa Nhật Truyền Giáo
+Thánh Maccô (25.04)
Chúa hiển dungChúa Hiển Dung (06.08)
Chúa Nhật 2A.B.C Mùa Chay
Chúc tụng Đức Chúa 1 (Lc 1,68-79)Lễ Tạ Ơn
+Thánh Gioan Baotixita (24.06)
Đức Mẹ thăm viếng (Lc 1,39-45)Mẹ Thăm Viếng (31.05)
+Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Làm chứng nhânChúa Nhật Truyền Giáo
Làm rạng Danh ChaThánh Giuse (01.05)
Linh hồn tôi (Lc 1,46-55)Mẹ Thăm Viếng (31.05)
+Mẹ Lên Trời (15.08)
Ngài là VuaChúa Kitô Vua
Người sẽ ban cho (Mt 6,24-34)Chúa Nhật 8A Thường Niên
Lễ Tân Niên
Tạ ơn Thiên ChúaLễ Tạ Ơn
Tám mối phúc 1Các Thánh (01.11)
+Chúa Nhật 4A Thường Niên
+Chúa Nhật 6C Thường Niên
Tám mối phúc 2Các Thánh (01.11)
+Chúa Nhật 4A Thường Niên
+Chúa Nhật 6C Thường Niên
Tiệc cưới Cana 2 (Ga 2,1-11) Lễ Hôn Phối
Chúa Nhật 2C Thường Niên
Tiệc cưới Cana 2 (Ga 2,1-11)Lễ Hôn Phối
Chúa Nhật 2C Thường Niên
Tin Chúa Phục sinh (Lc 24,35-48)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Thiên Thần truyền tin (Lc 1,26-38)Thiên Thần Truyền Tin (25.03)
+Mẹ Mân Côi (07.10)
+Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
+Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Thiên Chúa kết hợpLễ Hôn Phối
+Chúa Nhật 27B Thường Niên
Vì tin theo ChúaThánh Stêphanô (26.12)
+Thánh Tử Đạo
+Chúa Nhật 33C Thường Niên
Vinh danh Ba Ngôi 1Chúa Ba Ngôi A.B.C
Vinh danh Ba Ngôi 2Chúa Ba Ngôi A.B.C
THÁNH CA TIN MỪNG (MÙA THƯỜNG NIÊN)
+Năm ANăm BNăm C
Chúa Nhật 1 Thường NiênMt. 3Mt. 3Mt. 3
Chúa Nhật 2 Thường NiênGa. 1Ga. 1Ga. 2
Chúa Nhật 3 Thường NiênMt. 4Mt. 4Lc. 4
Chúa Nhật 4 Thường NiênMt. 5Mc. 1Lc. 4
Chúa Nhật 5 Thường NiênMt. 5Mc. 1Lc. 5
Chúa Nhật 6 Thường NiênMt. 5Mc. 1Mt. 5
Chúa Nhật 7 Thường NiênMt. 5Mc. 2Mt. 5
Chúa Nhật 8 Thường NiênMt. 6Mc. 2Lc. 6
Chúa Nhật 9 Thường NiênMt. 7Mc. 2Lc. 7
Chúa Nhật 10 Thường NiênMt. 9Mc. 3Lc. 7
Chúa Nhật 11 Thường NiênMt. 9Mc. 4Lc. 7
Chúa Nhật 12 Thường NiênMt. 10Mc. 4Lc. 9
Chúa Nhật 13 Thường NiênLc. 9Mc. 5Lc. 9
Chúa Nhật 14 Thường NiênMt. 11Lc. 4Mt. 9
Chúa Nhật 15 Thường NiênMt. 13Mt. 9Mt. 22
Chúa Nhật 16 Thường NiênMt. 13Mc. 6Lc. 10
Chúa Nhật 17 Thường NiênMc. 4Tv. 102Lc. 11
Chúa Nhật 18 Thường NiênMt. 14Ga. 6Gv. 1
Chúa Nhật 19 Thường NiênMt. 14Ga. 6Lc. 12
Chúa Nhật 20 Thường NiênMt. 15Mc. 14Lc. 12
Chúa Nhật 21 Thường NiênMt. 16Ga. 6Lc. 13
Chúa Nhật 22 Thường NiênLc. 9Mc. 7Lc. 14
Chúa Nhật 23 Thường NiênMt. 18Mc. 7Lc. 14
Chúa Nhật 24 Thường NiênMt. 18Lc. 9Lc. 15
Chúa Nhật 25 Thường NiênMt. 20Mc. 9Lc. 16
Chúa Nhật 26 Thường NiênMt. 21Mc. 9Lc. 16
Chúa Nhật 27 Thường NiênMt. 21Mc. 10Lc. 17
Chúa Nhật 28 Thường NiênMt. 22Mc. 10Lc. 17
Chúa Nhật 29 Thường NiênMt. 22Mc. 20Lc. 11
Chúa Nhật 30 Thường NiênMt. 22Mc. 10Lc. 18
Chúa Nhật 31 Thường NiênMt. 23Mt. 22Lc. 19
Chúa Nhật 32 Thường NiênMt. 25Mc. 12Lc. 20
Chúa Nhật 33 Thường NiênMt. 25Mc. 13Lc. 21
Chúa Nhật 34 Thường NiênMt. 25Ga. 18Lc. 23
THEO THÁNH LỄ.
+
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Chốn lưu đầy (Tv. 136)
Khúc cảm tạ
Vườn địa đàng
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
+
MÙA VỌNG.
Lễ dâng Mùa Vọng
Này dân Xion
Trời cao hỡi
Vọng trời cao
Vui lên anh em
+
MÙA GIÁNG SINH.
Bầu trời Belem
Chúa đã giáng trần
Hài nhi Chúa Trời
Hài Nhi ra đời
Ngôi Lời Giáng sinh
Vinh danh Chúa
Vui ca lên
MÙA CHAY.
Tình Ngài hy sinh
TUẦN THÁNH.
Đêm thâu vườn dầu
Tình Thầy trao ban
+
MÙA PHỤC SINH.
Chúa lên Quê TrờiLễ Thăng Thiên A.B.C
Ngợi mừng Chúa
THIÊN CHÚA.
CHÚA BA NGÔI.
Tạ ơn Thiên ChúaBùi Chu: 13.06.2015
CHÚA THÁNH THẦN.
Lạy Chúa Thánh Thần
Nguyện Chúa Thánh Thần
ĐỨC MẸ & CÁC THÁNH.
+
ĐỨC MẸ.
Cung trầm bổng
Linh hồn tôi ơi (Lc 1,46-55)Mẹ Thăm Viếng (31.05)
Mẹ Lên Trời (15.08)
Mẹ Maria Vô Nhiễm
Tung hô danh MẹBùi Chu: 03.6.2008
Xin dâng Mẹ
Xin tôn vinhBùi Chu: 25.5.2009)
+
DÂNG HOA ĐỨC MẸ.
Bài ca tạ ơnBùi Chu: 03.6.2008
Dâng hoa kính mừngBùi Chu: 03.6.2008
Khúc ca tạ ơnBùi Chu: 03.6.2008
Mùa hoa đã vềBùi Chu: 03.6.2008
Ngũ bái 1Bùi Chu: 03.6.2008
Ngũ bái 2Bùi Chu: 03.6.2008
Ngũ sắc dâng hoa 1Bùi Chu: 03.6.2008
Ngũ sắc dâng hoa 2Bùi Chu: 03.6.2008
Tháng hoa đã vềBùi Chu: 03.6.2008
CHỦ ĐỀ KHÁC
TẬN HIẾN.
Bờ bến đời con
Chúa gọi mời
+
CẦU HỒN.
Ngục sâu đau thương
Xin trở nên hy tế
HIẾU KÍNH MẸ CHA.
Tình Cha thương con
10
THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s