Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG) 
+Năm ANăm BNăm C
Chúa Nhật 1 Mùa VọngTv. 121Tv. 79Tv. 24
Chúa Nhật 2 Mùa VọngTv. 71Tv. 84Tv. 125
Chúa Nhật 3 Mùa VọngTv. 145Lc. 1Is. 12
Chúa Nhật 4 Mùa VọngTv. 23Tv. 88Tv. 79
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA GIÁNG SINH)
+
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Vọng Giáng Sinh
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Đêm Giáng Sinh
Ngày hôm nay (Tv. 96)Rạng Đông Giáng Sinh
Ơn cứu độ (Tv. 97)Ngày Giáng Sinh
Toàn địa cầu (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY)
+Năm ANăm BNăm C
Lễ TroTv. 50Tv. 50Tv. 50
Chúa Nhật 1 Mùa ChayTv. 50Tv. 24Tv. 90
Chúa Nhật 2 Mùa ChayTv. 32Tv. 115Tv. 26
Chúa Nhật 3 Mùa ChayTv. 18Tv. 102
Chúa Nhật 4 Mùa ChayTv. 22Tv. 36Tv. 33
Chúa Nhật 5 Mùa ChayTv. 129Tv. 50Tv. 125
Chúa Nhật Lễ LáTv. 21Tv. 21Tv. 21
Rước Lá /1Tv. 23Tv. 23Tv. 23
Rước Lá /2Tv. 46Tv. 46Tv. 46
Lễ Truyền DầuTv. 88Tv. 88Tv. 88
Thứ Năm Tuần ThánhTv. 115Tv. 115Tv. 115
Thứ Sáu Tuần ThánhTv. 30Tv. 30Tv. 30
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA PHỤC SINH)
+Năm ANăm BNăm C
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTv. 32Tv. 32Tv. 32
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhTv. 15Tv. 15Tv. 15
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhXh. 15Xh. 15Xh. 15
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhTv. 29Tv. 29Tv. 29
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhIs. 12Is. 12Is. 12
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhTv. 18Tv. 18Tv. 18
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhTv. 50Tv. 50Tv. 50
Bài đọc sau Thánh ThưTv. 117Tv. 117Tv. 117
*
Chúa Nhật Phục SinhTv. 117Tv. 117Tv. 117
Chúa Nhật 2 Phục SinhTv. 117Tv. 117Tv. 117
Chúa Nhật 3 Phục SinhTv. 15Tv. 4Tv. 29
Chúa Nhật 4 Phục SinhTv. 22Tv. 117Tv. 99
Chúa Nhật 5 Phục SinhTv. 32Tv. 21Tv. 144
Chúa Nhật 6 Phục SinhTv. 65Tv. 97Tv. 66
Chúa Nhật 7 Phục SinhTv. 26Tv. 102Tv. 96
Lễ Thăng ThiênTv. 46Tv. 46Tv. 46
Lễ Hiện Xuống (Vọng)Tv. 103Tv. 103Tv. 103
Lễ Hiện XuốngTv. 103Tv. 103Tv. 103
*
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA THƯỜNG NIÊN)
+Năm ANăm BNăm C
Chúa Chịu Phép RửaTv. 28Tv. 28Tv. 28
Chúa Nhật 2 Thường NiênTv. 39Tv. 39Tv. 95
Chúa Nhật 3 Thường NiênTv. 26Tv. 24Tv. 18
Chúa Nhật 4 Thường NiênTv. 145Tv. 94Tv. 70
Chúa Nhật 5 Thường NiênTv. 111Tv. 146Tv. 137
Chúa Nhật 6 Thường NiênTv. 118Tv. 118Tv. 1
Chúa Nhật 7 Thường NiênTv. 102Tv. 40Tv. 102
Chúa Nhật 8 Thường NiênTv. 61Tv. 102Tv. 91
Chúa Nhật 9 Thường NiênTv. 30Tv. 80Tv. 116
Chúa Nhật 10 Thường NiênTv. 49Tv. 129Tv. 29
Chúa Nhật 11 Thường NiênTv. 99Tv. 91Tv. 31
Chúa Nhật 12 Thường NiênTv. 68Tv. 106Tv. 62
Chúa Nhật 13 Thường NiênTv. 88Tv. 29Tv. 15
Chúa Nhật 14 Thường NiênTv. 144Tv. 122Tv. 65
Chúa Nhật 15 Thường NiênTv. 64Tv. 84Tv. 68
Chúa Nhật 16 Thường NiênTv. 85Tv. 22Tv. 14
Chúa Nhật 17 Thường NiênTv. 118Tv. 144Tv. 137
Chúa Nhật 18 Thường NiênTv. 144Tv. 77Tv. 94
Chúa Nhật 19 Thường NiênTv. 84Tv. 33Tv. 32
Chúa Nhật 20 Thường NiênTv. 66Tv. 33Tv. 39
Chúa Nhật 21 Thường NiênTv. 137Tv. 33Tv. 116
Chúa Nhật 22 Thường NiênTv. 62Tv. 14Tv. 67
Chúa Nhật 23 Thường NiênTv. 94Tv. 145Tv. 89
Chúa Nhật 24 Thường NiênTv. 102Tv. 114Tv. 50
Chúa Nhật 25 Thường NiênTv. 144Tv. 53Tv. 112
Chúa Nhật 26 Thường NiênTv. 24Tv. 18Tv. 145
Chúa Nhật 27 Thường NiênTv. 79Tv. 127Tv. 94
Chúa Nhật 28 Thường NiênTv. 22Tv. 89Tv. 97
Chúa Nhật 29 Thường NiênTv. 95Tv. 32Tv. 120
Chúa Nhật 30 Thường NiênTv. 17Tv. 125Tv. 33
Chúa Nhật 31 Thường NiênTv. 130Tv. 17Tv. 144
Chúa Nhật 32 Thường NiênTv. 62Tv. 145Tv. 16
Chúa Nhật 33 Thường NiênTv. 127Tv. 15Tv. 97
Chúa Nhật 34 Thường NiênTv. 22Tv. 92Tv. 121
*
Lễ Chúa Ba NgôiĐn. 3Tv. 32Tv. 8
Lễ Mình Máu ThánhTv. 147Tv. 115Tv. 109
Lễ Thánh TâmTv. 102Is. 12Tv. 22
*
Chúa Nhật Truyền Giáo /1Tv. 18aTv. 18aTv. 18a
Chúa Nhật Truyền Giáo /2Tv. 66Tv. 66Tv. 66
Chúa Nhật Truyền Giáo /3Tv. 95Tv. 95Tv. 95
Chúa Nhật Truyền Giáo /4Tv. 97Tv. 97Tv. 97
Chúa Nhật Truyền Giáo /5Tv. 116Tv. 116Tv. 116
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (KÍNH CHƯ THÁNH)
+
01.01Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
25.01Thánh Phaolô trở lại (Tv. 116)
02.02Đức Mẹ dâng Con
22.02Tông tòa thánh Phêrô (Tv. 22)
19.03Thánh Giuse bạn Đức Mẹ (Tv. 88)
25.03Lễ Truyền Tin (Tv. 39)
25.04Thánh sử Marcô (Tv. 88)
01.05Thánh Giuse thợ (Tv. 89)
03.05Thánh Philipphê và Giacôbê (Tv. 18a)
14.05Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112)
31.05Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12)
11.06Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97)
24.06Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70)
24.06Gioan Baotixita – ngày SN (Tv. 138)
29.06Thánh Phêrô và Phaolô – Vọng (Tv. 18a)
29.06Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33)
03.07Thánh Tôma Tông đồ (Tv. 116)
22.07Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62)
25.07Thánh Giacôbê T.đồ (Tv. 125)
26.07Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131)
06.08Chúa Hiển dung (Tv. 96)
08.08Thánh Đaminh (Tv. 95)
10.08Thánh Laurensô (Tv. 111)
15.08Đức Mẹ lên trời – Vọng (Tv. 131)
15.08Đức Mẹ lên trời – Ngày (Tv. 44)
24.08Thánh Batôlômêô (Tv. 144)
29.08Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70)
08.09Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12)
14.09Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77)
15.09Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30)
21.09Thánh Matthêu T.đồ (Tv. 18a)
29.09Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137)
01.10Thánh Têrêsa Hài đồng (Tv. 130)
02.10Thiên Thần hộ thủ (Tv. 90)
07.10Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1)
18.10Thánh sử Luca (Tv. 144)
28.10Thánh Simon và Giuđa T.đồ (Tv. 18a)
01.11Các Thánh nam nữ (Tv. 14)
02.11Cầu hồn – Lễ 1 (Tv. 22)
02.11Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24)
02.11Cầu hồn – Lễ 3 (Tv. 26)
08.11Cung Hiến Thánh Đường Phêrô – Phaolô (Tv. 97)
24.11Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125)
30.11Thánh Anrê T.đồ (Tv. 18a)
08.12Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97)
26.12Thánh Stêphanô (Tv. 30)
27.12Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96)
28.12Các thánh Anh hài (Tv. 123)
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (CÁC LỄ CHUNG) 
+
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNGNào cùng nhauTv. 94
Vui dường nào /3Tv. 121
ĐỨC TRINH NỮ MARIAMagnificat /2Lc. 1
Nào tôn nươngTv. 44
Hãy tới hòa lời /2Tv. 112
THÁNH TỬ ĐẠOCon xin phó thác /2Tv. 30
Chúa đã cứu tôiTv. 33
Nếu ChúaTv. 123
Ai ra điTv. 125
THÁNH MỤC TỬPhần gia nghiệp /1Tv. 15
Chúa là Mục tửTv. 22
Ca ngợi tình Chúa /6Tv. 88
Con là Thượng TếTv. 109
Báo Tin MừngTv. 116
THÁNH TIẾN SĨPhán quyết NgàiTv. 18
THÁNH TRINH NỮNào tôn nương /2Tv. 44
THÁNH NAM NỮPhúc cho những aiTv. 1
AI sẽ được vàoTv. 14
Phần gia nghiệp /1Tv. 15
Hãy nếm thử /2Tv. 33
Thập là hạnh phúc /2Tv. 111
Hạnh phúc thayTv. 127
LỄ NGHI THỨC RIÊNG
LỄ RỬA TỘINhìn tầng trờiTv. 8
Chúa là Mục tửTv. 22
Nguồn ánh sáng /2Tv. 26
Hồn con khát Chúa /1Tv. 62
LỄ THÊM SỨCXin sai Thánh Thần /3Tv. 103
Báo Tin MừngTv. 116
LỄ TRUYỀN CHỨCCa ngợi tình Chúa /5Tv. 88
Con là Thượng TếTv. 109
Con nâng chén /2Tv. 115
Báo Tin MừngTv. 116
LỄ HÔN PHỐIThật là hạnh phúc /1Tv. 111
Hạnh phúc thayTv. 127
LỄ KHẤN DÒNGDòng dõi chính nhânTv. 23
Hãy nếm thử /2Tv. 33
Này con xin đến /3Tv. 39
Nào tôn nương /2Tv. 44
Hồn con khát Chúa /1Tv. 62
LỄ TẠ ƠNHãy tới hòa lời /2Tv. 112
Cùng tạ ơn /1Tv. 135
Xin cảm tạ /2Tv. 137
Chúc tụng Danh Chúa /2Tv. 144
LỄ CẦU HỒNĐấng chăn nuôi tôiTv. 22
Con nâng tâm hồn /2Tv. 24
Nguồn ánh sáng /4Tv. 26
Hồn con khát Chúa /1Tv. 62
Vui dường nào /1Tv. 121
Chờ đợi ChúaTv. 129
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (LỄ ĐẶC BIỆT) 
+
LỄ TẤT NIÊN. Ngợi khen danh NgàiTv. 64
Cùng tạ ơn (1)Tv. 135
LỄ GIAO THỪAƠn phù trợTv. 120
MÙNG MỘT TẾTNhìn tầng trờiTv. 8
Xin tán dươngTv. 29
Triều đại NgườiTv. 71
MÙNG HAI TẾTHạnh phúc thayTv. 127
MÙNG BA TẾTViệc tay conTv. 89
TẾT TRUNG THUCùng tạ ơn (2)Tv. 135
CẦU BÌNH ANXin thấy tình thươngTv 84
Vui dường nào (4)Tv.121
CẦU HÒA BÌNHToàn địa cầuTv. 71
CẦU ƠN THIÊN TRIỆUPhần gia nghiệp (1)Tv. 15
Này con xin đến (3)Tv. 39
CẦU HIỆP NHẤTChúa là Mục tửTv. 22
Vui dường nào (1)Tv. 121
DỊP TĨNH TÂMLề luật ChúaTv. 18
CẦU KHI BỊ BÁCH HẠINếu ChúaTv. 123
MỌI NHU CẦUXin thấy tình thươngTv. 84
THÁNH CA TIN MỪNG. 17
+
Các con hãy điChúa Nhật Truyền Giáo
+Thánh Maccô (25.04)
Chúa hiển dungChúa Hiển Dung (06.08)
Chúa Nhật 2A.B.C Mùa Chay
Chúc tụng Đức Chúa 1 (Lc 1,68-79)Lễ Tạ Ơn
+Thánh Gioan Baotixita (24.06)
Đức Mẹ thăm viếng (Lc 1,39-45)Mẹ Thăm Viếng (31.05)
+Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Làm chứng nhânChúa Nhật Truyền Giáo
Làm rạng Danh ChaThánh Giuse (01.05)
Linh hồn tôi (Lc 1,46-55)Mẹ Thăm Viếng (31.05)
+Mẹ Lên Trời (15.08)
Ngài là VuaChúa Kitô Vua
Người sẽ ban cho (Mt 6,24-34)Chúa Nhật 8A Thường Niên
Lễ Tân Niên
Tạ ơn Thiên ChúaLễ Tạ Ơn
Tám mối phúc 1Các Thánh (01.11)
+Chúa Nhật 4A Thường Niên
+Chúa Nhật 6C Thường Niên
Tám mối phúc 2Các Thánh (01.11)
+Chúa Nhật 4A Thường Niên
+Chúa Nhật 6C Thường Niên
Tiệc cưới Cana 2 (Ga 2,1-11) Lễ Hôn Phối
Chúa Nhật 2C Thường Niên
Tiệc cưới Cana 2 (Ga 2,1-11)Lễ Hôn Phối
Chúa Nhật 2C Thường Niên
Tin Chúa Phục sinh (Lc 24,35-48)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Thiên Thần truyền tin (Lc 1,26-38)Thiên Thần Truyền Tin (25.03)
+Mẹ Mân Côi (07.10)
+Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
+Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Thiên Chúa kết hợpLễ Hôn Phối
+Chúa Nhật 27B Thường Niên
Vì tin theo ChúaThánh Stêphanô (26.12)
+Thánh Tử Đạo
+Chúa Nhật 33C Thường Niên
Vinh danh Ba Ngôi 1Chúa Ba Ngôi A.B.C
Vinh danh Ba Ngôi 2Chúa Ba Ngôi A.B.C
THÁNH CA TIN MỪNG (MÙA THƯỜNG NIÊN)
+Năm ANăm BNăm C
Chúa Nhật 1 Thường NiênMt. 3Mt. 3Mt. 3
Chúa Nhật 2 Thường NiênGa. 1Ga. 1Ga. 2
Chúa Nhật 3 Thường NiênMt. 4Mt. 4Lc. 4
Chúa Nhật 4 Thường NiênMt. 5Mc. 1Lc. 4
Chúa Nhật 5 Thường NiênMt. 5Mc. 1Lc. 5
Chúa Nhật 6 Thường NiênMt. 5Mc. 1Mt. 5
Chúa Nhật 7 Thường NiênMt. 5Mc. 2Mt. 5
Chúa Nhật 8 Thường NiênMt. 6Mc. 2Lc. 6
Chúa Nhật 9 Thường NiênMt. 7Mc. 2Lc. 7
Chúa Nhật 10 Thường NiênMt. 9Mc. 3Lc. 7
Chúa Nhật 11 Thường NiênMt. 9Mc. 4Lc. 7
Chúa Nhật 12 Thường NiênMt. 10Mc. 4Lc. 9
Chúa Nhật 13 Thường NiênLc. 9Mc. 5Lc. 9
Chúa Nhật 14 Thường NiênMt. 11Lc. 4Mt. 9
Chúa Nhật 15 Thường NiênMt. 13Mt. 9Mt. 22
Chúa Nhật 16 Thường NiênMt. 13Mc. 6Lc. 10
Chúa Nhật 17 Thường NiênMc. 4Tv. 102Lc. 11
Chúa Nhật 18 Thường NiênMt. 14Ga. 6Gv. 1
Chúa Nhật 19 Thường NiênMt. 14Ga. 6Lc. 12
Chúa Nhật 20 Thường NiênMt. 15Mc. 14Lc. 12
Chúa Nhật 21 Thường NiênMt. 16Ga. 6Lc. 13
Chúa Nhật 22 Thường NiênLc. 9Mc. 7Lc. 14
Chúa Nhật 23 Thường NiênMt. 18Mc. 7Lc. 14
Chúa Nhật 24 Thường NiênMt. 18Lc. 9Lc. 15
Chúa Nhật 25 Thường NiênMt. 20Mc. 9Lc. 16
Chúa Nhật 26 Thường NiênMt. 21Mc. 9Lc. 16
Chúa Nhật 27 Thường NiênMt. 21Mc. 10Lc. 17
Chúa Nhật 28 Thường NiênMt. 22Mc. 10Lc. 17
Chúa Nhật 29 Thường NiênMt. 22Mc. 20Lc. 11
Chúa Nhật 30 Thường NiênMt. 22Mc. 10Lc. 18
Chúa Nhật 31 Thường NiênMt. 23Mt. 22Lc. 19
Chúa Nhật 32 Thường NiênMt. 25Mc. 12Lc. 20
Chúa Nhật 33 Thường NiênMt. 25Mc. 13Lc. 21
Chúa Nhật 34 Thường NiênMt. 25Ga. 18Lc. 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s