Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C).
Vui dường nào (1) (Tv. 121)Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Lời bài hát
Triều đại Người (Tv. 71) Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Lời bài hát
Xin Ngài ngự tới (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Lời bài hát
Đức Vua hiển vinh (Tv. 23)Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Lời bài hát
+*
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Giáng Sinh (lễ Vọng) Lời bài hát
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Giáng Sinh (lễ Đêm) Lời bài hát
Ngày hôm nay (Tv. 96)Giáng Sinh (lễ Rạng đông) Lời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Giáng Sinh (lễ Ban ngày) Lời bài hát
Toàn địa cầu (Tv. 71)Chúa Hiển Linh A.B.C Lời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Thánh Gia Thất Lời bài hát
+*
Nguyện xót thương (Tv. 50)Lễ Tro Lời bài hát
Nguyện xót thương (Tv. 50) Chúa Nhật 1A Mùa Chay Lời bài hát
Xin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Chúa Nhật 2A Mùa Chay Lời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94) Chúa Nhật 3A Mùa Chay Lời bài hát
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Chúa Nhật 4A Mùa Chay Lời bài hát
Bởi vì Chúa (Tv. 129)Chúa Nhật 5A Mùa Chay Lời bài hát
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Chúa Nhật lễ Lá Lời bài hát
Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Rước Lá 1 Lời bài hát
Trẻ Do Thái (Tv. 46)Rước Lá 2 Lời bài hát
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lễ Truyền Dầu Lời bài hát
Con nâng chén (1) (Tv. 115)Thứ 5 Tuần Thánh Lời bài hát
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Thứ 6 Tuần Thánh Lời bài hát
+*
Tình thương Chúa (Tv. 32)Bài đọc 1 Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Cùng mừng hát (Xh. 15)Bài đọc 3 Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Xin tán dương (Tv. 29) Bài đọc 4 Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Hãy vui mừng (2) (Is. 12)Bài đọc 5 Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Lề luật Chúa (Tv. 18)Bài đọc 6 Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)Bài đọc 7 Vọng Phục Sinh Lời bài hát
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Bài đọc sau Thánh Thư Lời bài hát
+
Đây là ngày (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh Lời bài hát
Ngợi mừng ChúaCa Tiếp Liên lễ Chúa PS Lời bài hát
Hãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117)Chúa Nhật 2A Phục Sinh Lời bài hát
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Chúa Nhật 3A Phục Sinh Lời bài hát
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Chúa Nhật 4A Phục Sinh Lời bài hát
Xin đổ tình thương (Tv. 32)Chúa Nhật 5A Phục Sinh Lời bài hát
Toàn trái đất (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh Lời bài hát
Nguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)Chúa Nhật 7A Phục Sinh Lời bài hát
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46)Chúa Giêsu lên Trời Lời bài hát
Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng) Lời bài hát
Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày) Lời bài hát
Lạy Chúa Thánh ThầnCa Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuống Lời bài hát
Mùa Thường Niên – Năm A.
Hãy dâng Chúa (Tv. 28)Chúa chịu Phép Rửa A.B.C Lời bài hát
Này con xin đến (1) (Tv. 39)Chúa Nhật 2A Thường Niên Lời bài hát
Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Chúa Nhật 3A Thường Niên Lời bài hát
Vinh phúc cho ai (Tv. 145)Chúa Nhật 4A Thường Niên Lời bài hát
Một nguồn ánh sáng (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên Lời bài hát
Tuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Chúa Nhật 6A Thường Niên Lời bài hát
Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Chúa Nhật 7A Thường Niên Lời bài hát
Duy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Chúa Nhật 8A Thường Niên Lời bài hát
Xin nên núi đá (Tv. 30)Chúa Nhật 9A Thường Niên Lời bài hát
Ai sống đời công chính (Tv. 49)Chúa Nhật 10A Thường Niên Lời bài hát
Toàn thể địa cầu (Tv. 99)Chúa Nhật 11A Thường Niên Lời bài hát
Xin đáp lại lời con (Tv. 68)Chúa Nhật 12A Thường Niên Lời bài hát
Ca ngợi tình Chúa (2)Chúa Nhật 13A Thường Niên Lời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Chúa Nhật 14A Thường Niên Lời bài hát
Hạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Chúa Nhật 15A Thường Niên Lời bài hát
Chúa thật nhân hậu (Tv. 85) Chúa Nhật 16A Thường Niên Lời bài hát
Huấn lệnh của Chúa (Tv. 118) Chúa Nhật 17A Thường Niên Lời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94) Chúa Nhật 18A Thường Niên Lời bài hát
Xin thấy tình thương (Tv. 84)Chúa Nhật 19A Thường Niên Lời bài hát
Ngàn dân hỡi (Tv. 66) Chúa Nhật 20A Thường Niên Lời bài hát
Xin cảm tạ (1) (Tv. 137)Chúa Nhật 21A Thường Niên Lời bài hát
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Chúa Nhật 22A Thường Niên Lời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94)Chúa Nhật 23A Thường Niên Lời bài hát
Đấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)Chúa Nhật 24A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Lời bài hát
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24)Chúa Nhật 26A Thường Niên Lời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94) Chúa Nhật 27A Thường Niên Lời bài hát
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Chúa Nhật 28A Thường Niên Lời bài hát
Một bài ca mới (Tv. 95)Chúa Nhật 29A Thường Niên Lời bài hát
Chúa là sức mạnh (Tv. 17)Chúa Nhật 30A Thường Niên Lời bài hát
Lòng con đâu dám (Tv. 130)Chúa Nhật 31A Thường Niên Lời bài hát
Hồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Chúa Nhật 32A Thường Niên Lời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Chúa Nhật 33A Thường Niên Lời bài hát
Chúa là Mục tử (Tv. 22)Chúa Nhật 34A Thường Niên Lời bài hát
+*
Chúc tụng Chúa (Đn. 3)Chúa Ba Ngôi – Năm A Lời bài hát
Giê-ru-sa-lem ơi! (Tv. 147)Mình Máu Thánh – Năm A Lời bài hát
Ân tình Thiên Chúa (Tv. 102)Thánh Tâm Chúa – Năm A Lời bài hát
+*
Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Chúa Nhật Truyền Giáo (1) Lời bài hát
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Chúa Nhật Truyền Giáo (1) Lời bài hát
Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Chúa Nhật Truyền Giáo (1) Lời bài hát
Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Chúa Nhật Truyền Giáo (1) Lời bài hát
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Chúa Nhật Truyền Giáo (1) Lời bài hát
THÁNH KINH CA (NĂM B).
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 1 Thường NiênChúa chịu Phép rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Thường NiênChiên Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Thường NiênTiếng Chúa gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Thường NiênVị Ngôn sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Thường NiênNgài đến Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Thường NiênNếu Ngài muốn Lời bài hát
Chúa Nhật 7 Thường NiênViệc lạ Chúa làm Lời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường NiênHôn ước muôn đời Lời bài hát
Chúa Nhật 9 Thường NiênNgày Sa-bat Lời bài hát
Chúa Nhật 10 Thường NiênDù cho nhân thế Lời bài hát
Chúa Nhật 11 Thường NiênDụ ngôn Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 12 Thường NiênNgười truyền khiến (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 13 Thường NiênDâng lời ca ngợi Lời bài hát
Chúa Nhật 14 Thường NiênNơi quê hương  Lời bài hát
Chúa Nhật 15 Thường NiênLúa chín đầy đồng  Lời bài hát
Chúa Nhật 16 Thường NiênTình thương Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường NiênChúc tụng Chúa Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18 Thường NiênBánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 19 Thường NiênBánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên (1)Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên (2)Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 21 Thường NiênNếu bỏ Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường NiênĐón nhận Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường NiênNgài đã đến Lời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường NiênAi muốn theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường NiênPhục vụ tha nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 26 Thường NiênTa khuyên con (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 27 Thường NiênThiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Chúa Nhật 28 Thường NiênCon phải làm chi Lời bài hát
Chúa Nhật 29 Thường NiênHiến thân phục vụ Lời bài hát
Chúa Nhật 30 Thường NiênLạy Thầy Giêsu Lời bài hát
Chúa Nhật 31 Thường NiênĐiều răn trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường NiênĐồng tiền bà góa Lời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường NiênNgày Quang lâm Lời bài hát
Chúa Nhật 34 Thường Niên (1)Ngài là Vua Lời bài hát
Chúa Nhật 34 Thường Niên (2)Vua muôn Vua (1) Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi A.B.C Vinh danh Ba Ngôi Lời bài hát
Mình Máu A.B.CNào người ơi Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Bánh Trường Sinh  Lời bài hát
Thánh Tâm A.B.CThánh Tâm Ngài Lời bài hát
+
LỄ THEO LỊCH RIÊNG.
T.Phaolô trở lại (25-1)Các con hãy đi Lời bài hát
Tông Tòa Phêrô (22-2)Con nên Tảng Đá Lời bài hát
T.Giuse (19-3)Nguồn tình thương Chúa Lời bài hát
T.Giuse (19-3) Thiên Chúa ở cùng
Truyền Tin (25-3) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Maccô (25-4) – Các con hãy đi Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Nơi quê hương Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Làm rạng Danh Cha Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Đức Mẹ thăm viếng Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Gioan (24-6) Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Hai thánh Tông đồ  Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Con nên Tảng Đá Lời bài hát
T.Tông đồ Cả: Thánh Phêrô – Phaolô  Lời bài hát
T.Giacôbê (25-7) Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Hiển Dung (6-8) Chúa Hiển Dung Lời bài hát
Mẹ Lên Trời (15-8)Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Matthêu (21-9) Chúa muốn tình yêu Lời bài hát
Mẹ Mân Côi (7-10) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Luca (18-10) Lúa chín đầy đồng Lời bài hát
Các Thánh (1-11) Tám Mối Phúc Lời bài hát
T.Anrê (30-11) Tiếng Chúa gọi Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Stêphanô (26-12) Vì tin theo Chúa Lời bài hát
Lễ Hôn phối Tiệc cưới Ca-na Lời bài hát
Lễ Hôn phối Thiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Lễ Tân niên Xuân sang hát vang Lời bài hát
Lễ Tân niên Hát mừng Chúa Xuân Lời bài hát
Mùng 1 Tết  Người sẽ ban cho Lời bài hát
Mùng 2 Tết Cầu cho tổ tiên Lời bài hát
Mùng 3 TếtLàm rạng danh Cha Lời bài hát
Lễ Tạ ơn Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
Lễ Tạ ơnTạ ơn Thiên Chúa (Te Deum) Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C).
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon nâng tâm hồn (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThật mừng vui (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngHãy vui mừng (1) (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngXin đến tái thiết (Tv. 79)Lời bài hát
+
MÙA GIÁNG SINH.
Giáng Sinh (lễ Vọng)Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Đêm)Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Rạng đông)Ngày hôm nay (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Ban ngày)Ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Hiển Linh A.B.CToàn địa cầu (Tv. 71)Lời bài hát
Thánh Gia Thất A.B.C.Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
+
MÙA CHAY.
Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayKhi gian nan (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayNguồn ánh sáng (1) (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayĐấng từ bi nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nếm thử (1) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThật mừng vui (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Lời bài hát
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhCon nâng chén (1) (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ 6 Tuần ThánhCon xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH.
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15)Lời bài hát
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12)Lời bài hát
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50)Lời bài hát
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhXin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Danh Chúa (3) (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhNgàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhMừng vui lên (2) (Tv. 96)Lời bài hát
*
Chúa Giêsu lên TrờiMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bát hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuốngLạy Chúa Thánh ThầnLời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênCùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời của Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênTìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênĐàn ca kính Ngài (1) (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênPhúc cho những ai (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênChúa thứ tha (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênPhần gia nghiệp (2) (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênToàn trái đất (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênCon nguyện cầu (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênAi sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênChúa thương đáp lại (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThật hạnh phúc (1) (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênXin thương mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênNào hãy vui mừng (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênNơi nương thân (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHãy tới hòa lời (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênChúa biểu dương (1) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênƠn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênNgười nghèo kêu xin (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênXin lắng tai (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa ngự đến (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênVui dường nào (2) (Tv. 121)Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm CNhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm CCon là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm CĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
*
Chúa Nhật Truyền Giáo (1)Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (2)Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (3)Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (4)Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
+
KÍNH CHƯ THÁNH.
01.01Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) Lời bài hát
25.01Thánh Phaolô trở lại (Tv. 116) Lời bài hát
02.02Đức Mẹ dâng Con Lời bài hát
22.02Tông tòa thánh Phêrô (Tv. 22) Lời bài hát
19.03Thánh Giuse bạn Đức Mẹ (Tv. 88) Lời bài hát
25.03Lễ Truyền Tin (Tv. 39) Lời bài hát
25.04Thánh sử Marcô (Tv. 88) Lời bài hát
01.05Thánh Giuse thợ (Tv. 89) Lời bài hát
03.05Th. Philipphê & Giacôbê (Tv. 18a) Lời bài hát
14.05Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112) Lời bài hát
31.05Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12) Lời bài hát
11.06Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – ngày SN (Tv. 138) Lời bài hát
29.06Th. Phêrô & Phaolô – Vọng (Tv. 18a) Lời bài hát
29.06Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33) Lời bài hát
03.07Thánh Tôma Tông đồ (Tv. 116) Lời bài hát
22.07Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62) Lời bài hát
25.07Thánh Giacôbê T.đồ (Tv. 125) Lời bài hát
26.07Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131) Lời bài hát
06.08Chúa Hiển dung (Tv. 96) Lời bài hát
08.08Thánh Đaminh (Tv. 95) Lời bài hát
10.08Thánh Laurensô (Tv. 111) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Vọng (Tv. 131) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Ngày (Tv. 44) Lời bài hát
24.08Thánh Batôlômêô (Tv. 144) Lời bài hát
29.08Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70) Lời bài hát
08.09Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12) Lời bài hát
14.09Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77) Lời bài hát
15.09Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30) Lời bài hát
21.09Thánh Matthêu T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
29.09Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137) Lời bài hát
01.10Thánh Têrêsa Hài đồng (Tv. 130) Lời bài hát
02.10Thiên Thần hộ thủ (Tv. 90) Lời bài hát
07.10Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1) Lời bài hát
18.10Thánh sử Luca (Tv. 144) Lời bài hát
28.10Thánh Simon và Giuđa T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
01.11Các Thánh nam nữ (Tv. 14) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 1 (Tv. 22) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 3 (Tv. 26) Lời bài hát
08.11Cung Hiến Thánh Đường
Phêrô – Phaolô (Tv. 97)
Lời bài hát
24.11Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) Lời bài hát
30.11Thánh Anrê T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
08.12Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97) Lời bài hát
26.12Thánh Stêphanô (Tv. 30) Lời bài hát
27.12Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96) Lời bài hát
28.12Các thánh Anh hài (Tv. 123) Lời bài hát
+
CÁC LỄ CHUNG.
Cung hiến Thánh Đường (1)Nào cùng nhau (Tv. 94) Lời bài hát
Cung hiến Thánh Đường (2)Vui dường nào (3) (Tv. 121) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (1)Magnificat (2) (Lc. 1) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (2)Nào tôn nương (Tv. 44) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (3)Hãy tới hòa lời 2 (Tv. 112) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (1)Con xin phó thác (2) (Tv. 30) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (2)Chúa đã cứu tôi (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (3)Nếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (4)Ai ra đi (Tv. 125) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (3)Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (4)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Thánh Tiến SĩPhán quyết Ngài (Tv. 18) Lời bài hát
Thánh Trinh Nữ Nào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (1)Phúc cho những ai (Tv. 1) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (2)Ai sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (3)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (4)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (5)Thập là hạnh phúc (2) (Tv. 111) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (6)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (3)Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Lễ Thêm Sức (1)Xin sai Thánh Thần (3) (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Thêm Sức (2)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (1)Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (2)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (3)Con nâng chén (2) (Tv. 115) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (1)Thật là hạnh phúc (1) (Tv. 111) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (2)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (1)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (2)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (3)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (4)Nào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (1)Hãy tới hòa lời (2) (Tv. 112) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (3)Xin cảm tạ (2) (Tv. 137) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (4)Chúc tụng Danh Chúa (2) (Tv. 144) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (1)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (2)Con nâng tâm hồn (2) (Tv. 24) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (3)Nguồn ánh sáng (4) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (5)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (6)Chờ đợi Chúa (Tv. 129) Lời bài hát
+
LỄ ĐẶC BIỆT.
Lễ Tất Niên (1)Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64) Lời bài hát
Lễ Tất Niên (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Mùng Một Tết (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mùng Một Tết (2)Xin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Mùng Một Tết (3)Triều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát
Mùng Hai Tết Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Mùng Ba Tết Việc tay con (Tv. 79) Lời bài hát
Tết Trung ThuCùng tạ ơn (2) (Tv. 135) Lời bài hát
Cầu Bình An (1)Xin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
Cầu Bình An (2)Vui dường nào (4) (Tv. 121) Lời bài hát
Cầu Hòa BìnhToàn địa cầu (Tv. 71) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (2)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (1)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (2)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Dịp Tĩnh TâmLề luật Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Cầu Khi Bị Bách Hại Nếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Mọi Nhu CầuXin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s