*Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA – (NĂM A).
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 145)Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 23)Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
+
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Chúa Hiển Thị (Tv. 96)Lễ Rạng Đông Giáng Sinh
Thánh lễ Ban Ngày (Tv. 97)Lễ Ngày Giáng Sinh
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh
Lễ Thánh Gia (127)Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
+
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lễ Tro
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Chúa Nhật 5 Mùa Chay
+
Rước Lá (1) (Tv. 46)Rước Lá /1
Rước Lá (2) (Tv. 23)Rước Lá /2
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lễ Lá
Lễ Dầu (Tv. 88)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Thứ Sáu Tuần ThánhThứ Sáu Tuần Thánh
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Bài đọc 1
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Bài đọc 2
Hát mừng Chúa (Xh. 15)Bài đọc 3
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Bài đọc 4
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Bài Thánh Thư
+
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Phục SinhCa tiếp liên
Chúa Nhật Phục SinhAlleluia
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) Chúa Nhật 1A Thường Niên
Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Chúa Nhật 2A Thường Niên
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Chúa Nhật 3A Thường Niên
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Chúa Nhật 4A Thường Niên
Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Chúa Nhật 6A Thường Niên
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Chúa Nhật 7A Thường Niên
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Chúa Nhật 8A Thường Niên
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Chúa Nhật 9A Thường Niên
Chúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Chúa Nhật 10A Thường Niên
Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Chúa Nhật 11A Thường Niên
Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Chúa Nhật 12A Thường Niên
Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Chúa Nhật 13A Thường Niên
Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Chúa Nhật 14A Thường Niên
Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Chúa Nhật 15A Thường Niên
Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Chúa Nhật 16A Thường Niên
Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Chúa Nhật 17A Thường Niên
Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Chúa Nhật 18A Thường Niên
Chúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Chúa Nhật 19A Thường Niên
Chúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Chúa Nhật 20A Thường Niên
Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Chúa Nhật 21A Thường Niên
Chúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Chúa Nhật 22A Thường Niên
Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Chúa Nhật 23A Thường Niên
Chúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Chúa Nhật 24A Thường Niên
Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Chúa Nhật 25A Thường Niên
Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Chúa Nhật 26A Thường Niên
Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Chúa Nhật 27A Thường Niên
Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Chúa Nhật 28A Thường Niên
Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Chúa Nhật 29A Thường Niên
Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Chúa Nhật 30A Thường Niên
Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Chúa Nhật 31A Thường Niên
Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Chúa Nhật 32A Thường Niên
Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Chúa Nhật 33A Thường Niên
Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Chúa Nhật 34A Thường Niên
Chúa Ba Ngôi – A (Đn. 3)Chúa Ba Ngôi – A
Mình Máu Chúa – A (Tv. 147)Mình Máu Chúa – A
Thánh Tâm Chúa – A (Tv. 102)Thánh Tâm Chúa – A
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA – (NĂM B).
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
+
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Chúa Hiển Thị (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Thánh lễ Ban Ngày (Tv. 97)Lễ Ban Ngày
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh
Lễ Thánh Gia (127)Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
+
Lễ Tro
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Chúa Nhật 5 Mùa Chay
+
Rước Lá (1) (Tv. 46)Rước Lá /1
Rước Lá (2) (Tv. 23)Rước Lá /2
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lễ Lá
Lễ Dầu (Tv. 88)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Thứ Sáu Tuần ThánhThứ Sáu Tuần Thánh
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Bài đọc 1
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Bài đọc 2
Hát mừng Chúa (Xh. 15)Bài đọc 3
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Bài đọc 4
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Bài Thánh Thư
+
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Phục SinhCa tiếp liên
Chúa Nhật Phục SinhAlleluia
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28)Chúa Nhật 1B Thường Niên
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Chúa Nhật 3B Thường Niên
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Chúa Nhật 7B Thường Niên
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Chúa Nhật 8B Thường Niên
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Chúa Nhật 9B Thường Niên
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Chúa Nhật 13B Thường Niên
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)Chúa Nhật 15B Thường Niên
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)Chúa Nhật 19B Thường Niên
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)Chúa Nhật 21B Thường Niên
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)Chúa Nhật 23B Thường Niên
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Chúa Nhật 24B Thường Niên
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Chúa Nhật 25B Thường Niên
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)Chúa Nhật 26B Thường Niên
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) Chúa Nhật 28B Thường Niên
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)Chúa Nhật 30B Thường Niên
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)Chúa Nhật 31B Thường Niên
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)Chúa Nhật 32B Thường Niên
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Lễ Chúa Ba Ngôi – B (Tv. 32)Chúa Ba Ngôi – B
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B (Tv. 115)Mình Máu Chúa – B
Lễ Thánh Tâm – B (Is. 12)Thánh Tâm Chúa – B
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA – (NĂM C).
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
+
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Chúa Hiển Thị (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Thánh lễ Ban Ngày (Tv. 97)Lễ Ban Ngày
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh
Lễ Thánh Gia (127)Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
+
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lễ Tro
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)Chúa Nhật 3 Mùa Chay
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Chúa Nhật 5 Mùa Chay
+
Rước Lá (1) (Tv. 46)Rước Lá /1
Rước Lá (2) (Tv. 23)Rước Lá /2
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lễ Lá
Lễ Dầu (Tv. 88)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Thứ Sáu Tuần ThánhThứ Sáu Tuần Thánh
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Bài đọc 1
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Bài đọc 2
Hát mừng Chúa (Xh. 15)Bài đọc 3
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Bài đọc 4
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Bài Thánh Thư
+
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Phục SinhCa tiếp liên
Chúa Nhật Phục SinhAlleluia
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) Chúa Nhật 1C Thường Niên
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Chúa Nhật 2C Thường Niên
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Chúa Nhật 3C Thường Niên
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)Chúa Nhật 4C Thường Niên
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Chúa Nhật 5C Thường Niên
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Chúa Nhật 6C Thường Niên
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Chúa Nhật 7C Thường Niên
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Chúa Nhật 8C Thường Niên
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Chúa Nhật 9C Thường Niên
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)Chúa Nhật 10C Thường Niên
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)Chúa Nhật 11C Thường Niên
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)Chúa Nhật 12C Thường Niên
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)Chúa Nhật 13C Thường Niên
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)Chúa Nhật 14C Thường Niên
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)Chúa Nhật 15C Thường Niên
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)Chúa Nhật 16C Thường Niên
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)Chúa Nhật 17C Thường Niên
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)Chúa Nhật 18C Thường Niên
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)Chúa Nhật 19C Thường Niên
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)Chúa Nhật 20C Thường Niên
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)Chúa Nhật 21C Thường Niên
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)Chúa Nhật 22C Thường Niên
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Chúa Nhật 23C Thường Niên
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Chúa Nhật 24C Thường Niên
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Chúa Nhật 25C Thường Niên
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Chúa Nhật 26C Thường Niên
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Chúa Nhật 27C Thường Niên
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)Chúa Nhật 28C Thường Niên
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)Chúa Nhật 29C Thường Niên
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)Chúa Nhật 30C Thường Niên
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)Chúa Nhật 31C Thường Niên
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) Chúa Nhật 32C Thường Niên
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)Chúa Nhật 33C Thường Niên
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)Chúa Nhật 34C Thường Niên
Lễ Chúa Ba Ngôi – C (Tv. 8)Chúa Ba Ngôi – C
Lễ Mình Máu Thánh – C (Tv. 109)Mình Máu Chúa – C
Lễ Thánh Tâm – C (Tv. 22)Thánh Tâm Chúa – C
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA VỌNG & GIÁNG SINH).
+Năm ANăm BNăm C
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)(Lời bài hát)Tv. 79Tv. 24
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 2 Mùa VọngTv. 71Tv. 84Tv. 125
Chúa Nhật 3 Mùa VọngTv. 145Lc. 1Is. 12
Chúa Nhật 4 Mùa VọngTv. 23Tv. 88Tv. 79
Lễ Đêm Giáng Sinh->Tv. 95<-
Lễ Rạng Đông->Tv. 96<-
Lễ Ban Ngày->Tv. 97<-
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh->Tv. 147<-
Lễ Thánh Gia Thất->Tv. 127<-
Lễ Hiển Linh->Tv. 71<-
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA CHAY & PHỤC SINH).
Năm ANăm BNăm C
Lễ Tro->Tv. 50<-
Chúa Nhật 1 Mùa ChayTv. 50Tv. 24Tv. 90
Chúa Nhật 2 Mùa ChayTv. 32Tv. 115Tv. 26
Chúa Nhật 3 Mùa ChayTv. 94Tv. 18Tv. 102
Chúa Nhật 4 Mùa ChayTv. 22Tv. 136Tv. 33
Chúa Nhật 5 Mùa ChayTv. 129Tv. 50Tv. 125
Rước Lá /1Tv. 46
Rước Lá /2Tv. 23
Lễ LáTv. 21
Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)Tv. 88
Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)Tv. 115
Thứ Sáu Tuần ThánhTv. 30
Bài đọc 1Tv. 32
Bài đọc 2Tv. 15
Bài đọc 3Xh. 15
Bài đọc 4Tv. 29
Bài Thánh ThưTv. 117
Chúa Nhật Phục SinhTv. 117Ca Tiếp LiênAlleluia
Chúa Nhật 2 Phục SinhTv. 117Tv. 117Tv. 117
Chúa Nhật 3 Phục SinhTv. 15Tv. 4Tv. 29
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102)(Lời bài hát)
Chúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv. 96)(Lời bài hát)
Lễ Thăng Thiên->Tv. 46<-
Lễ Hiện Xuống->Tv. 103<-
 
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (MÙA THƯỜNG NIÊN).
Năm ANăm BNăm C
Chúa Nhật 1 Thường Niên->Tv. 28<-
Chúa Nhật 2 Thường NiênTv. 39Tv. 39Tv. 95
Chúa Nhật 3 Thường NiênTv. 26Tv. 24Tv. 18
Chúa Nhật 4 Thường NiênTv. 145Tv. 94Tv. 70
Chúa Nhật 5 Thường NiênTv. 111Tv. 146Tv. 137
Chúa Nhật 6 Thường NiênTv. 118Tv. 31Tv. 1
Chúa Nhật 7 Thường NiênTv. 102Tv. 40Tv. 102
Chúa Nhật 8 Thường NiênTv. 61Tv. 102Tv. 91
Chúa Nhật 9 Thường NiênTv. 30Tv. 80Tv. 116
Chúa Nhật 10 Thường NiênTv. 49Tv. 129Tv. 29
Chúa Nhật 11 Thường NiênTv. 99Tv. 91Tv. 31
Chúa Nhật 12 Thường NiênTv. 68Tv. 106Tv. 62
Chúa Nhật 13 Thường NiênTv. 88Tv. 29Tv. 15
Chúa Nhật 14 Thường NiênTv. 144Tv. 122Tv. 65
Chúa Nhật 15 Thường NiênTv. 64Tv. 84Tv. 68
Chúa Nhật 16 Thường NiênTv. 85Tv. 22Tv. 14
Chúa Nhật 17 Thường NiênTv. 118Tv. 144Tv. 137
Chúa Nhật 18 Thường NiênTv. 144Tv. 77Tv. 94
Chúa Nhật 19 Thường NiênTv. 84Tv. 33Tv. 32
Chúa Nhật 20 Thường NiênTv. 66Tv. 33Tv. 39
Chúa Nhật 21 Thường NiênTv. 137Tv. 33Tv. 116
Chúa Nhật 22 Thường NiênTv. 62Tv. 14Tv. 67
Chúa Nhật 23 Thường NiênTv. 94Tv. 145Tv. 89
Chúa Nhật 24 Thường NiênTv. 102Tv. 114Tv. 50
Chúa Nhật 25 Thường NiênTv. 144Tv. 53Tv. 112
Chúa Nhật 26 Thường NiênTv. 24Tv. 18Tv. 145
Chúa Nhật 27 Thường NiênTv. 79Tv. 127Tv. 94
Chúa Nhật 28 Thường NiênTv. 22Tv. 89Tv. 97
Chúa Nhật 29 Thường NiênTv. 95Tv. 32Tv. 120
Chúa Nhật 30 Thường NiênTv. 17Tv. 125Tv. 33
Chúa Nhật 31 Thường NiênTv. 130Tv. 17Tv. 144
Chúa Nhật 32 Thường NiênTv. 62Tv. 145Tv. 16
Chúa Nhật 33 Thường NiênTv. 127Tv. 15Tv. 97
Chúa Nhật 34 Thường NiênTv. 22Tv. 92Tv. 121
Chúa Ba NgôiĐn. 3Tv. 32Tv. 8
Mình Máu ChúaTv. 147Tv. 115Tv. 109
Thánh Tâm ChúaTv. 102Is. 12Tv. 22
 
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (LỄ KÍNH & LỄ TRỌNG & LỄ NGOẠI LỊCH.
Mẹ Thiên Chúa (01.01)Tv. 66
Thánh Phaolô Trở Lại (25.01)Tv. 116
Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (02.02)Tv. 23
Lễ Tạ ƠnTv. 112
Lễ Tất NiênTv. 144
Lễ Giao ThừaTv. 120
Mùng 1 TếtTv. 8
Mùng 2 TếtTv. 127
Mùng 3 TếtTv. 103
Thánh Giuse (19.03)Tv. 88
Lễ Truyền Tin (25.03)Tv. 39
Thánh Giuse Thợ (01.05)Tv. 89
Thánh Matthia (14.05)Tv. 112
Lễ Thăm Viếng (31.05)Is. 12
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06)Tv. 138
Thánh Phêrô & Thánh Phaolô (29.06)Tv. 33
Thánh Maria Mađalêna (22.07)Tv. 62
Chúa Hiển Dung (06.08)Tv. 96
Đức Mẹ Lên Trời (15.08)Tv. 44
Suy Tôn Thánh Giá (14.09)Tv. 77
Lễ Trung ThuTv. 135
Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09)Tv. 137
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01.10)Tv. 44
Đức Mẹ Mân Côi (07.10)Lc. 1
Khánh Nhật Truyền GiáoTv. 95
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)Tv. 23
Lễ Các ĐẳngTv. 22
Cầu Hồn An TángTv. 24
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24.11)Tv. 125
Mẹ Vô Nhiễm (08.12)Tv. 97
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12)Tv. 96
Ban Bí Tích Thêm SứcTv. 103
ALLELUIA.
+
Alleluia Alleluia
NHẬP LỄ.
+
Ca Tụng Chúa
Các Tầng Trời Mở Ra 
Con vui tiến lên
Chúa Nguồn Bình An
Đi về nhà Cha
Hân Hoan Tiến Bước
Hoan Ca Chúc Tụng
Lên đền Ngài
Lên Đền Thánh
Tâm Tư Reo Mừng
Thắp Sáng Tim Con
Vào thánh điện
Về Bên Nhan Chúa
Về Nhà Cha 
Về nhà Cha 2
Vinh Danh Ba Ngôi 
Vui Mừng Trong Chúa 
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
+
Kỳ công của Chúa
Lấy gì dâng Chúa (Tv. 115)
Lễ suy tôn thánh giá (Tv 77)
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44)
Ví như (Tv 126)
DÂNG LỄ.
+
Của Lễ Con Dâng
Của Lễ Hiến Dâng 
Của Lễ Hy Sinh
Của lễ mới
Cùng Mẹ Dâng Hiến
Dâng Ba Ngôi
Dâng Cha
Dâng Cha 1
Dâng Chúa Ba Ngôi
Dâng Lên Chúa
Dâng Lên Ngài 
Dâng Thân Phận
Đồi Xưa
Hiến Lễ Đời Con 
Hiến Lễ Tình Yêu
Hiến lễ Vượt Qua
Hiệp Dâng
Hợp Dâng Trong Yêu Thương
Lấy Gì Dâng Chúa
Lễ dâng
Tiến Dâng Ngài
Với Mẹ Con Dâng 
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
+
Bài ca tình yêu
Bài ca yêu thương
Bàn tay Ngài
Biến đổi đời con
Có biết bao điều
Có cũng như không
Con chỉ là con
Con đã đến
Con muốn
Con tin vào Chúa
Con thuộc về Chúa 
Của ăn muôn đời
Chỉ có một điều cần
Cho con nhận biết (Ga. 4,5-42)
Cho con nhìn thấy
Cho con thấy Chúa (Ga. 1,29-34)
Cho một tình yêu
Chúa cất tiếng mời (Mt. 11,25-30)
Chúa chạnh lòng thương (Lc. 7,11-17)
Chúa đã mời gọi (Mt. 22,1-14)
Chúa là gia nghiệp
Chúa là hy vọng
Chúa trong đời con
Chúa trong lòng con
Chúa vẫn đi qua
Chúa với con
Dấn bước theo Ngài (Lc. 14,25-33)
Đâu chỉ là
Đường tin yêu
Gần bên Chúa
Gia nghiệp đời con
Giêsu bài tình ca
Giêsu tình yêu của tôi
Giêsu tôi hát về Ngài
Giòng sữa thiêng
Hãy vững tâm
Hướng đến tha nhân
Khoảng cách cuộc đời
Lời ban Sự Sống
Luôn cậy trông Ngài
Lương thực trường sinh
Máu cứu độ
Mầu nhiệm tình yêu
Mỗi ngày đời con
Một cõi riêng tư 
Một đời như Chúa
Một tình yêu mến (Ga. 21,1-14)
Niềm tin yêu
Niềm vui ơn cứu độ
Ngài đến trong đời tôi 
Ngỡ ngàng nhận ra
Nhạc khúc yêu thương 
Nhiệm mầu của yêu thương
Như con thơ
Những khát mong
Ôi tình yêu
Sống cho tình yêu
Sống mầu nhiệm Ba Ngôi
Sống với Chúa
Suối nguồn tình yêu
Tâm tình cảm tạ
Tâm tình xin vâng ( Lc. 1,26-38)
Tâm tình yêu mến
Tiếng Chúa kêu mời 
Tin yêu hy vọng
Tình ca tri ân
Tình con dâng Chúa
Tình con với Chúa
Tình con yêu Chúa
Tình Cha
Tình Chúa nhân hậu
Tình Chúa yêu con
Tình hiến dâng
Tình nào lớn hơn (Ga. 15,9-17)
Từ trái tim con
Từng ngày theo Chúa
Thánh ý Chúa
Thao thức một đời 
Trọn lành như Cha (Mt. 38-48)
Trung tín đợi chờ
Với Chúa con đi
Vui mừng trong Chúa (Tv. 26)
Xin Chúa dùng con
THÁNH CA TIN MỪNG.
+
Ăn năn tội mình (Lc. 13)CN 3C MC
Bánh trường sinh (Ga. 6)CN 18B TN
Bát phúc (Mt. 5)CN 4A TN & CTNN
Bền đỗ đến cùng (Lc. 21)CN 33C TN
Bí tích tình yêu (Mc. 14)CN MMC Kitô B
Biển đời giông tố (Mc. 4)CN 12B TN
Biến hình đổi dạng (Lc. 9)Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Các tầng trời mở raLễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Cần ra khỏi mình (Mc. 6)CN 14B TN
Con đường Giêsu (Lc. 9)CN 13C TN
Chẳng còn lại gì (Lc. 12)Chúa Nhật 18C Thường Niên
Chúa buồn (Mc. 10)CN 28B TN
Chúa đã gọi tôi (Is. 49)Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa đã làm Người (Lc. 1)CN 4B MV & Lễ Truyền Tin
Dám ra khỏi mình (Mt. 1)Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Điều răn mới (Ga. 13)CN 5C PS & Thứ Năm Tuần Thánh
Đối với Chúa (Mc. 10)CN 27B TN
Hát mừng Chúa (Xh. 15)Vọng Phục Sinh (Bài 3)
Hạt giống Lời Chúa (Mt. 13)Chúa Nhật 15A Thường Niên
Hãy cho họ ăn (Ga. 6)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Hãy cho họ ăn (Mt. 14)Chúa Nhật 18A Thường Niên Lời bài hát
Hãy cho họ ăn (Lc. 9)Lễ Mình Máu Chúa Kitô (C)
Hồng ân cứu độ (Lc. 4)Chúa Nhật 3C Thường Niên
Kinh ngợi khen
Khó tin Chúa (Lc. 4)Chúa Nhật 4C Thường Niên
Là muối, là ánh sáng (Mt. 5)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Lạy Thầy! Thầy biết
Lòng biết ơn (Lc. 17)Chúa Nhật 28C Thường Niên
Lúa với cỏ lùng (Mt. 13)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Lúa với cỏ lùng (Mc. 13)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Một lòng tin (Mc. 5)CN 13B TN
Mục tử nhân lànhCN 4ABC Phục Sinh
Niềm vui sự sống (Ga. 11)Chúa Nhật 5A Mùa Chay
Niềm vui sự sống (Lc. 20) Chúa Nhật 32C Thường Niên
Nước Thiên Chúa (Mc. 4)CN 11B TN
Ngày Chúa đến (Mt. 25)CN 34A TN
Nghỉ ngơi bên Chúa (Mc. 6)CN 16B TN
Tình yêu trong hành động (Mt. 7)Chúa Nhật 9A Thường Niên
Tình yêu trong hành động (Mt. 7) Chúa Nhật 26A Thường Niên
Tuyên xưng Đức Kitô (Mt. 16)CN 21A TN
Thiên Chúa trong Đức Kitô (Ga. 14)Chúa Nhật 5A Phục Sinh
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22)CN 29A TN
Vâng lời Thầy (Lc. 5)Chúa Nhật 5C Thường Niên
Vì đã yêu nhiều (Lc. 7)CN 11C TN
Viên đá góc (Mt. 21)CN 27A TN
Với Chúa với người (Mc. 12)CN 32B TN
Xin Chúa ở lại (Lc. 24)CN 3A PS
Xin thương xót con (Mc. 10)CN 30B TN
KẾT LỄ.
+
Chứng Nhân Tin Mừng
Sống Thánh Lễ Cuộc Đời
Xây Dựng Nước Trời
MÙA VỌNG.
+
Lời Vọng
Vui lên
MÙA GIÁNG SINH.
+
Ánh sáng Belem
Belem
Ca mừng Giáng Sinh
Ca Mừng Thiên Chúa
Chúa Đã Đến
Chúa đã Giáng Sinh
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa Đến!
Chúa Đến Trong Đời
Chúa Hiển Thị
Chúa hiển trị (Tv 96)
Chúa Xuống Đời
Chuyện Một Tình Thương
Dâng Chúa Hài Nhi
Dâng Chúa Hài Nhi 1
Dâng Chúa Hài Nhi 2
Đêm Đông Dâng Chúa
Đêm Đông Dâng Chúa 1
Đêm Đông Dâng Chúa 2
Đêm đông dâng Chúa 3
Đêm đông sương gió 1
Đêm đông sương gió 2
Đêm hồng ân 1
Đêm hồng ân 2
Đêm Tình Thương
Đêm tình yêu
Một Chuyện Tình
Niềm tin lên đường
Ngài Đã Đến
Tình Khúc Đêm Đông
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
+
Cám dỗ nào
Cám dỗ trong đời
Con nay trở về
Con xin phó thác
Của Lễ Con Dâng
Cha Vẫn Chờ Con
Chân thành sám hối
Chúa đã hiến mình
Chúa đã trao phó
Chúa Đành Bỏ Con
Chúa Từ Bi
Chúa Vẫn Thứ Tha
Chúa Yêu Thế Gian
Dâng lời sám hối
Dâng Thân Phận
Đến Với Chúa
Đường Ta Đi
Giêsu Vua tình yêu
Hướng nhìn về Chúa
Lời Trần Tình
Sám Hối
Tâm Tình Sám Hối
Thánh giá Đức Kitô
Thập giá niềm tự hào
Theo Đường Chúa Đi
Thứ sáu tuần thánh (Tv 21)
Trên cây Thập giá
Về với cát bụi
Vì Tội Chúng Con
Vua hiển vinh
Xin biến đổi con
Xin thương con
Yêu Như Chúa Yêu
MÙA PHỤC SINH.
+
Con Đường Theo Chúa
Cho con vượt qua
Chúa Về Trời
Hãy ca mừng Chúa
Hiến lễ Vượt Qua
Niềm vui Phục Sinh
Nữ Vương Thiên Đàng
Ngày Đức Kitô
Ngày Phục Sinh 
Reo mừng lên
Tin mừng Phục Sinh 1
Tin mừng Phục Sinh 2
Tin mừng Phục Sinh 3
Vì Chúa đã phục sinh
THIÊN CHÚA.
+
CHÚA BA NGÔI.
Mầu Nhiệm Ba Ngôi
Tin yêu Chúa Ba Ngôi
Vinh Danh Ba Ngôi
+
CHÚA THÁNH THẦN.
Nguyện Thánh Thần
Xin Thánh Thần đến
+
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Giêsu Tình Yêu
Máu Trái Tim
Ngọn lửa tình yêu
Thờ lạy Chúa Giêsu
Trái Tim Nhân Lành
Trái Tim Rực Cháy
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
Lòng thương xót Chúa
Tôn vinh lòng Chúa thương xót 
Thương xót như Chúa Cha
Xin Chúa xót thương
ĐỨC MẸ.
+
Ai người có hiểu
Bên Mẹ chiều về
Con xin dâng Mẹ
Dâng hiến cho Mẹ
Hãy nhìn về Mẹ
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
Máu hiến dâng
Ngợi ca Mẹ về trời
Tình Mẹ thương con
Xin Mẹ bên con
Xin Mẹ dạy con
Xin vâng như Mẹ
+
DÂNG HOA ĐỨC MẸ.
Hoa đỏ dâng Mẹ
Hoa tím dâng Mẹ
Hoa trắng dâng Mẹ
Hoa vàng dâng Mẹ
Hoa xanh dâng Mẹ
CÁC THÁNH.
+
Bia đá ngàn thu
Cây cao bóng cả
Gioan Tiền Hô
Gioan Tông đồ
Giuse trong âm thầm
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô
Máu chứng niềm tin
Một đời nhân chứng
Người làm chứng
Nhân chứng tình yêu
Têrêsa
Thánh Gioan Tông đồ
Thánh Mônica
Thánh Têrêsa
Theo gương Gioan Tiền hô
CHA MẸ.
+
Nguyện cầu cho cha mẹ
CẦU HỒN.
+
Trở về bên Chúa
Trở về nguồn
TẬN HIẾN.
+
Cảm mến tình Cha
Dâng lời ước thệ
Dâng tiến đời con
Điều con mơ ước
Đời tin yêu
Gia nghiệp đời con
Hạnh phúc đời con
Hãy theo Ta
Một đời cảm mến
Nhiệm mầu của yêu thương
Say tình Thập giá
Tình ca dâng hiến
Tình con dâng Chúa
Tình Chúa với con
Tình hiến dâng
Thập giá đời con
Vẫn là
TRUYỀN GIÁO.
+
Người được sai đi
Sống cho Tin Mừng
HÔN PHỐI. 
+
Bạn tình của lòng tôi
Dâng Chúa tình yêu 1
Dâng Chúa tình yêu 2
Dâng Mẹ tình yêu 1
Dâng Mẹ tình yêu 2
Dâng Mẹ tình yêu 3
Dâng Mẹ tình yêu 4
Hai tiếng yêu thương
Ngày của yêu thương
Nghĩa yêu thương
Nhịp bước đi lên
XUÂN.
+
Dâng Chúa ngày xuân
Đêm xuân nguyện cầu
Hiến lễ đầu xuân
Ngày xuân bên Chúa
Ngày xuân mới 
Vui ngày xuân mới
Xuân hồng ân
Xuân hồng ngày mới
HỢP XƯỚNG.
+
Ánh Sáng Bêlem
Chúa Đã Đến
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa Đến
Đêm Đông Dâng Chúa 2
THÁNH CA VÀO ĐỜI.
+
Cho con nhìn thấy
CHỦ ĐỀ.
+
Đồng hành với gia đình
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A.)

*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 121)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (145)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 23)
*
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)
Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)
Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71)
Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 32)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 94)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 22)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 129)
*
Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 15)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 32)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 65)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 26)
*
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Đn. 3)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147)
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102)
*
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 61)
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 30)
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 49)
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 99)
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 22)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B.)

*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Magnificat)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 88)
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)
Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)
Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71)
*
Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 24)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 115)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 18)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 136)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 4)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 21)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 102)
*
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm (Is. 12)
*
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 146)
Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 40)
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 80)
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 129)
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 106)
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 122)
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 77)
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 114)
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 53)
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 125)
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 92)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C.)

*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 125)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Is. 12)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 79)
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)
Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)
Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71)
Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 26)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 102)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 33)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 125)
*
Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 66)
Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 96)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)
Lễ Mình Thánh Chúa (Tv. 109)
Lễ Thánh Tâm (Tv. 22)
*
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 121)

THÁNH CA TIN MỪNG – MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.

*
CN 1 A Mùa Vọng – Hãy Tỉnh Thức
CN 2 A Mùa Vọng – Dọn Đường Đón Chúa
CN 3 A Mùa Vọng – Niềm Vui Ơn Cứu Độ
CN 4 A Mùa Vọng – Dám Ra Khỏi Mình
*
CN 1 B Mùa Vọng – Sống Tỉnh Thức
CN 2 B Mùa Vọng – Chân Thành Sám Hối
CN 3 B Mùa Vọng – Người Làm Chứng
CN 4 B Mùa Vọng – Chúa Đã Làm Người
*
CN 1 C Mùa Vọng – Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
CN 2 C Mùa Vọng – Hãy Dọn Đường Chúa
CN 3 C Mùa Vọng – Chân Thành Sám Hối
CN 4 C Mùa Vọng – Niềm Vui Lên Đường
*
CN Lễ Thánh Gia – Đời Sống Thánh Gia
CN Lễ Hiển Linh – Niềm Tin Lên Đường

A.

*
Ai người có hiểu (Đức Mẹ)
Alleluia Alleluia (Alleluia)
Ánh sáng Belem (Mùa Giáng Sinh) 
Ánh sáng Belem (Hợp xướng)
Ăn năn tội mình (Thánh ca Tin Mừng) – CN 3C MC

B.

*
Bài ca tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bàn tay Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bạn tình của lòng tôi (Hôn phối)
Bánh trường sinh (Thánh ca Tin Mừng) – CN 18B TN
Bát phúc (Thánh ca Tin Mừng) – CN 4A TN
Belem (Mùa Giáng Sinh)
Bên Mẹ chiều về (Đức Mẹ)
Bền đỗ đến cùng (Thánh ca Tin Mừng) – CN 33C TN
Bí tích tình yêu (Thánh ca Tin Mừng) – CN Lễ Mình Máu Chúa Kitô B
Bia đã ngàn thu (Các Thánh)
Biển đời giông tố (Thánh ca Tin Mừng) – CN 12B TN
Biến đổi đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biến hình đổi dạng (Thánh ca Tin Mừng)

C.

*
Ca mừng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Ca mừng Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Ca tụng Chúa (Nhập lễ)
Các tầng trời mở ra (Thánh ca Tin Mừng)
Cám dỗ trong đời (Mùa Chay)
Cảm mến tình Cha (Tận hiến)
Cần ra khỏi mình (Thánh ca Tin Mừng)
Cây cao bóng cả (Các Thánh)
*
Có biết bao điều (Ca nguyện – Hiệp lễ) – CN 26B TN
Có cũng như không (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con biết theo ai (Thánh ca Tin Mừng) – CN 21B TN
Con chỉ là con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đã đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đường Giêsu (Thánh ca Tin Mừng) – CN 13C TN
Con đường theo Chúa (Mùa Phục Sinh)
Con muốn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con nay trở về (Mùa Chay)
Con tin vào Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con thuộc về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vui tiến lên (Nhập lễ)
Con xin dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Con xin đến (Tận hiến)
Con xin phó thác (Tuần Thánh)
*
Của ăn muôn đời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – CN 19B TN
Của lễ con dâng (Mùa Chay)
Của lễ hy sinh (Dâng lễ)
Của lễ mới (Dâng lễ)
Của lễ tiến dâng (Dâng lễ)
Cùng Mẹ dâng tiến (Dâng lễ)
Cùng Mẹ hiến dâng (Dâng lễ)

Ch.

*
Cha vẫn chờ con (Mùa Chay)
Chẳng còn lại gì (Thánh ca Tin Mừng)
Chân thành sám hối (Mùa Chay)
Chỉ có một điều cần (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con nhận biết (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con nhìn thấy (Thánh ca Vào đời)
Cho con thấy Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con vượt qua (Mùa Phục Sinh)
Cho một tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa buồn (Thánh ca Tin Mừng) – CN 28B TN
*
Chúa cất tiếng mời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa chạnh lòng thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã đến (Hợp xướng)
Chúa đã đến (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đã gọi tôi (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa đã Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đã hiến mình (Tuần Thánh)
Chúa đã làm người (Thánh ca Tin Mừng) – CN 4B MV
Chúa đã mời gọi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã trao phó (Mùa Chay)
Chúa đành bỏ con (Mùa Chay)
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến! (Hợp xướng) 
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến! (Mùa Giáng Sinh) 
Chúa đến trong đời (Mùa Giáng Sinh)
Chúa hiển thị (Mùa Giáng Sinh)
Chúa hiển trị/Tv. 96 (Mùa Giáng Sinh)
Chúa là gia nghiệp (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là hy vọng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/Tv. 88 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa từ bi (Mùa Chay)
Chúa trong đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa trong lòng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn đi qua (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn thứ tha (Mùa Chay)
Chúa về trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa với con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa xuống đời (Mùa Giáng Sinh)
Chúa yêu thế gian (Mùa Chay)
Chuyện một tình thương (Mùa Giáng Sinh)
Chứng nhân Tin Mừng (Kết lễ)

D.

*
Dám ra khỏi mình (Thánh ca Tin Mừng)
Dấn bước theo Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng Ba Ngôi (Dâng lễ)
Dâng Cha (Dâng lễ)
Dâng Cha/1 (Dâng lễ)
Dâng Chúa Ba Ngôi (Dâng lễ)
Dâng Chúa Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Dâng Chúa Hài Nhi/1 (Mùa Giáng Sinh)
Dâng Chúa Hài Nhi/2 (Mùa Giáng Sinh)
Dâng Chúa ngày xuân (Xuân)
Dâng Chúa tình yêu/1 (Hôn phối)
Dâng Chúa tình yêu/2 (Hôn phối)
Dâng hiến cho Mẹ (Đức Mẹ)
Dâng lời sám hối (Mùa Chay)
Dâng lời ước thệ (Tận hiến)
Dâng Mẹ tình yêu/1 (Hôn phối)
Dâng Mẹ tình yêu/2 (Hôn phối)
Dâng Mẹ tình yêu/3 (Hôn phối)
Dâng Mẹ tình yêu/4 (Hôn phối)
Dâng tiến đời con (Tận hiến)
Dâng Thánh Tử Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Dâng thân phận (Mùa Chay)
Dọn đường đón Chúa (Mùa Vọng) – CN 2A MV

Đ.

*
Đâu chỉ là (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đêm đông dâng Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Đêm đông dâng Chúa/1 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm đông dâng Chúa/2 (Hợp xướng)
Đêm đông dâng Chúa/2 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm đông dâng Chúa/3 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm đông sương gió/1 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm đông sương gió/2 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm hồng ân/1 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm hồng ân/2 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm tình thương (Mùa Giáng Sinh)
Đêm tình yêu (Mùa Giáng Sinh)
Đêm xuân nguyện cầu (Xuân)
Đến với Chúa (Mùa Chay)
Đi về nhà Cha (Nhập lễ)
Điều con mơ ước (Tận hiến)
Điều răn mới (Thánh ca Tin Mừng) – CN 5C PS, Thứ Năm TT
Điều răn trọng nhất (Thánh ca Tin Mừng) – CN 31B TN
Đối với Chúa (Thánh ca Tin Mừng) – CN 27B TN
Đồi xưa (Dâng lễ)
Đồng hành với gia đình (Chủ đề)
Đời sống Thánh gia (Mùa Giáng Sinh) – CN Lễ Thánh Gia
Đời tin yêu (Tận hiến)
Đường ta đi (Mùa Chay)
Đường tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

G.

*
Gần bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Gia nghiệp đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Gia nghiệp đời con (Tận hiến)
Giêsu bài tình ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu Tình Yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Giêsu tình yêu của tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu tôi hát về Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu Vua tình yêu (Mùa Chay)
Gioan Tiền Hô (Các Thánh)
Gioan Tông đồ (Các Thánh)
Giòng sữa thiêng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giuse trong âm thầm (Các Thánh)

H.

*
Hai tiếng yêu thương (Hôn phối)
Hạnh phúc đời con (Tận hiến)
Hát mừng Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Hạt giống Lời Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy ca mừng Chúa (Mùa Phục Sinh)
Hãy cho họ ăn (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy nhìn về Mẹ (Đức Mẹ)
Hãy theo Ta (Tận hiến)
Hãy vững tâm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hiến lễ đầu xuân (Xuân)
Hiến lễ đời con (Dâng lễ)
Hiến lễ Vượt Qua (Dâng lễ)
Hiến lễ Vượt Qua (Mùa Phục Sinh) 
Hiệp dâng (Dâng lễ)
Hoa đỏ dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hoa tím dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hoa trắng dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hoa vàng dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hoa xanh dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hồng ân cứu độ (Thánh ca Tin Mừng)
Hướng đến tha nhân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hướng nhìn về Chúa (Mùa Chay)

I.

*

K.

*
Kinh ngợi khen (Thánh ca Tin Mừng)
Kỳ công của Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khó tin Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Khoảng cách cuộc đời (Thánh ca Vào đời)

L.

*
Là muối, là ánh sáng (Thánh ca Tin Mừng)
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (Đức Mẹ)
Lạy Thầy! Thầy biết (Thánh ca Tin Mừng)
Lấy gì dâng Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ Các Đẳng 02.11/Tv. 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ Các Thánh 01.11/Tv. 23 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ Chúa Ba Ngôi/Tv. 32 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ dâng (Dâng lễ)
Lễ Hiển Linh (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ Hiện Xuống (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ Mân Côi 07.10 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ Mình Máu Thánh (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ suy tôn Thánh giá/Tv. 77 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô (Các Thánh)
Lễ Thánh Tâm/Tv. 102 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Lễ Thăng Thiên/Tv. 46 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lên đền Ngài (Nhập lễ)
Lòng biết ơn (Thánh ca Tin Mừng)
Lòng con sám hối (Mùa Chay)
Lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Lời ban sự sống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh Mân Côi (Đức Mẹ)
Lời trần tình (Mùa Chay)
Lời vọng (Mùa Vọng)
Lúa với cỏ lùng (Thánh ca Tin Mừng)
Luôn cậy trông Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lương thực trường sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)

M.

*
Máu Cứu Độ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Máu chứng niềm tin (Các Thánh)
Máu hiến dâng (Đức Mẹ)
Máu Trái Tim (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Mầu nhiệm Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Mầu nhiệm tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mẹ hiệp thông (Đức Mẹ)
Mẹ là mùa xuân (Đức Mẹ)
Mẹ với con (Đức Mẹ)
Mỗi ngày đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một cõi riêng tư (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một chuyện tình (Mùa Giáng Sinh)
Một đời cảm mến (Tận hiến)
Một đời nhân chứng (Các Thánh)
Một đời như Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một lòng tin (Thánh ca Tin Mừng) – CN 13B TN
Một tình yêu mến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mùa xuân đã đến (Xuân)
Mục tử nhân lành (Thánh ca Tin Mừng)

N.

*
Niềm tin lên đường (Mùa Giáng Sinh)
Niềm tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm vui lên đường (Đức Mẹ) – CN 4C MV
Niềm vui ơn cứu độ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm vui Phục Sinh (Mùa Phục Sinh) – CN 2ABC PS
Niềm vui sự sống (Thánh ca Tin Mừng)
Nữ Vương Thiên Đàng (Mùa Phục Sinh)
Nước Thiên Chúa (Thánh ca Tin Mừng) – CN 11B TN

Ng.

*
Ngài đã đến (Mùa Giáng Sinh)
Ngài đến trong đời tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngày của yêu thương (Hôn phối)
Ngày Chúa đến (Thánh ca Tin Mừng)
Ngày Đức Kitô (Mùa Phục Sinh)
Ngày Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Ngày xuân bên Chúa (Xuân)
Ngày xuân mới (Xuân)
Ngọn lửa tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Ngỡ ngàng nhận ra (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngợi ca Mẹ về trời (Đức Mẹ)
Nguyện cầu cho cha mẹ (Cha Mẹ)
Nguyện Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Người được sai đi (Truyền giáo)
Người là ai (Thánh ca Tin Mừng)
Người làm chứng (Các Thánh)
*
Nghỉ ngơi bên Chúa (Thánh ca Tin Mừng) – CN 16B TN
Nghĩa yêu thương (Hôn phối)

Nh.

*
Nhạc khúc yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhân chứng tình yêu (Các Thánh)
Nhiệm mầu của yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhiệm mầu của yêu thương (Tận hiến)
Nhịp bước đi lên (Hôn phối)
Như con thơ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Những khát mong (Ca nguyện – Hiệp lễ)

O.

*
Ôi tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

P.

*

Q.

*

R.

*
Reo mừng lên (Mùa Phục Sinh)

S.

*
Sám hối (Mùa Chay)
Say tình Thập giá (Tận hiến)
Sống cho Tin Mừng (Truyền giáo)
Sống cho tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống mầu nhiệm Ba Ngôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống Thánh lễ cuộc đời (Kết lễ)
Sống với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Suối nguồn tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

T.

*
Tâm tình cảm tạ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình sám hối (Mùa Chay)
Tâm tình xin vâng (Ca nguyện – Hiệp lễ) – CN 27 TN
Tâm tình yêu mến (Ca nguyện – Hiệp lễ) – CN 25B TN
Têrêsa (Các Thánh)
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tiếng Chúa kêu  mời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tin mừng Phục Sinh/1 (Mùa Phục Sinh)
Tin mừng Phục Sinh/2 (Mùa Phục Sinh)
Tin mừng Phục Sinh/3 (Mùa Phục Sinh)
Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi) – CN Lê Chúa Ba Ngôi B
Tin yêu hy vọng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình ca dâng hiến (Tận hiến)
Tình ca tri ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình con dâng Chúa (Tận hiến)
Tình con với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình con yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa nhân hậu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa với con (Tận hiến)
Tình Chúa yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình hiến dâng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình hiến dâng (Tận hiến)
Tình khúc đêm đông (Mùa Giáng Sinh)
Tình Mẹ thương con (Đức Mẹ)
Tình nào lớn hơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu trong hành động (Thánh ca Tin Mừng)
Tôn vinh lòng Chúa thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Tuyên xưng Đức Kitô (Thánh ca Tin Mừng)
Từ khi chào đời (Tận hiến)
Từ trái tim con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từng ngày theo Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Th.

*
Thánh giá Đức Kitô (Tuần Thánh)
Thánh Gioan Tông đồ (Các Thánh)
Thánh Giuse 19.03/Tv. 88 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh Mônica (Các Thánh)
Thánh Têrêsa (Các Thánh)
Thánh vịnh 18 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 26 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 33 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 71 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 137 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh ý Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thao thức một đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thập giá đời con (Tận hiến)
Thập giá niềm tự hào (Tuần Thánh)
Thầy là ai? (Thánh ca Tin Mừng) – CN 24B TN
Thầy là Đức Kitô (Thánh ca Tin Mừng) – CN 12C TN
Theo đường Chúa đi (Mùa Chay)
Theo gương Gioan Tiền Hô (Các Thánh)
Thiên Chúa trong Đức Kitô (Thánh ca Tin Mừng)
Thờ lạy Chúa Giêsu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thứ Sáu Tuần Thánh/Tv. 21 (Tuần Thánh)
Thương xót như Chúa Cha (Lòng Thương Xót Chúa)

Tr.

*
Trả về Thiên Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Trái Tim Nhân Lành (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trái Tim Rực Cháy (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trên cây Thập giá (Tuần Thánh)
Trọn lành như Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trở về bên Chúa (Cầu hồn)
Trở về nguồn (Cầu hồn)
Trung tín đợi chờ (Ca nguyện – Hiệp lễ)

U.

*

V.

*
Vào thánh điện (Nhập lễ)
Vẫn là (Tận hiến)
Vâng lời Thầy (Thánh ca Tin Mừng)
Về nhà Cha (Nhập lễ)
Về nhà Cha/2 (Nhập lễ)
Về với cát bụi (Mùa Chay)
Vì Chúa đã phục sinh (Mùa Phục Sinh) – CN Phục Sinh
Vì đã yêu nhiều (Thánh ca Tin Mừng) – CN 11C TN
Vì tội chúng con (Mùa Chay)
Ví như/Tv. 126 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Viên đá góc (Thánh ca Tin Mừng) – CN 27A TN
Vinh Danh Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Vọng Phục Sinh/Tv. 32/bài đọc 1 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vọng Phục Sinh/Tv. 15/bài đọc 2 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vọng Phục Sinh/Tv. 29/bài đọc 4 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vọng Phục Sinh/Tv. 117/bài Tân Ước (Thánh vịnh – Đáp ca)
Với Chúa con đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Với Chúa với người (Thánh ca Tin Mừng) – CN 32B TN
Với Mẹ con dâng (Dâng lễ)
Vua hiển vinh (Tuần Thánh)
Vui lên (Mùa Vọng)
Vui mừng trong Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vui ngày xuân mới (Xuân)

X.

*
Xây dựng Nước Trời (Kết lễ)
Xin biến đổi con (Mùa Chay)
Xin Chúa dùng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Chúa ở lại (Thánh ca Tin Mừng) – CN 3A PS
Xin Chúa xót thương (Lòng Thương Xót Chúa)
Xin Mẹ bên con (Đức Mẹ)
Xin Mẹ dạy con (Đức Mẹ)
Xin Thánh Thần đến (Chúa Thánh Thần) – CN Lễ Hiện Xuống A
Xin thương con (Mùa Chay)
Xin thương xót con (Thánh ca Tin Mừng) – CN 30B TN
Xin vâng như Mẹ (Đức Mẹ)
Xuân hồng ân (Xuân)
Xuân hồng ngày mới (Xuân)

Y.

*
Yêu như Chúa yêu (Mùa Chay)

NHẬP LỄ.

*
Ca tụng Chúa
Con vui tiến lên
Đi về Nhà Cha
Hân hoan tiến bước
Lên Đền Ngài
Vào thánh điện
Về nhà Cha

ĐÁP CA.

*
Lễ Các Đẳng (Tv. 22) (02/11) 
Lễ Các Thánh (Tv. 23) (01/11)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Mân Côi (07/10)
Lễ Mình Máu Thánh (Tv. 115)

DÂNG LỄ.

*
Của lễ hiến dâng
Của lễ hy sinh – Lm. Thái Nguyên
Của lễ mới – Lm. Thái Nguyên
Cùng Mẹ dâng hiến
Cùng Mẹ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Dâng Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha
Dâng Cha 1 – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa Ba Ngôi
Đồi xưa – Lm. Thái Nguyên
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Hiệp dâng – Lm. Thái Nguyên
Lễ dâng
Với Mẹ con dâng

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Bài ca tình yêu
Bài ca yêu thương
Bàn tay Ngài – Thái Nguyên
Biến đổi đời con – Thái Nguyên
Có cũng như không
Con chỉ là con
Con đã đến
Con muốn (ý thơ: R. Tagore)
Con tin vào Chúa
Con thuộc về Chúa – Thái Nguyên
Chỉ có một điều cần
Cho con nhận biết (Ga. 4,5-42)
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên
Cho con thấy Chúa (Ga. 1,29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A
Cho một tình yêu
Chúa cất tiếng mời (Mt. 11,25-30) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/A
Chúa chạnh lòng thương (Lc. 7,11-17) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Chúa đã mời gọi (Mt. 22,1-14) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/A
Chúa là gia nghiệp
Chúa là hy vọng
Chúa trong đời con – Thái Nguyên
Chúa trong lòng con – Thái Nguyên
Chúa vẫn đi qua
Chúa với con
Dấn bước theo Ngài (Lc. 14,25-33) – Chúa Nhật 23 Thường Niên/C
Đâu chỉ là…
Đường tin yêu – Thái Nguyên
Gần bên Chúa – Thái Nguyên
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Giêsu bài tình ca – Thái Nguyên
Giêsu tình yêu của tôi – Thái Nguyên
Giêsu tôi hát về Ngài – Thái Nguyên
Giòng sữa thiêng
Hãy vững tâm
Khoảng cách cuộc đời – Thái Nguyên
Lời ban Sự Sống – Thái Nguyên
Luôn cậy trông Ngài – Thái Nguyên
Lương thực trường sinh –  Thái Nguyên
Máu cứu độ – Thái Nguyên
Mầu nhiệm tình yêu – Thái Nguyên
Mỗi ngày đời con – Thái Nguyên
Một cõi riêng tư – Thái Nguyên
Một đời như Chúa – Thái Nguyên
Một tình yêu mến (Ga. 21,1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C
Niềm tin yêu – Thái Nguyên
Niềm vui ơn cứu độ – Thái Nguyên
Ngài đến trong đời tôi – Thái Nguyên
Ngỡ ngàng nhận ra – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Nhạc khúc yêu thương – Thái Nguyên
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Như con thơ
Những khát mong – Thái Nguyên
Ôi tình yêu – Thái Nguyên
Sống cho tình yêu – Thái Nguyên
Sống mầu nhiệm Ba Ngôi – Thái Nguyên
Sống với Chúa – Thái Nguyên
Suối nguồn tình yêu – Thái Nguyên
Tâm tình cảm tạ – Thái Nguyên
Tâm tình xin vâng ( Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 27 Thường Niên; Đức Mẹ Mân Côi
Tiếng Chúa kêu mời – Thái Nguyên
Tin yêu hy vọng – Thái Nguyên
Tình ca tri ân – Thái Nguyên
Tình con dâng Chúa – Thái Nguyên
Tình con với Chúa – Thái Nguyên
Tình con yêu Chúa – Thái Nguyên
Tình Cha – Thái Nguyên
Tình Chúa nhân hậu
Tình Chúa yêu con – Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Tình nào lớn hơn (Ga. 15,9-17) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh/B
Từ trái tim con
Từng ngày theo Chúa – Thái Nguyên
Thánh ý Chúa
Thao thức một đời – Thái Nguyên
Trọn lành như Cha (Mt. 38-48) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/A
Trung tín đợi chờ – Thái Nguyên
Với Chúa con dâng – Thái Nguyên
Vui mừng trong Chúa (Tv. 26)
Xin Chúa dùng con

KẾT LỄ.

*
Chứng nhân Tin Mừng – Thái Nguyên
Sống thánh lễ cuộc đời – Thái Nguyên
Xây dựng Nước Trời – Thái Nguyên

MÙA VỌNG.

*
Chúa đã làm người (Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B & Lễ Truyền Tin
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 88)
Dám ra khỏi mình (Mt. 1,18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A
Dọn đường đón Chúa (Mt. 3,1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A
Lời vọng
Niềm vui lên đường (Lc. 1,39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C
Người làm chứng (Ga. 1,6-8, 19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B
Vui lên

MÙA GIÁNG SINH.

*
Alleluia! Alleluia! – Thái Nguyên
Ánh sáng Bêlem– Thái Nguyên
Bêlem
Ca mừng Giáng sinh
Ca mừng Thiên Chúa– Thái Nguyên
Chúa đã đến– Thái Nguyên
Chúa đã Giáng Sinh– Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến!– Thái Nguyên
Chúa đến trong đời – Thái Nguyên
Chúa hiển trị (Tv. 96) – Đáp ca Lễ Rạng Đông
Chúa hiển trị (Tv. 96) – Thái Nguyên
Chúa xuống đời – Thái Nguyên
Chuyện một tình thương– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 1– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 2 – Thái Nguyên
Dâng Thánh Tử Hài Nhi
Đêm đông dâng Chúa– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 1– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 3– Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 1– Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 2 – Thái Nguyên
Đêm hồng ân 1– Thái Nguyên
Đêm hồng ân 2 – Thái Nguyên
Đêm tình thương– Thái Nguyên
Đêm tình yêu
Đời sống Thánh Gia (Mt. 2,13-23) – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
Một chuyện tình– Thái Nguyên
Niềm tin lên đường (Mt. 2,1-12) – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Ngài đã đến– Thái Nguyên
Tình khúc đêm đông – Thái Nguyên

MÙA CHAY.

*
Ăn năn tội mình (Lc. 13,1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C
Biến hình đổi dạng (Lc. 9,28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C
Cám dỗ trong đời
Con nay trở về – Thái Nguyên
Của lễ con dâng – Thái Nguyên
Cha vẫn chờ con – Thái Nguyên
Chân thành sám hối – Thái Nguyên
Chúa đã trao phó – Thái Nguyên
Chúa đành bỏ con – Thái Nguyên
Chúa từ bi – Thái Nguyên
Chúa vẫn thứ tha – Thái Nguyên
Dâng lời sám hối – Thái Nguyên
Dâng thân phận – Thái Nguyên
Đến với Chúa – Thái Nguyên
Đường ta đi – Thái Nguyên
Giêsu Vua Tình Yêu – Thái Nguyên
Hướng nhìn về Chúa – Thái Nguyên
Lòng con sám hối
Lời trần tình – Thái Nguyên
Sám hối – Thái Nguyên
Tâm tình sám hối – Thái Nguyên
Thánh giá Đức Kitô – Thái Nguyên
Theo đường Chúa đi – Thái Nguyên
Về với cát bụi – Thái Nguyên
Vì tội chúng con – Thái Nguyên
Xin biến đổi con (Mt. 5,17-37) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A
Xin thương con – Thái Nguyên
Yêu như Chúa yêu – Thái Nguyên

TUẦN THÁNH.

*
Con đường theo Chúa – Thái Nguyên
Con xin phó thác – Thái Nguyên
Chúa đã hiến mình
Điều răn mới (Ga. 13,31-=35) – Thứ Năm Tuần Thánh
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Thánh giá Đức Kitô
Thập giá niềm tự hào – Thái Nguyên
Thứ sáu Tuần Thánh (Tv. 21) – Thái Nguyên
Trên cây Thập giá – Thái Nguyên
Vua hiển vinh – Thái Nguyên

MÙA PHỤC SINH.

*
Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 26)
Chúa Về Trời
Điều răn mới (Ga. 13,31-=35) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Hãy ca mừng Chúa
Một tình yêu mến (Ga. 21,1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C
Mục tử nhân lành – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/ABC
Niềm vui Phục Sinh (Ga. 20,19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC
Nữ Vương Thiên Đàng
Ngày Đức Kitô
Ngày Phục Sinh
Reo mừng lên
Tin mừng Phục Sinh/1 (Mt. 28,1-10) – Đêm Vọng Phục Sinh/A
Tin mừng Phục Sinh/2 (Mc. 16,1-7) – Đêm Vọng Phục Sinh/B
Tin mừng Phục Sinh/3 (Lc. 24,1-12) – Đêm Vọng Phục Sinh/C
Thiên Chúa trong Đức Kitô (Ga. 14,1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A
Vì Chúa đã Phục Sinh (Ga. 20,1-9) – Chúa Nhật Phục Sinh
Vọng Phục Sinh (Tv. 32) – Bài đọc 1
Vọng Phục Sinh (Tv. 15) – Bài đọc 2
Hát mừng Chúa (Xh. 15,1-18) – Bài đọc 3
Vọng Phục Sinh (Tv. 29) – Bài đọc 4
Vọng Phục Sinh (Tv. 117) – Bài Tân Ước

CHÚA BA NGÔI.

*
Mầu nhiệm Ba Ngôi
Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Mt. 18,16-20) – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi/B
Vinh danh Ba Ngôi – Thái Nguyên

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Nguyện Thánh Thần – Thái Nguyên
Xin Thánh Thần đến (Ga. 20,19-23) – Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống/A

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Giêsu Tình Yêu – Thái Nguyên
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) – Thái Nguyên
Máu Trái Tim – Thái Nguyên
Ngọn lửa tình yêu – Thái Nguyên
Thờ lạy Chúa Giêsu – Thái Nguyên
Trái Tim nhân lành – Thái Nguyên
Trái Tim rực cháy – Thái Nguyên

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*
Lòng thương xót Chúa (Ga. 19,31-37) – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu/B
Tôn vinh lòng Chúa thương xót
Thương xót như Chúa Cha
Xin Chúa xót thương

ĐỨC MẸ.

*
Ai người có hiểu
Bên Mẹ chiều về
Con xin dâng Mẹ – Thái Nguyên
Dâng hiến cho Mẹ
Hãy nhìn về Mẹ
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
Lời kinh Mân Côi
Máu hiến dâng – Thái Nguyên
Mẹ hiệp thông
Mẹ là Mùa Xuân
Mẹ với con
Niềm vui lên đường (Lc. 1,39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C
Nữ Vương Thiên Đàng – Thái Nguyên
Ngợi ca Mẹ về trời – Thái Nguyên
Tâm tình xin vâng ( Lc. 1,26-38) – Đức Mẹ Mân Côi
Tình Mẹ thương con – Thái Nguyên
Xin Mẹ bên con
Xin Mẹ dạy con – Thái Nguyên
Xin vâng như Mẹ

DÂNG HOA ĐỨC MẸ.

*
Hoa đỏ dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa tím dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa trắng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa vàng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa xanh dâng Mẹ – Thái Nguyên

CÁC THÁNH.

*
Bát phúc (Mt. 5,1-12a) – Lễ Các Thánh Nam Nữ
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
Cây cao bóng cả (thơ: Lê Đình Bảng) – Kính Thánh Cả Giuse
Chúa đã gọi tôi (Is. 49,1-6) – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Gioan Tiền hô – Thái Nguyên
Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Giuse trong âm thầm – Thái Nguyên
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Máu chứng niềm tin – Thái Nguyên
Một đời nhân chứng (Ga. 17,11-19) – Chúa Nhật 33 Thường Niên
Người làm chứng (Ga. 1,6-8, 19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B
Nhân chứng tình yêu – Thái Nguyên
Têrêsa – Thái Nguyên
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44) (01/10)
Thánh Gioan Tông đồ
Thánh Giuse (Tv. 88) (19/03)
Thánh Mônica
Thánh Têrêsa
Theo gương Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên

CHA MẸ.

*
Nguyện cầu cho cha mẹ – Thái Nguyên

TẬN HIẾN.

*
Cảm mến tình Cha
Con xin đến
Dâng lời ước thệ
Dâng tiến đời con
Điều con mơ ước
Đời tin yêu
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Hạnh phúc đời con
Hãy theo Ta (Mc. 1,14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B
Một đời cảm mến 
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Say tình Thập giá
Tình ca dâng hiến
Tình con dâng Chúa
Tình Chúa với con
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Từ khi chào đời – Thái Nguyên
Thập giá đời con
Vẫn là… 

TRUYỀN GIÁO.

*
Người được sai đi – Thái Nguyên
Sống cho Tin Mừng

HÔN PHỐI.

*
Bạn tình của lòng tôi
Dâng Chúa tình yêu/1
Dâng Chúa tình yêu/2
Dâng Mẹ tình yêu/1
Dâng Mẹ tình yêu/2
Dâng Mẹ tình yêu/3
Dâng Mẹ tình yêu/4
Hai tiếng yêu thương
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Ngày của yêu thương – Thái Nguyên
Nghĩa yêu thương – Thái Nguyên
Nhịp bước đi lên

CẦU HỒN.

*
Trở về bên Chúa
Trở về nguồn

THÁNH VỊNH.

*
Kỳ công của Chúa
Lấy gì dâng Chúa (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) – Thái Nguyên
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44) (01/10)
Thánh vịnh 18 – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Thánh vịnh 22 – Lễ Các Đẳng (02/11)
Thánh vịnh 23 – Lễ Các Thánh (01/11)
Thánh vịnh 26 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Thánh vịnh 32 – Lễ Chúa Ba Ngôi
Thánh vịnh 33 – Chúa Nhật 20 Thường Niên
Thánh vịnh 46 – Lễ Thăng Thiên
Thánh vịnh 71 – Lễ Hiển Linh
Thánh vịnh 88 – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
Thánh vịnh 88 – Thánh Giuse (19/03)
Thánh vịnh 103 – Lễ Hiện Xuống
Thánh vịnh 115 – Lễ Mình Máu Thánh
Thánh vịnh 137 – Chúa Nhật 5 Thường Niên
Thứ sáu Tuần Thánh (Tv. 21) – Thái Nguyên
Ví như (Tv. 126)
Vọng Phục Sinh (Tv. 32) – Bài đọc 1
Vọng Phục Sinh (Tv. 15) – Bài đọc 2
Vọng Phục Sinh (Tv. 29) – Bài đọc 4
Vọng Phục sinh (Tv. 117) – Thái Nguyên
Vui mừng trong Chúa (Tv. 26)

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Ăn năn tội mình (Lc. 13,1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C
Bánh trường sinh (Ga. 6,24-35) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/B
Bát phúc (Mt. 5,1-12a) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A
Bền đỗ đến cùng (Lc. 21,5-19) – Chúa Nhật 33 Thường Niên/C
Bí tích tình yêu (Mc. 14,12-26) – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô/B
Biển đời giông tố (Mc. 4,35-41) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/B
Biến hình đổi dạng (Lc. 9,28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C
Các tầng trời mở ra – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Cần ra khỏi mình (Mc. 6,1-6) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/B
Con biết theo ai (Ga. 6,60-69) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/B
Con đường Giêsu – Lc. 9,51-62) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/C
Chẳng còn lại gì (Lc. 12,13-21) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/C
Cho con thấy Chúa (Ga. 1,29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A
Chúa buồn (Mc. 10,17-30) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/B
Chúa cất tiếng mời (Mt. 11,25-30) – Chúa Nhật 14 Thường Niên/A
Chúa chạnh lòng thương (Lc. 7,11-17) – Chúa Nhật 10 Thường Niên/C
Chúa đã gọi tôi (Is. 49,1-6) – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Chúa đã làm người (Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B & Lễ Truyền Tin
Chúa đã mời gọi (Mt. 22,1-14) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/A
Dám ra khỏi mình (Mt. 1,18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A
Dấn bước theo Ngài (Lc. 14,25-33) – Chúa Nhật 23 Thường Niên/C
Dọn đường đón Chúa (Mt. 3,1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A
Điều răn mới (Ga. 13,31-=35) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh & Thứ Năm Tuần Thánh
Điều răn trọng nhất (Mc. 12,28b-34) – Chúa Nhật 31 Thường Niên/B
Đời sống Thánh Gia (Mt. 2,13-23) – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
Hạt giống Lời Chúa (Mt. 13,1-23) – Chúa Nhật 15 Thường Niên/A
Hát mừng Chúa (Xh. 15,1-18) – Bài đọc 3
Hãy cho họ ăn (Ga. 6,1-15) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/B
Hãy cho họ ăn (Mt. 14,13-21) – Chúa Nhật 18 Thường Niên/A
Hãy cho họ ăn (Lc. 9,11-17) – Lễ Mình Máu Chúa Kitô/C
Hãy theo Ta (Mc. 1,14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B
Hồng ân cứu độ (Lc. 4,14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C
Kinh ngợi khen
Khó tin Chúa (Lc. 4,21-30) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/C
Là muối, là ánh sáng (Mt. 5,13-16) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/A
Lạy Thầy! Thầy biết
Lòng biết ơn (Lc. 17,11-19) – Chúa Nhật 28 Thường Niên/C
Lúa với cỏ lùng (Mt. 13,24-43) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/A
Lúa với cỏ lùng (Mc. 13,24-32) – Chúa Nhật 33 Thường Niên/B
Một lòng tin (Mc. 5,21-43) – Chúa Nhật 13 Thường Niên/B
Một tình yêu mến (Ga. 21,1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C
Mục tử nhân lành – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/ABC
Niềm tin lên đường (Mt. 2,1-12) – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
Niềm vui lên đường (Lc. 1,39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C
Niềm vui Phục Sinh (Ga. 20,19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC
Niềm vui sự sống (Ga. 11,1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A
Niềm vui sự sống (Lc. 20,27-38) – Chúa Nhật 32 Thường Niên/C
Ngày Chúa đến (Mt. 25,31-46) – Chúa Nhật 34 Thường Niên/A
Nghỉ ngơi bên Chúa (Mc. 6,30-34) – Chúa Nhật 16 Thường Niên/B
Tâm tình xin vâng ( Lc. 1,26-38) – Chúa Nhật 27 Thường Niên
Tin yêu Chúa Ba Ngôi (Mt. 18,16-20) – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi/B
Tình nào lớn hơn (Ga. 15,9-17) – Chúa Nhật 6 Phục Sinh/B
Tình yêu trong hành động (Mt. 7,21-27) – Chúa Nhật 9 & 26 Thường Niên/A
Tuyên xưng Đức Kitô (Mt. 16,13-20) – Chúa Nhật 21 Thường Niên/A
Thầy là ai? (Mc. 8,27-35) – Chúa Nhật 24 Thường Niên/B
Thầy là Đức Kitô (Lc. 9,18-24) – Chúa Nhật 12 Thường Niên/C
Thiên Chúa trong Đức Kitô (Ga. 14,1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22,15-21) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/A
Trọn lành như Cha (Mt. 38-48) – Chúa Nhật 7 Thường Niên/A
Vâng lời Thầy (Lc. 5,1-11) – Chúa Nhật 5 Thường Niên/C
Vì Chúa đã Phục Sinh (Ga. 20,1-9) – Chúa Nhật Phục Sinh
Vì đã yêu nhiều (Lc. 7,36 – 8,3) – Chúa Nhật 11 Thường Niên/C
Viên đá góc (Mt. 21,33-43) – Chúa Nhật 27 Thường Niên/A
Với Chúa với người (Mc. 12,38-44) – Chúa Nhật 32 Thường Niên/B
Xin biến đổi con (Mt. 5,17-37) – Chúa Nhật 6 Thường Niên/A
Xin Chúa ở lại (Lc. 24,13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A
Xin Thánh Thần đến (Ga. 20,19-23) – Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống/A
Xin thương xót con (Mc. 10,46-52) – Chúa Nhật 30 Thường Niên/B

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên

HỢP XƯỚNG.

*
Ánh sáng Bêlem – Thái Nguyên
Chúa đã đến – Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến! – Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2 – Thái Nguyên

XUÂN.

*
Dâng Chúa ngày xuân
Đêm xuân nguyện cầu
Hiến lễ đầu xuân
Ngày xuân bên Chúa – Thái Nguyên
Ngày xuân mới – Thái Nguyên
Vui ngày xuân mới
Xuân hồng ân
Xuân hồng ngày mới

CHỦ ĐỀ.

*
Đồng hành với gia đình

________________________________________

Ai người có hiểu – Thái Nguyên
Alleluia! Alleluia! – Thái Nguyên
Ánh sáng Bêlem– Thái Nguyên
*
Bài ca tình yêu – Thái Nguyên
Bài ca yêu thương – Thái Nguyên
Bàn tay Ngài – Thái Nguyên
Bạn tình của lòng tôi – Thái Nguyên
Bên Mẹ chiều về – Thái Nguyên
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
Biến đổi đời con – Thái Nguyên
Biến hình đổi dạng – Thái Nguyên
*
Ca mừng Giáng sinh– Thái Nguyên
Ca mừng Thiên Chúa– Thái Nguyên
Ca tụng Chúa – Thái Nguyên
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Cám dỗ trong đời – Thái Nguyên
Cảm mến tình Cha – Thái Nguyên
Cần ra khỏi mình – Thái Nguyên
Cây cao bóng cả – Thái Nguyên
*
Có cũng như không – Thái Nguyên
Con biết theo ai – Thái Nguyên
Con chỉ là con – Thái Nguyên
Con đã đến – Thái Nguyên
Con đường theo Chúa – Thái Nguyên
Con muốn – Thái Nguyên
Con nay trở về – Thái Nguyên
Con tin vào Chúa – Thái Nguyên
Con thuộc về Chúa – Thái Nguyên
Con vui tiến lên -Thái Nguyên
Con xin dâng Mẹ – Thái Nguyên
Con xin đến – Thái Nguyên
Con xin phó thác – Lm. Thái Nguyên
Của lễ con dâng – Thái Nguyên
Của lễ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Của lễ hy sinh – Lm. Thái Nguyên
Của lễ mới – Lm. Thái Nguyên
Cùng Mẹ dâng hiến – Lm. Thái Nguyên
Cùng Mẹ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
*
Cha vẫn chờ con – Thái Nguyên
Chẳng còn lại gì – Thái Nguyên
Chân thành sám hối – Thái Nguyên
Chỉ có một điều cần – Thái Nguyên
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên
Cho con nhìn thấy – Thái Nguyên
Cho con thấy Chúa – Thái Nguyên
Cho một tình yêu – Thái Nguyên
Chúa cất tiếng mời – Thái Nguyên
Chúa chạnh lòng thương – Thái Nguyên
Chúa đã đến – Thái Nguyên
Chúa đã đến– Thái Nguyên
Chúa đã gọi tôi – Thái Nguyên
Chúa đã Giáng Sinh– Thái Nguyên
Chúa đã mời gọi – Thái Nguyên
Chúa đã trao phó – Thái Nguyên
Chúa đành bỏ con – Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến! – Thái Nguyên
Chúa đến! Chúa đến! Chúa đến!– Thái Nguyên
Chúa đến trong đời – Thái Nguyên
Chúa hiển trị – Thái Nguyên
Chúa hiển trị (Tv. 96) – Thái Nguyên
Chúa là gia nghiệp – Thái Nguyên
Chúa là hy vọng – Thái Nguyên
Chúa nhật 4 Mùa Vọng B (Tv. 88) – Thái Nguyên
Chúa từ bi – Thái Nguyên
Chúa trong đời con – Thái Nguyên
Chúa trong lòng con – Thái Nguyên
Chúa vẫn đi qua – Thái Nguyên
Chúa vẫn thứ tha – Thái Nguyên
Chúa Về Trời – Thái Nguyên
Chúa xuống đời – Thái Nguyên
Chuyện một tình thương– Thái Nguyên
Chứng nhân Tin Mừng – Thái Nguyên
*
Dám ra khỏi mình – Thái Nguyên
Dấn bước theo Ngài – Thái Nguyên
Dâng Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha – Lm. Thái Nguyên
Dâng Cha 1 – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 1– Thái Nguyên
Dâng Chúa Hài Nhi 2 – Thái Nguyên
Dâng Chúa ngày xuân – Thái Nguyên
Dâng Chúa tình yêu 1 – Thái Nguyên
Dâng Chúa tình yêu 2 – Thái Nguyên
Dâng hiến cho Mẹ – Thái Nguyên
Dâng lời sám hối – Thái Nguyên
Dâng lời ước thệ – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 1 – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 2 – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 3 – Thái Nguyên
Dâng Mẹ tình yêu 4 – Thái Nguyên
Dâng tiến đời con – Thái Nguyên
Dâng Thánh Tử Hài Nhi – Thái Nguyên
Dâng thân phận – Thái Nguyên
Dọn đường đón Chúa – Thái Nguyên
*
Đâu chỉ là – Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 1– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 3– Thái Nguyên
Đêm đông dâng Chúa 2 – Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 1– Thái Nguyên
Đêm đông sương gió 2 – Thái Nguyên
Đêm hồng ân 1– Thái Nguyên
Đêm hồng ân 2 – Thái Nguyên
Đêm tình thương– Thái Nguyên
Đêm tình yêu– Thái Nguyên
Đêm xuân nguyện cầu – Thái Nguyên
Đến với Chúa – Thái Nguyên
Đi về Nhà Cha – Thái Nguyên
Điều con mơ ước – Thái Nguyên
Đồi xưa – Lm. Thái Nguyên
Đời sống Thánh Gia – Thái Nguyên (MGS)
Đời tin yêu – Thái Nguyên
Đường ta đi – Thái Nguyên
Đường tin yêu – Thái Nguyên
*
Gần bên Chúa – Thái Nguyên
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Gia nghiệp đời con – Thái Nguyên
Gioan Tiền hô – Thái Nguyên
Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Giêsu bài tình ca – Thái Nguyên
Giêsu Tình Yêu – Thái Nguyên
Giêsu tình yêu của tôi – Thái Nguyên
Giêsu tôi hát về Ngài – Thái Nguyên
Giêsu Vua Tình Yêu – Thái Nguyên
Giòng sữa thiêng – Thái Nguyên
Giuse trong âm thầm – Thái Nguyên
*
Hai tiếng yêu thương – Thái Nguyên
Hạnh phúc đời con – Thái Nguyên
Hạt giống Lời Chúa – Thái Nguyên
Hát mừng Chúa – Thái Nguyên
Hãy ca mừng Chúa – Thái Nguyên
Hãy cho họ ăn – Thái Nguyên
Hãy nhìn về Mẹ – Thái Nguyên
Hãy theo Ta – Thái Nguyên
Hãy vững tâm – Thái Nguyên
Hiến lễ đầu xuân – Thái Nguyên
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Hiệp dâng – Lm. Thái Nguyên
Hoa đỏ dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa tím dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa trắng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa vàng dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hoa xanh dâng Mẹ – Thái Nguyên
Hồng ân cứu độ – Thái Nguyên
Hướng nhìn về Chúa – Thái Nguyên
*
Kinh ngợi khen – Thái Nguyên
Kỳ công của Chúa – Thái Nguyên
Khó tin Chúa – Thái Nguyên
Khoảng cách cuộc đời – Thái Nguyên
*
Là muối, là ánh sáng – Thái Nguyên
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời – Thái Nguyên
Lạy Thầy! Thầy biết – Thái Nguyên
Lấy gì dâng Chúa – Thái Nguyên
Lễ Các Đẳng 2.11 – Thái Nguyên
Lễ Các Thánh 1.11 – Thái Nguyên
Lễ Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên
Lễ dâng – Lm. Thái Nguyên
Lễ Hiển Linh – Thái Nguyên
Lễ Hiện Xuống – Thái Nguyên
Lễ Mân Côi 7.10 – Thái Nguyên
Lễ Mình Máu Thánh – Thái Nguyên
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) – Thái Nguyên
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Thái Nguyên
Lên Đền Ngài – Thái Nguyên
Lòng biết ơn – Thái Nguyên
Lòng thương xót Chúa – Thái Nguyên
Lời ban Sự Sống – Thái Nguyên
Lời kinh Mân Côi – Thái Nguyên
Lời trần tình – Thái Nguyên
Lời vọng – Thái Nguyên
Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên
Luôn cậy trông Ngài – Thái Nguyên
Lương thực trường sinh –  Thái Nguyên
*
Máu cứu độ – Thái Nguyên
Máu chứng niềm tin – Thái Nguyên
Máu hiến dâng – Thái Nguyên
Máu Trái Tim – Thái Nguyên
Mầu nhiệm Ba Ngôi – Thái Nguyên
Mầu nhiệm tình yêu – Thái Nguyên
Mẹ hiệp thông – Thái Nguyên
Mẹ là mùa xuân – Thái Nguyên
Mẹ với con – Thái Nguyên
Mỗi ngày đời con – Thái Nguyên
Một cõi riêng tư – Thái Nguyên
Một chuyện tình– Thái Nguyên
Một đời nhân chứng – Thái Nguyên
Một đời như Chúa – Thái Nguyên
Một lòng tin – Thái Nguyên
Mùa xuân đã đến – Thái Nguyên
Mục tử nhân lành – Thái Nguyên
*
Niềm tin lên đường– Thái Nguyên
Niềm tin yêu – Thái Nguyên
Niềm vui ơn cứu độ – Thái Nguyên
Nữ Vương Thiên Đàng – Thái Nguyên
Nữ Vương Thiên Đàng – Thái Nguyên
*
Ngài đã đến– Thái Nguyên
Ngài đến trong đời tôi – Thái Nguyên
Ngày của yêu thương – Thái Nguyên
Ngày Chúa đến – Thái Nguyên
Ngày Đức Kitô – Thái Nguyên
Ngày Phục Sinh – Thái Nguyên
Ngày xuân bên Chúa – Thái Nguyên
Ngày xuân mới – Thái Nguyên
Nghĩa yêu thương – Thái Nguyên
Nguyện cầu cho cha mẹ – Thái Nguyên
Ngọn lửa tình yêu – Thái Nguyên
Ngỡ ngàng nhận ra – Thái Nguyên
Ngợi ca Mẹ về trời – Thái Nguyên
Nguyện Thánh Thần – Thái Nguyên
Người được sai đi – Thái Nguyên
Người là ai – Thái Nguyên
Người làm chứng – Thái Nguyên
*
Nhạc khúc yêu thương – Thái Nguyên
Nhân chứng tình yêu – Thái Nguyên
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Nhiệm mầu của yêu thương – Thái Nguyên
Như con thơ – Thái Nguyên
Những khát mong – Thái Nguyên
*
Ôi tình yêu – Thái Nguyên
*
Reo mừng lên – Thái Nguyên
*
Sám hối – Thái Nguyên
Say tình Thập giá – Thái Nguyên
Sống cho Tin Mừng – Thái Nguyên
Sống cho tình yêu – Thái Nguyên
Sống mầu nhiệm Ba Ngôi – Thái Nguyên
Sống thánh lễ cuộc đời – Thái Nguyên
Sống với Chúa – Thái Nguyên
Suối nguồn tình yêu – Thái Nguyên
*
Tâm tình cảm tạ – Thái Nguyên
Tâm tình sám hối – Thái Nguyên
Têrêsa – Thái Nguyên
Tiếng Chúa kêu mời – Thái Nguyên
Tin mừng Phục sinh 1 – Thái Nguyên
Tin mừng Phục sinh 2 – Thái Nguyên
Tin mừng Phục sinh 3 – Thái Nguyên
Tin yêu hy vọng – Thái Nguyên
Tình ca dâng hiến – Thái Nguyên
Tình ca tri ân – Thái Nguyên
Tình con dâng Chúa – Thái Nguyên
Tình con với Chúa – Thái Nguyên
Tình con yêu Chúa – Thái Nguyên
Tình Cha – Thái Nguyên
Tình Chúa với con – Thái Nguyên
Tình Chúa yêu con – Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Tình hiến dâng – Thái Nguyên
Tình khúc đêm đông – Thái Nguyên
Tình Mẹ thương con – Thái Nguyên
Tình yêu trong hành động – Thái Nguyên
Tôn vinh lòng Chúa thương xót – Thái Nguyên
Tuyên xưng Đức Kitô – Thái Nguyên
Từ khi chào đời – Thái Nguyên
Từ trái tim con – Thái Nguyên
Từng ngày theo Chúa – Thái Nguyên
*
Thánh giá Đức Kitô – Thái Nguyên
Thánh Giuse 19.3 (Tv. 88) – Thái Nguyên
Thánh Gioan tông đồ – Thái Nguyên
Thánh Mônica – Thái Nguyên
Thánh Têrêsa – Thái Nguyên
Thánh vịnh 18 (CN 26 – B) – Thái Nguyên
Thánh vịnh 26 (CN 7 PS) – Thái Nguyên
Thánh vịnh 33 – Thái Nguyên
Thánh vịnh 71 – Thái Nguyên
Thánh vịnh 137 – Thái Nguyên
Thánh ý Chúa – Thái Nguyên
Thao thức một đời – Thái Nguyên
Thập giá đời con – Thái Nguyên
Thập giá niềm tự hào – Thái Nguyên
Theo đường Chúa đi – Thái Nguyên
Theo gương Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Thiên Chúa trong Đức Kitô – Thái Nguyên
Thờ lạy Chúa Giêsu – Thái Nguyên
Thứ sáu Tuần Thánh (Tv. 21) – Thái Nguyên
Thương xót như Chúa Cha – Thái Nguyên
*
Trả về Thiên Chúa – Thái Nguyên
Trái Tim nhân lành – Thái Nguyên
Trái Tim rực cháy – Thái Nguyên
Trên cây Thập giá – Thái Nguyên
Trọn lành như Cha – Thái Nguyên
Trở về bên Chúa – Thái Nguyên
Trở về nguồn – Thái Nguyên
Trung tín đợi chờ – Thái Nguyên
*
Vào thánh điện – Thái Nguyên
Vẫn là – Thái Nguyên
Vâng lời Thầy – Thái Nguyên
Về nhà Cha – Thái Nguyên
Về với cát bụi – Thái Nguyên
Vì tội chúng con – Thái Nguyên
Vinh danh Ba Ngôi – Thái Nguyên
Vọng Phục sinh (Tv. 117) – Thái Nguyên
Với Chúa con dâng – Thái Nguyên
Với Mẹ con dâng – Lm. Thái Nguyên
Vua hiển vinh – Thái Nguyên
Vui ngày xuân mới – Thái Nguyên
*
Xây dựng Nước Trời – Thái Nguyên
Xin biến đổi con – Thái Nguyên
Xin Chúa dùng con – Thái Nguyên
Xin Chúa xót thương – Thái Nguyên
Xin Mẹ bên con – Thái Nguyên
Xin Mẹ dạy con – Thái Nguyên
Xin thương con – Thái Nguyên
Xin vâng như Mẹ – Thái Nguyên
Xuân hồng ân – Thái Nguyên
Xuân hồng ngày mới – Thái Nguyên
*
Yêu như Chúa yêu – Thái Nguyên
*

 
 
THEO ABC.
Ai người có hiểuĐức Mẹ
Alleluia AlleluiaAllêluia
Ánh Sáng BêlemHợp Xướng
Ánh sáng BelemMùa Giáng Sinh
Ăn năn tội mìnhThánh Ca Tin Mừng
+
B.
Bài ca tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bài ca yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bàn tay NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Bạn tình của lòng tôiHôn Phối
Bánh trường sinhThánh Ca Tin Mừng
Bát phúcThánh Ca Tin Mừng
BelemMùa Giáng Sinh
Bên Mẹ chiều vềĐức Mẹ
Bền đỗ đến cùngThánh Ca Tin Mừng
Bí tích tình yêuThánh Ca Tin Mừng
Bia đá ngàn thuCác Thánh
Biển đời giông tốThánh Ca Tin Mừng
Biến đổi đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Biến hình đổi dạngThánh Ca Tin Mừng
+
C.
Ca mừng giáng sinhMùa Giáng Sinh
Ca Mừng Thiên ChúaMùa Giáng Sinh
Ca tụng ChúaNhập Lễ
Các tầng trời mở raThánh Ca Tin Mừng
Cảm mến tình ChaTận Hiến
Cám dỗ nàoMùa Chay
Cám dỗ trong đờiMùa Chay
Cần ra khỏi mìnhThánh Ca Tin Mừng
Cây cao bóng cảCác Thánh
Có biết bao điềuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Có cũng như khôngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con biết theo aiThánh Ca Tin Mừng
Con chỉ là conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con đã đếnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con đường GiêsuThánh Ca Tin Mừng
Con Đường Theo ChúaMùa Phục Sinh
Con muốnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con nay trở vềMùa Chay
Con tin vào ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con thuộc về ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Con vui tiến lênNhập Lễ
Con xin dâng MẹĐức Mẹ
Con xin đếnTận Hiến
Con xin phó thácTuần Thánh
Của ăn muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Của Lễ Con DângMùa Chay
Của lễ hiến dângDâng Lễ
Của lễ hy sinhDâng Lễ
Của lễ mớiDâng Lễ
Cùng Mẹ dâng hiếnDâng Lễ
Cùng Mẹ hiến dângDâng Lễ
Cha Vẫn Chờ ConMùa Chay
Chẳng còn lại gìThánh Ca Tin Mừng
Chân thành sám hốiMùa Chay
Chỉ có một điều cầnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con nhận biếtCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con nhìn thấyThánh Ca Vào Đời
Cho con thấy ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con vượt quaMùa Phục Sinh
Cho một tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa buồnThánh Ca Tin Mừng
Chúa cất tiếng mờCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa chạnh lòng thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa Đã ĐếnHợp Xướng
Chúa Đã ĐếnMùa Giáng Sinh
Chúa đã gọi tôiThánh Ca Tin Mừng
Chúa đã Giáng SinhMùa Giáng Sinh
Chúa đã hiến mìnhTuần Thánh
Chúa đã làm NgườiThánh Ca Tin Mừng
Chúa đã mời gọiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã trao phóMùa Chay
Chúa Đành Bỏ ConMùa Chay
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa ĐếnHợp Xướng
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa Đến!Mùa Giáng Sinh
Chúa Đến Trong ĐờiMùa Giáng Sinh
Chúa Hiển ThịMùa Giáng Sinh
Chúa hiển trị (Tv 96)Mùa Giáng Sinh
Chúa là gia nghiệpCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa là hy vọngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa nhật 4 mùa vọng – B (Ý Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa Từ BiMùa Chay
Chúa trong đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa trong lòng conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn đi quaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa Vẫn Thứ ThaMùa Chay
Chúa Về TrờiMùa Phục Sinh
Chúa với conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa Xuống ĐờiMùa Giáng Sinh
Chúa Yêu Thế GianMùa Chay
Chuyện Một Tình ThươngMùa Giáng Sinh
Chứng Nhân Tin MừngKết Lễ
+
Dám ra khỏi mìnhThánh Ca Tin Mừng
Dấn bước theo NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng Ba NgôiDâng Lễ
Dâng ChaDâng Lễ
Dâng Cha 1Dâng Lễ
Dâng Chúa Ba NgôiDâng Lễ
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng Sinh
Dâng Chúa Hài Nhi 1Mùa Giáng Sinh
Dâng Chúa Hài Nhi 2Mùa Giáng Sinh
Dâng Chúa ngày xuânXuân
Dâng Chúa tình yêu 1Hôn Phối
Dâng Chúa tình yêu 2Hôn Phối
Dâng hiến cho MẹĐức Mẹ
Dâng lời sám hốiMùa Chay
Dâng lời ước thệTận Hiến
Dâng Mẹ tình yêu 1Hôn Phối
Dâng Mẹ tình yêu 2Hôn Phối
Dâng Mẹ tình yêu 3Hôn Phối
Dâng Mẹ tình yêu 4Hôn Phối
Dâng tiến đời conTận Hiến
Dâng Thánh Tử Hài NhiMùa Giáng Sinh
Dâng Thân PhậnMùa Chay
Dọn đường đón ChúaMùa Vọng
+
Đ.
+
Đâu chỉ làCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đêm Đông Dâng ChúaMùa Giáng Sinh
Đêm Đông Dâng Chúa 1Mùa Giáng Sinh
Đêm Đông Dâng Chúa 2Hợp Xướng
Đêm Đông Dâng Chúa 2Mùa Giáng Sinh
Đêm đông dâng Chúa 3Mùa Giáng Sinh
Đêm đông sương gió 1Mùa Giáng Sinh
Đêm đông sương gió 2Mùa Giáng Sinh
Đêm hồng ân 1Mùa Giáng Sinh
Đêm hồng ân 2Mùa Giáng Sinh
Đêm Tình ThươngMùa Giáng Sinh
Đêm tình yêuMùa Giáng Sinh
Đêm xuân nguyện cầuXuân
Đến Với ChúaMùa Chay
Đi Về Nhà ChaNhập Lễ
Điều con mơ ướcTận Hiến
Điều răn mớiThánh Ca Tin Mừng
Điều răn trọng nhấtThánh Ca Tin Mừng
Đồi xưaDâng Lễ
Đối với ChúaThánh Ca Tin Mừng
Đồng hành với gia đìnhChủ đề
Đời sống Thánh GiaMùa Giáng Sinh
Đời tin yêuTận Hiến
Đường Ta ĐiMùa Chay
Đường tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
G.
Gần bên chúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Gia nghiệp đời conTận Hiến
Giêsu bài tình caCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu Tình YêuThánh Thể – Thánh Tâm
Giêsu tình yêu của tôiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu tôi hát về NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giêsu Vua tình yêuMùa Chay
Gioan Tiền HôCác Thánh
Gioan Tông đồCác Thánh
Giòng sữa thiêngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Giuse trong âm thầmCác Thánh
+
H.
Hai tiếng yêu thươngHôn Phối
Hạnh phúc đời conTận Hiến
Hát mừng ChúaThánh Ca Tin Mừng
Hạt giống Lời ChúaThánh Ca Tin Mừng
Hãy ca mừng ChúaMùa Phục Sinh
Hãy cho họ ănThánh Ca Tin Mừng
Hãy nhìn về MẹĐức Mẹ
Hãy theo TaTận Hiến
Hãy vững tâmCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hiệp dângDâng Lễ
Hiến lễ đầu xuânXuân
Hiến lễ đời conDâng Lễ
Hiến lễ Vượt QuaDâng Lễ
Hiến Lễ Vượt QuaMùa Phục Sinh
Hoa đỏ dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa tím dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa trắng dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa vàng dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)
Hoa xanh dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)
Hồng ân cứu độThánh Ca Tin Mừng
Hướng đến tha nhânCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hướng nhìn về ChúaMùa Chay
+
Kinh ngợi khenThánh Ca Tin Mừng
Kỳ công của ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Khó tin ChúaThánh Ca Tin Mừng
L.
Là muối, là ánh sángThánh Ca Tin Mừng
Lạy Đức Mẹ Chúa TrờiĐức Mẹ
Lạy Thầy! Thầy biếtThánh Ca Tin Mừng
Lấy gì dâng ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ các Đẳng (Tv 22, ngày 2-11)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ các Thánh (Tv 23, ngày 1-11)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ dângDâng Lễ
Lễ Hiển LinhThánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ hiện xuốngThánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Mân côi (ngày 7-10)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Mình Máu ThánhThánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ suy tôn thánh giá (Tv 77)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lễ Thánh Gioan Tiền hôCác Thánh
Lễ Thăng Thiên (Tv 46)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lên đền NgàiNhập Lễ
Lòng biết ơnThánh Ca Tin Mừng
Lòng con sám hốiMùa Chay
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót Chúa
Lời ban sự sốngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lời kinh Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi)
Lời Trần TìnhMùa Chay
Lời VọngMùa Vọng
Luôn cậy trông NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lương thực trường sinhCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Máu Cứu ĐộCa Nguyện – Hiệp Lễ
Máu chứng niềm tinCác Thánh
Máu hiến dângĐức Mẹ
Máu Trái TimThánh Thể – Thánh Tâm
Mầu Nhiệm Ba NgôiChúa Ba Ngôi
Mầu Nhiệm Tình YêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mẹ hiệp thôngĐức Mẹ
Mẹ là mùa xuânĐức Mẹ
Mẹ với conĐức Mẹ
Mỗi ngày đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một cõi riêng tưCa Nguyện – Hiệp Lễ
Một Chuyện TìnhMùa Giáng Sinh
Một đời cảm mếnTận Hiến
Một đời nhân chứngCác Thánh
Một lòng tinThánh Ca Tin Mừng
Một tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mục tử nhân lànhThánh Ca Tin Mừng
+
Niềm tin lên đường (Lễ Hiển Linh)Mùa Giáng Sinh
Niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Niềm vui lên đườngĐức Mẹ
Niềm vui ơn cứu độCa Nguyện – Hiệp Lễ
Niềm vui Phục SinhMùa Phục Sinh
Niềm vui sự sốngThánh Ca Tin Mừng
Nữ Vương Thiên ĐàngMùa Phục Sinh
Nước Thiên ChúaThánh Ca Tin Mừng
Ngài Đã ĐếnMùa Giáng Sinh
Ngài đến trong đời tôiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngày của yêu thươngHôn Phối
Ngày Chúa đếnThánh Ca Tin Mừng
Ngày Đức KitôMùa Phục Sinh
Ngày Phục SinhMùa Phục Sinh
Ngày xuân bên ChúaXuân
Ngày xuân mớiXuân
Ngọn Lửa Tình YêuThánh Thể – Thánh Tâm
Ngỡ ngàng nhận raCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngợi ca Mẹ về trờiĐức Mẹ
Nguyện cầu cho cha mẹCha Mẹ
Nguyện Thánh ThầnChúa Thánh Thần
Người được sai điTruyền giáo
Người là aiThánh Ca Tin Mừng
Người làm chứngCác Thánh
Nghỉ ngơi bên ChúaThánh Ca Tin Mừng
Nghĩa yêu thươngHôn Phối
Nhạc khúc yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nhân chứng tình yêuCác Thánh
Nhiệm mầu của yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nhiệm Mầu Của Yêu ThươngTận Hiến
Nhịp bước đi lênHôn Phối
Như con thơCa Nguyện – Hiệp Lễ
Những khát mongCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Ôi tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Reo Mừng LênMùa Phục Sinh
+
Sám HốiMùa Chay
Say tình Thập giáTận Hiến
Sống cho Tin MừngTruyền giáo
Sống cho tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sống mầu nhiệm Ba NgôiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Sống Thánh Lễ Cuộc ĐờiKết Lễ
Sống Với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Suối Nguồn Tình YêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
T.
Tâm tình cảm tạCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm Tình Sám HốiMùa Chay
Tâm tình xin vângCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ
TêrêsaCác Thánh
Têrêsa Hài Đồng GiêsuThánh Vịnh – Đáp Ca
Tiếng Chúa Kêu MờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tin mừng Phục sinh 1Mùa Phục Sinh
Tin mừng Phục sinh 2Mùa Phục Sinh
Tin mừng Phục sinh 3Mùa Phục Sinh
Tin yêu Chúa Ba NgôiChúa Ba Ngôi
Tin yêu hy vọngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình ca dâng hiếnTận Hiến
Tình ca tri ânCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình con dâng ChúaTận Hiến
Tình con với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình con yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa nhân hậuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa Với ConTận Hiến
Tình Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình hiến dângCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Hiến DângTận Hiến
Tình Khúc Đêm ĐôngMùa Giáng Sinh
Tình mẹ thương conĐức Mẹ
Tình nào lớn hơnCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu trong hành độngThánh Ca Tin Mừng
Tôn vinh lòng Chúa thương xótLòng Thương Xót Chúa
Tuyên xưng Đức KitôThánh Ca Tin Mừng
Từ trái tim conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Từng Ngày Theo ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thao thức một đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh giá Đức KitôTuần Thánh
Thánh Gioan Tông đồCác Thánh
Thánh Giuse 19.3 (Ý Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh MônicaCác Thánh
Thánh TêrêsaCác Thánh
Thánh vịnh 26 (CN 7 PS)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh vịnh 33Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh vịnh 71Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh vịnh 137Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh ý ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thập giá đời conTận Hiến
Thập Giá Niềm Tự HàoTuần Thánh
Thầy là ai?Thánh Ca Tin Mừng
Thầy là Đức KitôThánh Ca Tin Mừng
Theo Đường Chúa ĐiMùa Chay
Theo gương Gioan Tiền hôCác Thánh
Thiên Chúa trong Đức KitôThánh Ca Tin Mừng
Thờ Lạy Chúa GiêsuThánh Thể – Thánh Tâm
Thứ sáu tuần thánh (ý Tv 21)Tuần Thánh
Thương xót như Chúa ChaLòng Thương Xót Chúa
Trả về Thiên ChúaThánh Ca Tin Mừng
Trái Tim Nhân LànhThánh Thể – Thánh Tâm
Trái Tim Rực CháyThánh Thể – Thánh Tâm
Trên Cây Thập GiáTuần Thánh
Trọn lành như ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Trở về bên ChúaCầu Hồn
Trở về nguồnCầu Hồn
Trung tín đợi chờCa Nguyện – Hiệp Lễ
+
Vào thánh điệnNhập Lễ
Vẫn làTận Hiến
Vâng lời ThầyThánh Ca Tin Mừng
Về nhà ChaNhập Lễ
Về nhà Cha (2)Nhập Lễ
Về với cát bụiMùa Chay
Vì Chúa đã phục sinhMùa Phục Sinh
Vì đã yêu nhiềuThánh Ca Tin Mừng
Vì Tội Chúng ConMùa Chay
Ví như (Tv 126)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Viên đá gócThánh Ca Tin Mừng
Vinh Danh Ba NgôiChúa Ba Ngôi
Vọng Phục Sinh (Tv 32 – Bài đọc 1)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục Sinh (Tv 15 – Bài đọc 2)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục Sinh (Tv 29 – Bài đọc 4)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vọng Phục sinh (Tv 117- Bài Tân ước)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Với Chúa con điCa Nguyện – Hiệp Lễ
Với Chúa với ngườiThánh Ca Tin Mừng
Với Mẹ con dângDâng Lễ
Vua hiển vinhTuần Thánh
Vui lênMùa Vọng
Vui Mừng Trong ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Vui ngày xuân mớiXuân
+
X.
Xây Dựng Nước TrờiKết Lễ8-13
Xin Chúa dùng conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Xin Chúa ở lạiThánh Ca Tin Mừng
Xin Chúa xót thươngLòng Thương Xót Chúa
Xin biến đổi conMùa Chay
Xin Mẹ bên conĐức Mẹ
Xin Mẹ dạy conĐức Mẹ
Xin Thánh Thần đếnChúa Thánh Thần
Xin thương conMùa Chay
Xin thương xót conThánh Ca Tin Mừng
Xin vâng như MẹĐức Mẹ
Xuân hồng ânXuân
Xuân hồng ngày mớiXuân
Y.
Yêu Như Chúa YêuMùa Chay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s