*Nhạc sĩ Mi Giáng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nhạc sĩ Hải Nguyễn

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A.)
Tôi vui mừng (2) (Tv. 121)Chúa Nhật 1A Mùa VọngLời bài hát
Sự công chính triển nở (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Lời bài hát
Xin cứu độ chúng con (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Lời bài hát
Chúa ngự qua (Tv. 23)Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Lời bài hát
+
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lễ Vọng Giáng Sinh
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Hãy hát mừng (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Chúa đã Giáng Sinh (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Chúa Giáng Sinh (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Hãy nhảy mừng (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Bài ca mới (Tv. 97)Lễ Ban Ngày
Ngôi Lời của Chúa (Tv. 147)Chúa Nhật Sau Giáng Sinh
Phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia Thất
Thờ lạy Chúa (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
+
Nguyện thương con (1) (Tv. 50)Lễ Tro
Nguyện thương con (2) (Tv. 50)Chúa Nhật 1A Mùa Chay
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32)Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Tôi chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22)Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Bởi vì Chúa (Tv. 129)Chúa Nhật 5A Mùa Chay
+
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Lễ Lá
Sao Ngài bỏ tôi? (Tv. 21)Lễ Lá
Tôi sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Lễ Dầu
Chúa là Đấng cứu độ (Tv. 26)Thứ Hai Tuần Thánh
Miệng con loan truyền (Tv. 70)Thứ Ba Tuần Thánh
Lạy Chúa! Xin nhậm lời tôi (Tv. 68)Thứ Tư Tuần Thánh
Chén chúc tụng (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh
Lạy Cha (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
+
Ân sủng Chúa (Tv. 32)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 1
Xin bảo toàn con (Tv. 15)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 2
Tôi sẽ ca tụng (Xh. 15)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 3
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 4
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 5
Lời của Chúa (Tv. 18)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 6
Ôi lạy Chúa (Tv. 50)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Vọng Phục Sinh – Bài Thánh Thư
+
Đây là ngày (Tv. 117) Chúa Nhật Phục Sinh
Ca tiếp liên Phục SinhCa Tiếp Liên Chúa Nhật Phục Sinh
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Đường lối trường sinh (Tv. 15)Chúa Nhật 3A Phục Sinh
Mục tử nhân lành (Tv. 22)Chúa Nhật 4A Phục Sinh
Chúng con đã trông cậy (Tv. 32)Chúa Nhật 5A Phục Sinh
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Tôi sẽ được nhìn xem (Tv. 26) Chúa Nhật 7A Phục Sinh
+
Chúa ngự lên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Xin sai Thánh Thần Chúa đến (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngCa tiếp liên Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A.
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B.)
Xin cho chúng con được phục hồi (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa VọngLời bài hát
Xin ban ơn cứu rỗi (1) (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Lời bài hát
Linh hồn tôi (Lc. 1)Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Lời bài hát
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Lời bài hát
+
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lễ Vọng Giáng Sinh
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Hãy hát mừng (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Chúa đã Giáng Sinh (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Chúa Giáng Sinh (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Hãy nhảy mừng (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Bài ca mới (Tv. 97)Lễ Ban Ngày
Ngôi Lời của Chúa (Tv. 147)Chúa Nhật Sau Giáng Sinh
Phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia Thất
Thờ lạy Chúa (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
+
Nguyện thương con (1) (Tv. 50)Lễ Tro
Đường nẻo Chúa (Tv. 24) Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Tôi tiến đi (Tv. 115)Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Lời ban sự sống (Tv. 18)Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Nếu tôi không nhới (Tv. 136)Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Xin tạo cho con (Tv. 50)Chúa Nhật 5B Mùa Chay
+
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Lễ Lá
Sao Ngài bỏ tôi? (Tv. 21)Lễ Lá
Tôi sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Lễ Dầu
Chúa là Đấng cứu độ (Tv. 26)Thứ Hai Tuần Thánh
Miệng con loan truyền (Tv. 70)Thứ Ba Tuần Thánh
Lạy Chúa! Xin nhậm lời tôi (Tv. 68)Thứ Tư Tuần Thánh
Chén chúc tụng (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh
Lạy Cha (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
+
Ân sủng Chúa (Tv. 32)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 1
Xin bảo toàn con (Tv. 15)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 2
Tôi sẽ ca tụng (Xh. 15)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 3
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 4
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 5
Lời của Chúa (Tv. 18)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 6
Ôi lạy Chúa (Tv. 50)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Vọng Phục Sinh – Bài Thánh Thư
+
Đây là ngày (Tv. 117) Chúa Nhật Phục Sinh
Ca tiếp liên Phục SinhCa Tiếp Liên Chúa Nhật Phục Sinh
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Xin chiếu sáng (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Phiến đá góc tường (Tv. 117) Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Lời con ca ngợi (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Chúa đã công bố (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Chúa thiết lập ngai vàng (Tv. 102) Chúa Nhật 7B Phục Sinh
+
Chúa ngự lên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Xin sai Thánh Thần Chúa đến (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngCa tiếp liên Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM C.
Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28) Chúa Nhật Chúa Chịu Phép RửaLời bài hát
Này con xin đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Xin dạy bảo con (Tv. 24)Chúa Nhật 3B Thường Niên
Các bạn đừng cứng lòng (Tv. 94) Chúa Nhật 4B Thường Niên
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Xin chữa khỏi hồn con (Tv. 40)Chúa Nhật 7B Thường Niên
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 102)Chúa Nhật 8B Thường Niên
Đàn hát lên nào (Tv. 80)Chúa Nhật 9B Thường Niên
Bởi vì Chúa rộng lượng (Tv. 29)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Lạy Chúa! Thiện Hảo Thay (Tv. 91)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Hãy tán tạ Chúa (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Con xin tán dương Ngài (Tv. 29)Chúa Nhật 13B Thường Niên
Nhìn vào Chúa (Tv. 122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Xin ban ơn cứu rỗi (2) (Tv. 84)Chúa Nhật 15B Thường Niên
Tôi chẳng thiếu gì (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Chúa mở bàn tay (Tv. 144)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Chúa đã ban (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Các bạn hãy nếm thử (Tv. 33) Chúa Nhật 19B Thường Niên
Các bạn hãy nhìn coi (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Thiện hảo nhường bao (Tv. 33)Chúa Nhật 21B Thường Niên
Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Linh hồn tôi ơi (Tv. 145)Chúa Nhật 23B Thường Niên
Tôi sẽ tiến đi (Tv. 114)Chúa Nhật 24B Thường Niên
Chúa đang nâng đỡ (Tv. 53)Chúa Nhật 25B Thường Niên
Giới răn của Chúa (Tv. 18)Chúa Nhật 26B Thường Niên
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Xin cho chúng con (Tv. 89)Chúa Nhật 28B Thường Niên
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125)Chúa Nhật 30B Thường Niên
Chúa là sức mạnh con (Tv. 17)Chúa Nhật 31B Thường Niên
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Chúa Nhật 32B Thường Niên
Lạy Chúa! Xin bảo toàn con (Tv. 15)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Chúa làm Vua (Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
+
Phúc thay dân tộc (Tv. 32)Chúa Ba Ngôi – Năm B
Tôi sẽ lãnh chén cứu độ (Tv. 115) Mình Máu Chúa – Nâm B
Suối Đấng cứu độ (Is. 12)Thánh Tâm Chúa – Năm B
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C.)
Con vươn linh hồn lên (Tv. 24) Chúa Nhật 1C Mùa VọngLời bài hát
Chúa đối xử đại lương (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Lời bài hát
Hãy nhảy mừng (Is. 12)Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Lời bài hát
Xin tỏ Thiên Nhan (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Lời bài hát
+
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lễ Vọng Giáng Sinh
Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Hãy hát mừng (Tv. 95)Lễ Đêm Giáng Sinh
Chúa đã Giáng Sinh (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Chúa Giáng Sinh (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Hãy nhảy mừng (Tv. 96)Lễ Rạng Đông
Bài ca mới (Tv. 97)Lễ Ban Ngày
Ngôi Lời của Chúa (Tv. 147)Chúa Nhật Sau Giáng Sinh
Phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia Thất
Thờ lạy Chúa (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
+
Nguyện thương con (1) (Tv. 50)Lễ Tro
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Đấng cứu độ tôi (Tv. 26)Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Hỡi hồn tôi ơi (Tv. 102) Chúa Nhật 3C Mùa Chay
Hãy nhìn coi (Tv. 33)Chúa Nhật 4C Mùa Chay
Chúa thương đưa về (Tv. 125)Chúa Nhật 5C Mùa Chay
+
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Lễ Lá
Sao Ngài bỏ tôi? (Tv. 21)Lễ Lá
Tôi sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Lễ Dầu
Chúa là Đấng cứu độ (Tv. 26)Thứ Hai Tuần Thánh
Miệng con loan truyền (Tv. 70)Thứ Ba Tuần Thánh
Lạy Chúa! Xin nhậm lời tôi (Tv. 68)Thứ Tư Tuần Thánh
Chén chúc tụng (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh
Lạy Cha (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
+
Ân sủng Chúa (Tv. 32)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 1
Xin bảo toàn con (Tv. 15)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 2
Tôi sẽ ca tụng (Xh. 15)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 3
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 4
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 5
Lời của Chúa (Tv. 18)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 6
Ôi lạy Chúa (Tv. 50)Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Vọng Phục Sinh – Bài Thánh Thư
+
Đây là ngày (Tv. 117) Chúa Nhật Phục Sinh
Ca tiếp liên Phục SinhCa Tiếp Liên Chúa Nhật Phục Sinh
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2C Phục Sinh
Chúa giải thoát con (Tv. 29)Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Ta là dân tộc (Tv. 99)Chúa Nhật 4C Phục Sinh
Chúc tụng Danh Chúa muôn đời (Tv. 144)Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Người là Đấng tối cao (Tv. 96) Chúa Nhật 7C Phục Sinh
+
Chúa ngự lên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lễ Thăng Thiên
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Xin sai Thánh Thần Chúa đến (Tv. 103)Lễ Hiện Xuống
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngCa tiếp liên Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA. (THEO 123)
Is. 12Các ngươi sẽ hân hoanThứ Bảy Tuần Thánh /5
Hãy nhảy mừng 13C Mùa Vọng
Suối Đấng cứu độLễ Thánh Tâm – Năm B
Lc. 1Linh hồn tôi3B Mùa Vọng
Xh. 15Tôi sẽ ca tụngThứ Bảy Tuần Thánh /3
Tv. 4Xin chiếu sáng 3B Phục Sinh
Tv. 14Ai sẽ được cư ngụ22B Thường Niên
Tv. 15Đường lối trường sinh3A Phục Sinh
Lạy Chúa! Xin bảo toàn con33B Thường Niên
Xin bảo toàn conThứ Bảy Tuần Thánh /2
Tv. 17Chúa là dũng lực30A Thường Niên
Chúa là sức mạnh con31B Thường Niên
Tv. 18Giới răn của Chúa 26B Thường Niên
Lời ban sự sống3B Mùa Chay
Lời của ChúaThứ Bảy Tuần Thánh /6
Tv. 21Lời con ca ngợi5B Phục Sinh
Ôi Thiên ChúaLễ Lá
Sao Ngài bỏ tôiLễ Lá
Tv. 22Cuộc đời tôi34A Thường Niên
Mục tử nhân lành4A Phục Sinh
Tôi chẳng thiếu gì16B Thường Niên
Tôi chẳng thiếu thốn gì4A Mùa Chay
Trong nhà Chúa28A Thường Niên
Tv. 23Chúa ngự qua4A Mùa Vọng
Tv. 24Con vươn linh hồn lên1C Mùa Vọng
Đường nẻo Chúa1B Mùa Chay
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ26A Thường Niên
Xin dạy bảo con3B Thường Niên
Tv. 26Chúa là Đấng Cứu ĐộThứ Hai Tuần Thánh
Chúa là Sự Sáng3A Thường Niên
Đấng cứu độ tôi2C Mùa Chay
Tôi sẽ được nhìn xem7A Phục Sinh
Tv. 28Chúa sẽ chúc phúcChúa chịu Phép Rửa
Tv. 29Bởi vì Chúa rộng lượng10B Thường Niên
Con ca tụng ChúaThứ Bảy Tuần Thánh /4
Con xin tán dương Ngài13B Thường Niên
Chúa giải thoát con3C Phục Sinh
Tv. 30Lạy ChaThứ Sáu Tuần Thánh
Xin trở thành núi đá9A Thường Niên
Tv. 31Chúa là chỗ dung thân6B Thường Niên
Tv. 32Ân sủng ChúaThứ Bảy Tuần Thánh /1
Chúng con đã trông cậy5A Phục Sinh
Phúc thay dân tộc Chúa Ba ngôi – Năm B
Xin đổ lòng từ bi 29B Thường Niên
Xin tỏ lòng từ bi2A Mùa Chay
Tv. 33Các bạn hãy nếm thử19B Thường Niên
Các bạn hãy nhìn coi 20B Thường Niên
Hãy nhìn coi4C Mùa Chay
Thiện hảo nhường bao21B Thường Niên
Tv. 39Này con xin đến2B Thường Niên
Thực thi ý Chúa2A Thường Niên
Tv. 40Xin chữa khỏi hồn con7B Thường Niên
Tv. 46Chúa ngự lênLễ Thăng Thiên
Thiên Chúa ngự lênLễ Thăng Thiên
Tv. 49Ai đi đường ngay thẳng10A Thường Niên
Tv. 50Nguyện thương con 1 Lễ Tro
Nguyện thương con 21A Mùa Chay
Ôi! Lạy ChúaThứ Bảy Tuần Thánh /5
Xin tạo cho con5B Mùa Chay
Tv. 53Chúa đang nâng đỡ25B Thường Niên
Tv. 61Chỉ trong Thiên Chúa8A Thường Niên
Tv. 62Linh hồn con khao khát Chúa12A Thường Niên
Ngài là Chúa con thờ32A Thường Niên
Tv. 64Hạt giống gieo vào đất tốt15A Thường Niên
Tv. 65Hãy reo mừng Thiên Chúa6A Phục Sinh
Tv. 66Chư dân hãy ca tụng6C Phục Sinh
Thân lạy Chúa20A Thường Niên
Tv. 68Lạy Chúa! Xin nhậm lời tôiThứ Tư Tuần Thánh
Xin nhậm lời con 12A Thường Niên
Tv. 70Miệng con loan truyềnThứ Ba Tuần Thánh
Tv. 71Sự công chính triển nở 2A Mùa Vọng
Thờ lạy ChúaLễ Hiển Linh
Tv. 77Chúa đã ban18B Thường Niên
Tv. 79Vườn nho Chúa27A Thường Niên
Xin cho chúng con được phục hồi 1B Mùa Vọng
Xin tỏ thiên nhan4C Mùa Vọng
Tv. 80Đàn hát lên nào9B Thường Niên
Tv. 84Xin ban ơn cứu rỗi 12B Mùa Vọng
Xin ban ơn cứu rỗi 215B Thường Niên
Xin tỏ lòng từ bi Chúa19A Thường Niên
Tv. 85Chúa nhân hậu16A Thường Niên
Tv. 88Con sẽ ca ngợi4B Mùa Vọng
Con sẽ ca ngợi tình thương13A Thường Niên
Tôi sẽ ca ngợiGiáng Sinh /Lễ Vọng
Tôi sẽ ca ngợi tình thươngLễ Truyền Dầu
Tv. 89Xin cho chúng con28B Thường Niên
Tv. 90Xin hãy ở cùng con1C Mùa Chay
Tv. 91Lạy Chúa! Thiện hảo thay11B Thường Niên
Tv. 92Chúa làm Vua34B Thường Niên
Tv. 94Các bạn đừng cứng lòng4B Thường Niên
Đừng cứng lòng3A Mùa Chay
Ước chi hôm nay 23A Thường Niên
Tv. 95Ca mừng Thiên ChúaLễ đêm Giáng Sinh
Hãy dâng Chúa29A Thường Niên
Hãy hát mừngLễ Giáng Sinh
Tv. 96Chúa đã Giáng SinhGiáng Sinh /Rạng Đông
Chúa Giáng Sinh Giáng Sinh /Rạng Đông
Hãy nhảy mừng 2Giáng Sinh /Rạng Đông
Người là Đấng tối cao7C Phục Sinh
Tv. 97Bài ca mớiMẹ Vô Nhiễm
Giáng Sinh /Ban Ngày
Chúa đã công bố6B Phục Sinh
Tv. 99Ta là dân tộc4C Phục Sinh
Ta là đoàn chiên Chúa chăn nuôi11A Thường Niên
Tv. 102Chúa hay thương xót24A Thường Niên
Chúa là Đấng từ bi7A Thường Niên
Chúa thiết lập ngai vàng7B Phục Sinh
Chúc tụng Chúa đi8B Thường Niên
Hỡi hồn tôi ơi3C Mùa Chay
Tv. 103Xin sai Thánh ThầnLễ Hiện Xuống
Xin sai Thánh Thần Chúa đếnLễ Hiện Xuống
Tv. 106Hãy tán tạ Chúa12B Thường Niên
Tv. 111Người như sự sáng5A Thường Niên
Tv. 114 Tôi sẽ tiến đi 24B Thường Niên
Tv. 115Chén chúc tụngThứ Năm Tuần Thánh
Tôi sẽ lãnh chén cứu độMình Máu Thánh – Năm B
Tôi tiến đi2B Mùa Chay
Tv. 117Đây là ngàyChúa Nhật Phục Sinh
Hãy cảm tạ ChúaCN 2 Phục Sinh
Hãy tạ ơn Chúa 1Thứ Bảy Tuần Thánh /TT
Phiến đá góc tường4B Phục Sinh
Tv. 118Con yêu chuộng17A Thường Niên
Phước đức6A Thường Niên
Tv. 121Tôi vui mừng 21A Mùa Vọng
Tv. 122Nhìn vào Chúa14B Thường Niên
Tv. 123Hồn chúng tôiCác Thánh Anh Hài
Tv. 125Chúa đã đối xử đại lượng30B Thường Niên
Chúa đối xử đại lượng2C Mùa Vọng
Chúa thương đưa về5C Mùa Chay
Tv. 127Hạnh phúc cho bạn33A Thường Niên
Nguyện Chúa chúc phúc 27B Thường Niên
Phúc thayLễ Thánh Gia Thất
Tv. 129Bởi vì Chúa5A Mùa Chay
Tv. 130Xin giữ linh hồn con31A Thường Niên
Tv. 136Nếu tôi không nhớ4B Mùa Chay
Tv. 137Lòng nhân hậu Chúa21A Thường Niên
Tv. 144Con sẽ chúc tụng14A Thường Niên
Chúa mở bàn tay17B Thường Niên
Chúa mở rộng bàn tay18A Thường Niên
Chúa ở gần25A Thường Niên
Chúc tụng Danh Chúa muôn đời5C Phục Sinh
Tv. 145Chúa là Đấng trung tín4A Thường Niên
Hãy ngợi khen Chúa32B Thường Niên
Linh hồn tôi ơi23B Thường Niên
Xin cứu độ chúng con3A Mùa Vọng
Tv. 146Hãy chúc tụng Chúa5B Thường Niên
Tv. 147Ngôi Lời của ChúaCN 2 sau Giáng Sinh
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s