Thánh vịnh – Đáp ca (Năm B) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

LỄ THĂNG THIÊN (Tv. 46)
Chúa ngự lên Mi Giáng
Lễ Thăng ThiênĐỗ Vy Hạ
Lễ Thăng ThiênHuy Hoàng (Lm.)
Lễ Thăng ThiênThái Nguyên (Lm.)
Lễ Thăng ThiênThiên Lý
Lễ Thăng ThiênTrương Thế Bạch
Mừng Thiên ChúaBùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 46Thanh Lâm
Thiên Chúa ngự lênĐinh Công Huỳnh
Thiên Chúa ngự lên Mi Giáng
LỄ HIỆN XUỐNG (Tv. 103)
Ca tiếp liênĐinh Công Huỳnh
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngMi Giáng
Lạy Chúa Thánh ThầnBùi Ninh (Lm.)
Lễ Hiện Xuống Đỗ Vy Hạ
Lễ Hiện Xuống Thái Nguyên (Lm.)
Lễ Hiện XuốngThiên Lý
Thánh vịnh 103Thanh Lâm
Thánh vịnh 103 (B)Thanh Lâm
Xin sai Thánh Thần (1) Bùi Ninh (Lm.)
Xin sai Thánh Thầần (2)Bùi Ninh (Lm.)
Xin sai Thánh ThầnMi Giáng
Xin sai Thánh Thần Chúa đếnMi Giáng
Xin Ngài canh tânĐinh Công Huỳnh
CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN (Tv. 28)
Chúa Chịu Phép Rửa Từ Duyên
Chúa Giêsu Chịu Phép RửaThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 1B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa sẽ chúc phúc Mi Giáng
Chúa sẽ chúc phúc dân Người Tường Ân
Hãy dâng Chúa Bùi Ninh (Lm.)
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa Thiên Lý
Phúc cho dân Người Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 28 Thanh Lâm
Trong bình an Viễn Xứ
Trong cảnh thái bình Đinh Công Huỳnh
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN (Tv. 39)
Chúa Nhật 2B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 2B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 2B Thường NiênThiên Lý
Lạy Chúa! Con xin đếnĐinh Công Huỳnh
Này con xin đến (1)Bùi Ninh (Lm.)
Này con xin đến Mi Giáng
Này con xin đến Tường Ân
Này con xin đếnViễn Xứ
Thánh vịnh 39Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN (Tv. 24)
Chúa Nhật 3B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thiên Lý
Lối bước của Ngài Đinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 24 (C) Thanh Lâm
Xin chỉ bảo con Tường Ân
Xin dạy bảo con Mi Giáng
Xin dạy con Viễn Xứ
Xin hãy dạy con Bùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN (94)
Các bạn đừng cứng lòngMi Giáng
Chúa Nhật 4B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 4B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 4B Thường NiênThiên Lý
Đừng cứng lòng 1 Tường Ân
Đừng cứng lòng 2Tường Ân
Hãy đến đâyBùi Ninh (Lm.)
Hãy nghe tiếng NgườiHuỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 94 Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 94Thanh Lâm
Xin đừng cứng lòng Đinh Công Huỳnh
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN (Tv. 146)
Chúa Nhật 5B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 5B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 5B Thường NiênThiên Lý
Đàn hát mừng Thiên Chúa Đinh Công Huỳnh
Hãy chúc tụng Bùi Ninh (Lm.)
Hãy chúc tụng Chúa Mi Giáng
Thánh vịnh 146 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN (Tv. 31)
Chúa là chỗ dung thân Mi Giáng
Chúa là chốn con nương nhờ Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 6B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thiên Lý
Tuân giữ luật Chúa Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 31 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN (Tv. 40)
Chúa Nhật 7B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 7B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 7B Thường NiênThiên Lý
Thánh vịnh 40Thanh Lâm
Xin cứu chữa hồn con Đinh Công Huỳnh
Xin chữa khỏi hồn con Mi Giáng
Xin thương chữa lành Bùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN (Tv. 102)
Chúa Nhật 8B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 8B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thiên Lý
Chúa từ bi Đinh Công Huỳnh
Chúc tụng Chúa đi Mi Giáng
Đấng từ bi nhân hậu (2) Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 102 (B) Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN (Tv. 80)
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 9B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 9B Thường NiênThiên Lý
Đàn hát lên Bùi Ninh (Lm.)
Đàn hát lên nào Mi Giáng
Đấng phù trợ chúng ta Đinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 80 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN (Tv. 129)
Bởi Chúa rộng lượng từ bi Đinh Công Huỳnh
Bởi vì Chúa Bùi Ninh (Lm.)
Bởi vì Chúa rộng lượng Mi Giáng
Chúa Nhật 10B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thiên Lý
Thánh vịnh 129 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN (Tv. 91)
Chúa Nhật 11B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thiên Lý
Lạy Chúa! Thiện Hảo Thay Mi Giáng
Ôi thú vị thay Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 91 Thanh Lâm
Thiện hảo việc khen ngợi Chúa Đinh Công Huỳnh
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN (Tv. 106)
Chúa Nhật 12B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thiên Lý
Hãy tán tạ Chúa Mi Giáng
Người vượt khơi Bùi Ninh (Lm.)
Tán tạ Thiên Chúa Đinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 106 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN (Tv. 29)
Con xin tán dương NgàiMi Giáng
Chúa giải thoát con Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 13B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 13B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 13B Thường NiênThiên Lý
Thánh vịnh 29Thanh Lâm
Xin tán dương Bùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN (Tv. 122)
Con ngước nhìn Bùi Ninh (Lm.)
Chúa Nhật 14B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thiên Lý
Ngước mắt nhìn Chúa Đinh Công Huỳnh
Nhìn vào Chúa Mi Giáng
Thánh vịnh 122 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN (Tv. 84)
Chúa Nhật 15B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thiên Lý
Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Đinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 84 Thanh Lâm
Xin ban ơn cứu rỗi (2) Mi Giáng
Xin thấy tình thương Bùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN (Tv. 22)
Chúa Nhật 16B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thiên Lý
Đấng chăn nuôi tôi Bùi Ninh (Lm.)
Mục tử nhân hậu Đinh Công Huỳnh
Tôi chẳng thiếu gì Mi Giáng
Thánh vịnh 22 (B) Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN (Tv. 144)
Chúa mở bàn tay Mi Giáng
Chúa mở tay ban (1) Bùi Ninh (Lm.)
Chúa Nhật 17B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thiên Lý
Thánh vịnh 144 (D) Thanh Lâm
Xin Ngài thi ân Đinh Công Huỳnh
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN (Tv. 77)
Chúa ban bánh bởi trời Đinh Công Huỳnh
Chúa dưỡng nuôi Bùi Ninh (Lm.)
Chúa đã ban Mi Giáng
Chúa Nhật 18B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thiên Lý
Thánh vịnh 77 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (Tv. 33)
Bạn hãy nếm thử Đinh Công Huỳnh
Các bạn hãy nếm thử Mi Giáng
Chúa Nhật 19B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thiên Lý
Hãy nếm thử (2) Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 33 (B) Thanh Lâm

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN (Tv. 33)
Bạn hãy nếm thử Đinh Công Huỳnh
Các bạn hãy nhìn coi Mi Giáng
Chúa Nhật 20B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thiên Lý
Hãy nếm thử (3) Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 33 (C) Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN (Tv. 33)
Bạn hãy nếm thử Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 21B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thiên Lý
Hãy nếm thử (4) Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 33 (D) Thanh Lâm
Thiện hảo nhường bao Mi Giáng
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN (Tv. 14)
Ai ngụ trong đền tạm Chúa Đinh Công Huỳnh
Ai sẽ được cư ngụ Mi Giáng
Ai sẽ được vào Bùi Ninh (Lm.)
Chúa Nhật 22B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thiên Lý
Thánh vịnh 14 (C) Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN (Tv. 145)
Chúa Nhật 23B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thiên Lý
Hãy ngợi khen Chúa Bùi Ninh (Lm.)
Hồn tôi ngợi khen Chúa Đinh Công Huỳnh
Linh hồn tôi ơi Mi Giáng
Thánh vịnh 145 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN (Tv. 114)
Chúa Nhật 24B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thiên Lý
Tôi tiến đi trước Nhan Chúa Đinh Công Huỳnh
Tôi sẽ bước đi Bùi Ninh (Lm.)
Tôi sẽ tiến đi Mi Giáng
Thánh vịnh 114 Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN (Tv. 53)
Chúa đang nâng đỡ Mi Giáng
Chúa nâng đỡ hồn con Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 25B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thiên Lý
Thánh vịnh 53 Thanh Lâm
Xin dùng uy danh Bùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN (Tv. 18)
Chúa Nhật 26B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thiên Lý
Giới răn của Chúa Mi Giáng
Giới răn Chúa chính trực Đinh Công Huỳnh
Giới răn Ngài Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 18 (B) Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN (Tv. 127)
Chúa Nhật 27B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thiên Lý
Hạnh phúc ai kính sợ Chúa Đinh Công Huỳnh
Nguyện Chúa chúc phúc Mi Giáng
Nguyện Chúa thương Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 127 (B) Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN (Tv. 89)
Chúa Nhật 28B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thiên Lý
No phỉ ân tình Chúa Đinh Công Huỳnh
No say tình Chúa Bùi Ninh (Lm.)
Thánh vịnh 89 Thanh Lâm
Xin cho chúng con Mi Giáng
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN (Tv. 32)
Chúa Nhật 29B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 29B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 29B Thường NiênThiên Lý
Lòng từ bi ChúaĐinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 32 (C)Thanh Lâm
Xin đổ lòng từ biMi Giáng
Xin tỏ tình thương (2)Bùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN (Tv. 125)
Chúa đã đối xử đại lượng Mi Giáng
Chúa Nhật 30B Thường Niên Đỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 30B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 30B Thường NiênThiên Lý
Chúng tôi mừng rỡĐinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 125Thanh Lâm
Thật mừng vuiBùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN (Tv. 17)
Chúa là dũng lực conĐinh Công Huỳnh
Chúa là sức mạnhBùi Ninh (Lm.)
Chúa là sức mạnh conMi Giáng
Chúa Nhật 31B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 30B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 31B Thường NiênThiên Lý
Thánh vịnh 17Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN (Tv. 145)
Chúa Nhật 32B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 32B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 32B Thường NiênThiên Lý
Hãy ngợi khen Chúa Bùi Ninh (Lm.)
Hãy ngợi khen ChúaMi Giáng
Hồn tôi ngợi khen ChúaĐinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 145Thanh Lâm
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN (Tv. 15)
Chúa Nhật 33B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 33B Thường NiênThái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 33B Thường NiênThiên Lý
Lạy Chúa! Xin bảo toàn conMi Giáng
Tìm nương tựa ChúaĐinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 15 (B)Thanh Lâm
Xin thương giữ gìnBùi Ninh (Lm.)
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA KITÔ VUA (Tv. 92)
Chúa là VuaBùi Ninh (Lm.)
Chúa làm VuaMi Giáng
Chúa mặc thiên oaiĐinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 34B Thường NiênĐỗ Vy Hạ
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thái Nguyên (Lm.)
Chúa Nhật 34B Thường NiênThiên Lý
Thánh vịnh 92Thanh Lâm
CHÚA BA NGÔI (Tv. 32)
Lễ Chúa Ba NgôiĐỗ Vy Hạ
Lễ Chúa Ba Ngôi Thiên Lý
Phúc thay dân tộcMi Giáng
MÌNH MÁU CHÚA (Tv. 115)
Lễ Mình Máu ChúaĐỗ Vy Hạ
Lễ Mình Máu Thánh ChúaThiên Lý
Tôi sẽ lãnh chén cứu độMi Giáng
THÁNH TÂM CHÚA (Is. 12)
Lễ Thánh Tâm ChúaĐỗ Vy Hạ
Lễ Thánh Tâm Chúa GiêsuThiên Lý
Suối Đấng cứu độMi Giáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s