Nhạc sĩ Xuân Minh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Trang 1 (Năm B) + Trang 2 (Năm C) + Trang 3 (Năm A)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B.)
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh Lễ Giáng Sinh – Lễ Vọng (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (All)Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Alleluia)Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (1)Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /1Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (2)Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /2Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (3)Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) /3Lời bài hát
Lễ Ban Ngày (1)Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) /1Lời bài hát
Lễ Ban Ngày (2)Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày (Tv. 97) /2Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất Lễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau Phục Sinh Chúa Nhật 2 Giáng Sinh (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Lễ Tro Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
Lễ Lá Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhLễ Dầu (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhLễ Tiệc Ly (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ 7 Tuần ThánhBài đọc 1 (Tv. 32)Lời bài hát
Thứ 7 Tuần ThánhBài đọc 2 (Tv. 15)Lời bài hát
Thứ 7 Tuần ThánhBài đọc 3Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh Bài đọc 4 (Tv. 29)Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh Bài đọc 5 (Is. 12)Lời bài hát
Thứ 7 Tuần ThánhBài đọc 6 (Tv. 18)Lời bài hát
Thứ 7 Tuần ThánhBài đọc 7 (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh Sau Bài Thánh Thư (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (1)Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (2)Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 1 Thường Niên Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Thường Niên Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Thường Niên Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Thường Niên Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Thường Niên Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Thường Niên Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 7 Thường Niên Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường Niên Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 9 Thường Niên Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Lời bài hát
Chúa Nhật 10 Thường Niên Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa Nhật 11 Thường Niên Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 12 Thường Niên Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa Nhật 13 Thường Niên Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 14 Thường Niên Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 15 Thường Niên Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 16 Thường Niên Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường Niên Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 18 Thường Niên Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa Nhật 19 Thường Niên Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 21 Thường Niên Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường Niên Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường Niên (1)Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường Niên (2)Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường Niên (1)Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường Niên (2)Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường Niên (1)Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường Niên (2)Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Nhật 26 Thường Niên Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 27 Thường Niên Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 28 Thường Niên (1) Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 28 Thường Niên (2)Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 29 Thường Niên Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 30 Thường Niên Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 31 Thường Niên Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường Niên (1)Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường Niên (2)Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường Niên (1)Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường Niên (2)Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 34 Thường Niên Lễ Chúa Kitô Vua (Tv. 92)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)Lời bài hát
Mình Máu Chúa Lễ Mình Máu Chúa (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 22)Lời bài hát
+
LỄ RIÊNG.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 30)Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lên Trời Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
Lễ Giao Thừa Lễ Giao Thừa (Tv. 120)Lời bài hát
Lễ Minh Niên Lễ Minh Niên (Tv. 8)Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Lễ Tạ Ơn (Tv. 137)Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s