Nhạc sĩ Kim Long (Thánh Vịnh – Đáp Ca) – Lời Thánh Ca theo Nhạc sĩ.

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Lc. 1
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia 12, 2-6
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79
+
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97
Lễ Thánh Gia – A Thánh vịnh 127
Lễ Thánh Gia – B Thánh vịnh 104
Lễ Thánh Gia – C Thánh vịnh 83
Lễ Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18B
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125
+
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21 –
Thứ Năm Tuần Thánh Thánh vịnh 115 –
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30 –
*
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103
Lễ Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh
Lễ Mình Máu Chúa Thánh vịnh 147
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Tiên Tri Isaia 12
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146 –
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 –
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103
Lễ Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh 32
Lễ Mình Máu Chúa Thánh vịnh 115
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106 –
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29 –
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 –
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 –
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 –
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 –
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 –
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 –
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 –
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 –
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 –
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 –
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114 –
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 –
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18B –
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11) Thánh vịnh 23
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 –
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15
Lễ Chúa Kitô Vua Thánh vịnh 92
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 103
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18B
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh 137
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103
Lễ Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh 8
Lễ Mình Máu Chúa Thánh vịnh 109
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 89
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32
Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 44
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97
Chúa Kitô Vua Thánh vịnh 121
+*

_____________________________

Ca khúc Lm. Kim Long.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s