Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Lời Thánh Ca theo Thánh Lễ.

Ai cho hồn con Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ai mong tìm Chúa Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ai sẽ cho con Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ai vào nơi cung thánh Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ánh nến sáng ngời  Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ân huệ Chúa ban Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Bài ca tôn vinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bài ca yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ban xuống lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bánh miến với rượu nho Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bánh Thơm Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bánh trắng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bánh trắng tinh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bánh với rượu Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bình an trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Bộ lễ Ca lên đi 1 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Phú Cường: 29.04.01
Bộ lễ Ca lên đi 2 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Phú Cường: 29.04.01
Bộ lễ Ca lên đi 3 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Phú Cường: 29.04.01
Bộ lễ Ca lên đi 4 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Phú Cường: 29.04.01
Bộ lễ Ca lên đi 5 Bộ Lễ – Kinh Nguyện Phú Cường: 29.04.01
Bước theo Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Ca hiệp lễ – Lễ Thánh Tâm CGS Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 01 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 02 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 03 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 04 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 05 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 06 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 07 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 08 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 09 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 10 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca lên đi 11 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ca tình tri ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 11.02.18
Con bước lên Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con bước lên bàn thờ Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con cái muôn phương Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con chưa thấy nhưng tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con hân hoan Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con hy vọng nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con lên bàn thờ Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con nay sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con no say Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con nguyện dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con sẽ hân hoan Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con sẽ vào cung thánh Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con sẽ vào nơi cung thánh Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con tiến dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con tiến dâng 1 Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con tiến dâng 2 Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con ước mơ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con xin chọn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con xin dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con xin dâng lên Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con xin tiến dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Con yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Cung kính tiến dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Cùng kính tiến Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Cùng một tấm bánh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Cùng tấm bánh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Chén rượu hồng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chỉ một Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Cho hồn con hát Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa biết tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa có thấy chăng  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa dẫn con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa dẫn chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa đến ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa không lầm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa là hy vọng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa mọi sinh linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa nâng con lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa tác thành con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa tuyên ngôn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa thương đến trước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa trong lịch sử Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúa yêu chúng ta Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúc tụng Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúng con dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Chúng tôi có Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Dạt dào niềm vui Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dẫn bước con đi Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dẫn con từng bước  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng bánh tinh tuyền Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng Cha chí thánh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng Cha Toàn Năng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng lên Chúa Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng lên tấm bánh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng tuổi xuân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Dâng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Đấng cứu độ duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đấng khác trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đâu con ước mơ gì Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đây bánh miến Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đây bánh thơm Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đây hy lễ Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đây lời con Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đây tấm bánh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đêm về con yêu ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đón nghe lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đức Kitô là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ ?
Đức tin dẫn đường Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đừng để con quên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đừng sợ chi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Đường tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Góp phần của lễ Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Giây phút diệu huyền Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Giêsu Vua tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ ?
Giờ đây Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Giờ đây Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Giờ đây chúng con Dâng Lễ ?
+
Hát bài tân ca  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hát lên bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy ca tụng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ ?
Hãy ca tụng Chúa Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy đến Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy hát bài ca Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy hát lên Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy mến Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy mở cho tôi Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy mở ra cho tôi Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy reo vui  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy tìm nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy tới đây Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hãy vào tiền đình Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hân hoan tiến lên Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hân hoan tiến vào Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hiến lễ tôn thờ Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hiện diện với Chúa  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hiệp lòng dâng lên  Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hiệp thành của lễ Dâng Lễ ?
Hồn con sẵn sàng Nhập Lễ ?
Hồn ơi hãy ca tụng 1 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hồn ơi hãy ca tụng Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hồn tôi ơi! Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hỡi thế trần Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hương nguyện cầu Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hướng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Hướng về Chúa (2 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Kinh chiều Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Kinh đêm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Kinh hoà bình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Kinh hoà bình (Hòa âm) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Kinh mai Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Kính dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Kính tiến Chúa Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Khát xa nguồn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Khi đi dâng lễ Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Khi họp nhau Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Khi nào Ngài đến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Khi ngắm nhìn Ca Nguyện – Hiệp Lễ ?
Khí cụ bình an Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Khuôn mặt tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Lạy Cha nhân ái Dâng Lễ ?
Lạy Cha xin cho Kết Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lạy Chúa bao ngày tháng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lạy Chúa sáng tạo Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lạy Chúa tể Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lạy Chúa uy linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lạy linh hồn Chúa Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lễ dâng hôm nay Dâng Lễ ?
Lòng được hân hoan Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lòng hân hoan Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lời ca dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Lời con kêu khấn Dâng Lễ ?
Lời chân thành Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ly rượu nồng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Mạch nước trường sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ ?
Mau chỗi dậy Nhập Lễ ?
Máu chiên bò Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Mỗi lời kinh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Mỗi việc các con làm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Mơ về bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Mùa hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Mùa hồng phúc Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Mục tử tốt lành Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Muôn dân hỡi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Muốn Chúa thứ tha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Mừng vui trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Nào cùng đến Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nào về đây Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Này con đến Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Này từng giọt rượu Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nếu Chúa là Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nếu hôm nay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Niềm vui của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Niệm suy lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Sài Gòn: 15.04.20
Nơi Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nơi nào có tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Nha Trang: 22.11.06
Nước Chúa đến gần Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Ngài là tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ngợi khen Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ngợi Khen Chúa 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nguồn vui bất tận Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nguyện cầu Chúa chí ái Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nguyện Chúa thương tình  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nguyện lời con kêu khấn  Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ngước trông lên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Người thợ vô danh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Nhạc trầm hoà Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nhìn bàn thờ Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nhìn lên nhan Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Nhờ Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Như của lễ Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Như lữ hành Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Như nai rừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Như trầm hương Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Như xưa Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Như xưa Chúa Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Những lần gặp mặt Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Ôi lạy Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ôi Lễ Misa Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ôi uy linh  Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ở lại bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ở lại với chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Phúc cho ai  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Quỳ đây Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Ra về trong an bình Kết Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Sống là Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Sống với Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Ta cùng vui lên Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ta được tái sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ta là bánh hằng sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ta là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ta lên núi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Ta ra về Kết Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tâm tư reo mừng Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tấm bánh ly rượu Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tấm bánh miến Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tấm bánh này Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tấm bánh tinh tuyền Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tầng trời cao Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tất cả vì tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tiến dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tiến dâng lên Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tiến lên bàn thờ Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tim dâng ý thơ  Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tình yêu thúc bách Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôi muốn hát bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôi Vui Mừng Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôi vui mừng 1 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôi vui mừng 2 Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôi vui sướng Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôi vui sướng biết bao Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôn vinh Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tôn vinh Thiên Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Tới bàn thờ Thiên Chúa Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Từ đồng lúa Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Từng giọt mồ hôi Dâng Lễ ?
Từng giọt rượu  Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Thành kính dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thành tâm dâng Chúa Dâng Lễ ?
Thánh lễ đã hết Kết Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thánh vịnh 106 Kết Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thắp sáng lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thân con đây Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thấy Con là thấy Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thiên Chúa chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thiên Chúa duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thiên Chúa là Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thiên Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thiên Chúa tự mặc khải Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Thúc trống lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Trao tặng nhiều hơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Trong bài hòa tấu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Trời mới đất mới Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Trước bàn thánh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Trước bàn thờ Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Vào cung thánh Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vào đền thánh  Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vào đền thờ  Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vào nơi thánh cung Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Về núi thánh Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Về nhà Chúa Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vì Lời Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vì tôi yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vinh hiển nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vinh phúc thay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vinh quang Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vỗ tay lên Nhập Lễ?
Với bánh trắng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Vườn nho của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ ?
+
Xin ban bánh Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin biểu dương uy phong Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin cảm tạ Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin cảm tạ Chúa Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin cứu chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin cho con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin cho con ánh lửa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin cho muôn Người Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin Chúa chiếu rọi Nhập Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin Chúa là ngọn đuốc thiêng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin Chúa phán dạy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin Chúa phán một lời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin Chúa Thiên Đình Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin dạy con yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ ?
Xin dẫn con về Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin dẫn đưa con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin dâng cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin dâng lên Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin dâng lên Ngài  Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin giữ lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin giữ tỉnh thức Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin mãi tán dương Nhập Lễ ?
Xin mở mắt con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin mở miệng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin Ngài là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin ở với Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin ở với con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin tiến dâng Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xin tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01
Xưa Trên Canvê Dâng Lễ Phú Cường: 29.04.01
+
Yêu rồi hành động Ca Nguyện – Hiệp Lễ Phú Cường: 29.04.01

_______________________________

Ca khúc Lm. Kim Long.Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s