Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Lời Thánh Ca theo Nhạc sĩ.

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Vui dường nào (1) (Tv. 121)
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Triều đại Người (Tv. 71)
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Xin Ngài ngự tới (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Đức Vua hiển vinh (Tv. 23)
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Xin đến tái thiết (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Xin thấy tình thương (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Magnificat (1) (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Ca ngợi tình Chúa (1) (Tv. 88)
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Con nâng tâm hồn (Tv. 24)
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thật mừng vui (Tv. 125)
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Hãy vui mừng (1) (Is. 12)
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Xin đến tái thiết (Tv. 79)
+
MÙA GIÁNG SINH.
+
Giáng Sinh (lễ Vọng)Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)
Giáng Sinh (lễ Đêm)Vị Vua cứu thế (Tv. 95)
Giáng Sinh (lễ Rạng đông)Ngày hôm nay (Tv. 96)
Giáng Sinh (lễ Ban ngày)Ơn cứu độ (Tv. 97)
Chúa Hiển LinhToàn địa cầu (Tv. 71)
Thánh Gia ThấtHạnh phúc thay (Tv. 127)
+
MÙA CHAY.
+
Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Nguyện xót thương (Tv. 50)
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)
Chúa Nhật 3A Mùa ChayHãy đến đây. (Tv. 94)
Chúa Nhật 4A Mùa ChayĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Mùa ChayBởi vì Chúa (Tv. 129)
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Đường lối của Chúa (Tv. 24)
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Luôn vui bước (Tv. 115)
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Lề luật Chúa (Tv. 18)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Bờ sông Babylon (Tv. 136)
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Nguyện Chúa (1) (Tv. 50)
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Khi gian nan (Tv. 90)
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Nguồn ánh sáng (1) (Tv. 26)
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Đấng từ bi nhân hậu (Tv. 102)
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Hãy nếm thử (1) (Tv. 33)
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thật mừng vui (Tv. 125)
+
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21)
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46)
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)
Thứ 5 Tuần Thánh Con nâng chén (1) (Tv. 115)
Thứ 6 Tuần Thánh Con xin phó thác (1) (Tv. 30)
+
MÙA PHỤC SINH.
+
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32)
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15)
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15)
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12)
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18)
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50)
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)
+
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117)
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng Chúa
_
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117)
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường lối trường sinh (Tv. 15)
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Xin đổ tình thương (Tv. 32)
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Toàn trái đất (Tv. 65)
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Nguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (2) (Tv. 117)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Ánh tôn nhan (Tv. 4)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Đá góc tường (Tv. 117)
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Giữa công hội (Tv. 21)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Chúa biểu dương (1) (Tv. 97)
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Chúa đặt ngai báu (Tv. 102)
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117)
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Xin tán dương (Tv. 29)
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Toàn thể địa cầu (Tv. 99)
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Chúc tụng Danh Chúa (3) (Tv. 144)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Ngàn dân hỡi (Tv. 66)
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Mừng vui lên (2) (Tv. 96)
+
Chúa Giêsu lên TrờiMừng Thiên Chúa (Tv. 46)
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)
Ca Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuốngLạy Chúa Thánh Thần
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2A Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39)
Chúa Nhật 3A Thường NiênNguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)
Chúa Nhật 4A Thường NiênVinh phúc cho ai (Tv. 145)
Chúa Nhật 5A Thường NiênMột nguồn ánh sáng (Tv. 111)
Chúa Nhật 6A Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118)
Chúa Nhật 7A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)
Chúa Nhật 8A Thường NiênDuy nơi Chúa Trời (Tv. 61)
Chúa Nhật 9A Thường NiênXin nên núi đá (Tv. 30)
Chúa Nhật 10A Thường NiênAi sống đời công chính (Tv. 49)
Chúa Nhật 11A Thường NiênToàn thể địa cầu (Tv. 99)
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin đáp lại lời con (Tv. 68)
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình Chúa (2)
Chúa Nhật 14A Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống Lời Chúa (Tv. 64)
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa thật nhân hậu (Tv. 85)
Chúa Nhật 17A Thường NiênHuấn lệnh của Chúa (Tv. 118)
Chúa Nhật 18A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)
Chúa Nhật 19A Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84)
Chúa Nhật 20A Thường NiênNgàn dân hỡi (Tv. 66)
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin cảm tạ (1) (Tv. 137)
Chúa Nhật 22A Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Chúa Nhật 23A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)
Chúa Nhật 24A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)
Chúa Nhật 25A Thường Niên
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin hãy nhớ lại (Tv. 24)
Chúa Nhật 27A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)
Chúa Nhật 28A Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường NiênMột bài ca mới (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường NiênLòng con đâu dám (Tv. 130)
Chúa Nhật 32A Thường NiênHồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc thay (Tv. 127)
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa là Mục tử (Tv. 22)
+
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2B Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39)
Chúa Nhật 3B Thường NiênXin hãy dạy con (Tv. 24)
Chúa Nhật 4B Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)
Chúa Nhật 5B Thường NiênHãy chúc tụng (Tv. 146)
Chúa Nhật 6B Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118)
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin thương chữa lành (Tv. 40)
Chúa Nhật 8B Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐàn hát lên (Tv. 80)
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi vì Chúa (Tv. 129)
Chúa Nhật 11B Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91)
Chúa Nhật 12B Thường NiênNgười vượt khơi (Tv. 106)
Chúa Nhật 13B Thường NiênXin tán dương (Tv. 29)
Chúa Nhật 14B Thường NiênCon ngước nhìn (Tv. 122)
Chúa Nhật 15B Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84)
Chúa Nhật 16B Thường NiêĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúa mở tay ban (1) (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa dưỡng nuôi (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường NiênHãy nếm thử (2) (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường NiênHãy nếm thử (3) (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường NiênHãy nếm thử (4) (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi sẽ được vào (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi sẽ bước đi (Tv. 114)
Chúa Nhật 25B Thường NiênXin dùng uy danh (Tv. 53)
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn Ngài (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường NiênNguyện Chúa thương (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường NiênNo say tình Chúa (Tv. 89)
Chúa Nhật 29B Thường NiênXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)
Chúa Nhật 30B Thường NiênThật mừng vui (Tv. 125)
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường NiênXin thương giữ gìn (Tv. 15)
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa là Vua (Tv. 92)
+
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2C Thường NiênCùng nhau loan báo (Tv. 95)
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời của Chúa (Tv. 18)
Chúa Nhật 4C Thường NiênTìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70)
Chúa Nhật 5C Thường NiênĐàn ca kính Ngài (1) (Tv. 137)
Chúa Nhật 6C Thường NiênPhúc cho những ai (Tv. 1)
Chúa Nhật 7C Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)
Chúa Nhật 8C Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91)
Chúa Nhật 9C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116)
Chúa Nhật 10C Thường NiênXin tán dương (Tv. 29)
Chúa Nhật 11C Thường Niên Chúa thứ tha (Tv. 31)
Chúa Nhật 12C Thường Niên Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Chúa Nhật 13C Thường Niên Phần gia nghiệp (2) (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường Niên Toàn trái đất (Tv. 65)
Chúa Nhật 15C Thường Niên Con nguyện cầu (Tv. 68)
Chúa Nhật 16C Thường Niên Ai sẽ được vào (Tv. 14)
Chúa Nhật 17C Thường Niên Chúa thương đáp lại (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường Niên Hãy đến đây (Tv. 94)
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thật hạnh phúc (1) (Tv. 32)
Chúa Nhật 20C Thường Niên Xin thương mau đến (Tv. 39)
Chúa Nhật 21C Thường Niên Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Chúa Nhật 22C Thường Niên Nào hãy vui mừng (Tv. 67)
Chúa Nhật 23C Thường Niên Nơi nương thân (Tv. 89)
Chúa Nhật 24C Thường Niên Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50)
Chúa Nhật 25C Thường Niên Hãy tới hòa lời (Tv. 122)
Chúa Nhật 26C Thường Niên Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)
Chúa Nhật 27C Thường Niên Hãy đến đây (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường Niên Chúa biểu dương (1) (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường Niên Ơn phù trợ (Tv. 120)
Chúa Nhật 30C Thường Niên Người nghèo kêu xin (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)
Chúa Nhật 32C Thường Niên Xin lắng tai (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên Chúa ngự đến (Tv. 97)
Chúa Nhật 34C Thường Niên Vui dường nào (2) (Tv. 121)
+
Chúa Ba Ngôi – Năm AChúc tụng Chúa (Đn. 3)
Mình Máu Thánh – Năm AGiê-ru-sa-lem ơi! (Tv. 147)
Thánh Tâm Chúa – Năm AÂn tình Thiên Chúa (Tv. 102)
+
Chúa Ba Ngôi – Năm BThật hạnh phúc (2) (Tv. 32)
Mình Máu Thánh – Năm BXin nâng chén (Tv. 115)
Thánh Tâm Chúa – Năm BHãy mừng vui (2) (Is. 12)
+
Chúa Ba Ngôi – Năm CNhìn tầng trời (Tv. 8)
Mình Máu Thánh – Năm CCon là Thượng Tế (Tv. 109)
Thánh Tâm Chúa – Năm CĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
+
Chúa Nhật Truyền Giáo (1)Vinh quang Chúa (Tv. 18a)
Chúa Nhật Truyền Giáo (2)Ngàn dân hỡi (Tv. 66)
Chúa Nhật Truyền Giáo (3)Cùng nhau loan báo (Tv. 95)
Chúa Nhật Truyền Giáo (4)Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)
Chúa Nhật Truyền Giáo (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
KÍNH CHƯ THÁNH.
+
Mẹ Thiên Chúa (01-01)Nguyện xin Thiên Chúa (Tv. 66)
Thánh Phaolô trở lại (25-01)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Đức Mẹ dâng Con (02-02)Người là ai (Tv. 23)
Tông tòa thánh Phêrô (22-02)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Thánh Giuse bạn ĐM (19-3)Dòng dõi Người (Tv. 88)
Lễ Truyền Tin (25-3)Này con xin đến (2) (Tv. 39)
Thánh sử Marcô (25-4)Ca ngợi tình Chúa (4) (Tv. 88)
Thánh Giuse thợ (01-5)Việc tay con (Tv. 89)
T. Philipphê và Giacôbê (03-5)Vinh quang Chúa (Tv. 18)
Thánh Matthia T.đồ (14-5)Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112)
Đức Mẹ thăm viếng (31-5)Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12)
Thánh Barnabê T.đồ (11-6)Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97)
Gioan Baotixita – vọng SN (24-6)Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70)
Gioan Baotixita – ngày SN (24-6)Gioan Baotixita – ngày SN (Tv. 138)
T. Phêrô và Phaolô – vọng (29-6)Vinh quang Chúa (Tv. 18)
T. Phêrô và Phaolô – ngày (29-6)Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33)
Thánh Tôma T.đồ (03-7)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
T. Maria Mađalêna (22-7)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Thánh Giacôbê T.đồ (25-7)Thật mừng vui (Tv. 125)
T.Gioakim và Anna (26-7)Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131)
Chúa Hiển dung (06-8)Chúa Hiển dung (Tv. 96)
Thánh Đaminh (08-8)Cùng nhau loan báo (Tv. 95)
Thánh Laurensô (10-8)Thánh Laurensô (Tv. 111)
Đức Mẹ lên trời – vọng (15-8)Đức Mẹ lên trời – Vọng (Tv. 131)
Đức Mẹ lên trời – ngày (15-8)Đức Mẹ lên trời – Ngày (Tv. 44)
Thánh Batôlômêô (24-8)Thánh Batôlômêô (Tv. 144)
T. Gioan B. Tử đạo (29-8)Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70)
Đức Mẹ sinh nhật (08-9)Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12)
Suy tôn Thánh Giá (14-9Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77)
Đức Mẹ sầu bi (15-9)Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30)
Thánh Matthêu T.đồ (21-9)Vinh quang Chúa (Tv. 18)
Tổng lãnh Thiên Thần (29-9)Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137)
T. Têrêsa Hài đồng (01-10)Lòng con đâu dám (Tv. 130)
Thiên Thần hộ thủ (02-10)Khi gian nguy (Tv. 90)
Đức Mẹ Mân côi (07-10)Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1)
Thánh sử Luca (18-10)Thánh sử Luca (Tv. 144)
T. Simon và Giuđa T.đồ (28-10)Vinh quang Chúa (Tv. 18)
Các Thánh nam nữ (01-11)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23)
Cầu hồn – Lễ 1 (02-11)Cầu hồn – Lễ 1 (Tv. 22)
Cầu hồn – Lễ 2 (02-11)Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24)
Cầu hồn – Lễ 3 (02-11)Cầu hồn – Lễ 3 (Tv. 26)
CHTĐ. Phêrô – Phaolô (18-11)CHTĐ Phêrô – Phaolô (Tv. 97)
Thánh Tử đạo Việt Nam (24-11)Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125)
Thánh Anrê T.đồ (30-11)Vinh quang Chúa (Tv. 18)
Đức Mẹ Vô nhiễm (08-12)Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97)
Thánh Stêphanô (26-12)Thánh Stêphanô (Tv. 30)
Thánh Gioan T.đồ  (27-12)Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96)
Các thánh Anh hài (28-12)Các thánh Anh hài (Tv. 123)
+
CÁC LỄ CHUNG.
+
Cung hiến Thánh Đường (1)Nào cùng nhau (Tv. 94)
Cung hiến Thánh Đường (2)Vui dường nào (3) (Tv. 121)
Đức Trinh Nữ Maria (1)Magnificat (2) (Lc. 1)
Đức Trinh Nữ Maria (2)Nào tôn nương (Tv. 44)
Đức Trinh Nữ Maria (3)Hãy tới hòa lời 2 (Tv. 112)
Thánh Tử Đạo (1)Con xin phó thác (2) (Tv. 30)
Thánh Tử Đạo (2)Chúa đã cứu tôi (Tv. 33)
Thánh Tử Đạo (3)Nếu Chúa (Tv. 123)
Thánh Tử Đạo (4)Ai ra đi (Tv. 125)
Thánh Mục Tử (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)
Thánh Mục Tử (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22)
Thánh Mục Tử (3)Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88)
Thánh Mục Tử (4)Con là Thượng Tế (Tv. 109)
Thánh Mục Tử (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Thánh Tiến SĩPhán quyết Ngài (Tv. 18)
Thánh Trinh NữNào tôn nương (2) (Tv. 44)
Thánh Nam Nữ (1)Phúc cho những ai (Tv. 1)
Thánh Nam Nữ (2)Ai sẽ được vào (Tv. 14)
Thánh Nam Nữ (3)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)
Thánh Nam Nữ (4)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)
Thánh Nam Nữ (5)Thập là hạnh phúc (2) (Tv. 111)
Thánh Nam Nữ (6)Hạnh phúc thay (Tv. 127)
Lễ Rửa Tội (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8)
Lễ Rửa Tội (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22)
Lễ Rửa Tội (3)Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)
Lễ Rửa Tội (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Lễ Thêm Sức (1)Xin sai Thánh Thần (3) (Tv. 103)
Lễ Thêm Sức (2)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Lễ Truyền Chức (1)Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)
Lễ Truyền Chức (2)Con là Thượng Tế (Tv. 109)
Lễ Truyền Chức (3)Con nâng chén (2) (Tv. 115)
Lễ Truyền Chức (4)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Lễ Hôn Phối (1)Thật là hạnh phúc (1) (Tv. 111)
Lễ Hôn Phối (2)Hạnh phúc thay (Tv. 127)
Lễ Khấn Dòng (1)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23)
Lễ Khấn Dòng (2)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)
Lễ Khấn Dòng (3)Này con xin đến (3) (Tv. 39)
Lễ Khấn Dòng (4)Nào tôn nương (2) (Tv. 44)
Lễ Tạ Ơn (1)Hãy tới hòa lời (2) (Tv. 112)
Lễ Tạ Ơn (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135)
Lễ Tạ Ơn (3)Xin cảm tạ (2) (Tv. 137)
Lễ Tạ Ơn (4)Chúc tụng Danh Chúa (2) (Tv. 144)
Lễ Cầu Hồn (1)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Lễ Cầu Hồn (2)Con nâng tâm hồn (2) (Tv. 24)
Lễ Cầu Hồn (3)Nguồn ánh sáng (4) (Tv. 26)
Lễ Cầu Hồn (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Lễ Cầu Hồn (5)Vui dường nào (1) (Tv. 121)
Lễ Cầu Hồn (6)Chờ đợi Chúa (Tv. 129)
+
LỄ ĐẶC BIỆT.
+
Lễ Tất Niên (1)Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64)
Lễ Tất Niên (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135)
Lễ Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120)
Mùng Một Tết (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8)
Mùng Một Tết (2)Xin tán dương (Tv. 29)
Mùng Một Tết (3)Triều đại Người (Tv. 71)
Mùng Hai TếtHạnh phúc thay (Tv. 127)
Mùng Ba TếtViệc tay con (Tv. 89)
Tết Trung ThuCùng tạ ơn (2) (Tv. 135)
Cầu Bình An (1)Xin thấy tình thương (Tv. 84)
Cầu Bình An (2)Vui dường nào (4) (Tv. 121)
Cầu Hòa BìnhToàn địa cầu (Tv. 71)
Cầu Ơn Thiên Triệu (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)
Cầu Ơn Thiên Triệu (2)Này con xin đến (3) (Tv. 39)
Cầu Hiệp Nhất (1)Chúa là Mục tử (Tv. 22)
Cầu Hiệp Nhất (2)Vui dường nào (1) (Tv. 121)
Dịp Tĩnh TâmLề luật Chúa (Tv. 18)
Cầu Khi Bị Bách HạiNếu Chúa (Tv. 123)
Mọi Nhu CầuXin thấy tình thương (Tv. 84)
+
AlleluiaMẫu Alleluia 
+
Tung hô Tin Mừng (1)Vọng – Giáng Sinh
Tung hô Tin Mừng (3) Chay – Phục Sinh
Tung hô Tin Mừng (3) Thường Niên
Tung hô Tin Mừng (4) Chư Thánh – Lễ Chung
THÁNH KINH CA.
CHÚA NHẬT & LỄ TRỌNG.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênChúa chịu Phép rửa
Chúa Nhật 2A Thường NiênChiên Thiên Chúa
Chúa Nhật 3A Thường NiênTiếng Chúa gọi
Chúa Nhật 4A Thường NiênTám Mối Phúc
Chúa Nhật 5A Thường NiênMuối – Ánh sáng 1
Chúa Nhật 6A Thường Niên Hãy luôn tuân giữ
Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy nên trọn lành
Chúa Nhật 8A Thường NiênNgười sẽ ban cho
Chúa Nhật 9A Thường NiênThi hành ý Chúa
Chúa Nhật 10A Thường NiênChúa muốn tình yêu
Chúa Nhật 11A Thường NiênLúa chín đầy đồng 
Chúa Nhật 12A Thường NiênTuyên xưng Danh Ta
Chúa Nhật 13A Thường NiênAi muốn theo Ta
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh Tâm Ngài
Chúa Nhật 15A Thường NiênDụ ngôn gieo giống
Chúa Nhật 16A Thường NiênLúa tốt – Cỏ lùng
Chúa Nhật 17A Thường NiênDụ ngôn Nước Trời
Chúa Nhật 18A Thường NiênChúc tụng Chúa Trời
Chúa Nhật 19A Thường NiênThầy đây đừng sợ
Chúa Nhật 20A Thường NiênCon xin tin
Chúa Nhật 21A Thường NiênCon nên Tảng đá
Chúa Nhật 22A Thường NiênAi muốn theo Ta
Chúa Nhật 23A Thường NiênChu toàn luật Cha
Chúa Nhật 24A Thường NiênNguyện xin ơn Cha
Chúa Nhật 25A Thường NiênLàm Vườn nho
Chúa Nhật 26A Thường NiênSống trọn ý Cha
Chúa Nhật 27A Thường NiênÔng chủ vườn nho
Chúa Nhật 28A Thường NiênTiệc cưới Nước Trời
Chúa Nhật 29A Thường NiênTrả về Thiên Chúa
Chúa Nhật 30A Thường NiênĐiều răn trọng nhất
Chúa Nhật 31A Thường NiênKhiêm nhu phục vụ
Chúa Nhật 32A Thường NiênMười cô trinh nữ
Chúa Nhật 33A Thường NiênNén bạc chủ trao
Chúa Nhật 34A Thường NiênNgài là Vua
+
Chúa Nhật 1B Thường NiênChúa chịu Phép rửa
Chúa Nhật 2B Thường NiênChiên Thiên Chúa
Chúa Nhật 3B Thường NiênTiếng Chúa gọi
Chúa Nhật 4B Thường NiênVị Ngôn sứ
Chúa Nhật 5B Thường NiênNgài đến
Chúa Nhật 6B Thường NiênNếu Ngài muốn
Chúa Nhật 7B Thường NiênViệc lạ Chúa làm
Chúa Nhật 8B Thường NiênHôn ước muôn đời
Chúa Nhật 9B Thường NiênNgày Sa-bat
Chúa Nhật 10B Thường NiênDù cho nhân thế
Chúa Nhật 11B Thường NiênDụ ngôn Nước Trời
Chúa Nhật 12B Thường NiênNgười truyền khiến (1)
Chúa Nhật 13B Thường NiênDâng lời ca ngợi
Chúa Nhật 14B Thường NiênNơi quê hương 
Chúa Nhật 15B Thường NiênLúa chín đầy đồng 
Chúa Nhật 16B Thường NiênTình thương Thiên Chúa
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúc tụng Chúa Trời
Chúa Nhật 18B Thường NiênBánh Trường Sinh
Chúa Nhật 19B Thường NiênBánh Trường Sinh
Chúa Nhật 20B Thường NiênMình Máu Thánh (1)
Chúa Nhật 20B Thường NiênMình Máu Thánh (2)
Chúa Nhật 21B Thường NiênNếu bỏ Ngài
Chúa Nhật 22B Thường NiênĐón nhận Lời Chúa
Chúa Nhật 23B Thường NiênNgài đã đến
Chúa Nhật 24B Thường NiênAi muốn theo Ta
Chúa Nhật 25B Thường NiênPhục vụ tha nhân
Chúa Nhật 26B Thường NiênTa khuyên con (1)
Chúa Nhật 27B Thường NiênThiên Chúa kết hợp
Chúa Nhật 28B Thường NiênCon phải làm chi
Chúa Nhật 29B Thường Niên Hiến thân phục vụ
Chúa Nhật 30B Thường Niên Lạy Thầy Giêsu
Chúa Nhật 31B Thường NiênĐiều răn trọng nhất
Chúa Nhật 32B Thường NiênĐồng tiền bà góa
Chúa Nhật 33B Thường NiênNgày Quang lâm
Chúa Nhật 34B Thường Niên (1)Ngài là Vua
Chúa Nhật 34B Thường Niên (2)Vua muôn Vua (1)
+
Chúa Nhật 1C Thường NiênChúa chịu Phép rửa
Chúa Nhật 2C Thường NiênTiệc cưới Cana (1)
Chúa Nhật 3C Thường NiênVề quê hương
Chúa Nhật 4C Thường NiênNơi quê hương
Chúa Nhật 5C Thường NiênVâng theo lời Thầy
Chúa Nhật 6C Thường NiênTám mối phúc (1)
Chúa Nhật 7C Thường NiênHãy nên trọn lành
Chúa Nhật 8C Thường NiênĐừng xét đoán
Chúa Nhật 9C Thường NiênMột viên sĩ quan
Chúa Nhật 10C Thường NiênMột vị ngôn sứ
Chúa Nhật 11C Thường NiênLòng cha nhân ái
Chúa Nhật 12C Thường NiênAi muốn theo Ta
Chúa Nhật 13C Thường NiênXin luôn theo Ngài
Chúa Nhật 14C Thường NiênLúa chín đầy đồng
Chúa Nhật 15C Thường NiênĐiều răn trọng nhất
Chúa Nhật 16C Thường NiênBên Chúa Tình Yêu
Chúa Nhật 17C Thường NiênAnh em cứ xin
Chúa Nhật 18C Thường NiênHướng về Quê Trời
Chúa Nhật 19C Thường NiênCanh thức sẵn sàng
Chúa Nhật 20C Thường NiênThầy đã đến
Chúa Nhật 21C Thường NiênVào Nước Chúa
Chúa Nhật 22C Thường NiênSống khiêm nhu
Chúa Nhật 23C Thường NiênDám chọn Ngài
Chúa Nhật 24C Thường NiênTrên Trời mừng vui
Chúa Nhật 25C Thường NiênMột người quản gia
Chúa Nhật 26C Thường NiênMột người giàu có
Chúa Nhật 27C Thường NiênXin thêm lòng tin
Chúa Nhật 28C Thường NiênCho con tri ân
Chúa Nhật 29C Thường NiênAnh em cứ xin
Chúa Nhật 30C Thường NiênHai người nguyện cầu
Chúa Nhật 31C Thường NiênHôm nay Ta đến
Chúa Nhật 32C Thường NiênChúa là sự sống lại
Chúa Nhật 33C Thường NiênVì tin theo Chúa
Chúa Nhật 34C Thường NiênChúa là Vua (1)
+
Chúa Ba Ngôi A.B.C Vinh danh Ba Ngôi
Mình Máu A.B.CNào người ơi
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (1)
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (2)
Mình Máu A.B.C Bánh Trường Sinh 
Thánh Tâm A.B.CThánh Tâm Ngài
+
LỄ THEO LỊCH RIÊNG.
+
T.Phaolô trở lại (25-1) Các con hãy đi
Tông Tòa Phêrô (22-2) Con nên Tảng Đá
T.Giuse (19-3) Nguồn tình thương Chúa
T.Giuse (19-3) Thiên Chúa ở cùng
Truyền Tin (25-3) Thiên thần Truyền tin
T.Maccô (25-4)  Các con hãy đi
T.Giuse thợ (1-5) Nơi quê hương
T.Giuse thợ (1-5) Làm rạng Danh Cha
Thăm viếng (31-5) Đức Mẹ thăm viếng
Thăm viếng (31-5) Linh hồn tôi ơi
T.Gioan (24-6) Chúc tụng Đức Chúa
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Hai thánh Tông đồ 
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Con nên Tảng Đá
T.Tông đồ Cả:  Thánh Phêrô – Phaolô
T.Giacôbê (25-7) Hiến thân phục vụ
Hiển Dung (6-8)  Chúa Hiển Dung
Mẹ Lên Trời (15-8) Linh hồn tôi ơi
T.Matthêu (21-9) Chúa muốn tình yêu
Mẹ Mân Côi (7-10) Thiên thần Truyền tin
T.Luca (18-10)  Lúa chín đầy đồng
Các Thánh (1-11) Tám Mối Phúc
T.Anrê (30-11) Tiếng Chúa gọi
Mẹ Vô Nhiễm (8-12)Thiên thần Truyền tin
Mẹ Vô Nhiễm (8-12)  Linh hồn tôi ơi
T.Stêphanô (26-12)  Vì tin theo Chúa
Lễ Hôn phối  Tiệc cưới Ca-na
Lễ Hôn phối Thiên Chúa kết hợp
Lễ Tân niên Xuân sang hát vang
Lễ Tân niên Hát mừng Chúa Xuân
Mùng 1 Tết  Người sẽ ban cho
Mùng 2 Tết Cầu cho tổ tiên
Mùng 3 Tết Làm rạng danh Cha
Lễ Tạ ơn Chúc tụng Đức Chúa
Lễ Tạ ơn  Tạ ơn Thiên Chúa (Te Deum)
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s