Nhạc sĩ Tường Ân – Lời Thánh Ca theo Nhạc sĩ.

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Đn. 3Chúa đáng ca ngợi
Mừng vui lên
Is. 12Mừng vui lên
Vui mừng múc nước
Lc. 1Linh hồn tôi nhảy mừng
Tv. 4Xin chiếu sáng
Tv. 8Lạ lùng thay danh Chúa
Tv. 14Ai sẽ được vào nhà Chúa
Tv. 15Chúa là phần gia nghiệp
Gia nghiệp đời con
Lối trường sinh
Xin giữ gìn con
Tv. 16Nhìn chân dung Chúa
Tv. 17Chúa là dũng lực
Tv. 18Giới răn Chúa 
Lời ban sự sống
Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống
Tv. 21Ca vang giữa đại hội
Sao Ngài bỏ con
Tv. 22Chúa chăn dắt tôi
Chúa chăn nuôi và giữ gìn
Định cư nhà Chúa
Tv. 23Chúa ngự qua
Để Chúa ngự đến 
Những người tìm Chúa
Tv. 24Hồn con nâng lên tới Chúa
Tất cả nẻo đường
Xin chỉ bảo con
Xin nhớ lòng thương xót Chúa
Tv. 26Ánh sáng cứu độ
Chúa là sự sáng
Nguồn ánh sáng cứu độ
Tv. 28Chúa sẽ chúc phúc dân Người 
Tv. 29Chúa đã giải thoát con
Tv. 30Con xin phó thác
Xin Ngài là núi đá
Tv. 31Chúa là chốn tựa nương
Xin thứ tha tội con
Tv. 32Dân tộc Chúa chọn
Như chúng con cậy trông
Phúc thay dân tộc 
Tình thương Chúa dư tràn
Tv. 33Chúa đã thương đáp lời
Chúa luôn cạnh kề
Hãy nếm thử 1 
Hãy nếm thử 2
Hãy nếm thử 3
Tv. 36Ký thác đường đời
Tv. 39Này con xin đến
Xin đến phù trợ con
Tv. 44Hoàng hậu bên hữu Đức Vua 
Tv. 45Nước dòng sông
Tv. 46Chúa ngự lên
Tv. 49Ai đi đường thẳng ngay
Tv. 50Nguyện thương con
Quả tim trong sạch
Về cùng Cha tôi
Tv. 61Chỉ trong Thiên Chúa
Tv. 62Linh hồn con khao khát
Tv. 64Hạt giống
Hạt giống nào
Tv. 65Cõi đất hãy reo mừng Chúa
Tv. 66Chư dân hãy ca tụng Ngài
Xin Thiên Chúa xót thương
Tv. 67Chúa chuẩn bị chỗ định cư
Tv. 68Được hồi sinh
Lạy Chúa xin nhậm lời con
Tv. 70Loan truyền sự Chúa công minh 
Tv. 71Mọi dân nước thờ lạy Chúa
Triều đại Người
Tv. 77Bánh bởi trời
Đừng quên công trình Chúa
Tv. 79Vườn nho Thiên Chúa
Xin Ngài phục hồi
Tv. 84Xin tỏ lòng từ bi
Tv. 85Đấng nhân hậu
Tv. 88Ca ngợi tình thương Chúa
Tv. 89Dư đầy tình Chúa
Nơi con ẩn náu
Tv. 90Xin ở cùng con
Tv. 91Việc ca ngợi Chúa
Tv. 92Vua hiển trị
Tv. 94Đừng cứng lòng 1
Đừng cứng lòng 2 
Tv. 95Đấng Cứu Thế Giáng sinh
Hãy tường thuật phép lạ Chúa
Hôm nay Chúa Giáng sinh 
Kính tặng Thiên Chúa
Tv. 96Thiên Chúa hiển trị 
Tv. 97Ca tụng Chúa bài ca mới 
Chúa đã công bố ơn cứu độ
Chúa ngự đến cai trị 
Dân tộc của Chúa
Xem thấy ơn cứu độ
Tv. 102Chúa là Đấng từ bi
Chúa là Đấng xót thương
Ôi Đấng từ bi
Tv. 103Xin sai Thánh Thần
Tv. 106Hãy tán tạ Chúa 
Tv. 109Thượng tế Menkisêđê
Tv. 111Trong u tối Người xuất hiện
Tv. 112Ngợi khen Thiên Chúa
Tv. 114Đi trước thiên nhan
Tv. 115Chén chúc tụng
Lãnh chén cứu độ
Trong miền đất nhân sinh
Tv. 116Loan báo Tin Mừng 
Tv. 117Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa
Đây ngày Chúa lập
Ngày Chúa lập ra
Phiến đá bỏ rơi
Vì Chúa hảo tâm
Tv. 118Phúc thay ai tiến thân 
Yêu luật Chúa
Tv. 120Ơn phù trợ con
Tv. 121Tôi vui mừng 1 
Tôi vui mừng 2
Tv. 122Mắt nhìn lên Chúa
Tv. 125Lớn lao việc Chúa làm
Tv. 127Nguyện Chúa chúc phúc
Phúc cho người tôn sợ Chúa
Tv. 129Bởi vì Chúa xót thương
Tv. 130Xin gìn giữ linh hồn con
Tv. 136Thương nhớ Sion
Tv. 137Ca tụng lòng nhân hậu Chúa
Chúa đã nhậm lời con
Đàn ca kính Chúa
Lòng nhân hậu tồn tại
Tv. 144Chúa ở bên
Chúc tụng danh Chúa
Chúc tụng danh Ngài
Rộng mở bàn tay
Xin mở tay Ngài
Tv. 145Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen
Phúc cho người khó nghèo
Xin đến cứu độ
Tv. 146Hãy chúc tụng Chúa
Ôi Giêrusalem
A.B.C.
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ánh sáng cứu độ (Tv. 26) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ân tình không đổi thay Ca Nguyện – Hiệp Lễ
* *
Bánh bởi trời (Tv. 77) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Biết dâng gì hơn Dâng Lễ
Bộ Lễ Hồng Ân Bộ Lễ – Kinh Nguyện
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ca vang giữa đại hội (Tv. 21) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Câu xướng Mùa Chay Mùa Chay
Cõi đất hãy reo mừng Chúa (Tv. 65) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Con xin phó thác (Tv. 30) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Của lễ tin yêu Dâng Lễ
Cùng Mẹ Đức Mẹ
**
Chén chúc tụng (Tv. 115) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa chăn nuôi và giữ gìn (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã giải thoát con (Tv. 29) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đã thương đáp lời (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa đáng ca ngợi (Đn 3) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là chốn tựa nương (Tv. 31) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là dũng lực (Tv. 17) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa là sự sáng (Tv. 26) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa luôn cạnh kề (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ngự đến cai trị (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ngự lên (Tv. 46) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ngự qua (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa ở bên (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúa sẽ chúc phúc dân Người (Tv. 28) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chúc tụng danh Ngài (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Dân tộc của Chúa (Tv. 99) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Dâng niềm đợi mong Dâng Lễ
Dư đầy tình Chúa (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Đàn ca kính Chúa (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đấng Cứu Thế Giáng sinh (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đấng nhân hậu (Tv. 85) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đây ngày Chúa lập (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Để Chúa ngự đến (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đi trước thiên nhan (Tv. 114) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Định cư nhà Chúa (Tv. 22) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đừng cứng lòng 1 (Tv. 94) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đừng cứng lòng 2 (Tv. 94) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Đừng quên công trình Chúa (Tv. 77) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Được hồi sinh (Tv. 68) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Gia nghiệp đời con (Tv. 15) Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Giới răn Chúa (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Hạt giống (Tv. 64) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hạt giống nào (Tv. 64) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nếm thử 1 (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nếm thử 2 (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy nếm thử 3 (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy tán tạ Chúa (Tv. 106) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hãy tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hiến lễ trọn đời Dâng Lễ
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hôm nay Chúa Giáng sinh (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Hồn con nâng lên tới Chúa (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ký thác đường đời (Tv. 36) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Lạ lùng thay danh Chúa (Tv. 08) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lãnh chén cứu độ (Tv. 115) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lạy Chúa xin nhậm lời con (Tv. 68) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Linh hồn con khao khát (Tv. 62) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Linh hồn tôi nhảy mừng Thánh Vịnh – Đáp Ca
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Loan báo Tin Mừng (Tv. 116) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Loan truyền sự Chúa công minh (Tv. 70) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lòng nhân hậu tồn tại (Tv. 137) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lối trường sinh (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lời ban sự sống (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống (Tv. 18) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Lớn lao việc Chúa làm (Tv. 125) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Mắt nhìn lên Chúa (Tv. 122) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Mọi dân nước thờ lạy Chúa (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Mừng vui lên (Is 12) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Này con xin đến (Tv. 39) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nơi con ẩn náu (Tv. 89) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nước dòng sông (Tv. 45) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Ngày Chúa lập ra (Tv 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ngợi khen Thiên Chúa (Tv. 112) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguồn ánh sáng cứu độ (Tv. 26) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Nguyện thương con (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Nhìn chân dung Chúa (Tv. 16) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Như chúng con cậy trông (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Những người tìm Chúa (Tv. 23) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Ôi Đấng từ bi (Tv. 102) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ôi Giêrusalem (Tv. 146) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Ở lại với con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ơn phù trợ con (TV. 120) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Phiến đá bỏ rơi (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc cho người khó nghèo (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc cho người tôn sợ Chúa (Tv. 127) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay ai tiến thân (Tv. 118) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Quả tim trong sạch (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Rộng mở bàn tay (Tv. 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Sao Ngài bỏ con (Tv. 21) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Tất cả nẻo đường (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tiến bước lên nhà Cha Nhập Lễ
Tình thương Chúa dư tràn (Tv. 32) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi vui mừng 1 (Tv. 121) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Tôi vui mừng 2 (Tv. 121) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Thiên Chúa hiển trị (Tv. 96) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thương nhớ Sion (Tv. 136) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thượng tế Menkisêđê (Tv. 109) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Triều đại Người (Tv. 71) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trong miền đất nhân sinh (Tv. 115) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Trong u tối Người xuất hiện (Tv. 111) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Về cùng bên Cha Nhập Lễ
Về cùng Cha tôi (Tv. 50) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vì Ngài vẫn biết Thánh Ca Tin Mừng
Việc ca ngợi Chúa (Tv. 91) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vua hiển trị (Tv. 92) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vui mừng múc nước (Is 12) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79) Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Xem thấy ơn cứu độ (Tv. 97) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin chỉ bảo con (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin chiếu sáng (Tv. 04) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin đến cứu độ (Tv. 145) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin đến phù trợ con (Tv. 39) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin gìn giữ linh hồn con (Tv. 130) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin giữ gìn con (Tv. 15) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin mở tay Ngài (Tv 144) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Ngài là núi đá (Tv. 30) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin nhớ lòng thương xót Chúa (Tv. 24) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin ở cùng con (Tv. 90) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xin thứ tha tội con (Tv. 31) Thánh Vịnh – Đáp Ca
Xuất hành ca Thánh Vịnh – Đáp Ca
**
Yêu luật Chúa (Tv. 118) Thánh Vịnh – Đáp Ca

_________________________Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s