Mùa Vọng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA  (NĂM A).
CHÚA NHẬT 1A THÁNH VỊNH 121.
Bùi NinhVui dường nào (1) Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Trẩy lên đền thánh Lời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 1A Mùa Vọng Lời bài hát
Kim LongChúa Nhật 1A Mùa Vọng
Mi GiángTôi vui mừng (2)
Thái NguyênChúa Nhật 1A Mùa Vọng Lời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 1A Mùa Vọng Lời bài hát
Thiên LýChúa Nhật 1A Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
+
CHÚA NHẬT 2A THÁNH VỊNH 71.
Bùi Ninh Triều đại Người Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Hoa công lý triển nở Lời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Huy Hoàng Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Lời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Mi Giáng Sự công chính triển nở
Thái Nguyên Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Lời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Lời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Lời bài hát
+
CHÚA NHẬT 3A THÁNH VỊNH 145.
Bùi Ninh Xin Ngài ngự tới  Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Lạy Chúa! Xin cứu độ
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Huy Hoàng Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Lời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Mi Giáng Xin cứu độ chúng con
Thái Nguyên Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Lời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Lời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Lời bài hát
+
CHÚA NHẬT 4A. THÁNH VỊNH 23.
Bùi Ninh Đức Vua hiển vinh Lời bài hát
Đinh Công Huỳnh Hoàng đế hiển vinh
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Huy Hoàng Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Lời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Mi Giáng Chúa ngự qua 
Thái Nguyên Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Lời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Lời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA  (NĂM B)
CHÚA NHẬT 1B.THÁNH VỊNH 79.
Bùi NinhXin đến tái thiếtLời bài hát
Đinh Công HuỳnhXin tỏ Thiên Nhan ChúaLời bài hát
Đỗ Vy HạChúa Nhật 1B Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 1B Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Mi Giáng Xin cho chúng con được phục hồi
Thái Nguyên Chúa Nhật 1B Mùa VọngLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 1B Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 1B Mùa VọngLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 2BTHÁNH VỊNH 84.
Bùi NinhXin thấy tình thươngLời bài hát
Đinh Công HuỳnhLạy Chúa! Xin tỏ lừ từ biLời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 2B Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Mi Giáng Xin ban ơn cứu rỗi (1)
Thái Nguyên Chúa Nhật 2B Mùa VọngLời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 2B Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 2B Mùa VọngLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 3BTIN MỪNG LUCA
Bùi NinhMagnificat (1)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhLinh hồn tôi vui mừngLời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 3B Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Mi Giáng Linh hồn tôi
Thái Nguyên Chúa Nhật 3B Mùa VọngLời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 3B Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 3B Mùa VọngLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 4BTHÁNH VỊNH 88.
Bùi NinhCa ngợi tình Chúa (1)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhCon sẽ ca ngợi ChúaLời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 4B Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Mi Giáng Con sẽ ca ngợi
Thái Nguyên Chúa Nhật 4B Mùa VọngLời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 4B Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 4B Mùa VọngLời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA  (NĂM C).
CHÚA NHẬT 1CTHÁNH VỊNH 24.
Bùi NinhCon nâng tâm hồnLời bài hát
Đinh Công HuỳnhCon vươn hồn lên tới ChúaLời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 1C Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Mi Giáng Con vươn linh hồn lên
Thái Nguyên Chúa Nhật 1C Mùa VọngLời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 1C Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 1C Mùa VọngLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 2CTHÁNH VỊNH 125.Lời bài hát
Bùi NinhThật mừng vuiLời bài hát
Đinh Công HuỳnhChúng tôi mừng rỡ Lời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 2C Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Mi Giáng Chúa đối xử đại lương
Thái Nguyên Chúa Nhật 2C Mùa VọngLời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 2C Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 2C Mùa VọngLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 3CTHÁNH CA ISAIA 12.
Bùi NinhHãy vui mừng (1)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhĐấng Thánh IsraelLời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 3C Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Mi Giáng Hãy nhảy mừng
Thái Nguyên Chúa Nhật 3C Mùa VọngLời bài hát
Thanh Lâm Chúa Nhật 3C Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Trương Thế Bạch Chúa Nhật 3C Mùa VọngLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 4C.THÁNH VỊNH 79.
Bùi NinhHãy vui mừng (1)Lời bài hát
Đinh Công HuỳnhĐấng Thánh IsraelLời bài hát
Đỗ Vy Hạ Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Huy HoàngChúa Nhật 3C Mùa VọngLời bài hát
Kim Long Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Mi Giáng Xin tỏ Thiên Nhan
Thái Nguyên Chúa Nhật 4C Mùa VọngLời bài hát
Thanh LâmChúa Nhật 4C Mùa VọngLời bài hát
Thiên Lý Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Trương Thế BạchChúa Nhật 4C Mùa VọngLời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM A.
CHÚA NHẬT 1A.
Đinh Công HuỳnhTỉnh Thức Và Sẵn Sàng
Huy HoàngChúa đến bất ngờ
Thái NguyênHãy Tỉnh ThứcLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 2A.
Đinh Công Huỳnh Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến 
Huy Hoàng Hãy sám hối
Thái Nguyên Dọn Đường Đón Chúa
+
CHÚA NHẬT 3A.
Đinh Công Huỳnh Gioan! Người Được Sai Đến
Huy Hoàng Con biết cậy ai  
Thái Nguyên Niềm Vui Ơn Cứu Độ
+
CHÚA NHẬT 4A.
Đinh Công Huỳnh Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
Huy Hoàng Chúa yêu con người
Thái Nguyên Dám Ra Khỏi MìnhLời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM B.
CHÚA NHẬT 1B.
Đinh Công Huỳnh Tỉnh Thức Nguyện Cầu
Huy Hoàng Hãy thức tỉnh
Thái NguyênSống Tỉnh Thức
+
CHÚA NHẬT 2B.
Đinh Công Huỳnh Trong Sông Giođan
Huy Hoàng Dọn đường Chúa đến
Thái Nguyên Chân Thành Sám HốiLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 3B.
Đinh Công Huỳnh Chúa Là Nguồn Sự Sáng
Huy Hoàng Sống đời chứng nhân
Thái Nguyên Người Làm Chứng
+
CHÚA NHẬT 4B.
Đinh Công Huỳnh Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc
Huy Hoàng Thiên Thần truyền tin cho Mẹ
Thái Nguyên Chúa Đã Làm NgườiLời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM C.
CHÚA NHẬT 1C.
Đinh Công Huỳnh Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức
Huy Hoàng Hãy tỉnh thức canh phòng
Thái NguyênTỉnh Thức Và Cầu NguyệnLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 2C.
Đinh Công Huỳnh Hãy Dọn Tâm Hồn
Huy Hoàng Hãy dọn sẵn con đường
Thái Nguyên Hãy Dọn Đường ChúaLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 3C.
Đinh Công Huỳnh Canh Tân Đời Mình
Huy Hoàng Chúng con phải làm chi
Thái Nguyên Chân Thành Sám HốiLời bài hát
+
CHÚA NHẬT 4C.
Đinh Công Huỳnh Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm
Huy Hoàng Cưu mang Chúa trong lòng
Thái Nguyên Niềm Vui Lên Đường
A.
 

*
Alleluia I (tv. 84) Mùa Vọng – Cao Huy Hoàng
Alleluia II Mùa Vọng – Cao Huy Hoàng
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng
Anh em hãy vui luôn – Xuân Thảo
Ánh sáng bừng lên – Kim Long
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung

B.

*
Bài ca mùa đông – Trần Minh Hứa
Bài ca mùa đông – Trọng Khẩn
Bài ca mùa vọng – Hải Triều & Xuân Văn
Bài ca nơi lưu đày – Hạ Đăng
Bài ca ước vọng – Nguyễn Văn Thư
Bài nhã nhạc mùa đông – Duy Linh PHN
.
Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng
Bao giờ Người đến – Nguyễn Duy
Bên bờ sông – Tri Văn Vinh
Bên bờ sông Babylon – Hùng Lân
Bên bờ sông Babylon (Tv. 136) – Vũ Đình Trác
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) – Cao Huy Hoàng
Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
Bờ sông Babylon – Phanxicô

C.

*
Canh thức – Nguyễn Mộng Huỳnh.
Cành Giê-sê đâm bông – Kim Long
Cần đợi Chúa đến – Kim Long
Cây khô trổ bông – Nguyên Kha
Cậy trông Chúa đến – Quốc Thái
Có tiếng kêu trong hoang địa – Nguyễn Hùng Cường
Con chờ Chúa – Vũ Đình Ân
Con đợi mong Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con hướng lên Ngài – Kim Long
Con hướng tâm hồn lên – Đạt Đức
Con mong chờ Chúa – Vũ Đình Ân
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Con mong Chúa – Từ Duyên
Con nâng hồn lên (CN I MV C) – Cao Thanh Hoàng
Con nâng hồn lên – Duy Tân
Con nâng hồn lên – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên – Viết Chung
Con nâng tâm hồn – Thiên Duyên
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo & Tiến Linh
Con quyết quay về – Duy Linh PHN
Con sẽ ca mừng – Tri Văn Vinh
Con sẽ ca ngợi (CN IV MV B)- Ca Thanh Hoàng
Con vẫn đợi vẫn chờ – Từ Duyên
Con vẫn mong – Tường Vy
Con vẫn mong chờ – Quốc Vinh
Con vẫn mong chờ – Từ Duyên
Con vươn hồn lên (Tv. 24) – Cao Huy Hoàng
Con vươn hồn lên (Tv. 24) – Trầm Hương
Con xin loan truyền – Viết Chung

Ch.

*
Chờ đón Chúa – Thanh Bình
Chờ đón Đấng cứu đời – Xuân Hy Vọng
Chào đón Đấng cứu tinh – Trầm Hương
Chờ mong Chúa đến – Giangtâm
Chờ mong Chúa đến – Quang Hiển & Quốc Vinh
Chờ mong Chúa đến – Trương Thế Bạch
Chờ mong Người đến – Nguyễn Văn Thư
Chờ ngày Chúa đến – Đinh Công Huỳnh
Christus Vincit
Chờ trông – Thy Anh
.
Chúa đã gần đến – Lê Đăng Ngôn
Chúa Đấng cứu độ ta – Phạm Liên Hùng
Chúa đến – Nguyên Kha
Chúa đến bất ngờ – Hoàng Phương
Chúa đến bất ngờ (CN I MV A) – Huy Hoàng
Chúa đến cứu độ – Kim Long
Chúa đến khi nào? – Hải Triều
Chúa đến viếng thăm – Kim Long
Chúa đến với ta – Duy Linh PHN
Chúa đối xử đại lượng (CN II MV C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Nguyễn Hùng Cường
Chúa hãy đến – Cao Huy Hoàng
Chúa hòa bình
Chúa hòa bình – Vũ Đình Ân
Chúa không hẹn – Cao Huy Hoàng
Chúa là khát vọng (Tv. 24) – Cao Huy Hoàng
Chúa là mặt trời hòa bình – Duy Linh PHN
Chúa là niềm hoan lạc – Phạm Liên Hùng
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa ngự đến
Chúa nhật I Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vong (B) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (B) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vong (B) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (tv. 24) – Hải Triều
Chúa nhật II Mùa Vọng – Hải Triều
Chúa nhật III Mùa Vọng – Hải Triều
Chúa nhật IV Mùa Vọng – Hải Triều
Chúa nhật I Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa như làn sương mai – Hải Triều
Chúa ơi – Phạm Liên Hùng
Chúa ơi! Xin Ngài mau đến – Quốc Vinh
Chúa sắp đến rồi – Giuse BCD
Chúa sắp ngự đến – Thiên Duyên
Chúa sẽ đến – Dao Kim
Chúa sẽ đến 1 – Kim Long
Chúa sẽ đến 2 – Kim Long
Chúa sẽ đến – Từ Duyên
Chúa sẽ đến – Trầm Thiên Thu
Chúa sẽ đến cứu độ – Trầm Hương
Chúa sẽ đến lúc không ngờ – Cao Huy Hoàng
Chúa sẽ ngự đến (Tv. 23) – La Thập Tự
Chúa sẽ ngự đến – Nguyễn Duy
Chúa sẽ ngự vào (CN IV MV A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa thăm dân Người – Kim Long
Chuẩn bị Chúa đến – Thái Nguyên

D.

*
Dân Sion (CN III MV C) – Cao Thanh Hoàng
Dân Sion hỡi – Hải Triều
Dâng niềm mong đợi – Trần Quang Đức
Dâng nỗi chờ mong – Đinh Công Huỳnh
Dọn đường cho Chúa – Vũ Đình Ân
Dọn đường cho Chúa đi – Trịnh Vĩnh Thành
Dọn đường Chúa đến – Đức Khải
Dọn đường Chúa đến – Hàn Thư Sinh
Dọn đường Chúa đến (CN II MV B) – Huy Hoàng
Dọn đường Chúa đến – Mạnh Hùng
Dọn đường Chúa đến – Nhật Minh
Dọn đường Chúa đến – Trương Thế Bạch
* Dọn đường để Chúa đến – Dấu Chân
Dọn đường đón Chúa – Giuse BCD
Dọn đường đón Chúa – Thái Nguyên
Dọn đường gặp Chúa – Ngọc Hân

Đ.

*
Đã đến giờ – Kim Long
Đã đến mùa cứu rối – Viết Chung
Đang khi mong đợi – Duy Linh PHN
Đáp ca Lễ ngày 23.12 – Huy Hoàng
Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất – Thế Thông
Đấng cứu độ tôi –
Kim Long
Đất khô đợi chờ – Phanxicô
Để Chúa đến – Nguyễn Duy
Để con hướng tới Ngài – Cao Huy Hoàng
Đêm đông lạnh lẽo – Đinh Công Huỳnh
Đêm qua rồi – Hải Triều
Đêm qua rồi – Kim Long
Đêm sắp tàn – Trần Hòa Yên
Đêm vắng sao – Nguyễn Duy
Đón tiếp Đấng cứu tinh – Kim Long
Đợi – Giang Ân
Đợi Chúa đến – Phanxicô
Đợi trông – Thanh Lâm
Đợi trông 
Đợi trông Chúa – Kim Long
Đợi trông Chúa đến – Giangtâm
Đợi trông Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Đứng dậy – Duy Tân
Đừng ngủ yên – Mi Trầm
Được Chúa dẫn dắt về – Hoài Đức
Đường cho Chúa – Trầm Thiên Thu

E.

*
Emmanuel – La Thập Tự
Emmanuel – Nguyễn Quang Huy
Emmanuel – Thiên Duy
Emmanuel Maranatha – Giang Tâm
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta – Cao Huy Hoàng

G.

.
* Gần sông Babylon (Hùng Thái Hoan & Nguyễn Khắc Xuyên
.
Giêrrusalem hãy chỗi dậy – Văn Chi
Giêsu mau đến – Mai Nguyên Vũ
Giọt sương Giêsu – Trầm Thiên Thu
Giờ cứu độ – Nguyễn Hùng Cường
Giờ cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
Giờ hẹn đã đến rồi – Duy Linh PHN
* Giờ nào Chúa sẽ đến – Dấu Chân

H.

*
Hạt mưa thánh ân – Thế Thông
Hãy ban xuống – Phạm Liên Hùng
Hãy chỗi dậy – Kim Long
Hãy dọn đường – La Thập Tự
Hãy dọn đường – Mi Trầm
Hãy dọn đường – Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy dọn đường cho Chúa – Bùi Lữ
Hãy dọn đường cho Chúa – Trần Quang Phục & Jennifer
Hãy dọn đường Chúa – Giang Tâm
Hãy dọn đường Chúa – Kim Long
Hãy dọn đường Chúa – Từ Duyên
Hãy dọn đường Chúa – Thanh Đạt & Lê Đăng Ngôn
Hãy dọn đường Chúa đến – Nguyên Kha
Hãy dọn sẵn con đường (CN II MV C) – Huy Hoàng
Hãy dọn tâm hồn – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đến và hãy nói – Duy Linh PHN
Hãy đổ sương mai – Trầm Hương
Hãy hân hoan – Hải Triều
Hãy làm mưa rơi – Phanxicô
Hãy lắng nghe – Viết Chung
Hãy mau dọn đường – Vũ Đình Ân
Hãy mở lòng ra – Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy mở lòng ra – Viết Chung
Hãy mừng vui lên – Hải Nguyễn
Hãy quay về – Pater Trần
Hãy sám hối (CN II MV A) – Huy Hoàng
Hãy san bằng đồi núi – Ngọc Kôn
Hãy sẵn sàng – Hàn Thư Sinh
Hãy sẵn sàng – Kim Loan
Hãy sẵn sàng (CN I MV A ) – La Thập Tự
Hãy sẵn sàng – Mi Trầm
Hãy sẵn sàng – Phạm Liên Hùng
Hãy sửa đường – Mi Trầm
Hãy tỉnh thức – Hải Nguyễn
Hãy tỉnh thức (CN I MV B) – Huy Hoàng
Hãy tỉnh thức – Kim Loan
Hãy tỉnh thức – Kim Long
Hãy tỉnh thức – La Thập Tự
Hãy tỉnh thức – Phạm Quang
Hãy tỉnh thức canh phòng – Huy Hoàng
Hãy thắp lên nụ cười – Viết Chung
Hãy thống hối – Viết Chung
Hãy thức tỉnh (CN I MV B) – Huy Hoàng
Hãy thức tỉnh – Kim Loan
Hãy thức tỉnh – Viết Chung
Hãy thức tỉnh canh phòng (CN I MV C) – Huy Hoàng
Hãy thức tỉnh sẵn sàng – Quốc Vinh
Hãy trỗi dậy – Kim Long
Hãy trở về thống hối – La Thập Tự
Hãy vui lên – Thiên Duyên
Hãy vùng đứng – Vinh Hạnh
Hiến lễ chờ mong – Đinh Công Huỳnh
Hoan hô Chúa – Viết Chung
Hoang địa mừng vui – Nguyên Kha
Hoang địa vui lên – Nguyên Kha
Hồn con khát khao – Đinh Công Huỳnh
Hồn vọng Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Hỡi các tầng trời – Cao Huy Hoàng
Hỡi các tầng trời – Trầm Hương
Hỡi các tầng trời hãy đổ sương – Cao Huy Hoàng
Hỡi dân Sion – Cao Huy Hoàng
Hỡi dân Sion – Mi Trầm
Hỡi dân Sion – Trầm Hương
Hỡi mây ngàn – Hải Ánh
Hỡi muôn dân – Hải Ánh
Hướng nhìn Chúa – Viết Chung
Hướng tâm hồn lên – Dao Kim
Hướng về Chúa – Kim Long
Hướng về Chúa (2 bè) – Kim Long
Hướng về trời cao – Khuyết danh
Hy vọng của chúng ta – Phạm Liên Hùng
Hỷ hoan mong đợi – Viết Chung

K.

*
Kìa Chúa ngự đến – Kim Long
Khao khát – Viết Chung
Khao khát ơn trời – Minh Chiết
Khát mong – Đinh Công Huỳnh
Khát mong hy vọng – Giang Tâm
Khắc khoải đợi mong – Đinh Công Huỳnh
Khấn nguyện trời cao – Đinh Công Huỳnh
Khi cầu nguyện – Trầm Thiên Thu
Khi Chúa ngự đến – Kim Long
Khi thời gian viên mãn – Kim Long
Khi thời gian viên mãn (Lễ vọng Giáng Sinh) – Viết Chung

L.

.
Lạy Chiên Thánh xin hãy đến – Nguyên Kha
Lạy Chúa Chiên – Viết Chung
Lạy Chúa xin hãy đến – Hiền Hòa
Lạy Chúa, xin hãy đến 1 – Kim Long
* Lạy Chúa xin ngự đến – Mi Trầm
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Cao Huy Hoàng
Lạy Đấng cứu độ – Kim Long
Lạy Đấng Thiên Sai – Kim Long
Lạy Ngài hãy đến – Xuân Hân
Lạy Ngài xin đến – Thiên Lý
Lạy Trời – Hải Nguyễn
Lễ dâng mong đợi – Nguyễn Duy
Lễ dâng Mùa Vọng – Bùi Ninh
Lễ dâng mùa vọng – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Mùa Vọng – Linh Huyền Dung
Lễ dâng mùa vọng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ dâng trông đợi – Dominic
Lễ dâng trông đợi – Hiền Hòa
Lễ dâng trông đợi – Viết Chung
Lễ vật đợi trông – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn tôi reo mừng (CN III MV B) – Cao Thanh Hoàng
Lời nguyện trời cao – Văn Chi
Lời vọng – Thái Nguyên
Lời vọng từ sa mạc – Cao Huy Hoàng
Luôn chờ mong Ngài – Duy Linh PHN

M.

*
Maranatha – Thành Tâm
Maranatha Ngài ơi hãy đến – lời Việt Giang Tâm
Maranatha! Xin Ngài mau đến – Dominic
Mau dọn đường Chúa – Kim Long
Mau dọn đường Chúa 1 – Kim Long
Mau dọn đường Chúa 2 – Kim Long
Mau đến Chúa ơi – Duy Linh PHN
Mau mau dọn đường – Anh Tuấn
Mau quay về – Kim Long
Mây ơi hãy mưa – Vũ Đình Ân
Mây ơi mưa xuống – Nguyễn Duy
Mây trời cứu độ – Biên Hà
*
Mẹ như vì sao – Phương Anh
Mong – Giang Ân
Mong – Trầm Thiên Thu
Mong chờ – Đinh Công Huỳnh
Mong chờ Chúa – Trương Thế Bạch
Mong chờ Chúa đến – Trầm Thiên Thu
Mong chờ Giêsu – lời Việt: Vũ Khởi Phụng
Mong chờ Ơn Thánh – Mai Khôi & Hạ Quý
Mong Chúa đến – Kim Long
Mong Đấng Cứu Tinh – Nguyên Kha
Mong đợi – Vũ Đình Ân
Mong đợi Chúa đến – Nguyễn Hùng Cường
Mong Ngôi Hai – Trầm Thiên Thu
Mong ơn cứu rỗi – Giangtâm
Mong về bên Chúa – Nguyễn Hùng Cường
Một đời chờ mong – Từ Duyên
Một tiếng kêu – La Thập Tự
Mở rộng cõi lòng – Kim Long
*
Mùa đông mong chờ – Duy Linh PHN
Mùa Vọng đã về – Trịnh Vĩnh Thành
Mưa Đấng cứu đời – Vũ Đình Ân
Mưa Đấng Thiên Sai – Kim Loan
Mưa nguồn cứu chuộc – Khuyết danh
Mưa nguồn cứu rỗi 1 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 2 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 3 – Xuân Đàn
Mưa ơi – Hải Triều
Mưa Vị công chính – Bùi Lữ 
Mưa Vị công chính – Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa ngự đến – Kim Long
Mừng vui lên – Mi Trầm
Mừng vui lên Sion – Bạch Vân

N.

*
Nào cùng 78yyuyrtfttyt7i/vui lên – Mi Trầm
Nào hỡi dân Sion – Mi T;lpi;.rầm
Nào tỉnh thức – Mi Trầ/lm
Này dân Sion – Bùi Ninh
Này dân Sion – Nguyễn Khắc Xuyên
Này dân Sion – Nguyễn Quang Huy
Này Ngài sẽ đến – Nguyễn Hùng Cường
Này Ngài sẽ đến – Viễn Xứ
Này người yêu sao không đến – Duy Linh PHN
Này Sion ơi – Phạm Liên Hùng
Nâng hồn lên Chúa – Trầm Hương
Niềm cậy trông (Tv. 24) – Thái Nguyên
Niềm vui Chúa đến – La Thập Tự
Niềm vui trào dâng – Kim Long
Nước Chúa gần đến – Kim Long
Nước mắt – Viết Chung
Nước Trời đã gần – Thành Tâm

Ng.

*
Ngàn mây mau mưa – Vũ Đình Ân
Ngày ấy – Vinh Hạnh
Ngày Chúa đến – Mi Trầm
Ngày đó – Phương Anh
Ngày trông đợi
Ngóng trông Chúa đến – Ngọc Hân
Ngồi bên bờ sông Babylon – Hoài Đức
Ngợi khen Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Nguyện cầu trời cao – Thiên Lý
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện Chúa ngự đến – Kim Long
Nguyện Mùa Vọng – Duy Thiên
Nguyện Mùa Vọng – Hoàng Vũ
Nguyện trời cao – Kim Long
Nguyện trời cao – Nguyễn Duy
Nguyện trời cao – Trọng Linh & Hoàng Khánh
Nguyện xin Chúa đến – Khổng Vĩnh Thành
Nguyện xin Emmanuel – Hùng Lân
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Người đến – Văn Chi
Người đến sau tôi – Trần Thanh Phong
Người làm chứng – Cao Huy Hoàng
Người sẽ đến – Vinam

Nh.

*
Nhập lễ mùa vọng – Khuyết danh
Nhớ Sion – Mai Nguyên Vũ
Nhớ về Thánh đô – Chân Tâm

O.

.
* Ôi Thiên Chúa của con – Mi Trầm
Ơn cứu độ của Chúa (Tv. 97) – Cao Huy Hoàng
Ơn cứu rỗi đã đến gần – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ơn thiêng Chúa Trời – Thế Thông

P.

*
Phải làm gì – La Thập Tự
Phúc thay – La Thập Tự

S.

*
Sa mạc hồn con – Ngọc Khánh
Sẵn sàng chờ đợi – Cao Huy Hoàng
Sion vui lên – Phạm Liên Hùng

T.

*
Tâm ca mùa chờ mong – Giang Tâm & Khắc Đỗ
Tâm hồn Mùa Vọng – Kim Long
Tâm tình Mùa Vọng – Lữ Hành
Tâm tình chờ mong – Văn Chi
Tầng mây xanh – Tri Văn Vinh
Tầng trời cao – Mi Trầm
Tầng trời cao – Vũ Đình Ân
Tầng trời cao/2 – Vũ Đình Ân
Tầng trời hãy đổ sương mai – Vũ Đình Ân
Tiếng gọi thống hối – La Thập Tự
Tiếng gọi trong sa mạc – Xuân Thảo
Tiếng kêu trong hoang địa – Cao Huy Hoàng
Tiếng kêu trong hoang địa – Hải Nguyễn
Tiếng kêu trong hoang địa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Tiếng kêu trong sa mạc – Kim Ân
Tiếng kêu trong sa mạc – Kim Ngân
Tiếng vang sa mạc – Viết Chung
Tiếng vọng ca 1 (Tv. 24) – Tri Văn Vinh
Tiếng vọng ca 2 – Tri Văn Vinh
Tiếng vọng ca 3 – Tri Văn Vinh
Tiếng vọng ca 4 – Tri Văn Vinh
Tìm tôn nhan Chúa – Kim Long
Tìm Vị Cứu Tinh – Kim Long
Tìm vì sao – Nguyên Hữu
Tin vui – Trầm Thiên Thu
Tỉnh thức chờ Chúa – Trầm Thiên Thu
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức sẵn sàng – Hương Vĩnh
Tỏ lượng khoan hồng – Kim Long
Tôi vui mừng (CN I MV A) – Cao Thanh Hoàng
Từ gốc Giessê – Văn Chi
Từ Jorđanô – Cao Huy Hoàng

Th.

*
Thái bình thịnh trị (CN II MV A) – Cao Thanh Hoàng
Thánh ca Isaia 12 – Lê Đăng Ngôn
Thánh lễ Chúa nhật 3 Mùa Vọng – Đặng Ngọc Ẩn
Thân phận lưu đày – Xuân.Quế.Dũng
Theo ánh sao – Nguyễn Bách
Theo dấu chân Ngài – Duy Linh PHN
Thiên Thần truyền tin – Bùi Ninh
Thiết tha van nài – Viễn Xứ

Tr.

*
Trần gian khát mong – Hiền Hòa
Trẻ thơ ấy – Hải Triều
Trên đường thanh tẩy – Viết Chung
Trên sông Babylon – Kim Long
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong hoang địa – Bùi Lữ
Trong mùa vọng mới – Kim Long
Trong rừng sâu – Mi Trầm
Trong rừng sâu
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trông chờ – Viết Chung
Trông chờ Chúa đến – Lan Thanh
Trông đợi
Trông đợi Ơn Trên – Vũ Đình Ân
Trời cao – Duy Tân
Trời cao – Kim Long
Trời cao 1 – Kim Long
Trời cao 2 – Kim Long
Trời cao/1 – Phạm Liên Hùng
Trời cao/2 – Phạm Liên Hùng
Trời cao/3 – Phạm Liên Hùng
Trời cao/4 – Phạm Liên Hùng
Trời cao – Từ Duyên
Trời cao 2 – Vũ Đình Ân
Trời cao Chúa hỡi – Từ Duyên
Trời cao hãy mưa – Nguyên Kha
Trời cao hỡi – Khổng Vĩnh Thành
Trời cao hỡi – Bùi Ninh
Trời cao hỡi – Hoàng Kim
Trời cao hỡi – Xuân Thảo
Trời cao hỡi – Nguyên Kha
Trời cao hỡi – Thế Thông
Trời cao hỡi/1 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Trời cao hỡi/2 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
Trời cao ơi – Duy Linh PHN
Trời cao ơi – Linh Huyền Dung
Trời cao ơi – Quốc Vinh
Trời cao ơi – Trùng Dương
Trời cao ơi – Xuân Đàn
Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
Trời cao sương xuống – Thế Thông
Trời cao xin đổ sương – Vũ Đình Ân
Trời đất không còn xa – Cao Huy Hoàng
Trời gieo sương xuống – Hoàng Kim
Trời mây ơi – Khuyết danh
Trời vui lên – Duy Linh PHN

U.

*
Ước vọng đón Chúa – Kim Long

V.

.
Vào lúc không biết – Cao Huy Hoàng
Vị cứu tinh – Kim Long
Vì Chúa sẽ đến – Phương Anh
Vọng – Trầm Thiên Thu
Vọng chính nhân – Nguyễn Văn Thư
Vọng tiếng khẩn cầu – Trầm Thiên Thu
Vọng Thiên sai – Trầm Thiên Thu
Vọng trời cao – Bùi Ninh
Vui lên – Duy Linh
Vui lên – Hải Ánh
Vui lên – Mi Trầm
Vui lên – Thái Nguyên
Vui lên anh em – Bùi Ninh
Vui lên Chúa sắp đến rồi – Phanxicô
Vui lên nào – Mạnh Hùng
Vui lên người ơi – Giangtâm
Vui lên Sion – Thành Tâm
Vui luôn trong Chúa – Trầm Hương
Vươn lên tới Chúa – Hải Ánh

X.

*
Xin ban hồng ân cứu độ – Viết Chung
Xin băng qua các tầng trời – Cao Huy Hoàng
Xin biểu dương sức mạnh – Kim Long
Xin Chúa cứu độ chúng con (CN III MV A) – Cao Thanh Hoàng
Xin Chúa đến – Hoàng Kim
Xin Chúa đến – Kim Loan
Xin Chúa đến 1 – Kim Long
Xin Chúa đến 2 – Kim Long
Xin Chúa đến – Nguyễn Duy
Xin Chúa đến – Yên Phương
Xin Chúa Giêsu ngự đến – Kim Long
Xin Chúa nghe – lời Việt Giang Tâm
Xin đến cứu chúng con – Kim Long
Xin đến đem bình an – Kim Long
Xin đổ mưa thiêng – Việt Khôi
Xin đổ sương mai – Kim Long
Xin đổ sương mai – Thế Thông
Xin đổ sương mai (2 bè) – Thế Thông
Xin gieo rắc sương mai – Minh Toàn & Phanxicô
Xin gieo sương – Kim Long
Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh
Xin hãy đến – Văn Chi
Xin lắng nghe –  Kim Long
Xin mau ngự đến – Kim Long
Xin mưa Đấng Cứu Tinh – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa thánh ân – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa Vị Cứu Tinh – Thiên Duyên
Xin Ngài đến – Nguyễn Duy
Xin Ngài đến thăm – Trương Thế Bạch
Xin Ngài hãy đến – Ái Diệu Vy Linh
Xin Ngài hãy đến – Nguyễn Duy
Xin Ngài mau đến – Kim Oanh
Xin Ngài ngự đến – Kim Long
Xin Ngài ngự đến – Linh Huyền Dung
Xin Ngài ngự đến – Trầm Hương
Xin ngự đến – Hoàng Phương
Xin ngự đến 1 – Kim Long
Xin ngự đến 2 – Kim Long
Xin Người đến – Hải Triều
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ
Xin phục hồi dân Ngài (Tv. 79) (CN I MV B) – Cao Thanh Hoàng
Xin phục hồi dân Ngài (Tv. 79) (CN IV MV C) – Cao Thanh Hoàng
Xin rủ tình thương – Viết Chung
Xin rửa con trong Thánh Linh – Nguyễn Hùng Cường
Xin tỏ cho chúng con (CN II MV B) – Cao Thanh Hoàng
Xin tỏ lòng từ bi – Lm. Nguyễn Duy
Xin tỏ lòng khoan dung – Kim Long
Xin tỏ lòng nhân ái – Kim Long
Xin tỏ lòng từ bi – Nguyễn Duy
Xin trời đổ sương – Mỹ Sơn
Xin trời đổ sương (Tv. 18) – Vinh Hạnh
Xin trời xanh – Hải Nguyễn
Xion hãy quay về – Lê Ân Thiên
Xion vui lên – Khuyết danh
*
Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ (Pdf.)


Thánh Ca Theo Thánh Lễ (Pdf.)
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s