Nhạc sĩ Viễn Xứ – Thư Viện Thánh Ca (Pfd.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
 
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1A Mùa VọngVề nhà Chúa (Tv. 121) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Triều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Xin cứu thoát con (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Vua vinh hiển (Tv. 23) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Ơn cứu sống (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Magificat (Tv. 136) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Tình thương Chúa muôn đời (Tv. 88) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Hướng lòng lên (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Hãy nhảy mừng (Is. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Ơn cứu sống (Tv. 79) Lời bài hát
+
MÙA CHAY.
Chúa Nhật 1A Mùa ChayLòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Tất cả nẻo đường Chúa (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Lời ban sự sống (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Lưỡi tôi (Tv. 136) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Hãy ở cùng con (90) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Con sợ chi ai (26) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Chúa khoan dung (102) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Hãy nếm thử (33) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Chúa đã đối xử đại lượng (125) Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường lối trường sinh (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Hãy reo mừng (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Cõi nhân sinh (Tv. 26) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Xin chiếu sáng (Tv. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Tảng đá góc tường (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Bởi vì Chúa (Tv. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Ngôi báu Người (Tv. 102) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Chúa đã cứu con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Đấng tối cao (Tv. 96) Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 1A Thường Niên Trong bình an (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật A2 Thường Niên Này con xin đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Chúa là sự sáng (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Tinh thần nghèo khó (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Trong u tối (Tv. 111) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Phúc đức những ai (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Trú ẩn (Tv. 30) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Ai đi đường ngay (Tv. 49) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Lượng cả đức từ bi (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Ngợi ca (Tv. 88) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Đất tốt (Tv. 64) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Con yêu luập pháp (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Con khao khát Ngài (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Tinh thần nghèo khó (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Xin hãy nhớ (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Vườn nho của Chúa (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Trong nhà Chúa (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Hãy kính tặng (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Chúa là dũng lực (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Xin giữ linh hồn con (Tv. 130) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Con khao khát Ngài (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Trong bình an (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Này con xin đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Xin dạy con (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Đấng cứu chữa (Tv. 146) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Chỗ dung thân (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Xin sửa chữa hồn con (Tv. 40) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Đấng phù trợ (Tv. 80) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thiện hảo thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Hãy tán tạ Chúa (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Chúa đã cứu con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Mắt chúng con (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Bánh bởi Trời (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Hãy nếm thử 1 (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Hãy nếm thử 2 (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Ai được cư ngụ (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Miền đất nhân sinh (Tv. 114) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Chúa nâng đỡ (Tv. 53) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Giới răn Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên No thỏa ân tình (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Chúa là dũng lực (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Xin bảo toàn (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Chúa hiển trị (Tv. 92) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Trong bình an (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Hãy kính tặng (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Lời Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Chúa công minh (Tv. 70) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Đàn ca mừng Ngài (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thiện hảo thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Hãy đi rao giảng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Chúa đã cứu con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Tha thứ tội lỗi (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Con khao khát Ngài (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Xin bảo toàn (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Hãy reo mừng (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Hãy tìm kiếm Chúa (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Ai được cư ngụ (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Chúa nhậm lời con (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Dân tộc mà Chúa chọn (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Trợ phù con (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Hãy đi rao giảng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Lòng Chúa nhân từ (Tv. 67) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Nương thân (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Về cùng cha tôi (Tv. 50) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Đấng nâng kẻ bần cùng (Tv. 112) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Ơn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Chúa đã nghe lời (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Con no thỏa (Tv. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Chúa ngự tới (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Sung sướng biết bao (Tv. 121) Lời bài hát
CA NGUYỆN.

*

Đn. 3Chúa đáng ca ngợi
Is. 12Hãy nhảy mừng
Tv. 1Tin cậy vào Chúa
Tv. 4Xin chiếu sáng(Lời bài hát)
Tv. 8Lạ lùng thay
Tv. 14Ai được cư ngụ
Tv. 15Đường lối trường sinh
Tv. 15Xin bảo toàn
Tv. 16Con no thỏa(Lời bài hát)
Tv. 17Chúa là dũng lực
Tv. 18Giới răn Chúa
Tv. 18Lời ban sự sống
Tv. 18Lời Chúa
Tv. 21Bởi vì Chúa
Tv. 21Sao Chúa bỏ con
Tv. 22Chúa chăn nuôi tôi
Tv. 22Trong nhà Chúa
Tv. 23Vua vinh hiển
Tv. 24Hướng lòng lên
Tv. 24Tất cả nẻo đường Chúa
Tv. 24Xin dạy con
Tv. 24Xin hãy nhớ
Tv. 26Cõi nhân sinh
Tv. 26Con sợ chi ai
Tv. 26Chúa là sự sáng 
Tv. 28Trong bình an
Tv. 29Chúa đã cứu con
Tv. 30Con phó linh hồn
Tv. 30Trú ẩn
Tv. 31Chỗ dung thân
Tv. 31Tha thứ tội lỗi
Tv. 32Dân tộc mà Chúa chọn
Tv. 32Địa cầu đầy ân sủng Chúa
Tv. 32Xin đổ lòng từ bi
Tv. 33Chúa đã nghe lời 
Tv. 33Hãy nếm thử 
Tv. 33Hãy nếm thử 1
Tv. 33Hãy nếm thử 2
Tv. 33Thiên Thần Chúa
Tv. 39Này con xin đến
Tv. 39Trợ phù con
Tv. 40Xin Chúa sửa chữa hồn con
Tv. 46Thiên Chúa ngự lên
Tv. 49 Ai đi đường ngayLyric
Tv. 50Lòng nhân hậu Chúa
Tv. 50Về cùng Cha tôi 
Tv. 53Chúa nâng đỡ
Tv. 61Chỉ trong Thiên Chúa
Tv. 62Con khao khát Ngài
Tv. 64Đất tốt
Tv. 65Hãy reo mừng
Tv. 66Hãy ca tụng Ngài 
Tv. 66Xin Chúa xót thương
Tv. 67Lòng Chúa nhân từ
Tv. 68Hãy tìm kiếm Chúa
Tv. 68Lượng cả đức từ bi
Tv. 70Chúa công minh
Tv. 71Thờ lạy Chúa
Tv. 71Triều đại Người
Tv. 77Bánh bởi Trời
Tv. 77Đừng quên lãng
Tv. 79Ơn cứu sống
Tv. 79Vườn nho của Chúa
Tv. 80Đấng phù trợ
Tv. 83Thiên Chúa uy nghiêm
Tv. 84Xin tỏ lòng từ bi
Tv. 85Chúa nhân hậu và khoan dung
Tv. 88Ngợi ca
Tv. 88Tình thương Chúa muôn đời 
Tv. 89No thỏa ân tình
Tv. 89Nương thân
Tv. 90Hãy ở cùng con
Tv. 91Thiện hảo thay
Tv. 92Chúa hiển trị 
Tv. 94Ước chi
Tv. 95Hãy kính tặng 
Tv. 96Đấng tối cao
Tv. 96Hãy vui mừng 
Tv. 97Công bố ơn cứu độ
Tv. 97Chúa ngự tới
Tv. 97Khắp nơi cõi bờ
Tv. 99Đoàn chiên Chúa chăn nuôi
Tv. 106Hãy tán tụng Chúa
Tv. 102Chúa khoan dung
Tv. 102Ngôi báu Người
Tv. 103Xin sai Thánh Thần
Tv. 104Lời minh ước
Tv. 104Ngài vẫn nhớ
Tv. 109Thượng tế muôn đời
Tv. 111Trong u tối
Tv. 112Đấng nâng kẻ bần cùng
Tv. 114Miền đất nhân sinh
Tv. 115Chén chúc tụng (Lời bài hát)
Tv. 115Kêu cầu Danh Ngài (Lời bài hát)
Tv. 115Tôi sẽ tiến đi (Lời bài hát)
Tv. 116Hãy đi rao giảng (Lời bài hát)
Tv. 117Hãy cảm tạ Chúa (Lời bài hát)
Tv. 117Hãy cảm tạ Chúa 4 bè
Tv. 117Tảng đá góc tường(Lời bài hát)
Tv. 118Con yêu luật pháp
Tv. 118Phúc đức những ai 
Tv. 120Ơn phù trợ
Tv. 121Sung sướng biết bao
Tv. 121Về nhà Chúa
Tv. 122Mắt chúng con
Tv. 125Chúa đã đối xử đại lượng
Tv. 127Nguyện Chúa chúc phúc
Tv. 127Phúc thay
Tv. 129Chúa rộng lượng từ bi 
Tv. 130Xin giữ linh hồn con
Tv. 136Lưỡi tôi
Tv. 137Công cuộc tay Chúa
Tv. 137Chúa nhậm lời con
Tv. 137Đàn ca mừng Ngài
Tv. 138Con được tạo thành
Tv. 144Con sẽ chúc tụng
Tv. 144Chúa gần gũi
Tv. 144Chúa mở rộng bàn tay
Tv. 145Hãy ngợi khen Ngài
Tv. 145Tinh thần nghèo khó
Tv. 145Xin cứu thoát con
Tv. 146Đấng cứu chữa
Tv. 147Hãy ngợi khen Chúa
Tv. 147Ngôi Lời
CA NGUYỆN.

*
Alleluia Lễ Hôn Phối – Viễn Xứ
Ai gánh nặng – Viễn Xứ
Ân tình Chúa – Viễn Xứ
Ave Maria – Viễn Xứ
Bài ca tình yêu – Viễn Xứ
Bao mừng vui – Viễn Xứ
Benedictus – Viễn Xứ
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bước chân Tin Mừng – Viễn Xứ
Bước theo Ngài – Viễn Xứ
Cảm tạ – Viễn Xứ 
Cảm tạ Chúa – Viễn Xứ

Có Chúa trong đời – Viễn Xứ
Con có Chúa – Viễn Xứ
Con đường tình yêu – Viễn Xứ
Con Linh mục – Viễn Xứ
Con nay trở về – Viễn Xứ
Con nương tựa Ngài – Viễn Xứ
Con vững tin nơi Ngài – Viễn Xứ
Con yêu Mẹ – Viễn Xứ
Của lễ tình yêu – Viễn Xứ
Cùng dâng – Viễn Xứ
Cuộc đời con – Viễn Xứ
Cuộc đời chóng qua – Viễn Xứ
Cho con nên – Viễn Xứ
Chúa đã cho con 1 – Viễn Xứ
Chúa đã cho con 2 – Viễn Xứ
Chúa dẫn tôi – Viễn Xứ
Chúa là… – Viễn Xứ
Chúa là 2 – Viễn Xứ
Chúa ở lại với con – Viễn Xứ
Chúa ơi – Viễn Xứ
Chúa sống trong tôi – Viễn Xứ
Chúa thương tôi – Viễn Xứ
Chúa Trời con – Viễn Xứ
Dâng gia đình cho Mẹ – Viễn Xứ
Dâng lễ tạ ơn – Viễn Xứ
Dâng lên Chúa – Viễn Xứ
Dâng lên Ngài – Viễn Xứ
Dâng nỗi xót xa – Viễn Xứ
Dâng tiến Mẹ – Viễn Xứ
Dâng trọn niềm – Viễn Xứ
Dấu chân – Viễn Xứ
Điều kỳ diệu – Viễn Xứ
Dòng máu Giêsu – Viễn Xứ
Dưới chân Mẹ La Vang – Viễn Xứ
Ephata – Viễn Xứ
Giakêu tìm Chúa – Viễn Xứ
Hân hoan nhịp bước – Viễn Xứ
Hân hoan sướng vui – Viễn Xứ
Hành khúc Thanh Sinh Công – Viễn Xứ
Hãy tin tưởng – Viễn Xứ
Hãy xin thì sẽ được – Viễn Xứ
Khúc hát đời con – Viễn Xứ
Lắng tâm hồn – Viễn Xứ
Lạy Chúa Giêsu – Viễn Xứ
Lạy Mẹ Fatima – Viễn Xứ
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp – Viễn Xứ
Lạy mừng Thánh Giuse – Viễn Xứ
Lễ vật đời conLên đường – Viễn Xứ
Lời cảm mến – Viễn Xứ
Lời Ngài
Lời nguyện cầu – Viễn Xứ
Lòng Thương Xót Chúa – Viễn Xứ
Lượng từ bi – Viễn Xứ
Magnificat – Viễn Xứ
Maria Mẹ là – Viễn Xứ
Maria Nữ Vương đời con – Viễn Xứ
Mẹ Maria Vô Nhiễm tội truyền – Viễn Xứ
Mẹ nguồn cậy trông – Viễn Xứ
Mẹ ơi – Viễn Xứ
Mẹ sầu bi – Viễn Xứ
Mẹ về Thiên cung – Viễn Xứ
Một đêm đông (2 bè) – Viễn Xứ
Một đêm đông (4 bè) – Viễn Xứ
Một ngày để yêu thương – Viễn Xứ
Một tình yêu – Viễn Xứ
Mùa hoa – Viễn Xứ
Mùa hồng ân (Ga. 12)
Mừng Các Thánh Tử Đạo – Viễn Xứ
Mừng Thánh Philipphê Phan Văn Minh – Viễn Xứ
Mừng xuân mới – Viễn Xứ
Muối và ánh sáng – Viễn Xứ
Muôn ngàn phúc ân – Viễn Xứ
Này Ngài sẽ đến – Viễn Xứ
Ngài nâng con lên – Viễn Xứ
Ngài ơi cứu con – Viễn Xứ
Ngài ơi – Viễn Xứ
Ngài toàn thắng – Viễn Xứ
Người ơi hãy nhớ – Viễn Xứ
Người Samari nhân hậu – Viễn Xứ
Nguồn an bình – Viễn Xứ
Như trẻ nhỏ – Viễn Xứ
Niềm đau và Thập giá – Viễn Xứ
Nữ Vương bình an – Viễn Xứ
Nước Trời – Viễn Xứ
Ôi lòng nhân lành – Viễn Xứ
Phó thác cho Mẹ yêu – Viễn Xứ
Phó thác cho Ngài – Viễn Xứ
Phó thác cuộc tình con – Viễn Xứ
Rất Thánh Mân Côi – Viễn Xứ
Sion ơi – Viễn Xứ
Sống chứng nhân – Viễn Xứ
Tạ ơn – Viễn Xứ
Tâm tư nguyện ước – Viễn Xứ
Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Viễn Xứ
Thần lương cao quý – Viễn Xứ
Thánh lễ xong rồi – Viễn Xứ
Thánh Phaolô – Viễn Xứ
Thắp lên ngọn nến – Viễn Xứ
Theo gương Giêsu – Viễn Xứ
Thiết tha van nài – Viễn Xứ
Thinh lặng – Viễn Xứ
Thuyền con – Viễn Xứ
Tiếng Chúa gọi con – Viễn Xứ
Tình Ngài thiết tha – Viễn Xứ
Tình Ngài – Viễn Xứ
Tình yêu Chúa cho con – Viễn Xứ
Tình yêu Thiên Chúa – Viễn Xứ
Tình yêu xin trao về – Viễn Xứ
Tôi ra đi – Viễn Xứ
Tràng hoa Mân Côi – Viễn Xứ
Triều thiên công chính – Viễn Xứ
Trong tình yêu Chúa – Viễn Xứ
Từ trần gian – Viễn Xứ
Ước mơ ngày xuân – Viễn Xứ
Vẫn luôn tin cậy – Viễn Xứ
Vinh Danh – Viễn Xứ
Xây nhà – Viễn Xứ
Xin dâng Chúa – Viễn Xứ
Xin đón nhận – Viễn Xứ
Xin ơn bình an – Viễn Xứ
Xin thuộc về Ngài – Viễn Xứ
Xuân yêu thương – Viễn Xứ

TÌNH CHA.

*
Bài tình ca cho em – Viễn Xứ
Con sẽ trở về – Viễn Xứ
Công cha – Viễn Xứ
Giấc ngủ bình yên – Viễn Xứ
Giòng lệ xót thương – Viễn Xứ
Giọt mưa hoài hương – Viễn Xứ
Hát đi em – Viễn Xứ
Hoàng hôn – Viễn Xứ
Lời cuối – Viễn Xứ
Mơ – Viễn Xứ
Mơ về quê xưa – Viễn Xứ
Nhớ mẹ – VIễn Xứ
Như con chim nhỏ – Viễn Xứ
Thân phận – Viễn Xứ
Tiếng mẹ ru hời – Viễn Xứ

CA NGUYỆN.
Ai Là Người Sạch Tội (Ga. 8: 1-11)5C Mùa Chay Lời bài hát
Ai Gánh Nặng (Mt. 11: 25-30)Thánh Tâm A Lời bài hát
14A Thường Niên Lời bài hát
Ân Huệ (Mt. 18: 15-20)23A Thường Niên Lời bài hát
Ân Tình Tuyệt Vời (Ga. 14: 15-21)6A Phục Sinh Lời bài hát
+
Bà Góa Thành Naim (Lc. 7: 11-17)19C Thường Niên
Bánh Hằng Sống (Ga. 6: 51-59)Mình Máu Thánh A
18B Thường Niên
19B Thường Niên
20B Thường Niên
Bình An Của Chúa (Lc. 24: 35-48)3B Phục Sinh
Các Tầng Trời Mở Ra (Mt. 3: 13-17)1A Thường Niên
Cạm Bẫy (Mc. 9: 37-47)26B Thường Niên
Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Mc. 1: 1-8, Lc. 3: 1-6)2BC Mùa Vọng
Cơn Bão Lớn (Mc. 4: 35-40)12B Thường Niên
Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10: 1-10)4A Phục Sinh
+
Chan Hòa Hồng Ân (Mc. 6: 1-6)14B Thường Niên
4C Thường Niên
Chiên Của Ta (Ga. 10: 27-30)4C Phục Sinh
Chiều Tiệc Ly (Ga. 13: 1-15)Thứ Năm Tuần Thánh ABC
Chúa Ba Ngôi (Ga. 3: 16-18)Chúa Ba Ngôi A
Chúa Đã Lên Trời (Lc. 24: 46-53)Chúa Thăng Thiên C
Chúa Đã Sống Lại (Ga. 20: 1-9)Chúa Nhật Phục Sinh ABC
Chúa Đã Sống Lại Khải Hoàn (Mt. 28: 1-10)Vọng Phục Sinh A
Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Lc. 4: 1-13)1A & 1C Mùa Chay
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Lc. 3: 15-22)1B & 1C Thường Niên
Chúa Hằng Gìn Giữ (Mt. 10: 26-33)12A Thường Niên
Chúa Là Tình Yêu (1 Ga. 4: 11-16)
Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6: 1-6, 16-18)Thứ Tư Lễ Tro
Chúa Thương Con Người (Ga. 6: 1-15)17BC Thường Niên
+
Dù Đã Bao Muộn Màng (Mt. 20: 1-16a)25A Thường Niên
Dụ Ngôn Người Cha Nhân Lành (Lc. 15: 1-32)4C Mùa Chay
Dụ Ngôn Nước Trời (Mc. 4: 26-34)11B Thường Niên
+
Đền Thờ Chúa Ta (Ga. 2: 13-25)3B Mùa chay Lời bài hát
Điều Răn Mới (Ga. 13: 31-33a, 34-35)5C Phục Sinh Lời bài hát
Đức Tin (Mc. 5: 21-43)13B Thường Niên Lời bài hát
+
Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
(Mt. 1: 18-24, Lc. 1: 26-38)
4AB Mùa Vọng
+
Gia-kêu Tìm Chúa (Lc. 19: 1-10) 31C Thường Niên
Giêsu Ơi! (Mc. 1: 29-39)5B Thường Niên
Giờ Cứu Độ (Lc. 21: 25-28, 34-36)1C Mùa Vọng
+
Hạnh Phúc Thay (Mt. 14: 13-21)18A Thường Niên
Hành Trình Thánh Gia (Mt. 2: 13-15, 19-23)Lễ Thánh Gia A
Hãy Biến Đổi (Lc. 9: 28b-36)2ABC Mùa Chay
Hãy Đến Mà Xem (Ga. 1: 35-42)2B Thường Niên
Hãy Sẵn Sàng (Mt. 24: 37-44, Mc. 13: 33-37)1AB Mùa Vọng
Hãy Thống Hối (Mt. 4: 12-23)3A Thường Niên
Hãy Tín Thác (Ga. 6: 61-70)21B Thường Niên
Hãy Trở Nên Bé Thơ (Mc. 9: 29-36)25B Thường Niên
+
Không Thấy Mà Tin (Ga. 20: 19-31)2ABC Phục Sinh
+
Lời Ngài (Mc. 1: 21-28)4B Thường Niên
Lời Thiêng (Mt. 5: 17-37)6A Thường Niên
Lòng Con Tin Chúa (Mc. 1: 12-15)1B Mùa Chay
Lòng Con Tin Kính (Mc. 1: 40-45)6B Thường Niên
Lữ Khách Emmau (Lc. 24: 13-35)3A Phục Sinh
Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13: 24-43)16A Thường Niên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s