Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.05.2019) (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 19.3.2021)

ALBUM.
Album: Cho Con Thấy Chúa
Album: Lời trần tình
1.2.3
25 năm hồng ân Giáo xứ (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bát hát
60 năm hồng ân Giáo xứ (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bát hát
A.
Alleluia Chúa đã sống lại Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Anh em là muối và ánh sáng trần gian (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
B.
Bài ca thống hối (Lc. 15) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Bảo Long – Quê hương con (*) Hát Về Xứ Đạo Lời bát hát
Bỏ Ngài con biết theo ai? (Ga. 6) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Bước hồi tâm (Ga. 4) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
C.
Ca khen tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ca mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Các Thánh Lời bát hát
Cất tiếng tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Có Chúa trong cuộc sống (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con cần Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đi tìm gì? (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con được lựa chọn (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đường Thánh Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con không thể làm tôi hai chủ (Mt. 6) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Con ra về Kết Lễ Lời bát hát
Con tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con tựa nương nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con xin dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Con xin dâng lên Mẹ Hôn Phối Lời bát hát
Của lễ cậy tin Dâng Lễ Lời bát hát
Của lễ tiến dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Chân lý tình nhiệm mầu (Lc. 12) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Cho con được thấy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Cho con thấy Chúa (Lc. 8) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chờ mong Chúa đến Mùa Vọng Lời bát hát
Chúa biến hình (Mt. 17) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa biết con yêu mến Ngài (Mt. 21) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa chạnh lòng xót thương (Lc. 7) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa gọi con về Cầu Hồn Lời bát hát
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Lc. 3) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Chúa hằng nâng đỡ (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là cùng đích đời con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là chốn con tựa nương (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa lên trời Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Chúa mời gọi con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa vẫn biết Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chứng nhân tình yêu Kết Lễ Lời bát hát
D.
Dâng Chúa đời hôn nhân Hôn Phối Lời bát hát
Dâng Chúa lòng thành Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa tình duyên vợ chồng Hôn Phối Lời bát hát
Dâng lời hoan chúc Các Thánh Lời bát hát
Dâng lời tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng Mẹ gia đình (*) Hôn Phối Lời bát hát
Dâng Mẹ ngàn hoa Dâng Hoa Đức Mẹ Lời bát hát
Dâng tiến Dâng Lễ Lời bát hát
Dấu chân tìm về Mùa Chay Lời bát hát
Dấu chân vào đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dụ ngôn con chiên lạc (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Mt. 20) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Duyên tình dâng Chúa  Hôn Phối Lời bát hát
Duyên tình vợ chồng (*) Hôn Phối Lời bát hát
Đ.
Đời con khát khao (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đợi trông Chúa đến Mùa Vọng Lời bát hát
G.
Gánh khổ đau (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
H.
Hạnh phúc đời dâng hiến (*) Tận Hiến Lời bát hát
Hát ca mừng Mẹ (*) Đức Mẹ Lời bát hát
Hát lên bài ca (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy đến với Ta (Mt. 11) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hãy tỉnh thức (Mt. 11) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hãy trả về cho Thiên Chúa (Mt. 22) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Hân hoan lên đền thánh Chúa (*) Nhập Lễ Lời bát hát
Hân hoan tiến về Nhà Chúa (*) Nhập Lễ Lời bát hát
Hiến lễ cậy trông Cầu Hồn Lời bát hát
Hiến lễ cuối cùng Cầu Hồn Lời bát hát
Hiến lễ đời con Dâng Lễ Lời bát hát
Hiến tế tình yêu Mùa Chay Lời bát hát
Hoa dâng kính Mẹ Dâng Hoa Đức Mẹ Lời bát hát
Hoa dâng Mẹ Dâng Hoa Đức Mẹ Lời bát hát
Hòa lên khúc hát Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hòa lên khúc hát Nhập Lễ Lời bát hát
Hồi tâm (*) Mùa Chay Lời bát hát
Hội Mân Côi Đài Loan (*) Hát Về Hội Dòng Lời bát hát
Hồn con khao khát Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hồng ân 25 năm Linh mục (*) Thánh Ca Tạ Ơn Lời bát hát
Huyền nhiệm đời Linh mục Tận Hiến Lời bát hát
Huyền nhiệm Thánh Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hương trầm cung tiến (*) Đức Mẹ Lời bát hát
Hương trầm tiến dâng Đức Mẹ Lời bát hát
K.
Kinh dâng gia đình Hôn Phối Lời bát hát
Kính dâng Nữ Vương gia đình Hôn Phối Lời bát hát
Kính tiến lên Cha Dâng Lễ Lời bát hát
Khắc ghi tình Chúa Tận Hiến Lời bát hát
Khổ đau phận người (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khúc ca tình yêu Tận Hiến Lời bát hát
Khúc hát lên đền Nhập Lễ Lời bát hát
Khúc hát Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bát hát
L.
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa (*) Chúa Ba Ngôi Lời bát hát
Lạy Chúa, nếu Ngài muốn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa! Nếu Ngài muốn (Lc. 5) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lạy Chúa nhân ái (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa, xin hãy đến Mùa Vọng Lời bát hát
Lạy Mẹ La Vang Đức Mẹ Lời bát hát
Lễ con dâng lên Dâng Lễ Lời bát hát
Lễ dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Lễ dâng cuộc đời (*) Dâng Lễ Lời bát hát
Lễ dâng cứu độ Mùa Chay Lời bát hát
Lễ dâng đầu mùa Dâng Lễ Lời bát hát
Lễ dâng Giáng Sinh Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Lễ dâng ngày xuân (*) Xuân Lời bát hát
Lễ dâng tình yêu Dâng Lễ Lời bát hát
Lễ dâng trông đợi Mùa Vọng Lời bát hát
Lễ vật tiến dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Lòng con thống hối Mùa Chay Lời bát hát
Lòng Cha từ ái (Lc. 15) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lòng Chúa nhân từ (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng Chúa từ nhân (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng thành dâng Chúa (Mc. 12) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lòng thành dâng tiến Dâng Lễ Lời bát hát
Lòng thành thống hối Mùa Chay Lời bát hát
Lòng xót thương của Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng xót thương của Cha Lòng Thương Xót Chúa Lời bát hát
Lời cầu với Mẹ (*) Đức Mẹ Lời bát hát
Lời hát tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời kinh dâng Mẹ Đức Mẹ Lời bát hát
Lời kinh gia đình Hôn Phối Lời bát hát
Lời kinh khấn nguyện Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời kinh nguyện cầu Tận Hiến Lời bát hát
Lời kinh tạ lỗi Thiếu Nhi Lời bát hát
Lời kinh trong đêm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời khấn nguyện Cầu Hồn Lời bát hát
Lời nguyện cầu dâng Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời nguyện thẳm sâu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời nguyện xin Mùa Chay Lời bát hát
Lời tâm nguyện (Mt. 13) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lời thống hối Mùa Chay Lời bát hát
Lời trần tình Mùa Chay Lời bát hát
Lời tri ân Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
M.
Mầu nhiệm Nước Trời (Mt. 13) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Mối tình huyền siêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa xuân ân phúc (*) Xuân Lời bát hát
Mừng Chúa lên trời Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Mừng hồng ân 100 năm Chính Tòa Đà Lạt (*) Hát Về Xứ Đạo Lời bài hát
N.
Nén bạc Chúa trao (Mt. 25) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Nén hương dâng Mẹ Đức Mẹ Lời bát hát
Nến hồng dâng Mẹ Đức Mẹ Lời bát hát
Nếu đời không có Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm tin nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm vui Giáng Sinh Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Niềm vui Giáng Sinh 2 (*) Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Niềm vui lên đền Nhập Lễ
Niềm vui Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Niềm vui rước Chúa Thiếu Nhi Lời bát hát
Niềm xác tín Kết Lễ Lời bát hát
Ngàn hoa dâng Mẹ Dâng Hoa Đức Mẹ Lời bát hát
Ngọc Liễn – Xứ Đạo chúng con (*) Hát Về Xứ Đạo Lời bát hát
Nguồn trợ lực đời con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện Chúa thứ tha Mùa Chay Lời bát hát
Nguyện dâng Dâng Lễ Lời bát hát
Nguyện hiến dâng Tận Hiến Lời bát hát
Nguyện Mẹ thương Đức Mẹ Lời bát hát
Nguyện ước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện ước đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Người đã ra đi rồi Cầu Hồn Lời bát hát
Người khôn ngoan xây nhà trên đá (Mt. 7) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Người phú hộ và anh Lazarô (Lc. 16) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Người trẻ có Đức Kitô (*) Kết Lễ Lời bát hát
Người về Emmau (Lc. 24) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Nhạc khúc Giáng Sinh Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Nhiệm mầu Cây Thánh Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Những người bé mọn (Lc. 18) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
P.
Phận người mong manh (*) Mùa Chay Lời bát hát
S.
Sao Chúa đành im lặng? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
T.
Tạ ơn Chúa Xuân (*) Xuân Lời bát hát
Tâm tình mùa Chay (Mt. 6) (*) Mùa Chay Lời bát hát
Tâm tình phó thác (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tâm tình thống hối Mùa Chay Lời bát hát
Tâm tư người Linh mục (*) Tận Hiến Lời bát hát
Tâm tư người trộm lành (*) Mùa Chay Lời bát hát
Tiệc cưới Cana (Ga. 2) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tiến dâng về Mẹ Dâng Hoa Đức Mẹ Lời bát hát
Tiếng Chúa gọi mời (Mt. 4) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tiếng gọi yêu thương (Lc. 6) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tiếng lòng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tiếng nói cuộc đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình bác ái (Mt. 10) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Tình ca dâng hiến Tận Hiến Lời bát hát
Tình Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa cao vời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa nhiệm mầu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu con 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu con 2 (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu thương 2 (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu thương Tận Hiến Lời bát hát
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi Kết Lễ Lời bát hát
Tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình yêu Thập Giá (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tung hô Nữ Vương Đức Mẹ Lời bát hát
Tuổi hồng dâng Chúa Thiếu Nhi Lời bát hát
Tuổi thơ dâng Chúa Thiếu Nhi Lời bát hát
Tự tình cát bụi Cầu Hồn Lời bát hát
Tựa nương nơi Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thánh ý Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thân phận bụi đất (*) Mùa Chay Lời bát hát
Thập Giá tình yêu (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa Đấng bao dung (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thờ lạy Trái Tim Chúa Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Thực thi thánh ý Chúa (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trái tim của Chúa Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Trái tim tình yêu (*) Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bát hát
Trần gian khát mong (*) Mùa Vọng Lời bát hát
Trần gian khát mong 2 (*) Mùa Vọng Lời bát hát
Trong tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trở về bên Chúa (*) Mùa Chay Lời bát hát
Trở về bên Chúa đi! (*) Mùa Chay Lời bát hát
V.
Về bên tình Chúa (*) Mùa Chay Lời bát hát
Về Cung Thánh (*) Nhập Lễ Lời bát hát
Về nơi Cung Thánh Nhập Lễ Lời bát hát
Vì đời con có Mẹ (*) Đức Mẹ Lời bát hát
X.
Xin cho con được thấy (Mc. 10) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Xin Chúa thứ tha Mùa Chay Lời bát hát
Xin hiệp nhất chúng con nên một (*) Kết Lễ Lời bát hát
Xin một lòng trung kiên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Ngài luôn bên con (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin tiến dâng về Mẹ Dâng Hoa Đức Mẹ Lời bát hát
Xin thứ tha Mùa Chay Lời bát hát
Xin vâng như Mẹ Đức Mẹ Lời bát hát
Xuân yêu thương (*) Xuân Lời bát hát
Y.
Yêu như Chúa đã yêu (Mt. 6) (*) Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Yêu như Chúa yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s