Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH.
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh Vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh Vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh Vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh Vịnh 23Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (1)Thánh Vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (2)Thánh Vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (1)Thánh Vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (2)Thánh Vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngTin Mừng Lc. 1Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (1)Thánh Vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (2)Thánh Vịnh 88Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (1)Thánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (2)Thánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (1)Thánh Vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (2)Thánh Vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (1)Tiên Tri Isaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (2)Tiên Tri Isaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (1)Thánh Vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng (2)Thánh Vịnh 79Lời bài hát
+++
Giáng Sinh – Vọng (1)Thánh Vịnh 88Lời bài hát
Giáng Sinh – Vọng (2)Thánh Vịnh 88Lời bài hát
Giáng Sinh – ĐêmThánh Vịnh 95Lời bài hát
Giáng Sinh – Rạng Đông (1)Thánh Vịnh 96Lời bài hát
Giáng Sinh – Rạng Đông (2)Thánh Vịnh 96Lời bài hát
Giáng Sinh – Ngày (1)Thánh Vịnh 97Lời bài hát
Giáng Sinh – Ngày (2)Thánh Vịnh 97Lời bài hát
Giáng Sinh – Ngày (3)Thánh Vịnh 97Lời bài hát
+++
Lễ Thánh GiaThánh Vịnh 127Lời bài hát
Lễ Hiển Linh (1)Thánh Vịnh 71Lời bài hát
Lễ Hiển Linh (2)Thánh Vịnh 71Lời bài hát
MÙA CHAY – PHỤC SINH.
Thứ Tư Lễ Tro (1)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
Thứ Tư Lễ Tro (2)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 129Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (1)Thánh Vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (2)Thánh Vịnh 125Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Lễ LáThánh Vịnh 21Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ DầuThánh Vịnh 88Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (1)Thánh Vịnh 115Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (2)Thánh Vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh Vịnh 30Lời bài hát
+++
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /1Thánh Vịnh 32Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /2 (1)Thánh Vịnh 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /2 (2)Thánh Vịnh 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /3Xuất Hành 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /4Thánh Vịnh 29Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /5 (1)Tiên Tri Isaia 12Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /5 (2)Tiên Tri Isaia 12Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /6 (1)Thánh Vịnh 18Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /6 (2)Thánh Vịnh 18Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /7 (1)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /7 (2)Thánh Vịnh 50Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Tân Ước (1)Thánh Vịnh 117Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Tân Ước (2)Thánh Vịnh 117Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Phục Sinh (1)Thánh Vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (2)Thánh vịnh 117Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (1)Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục Sinh (2)Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh (1)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh (2)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (1)Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (2)Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (1)Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh (2)Thánh vịnh 26Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (1)Thánh vịnh 4 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (2)Thánh vịnh 4 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (1)Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (2)Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (1)Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (2)Thánh vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (1)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (2)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (1)Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (2)Thánh vịnh 102 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (1)Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục Sinh (2)Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (1)Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh (2)Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (1)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh (2)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhThánh vịnh 96Lời bài hát
+
Lễ Chúa Lên Trời (1)Thánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Chúa Lên Trời (2)Thánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – A (1)Danien 3Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – A (2)Danien 3Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – BThánh vịnh 32Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – CThánh vịnh 8Lời bài hát
+
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – AThánh vịnh 147Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B (1)Thánh vịnh 115Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B (2)Thánh vịnh 115Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – CThánh vịnh 109Lời bài hát
+
Lễ Thánh Tâm – AThánh vịnh 102Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – B Isaia 12Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – CThánh vịnh 22Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 1A Thường Niên (1)Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên (2)Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (1)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên (2)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (1)Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (2)Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (1)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (2)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh vịnh 111Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThánh vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (1)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên (2)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (1)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên (2)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (1)Thánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên (2)Thánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (1)Thánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên (2)Thánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (1)Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên (2)Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (1)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên (2)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (1)Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên (2)Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (1)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên (2)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (1)Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên (2)Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (1)Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên (2)Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (1)Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên (2)Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (1)Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên (2)Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (1)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên (2)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (1)Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên (2)Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (1)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên (2)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (1)Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên (2)Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (1)Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên (2)Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (1)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên (2)Thánh vịnh 22Lời bài hát
+
NĂM B.
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên (1)Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên (2)Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên (1)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên (2)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (1)Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (2)Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên (1)Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên (2)Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên (1)Thánh vịnh 31 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên (2)Thánh vịnh 31 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (1)Thánh vịnh 102 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (2)Thánh vịnh 102 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênThánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên (1)Thánh vịnh 122 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên (2)Thánh vịnh 122 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên (1)Thánh vịnh 84 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên (2)Thánh vịnh 84 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên (1)Thánh vịnh 22 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên (2)Thánh vịnh 22 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên (1)Thánh vịnh 144 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên (2)Thánh vịnh 144 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên (1)Thánh vịnh 77 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên (2)Thánh vịnh 77 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên (1)Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên (2)Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên (1)Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên (2)Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên (1)Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên (2)Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên (1)Thánh vịnh 14 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên (2)Thánh vịnh 14 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (1)Thánh vịnh 145 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (2)Thánh vịnh 145 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênThánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (1)Thánh vịnh 53 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (2)Thánh vịnh 53 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (1)Thánh vịnh 89 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (2)Thánh vịnh 89 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên (1)Thánh vịnh 32 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên (2)Thánh vịnh 32 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên (1)Thánh vịnh 125 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên (2)Thánh vịnh 125 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (1)Thánh vịnh 145 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (2)Thánh vịnh 145 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (1)Thánh vịnh 15 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (2)Thánh vịnh 15 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (1)Thánh vịnh 92 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (2)Thánh vịnh 92 (2)Lời bài hát
+
NĂM C.
Chúa Nhật 1C Thường Niên (1)Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên (2)Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (1)Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (2)Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (1)Thánh vịnh 18bLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (2)Thánh vịnh 18bLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (1)Thánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (2)Thánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (1)Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (2)Thánh vịnh 37Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (1)Thánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (2)Thánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (1)Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (2)Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (1)Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (2)Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (1)Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (2)Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (1)Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (2)Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (1)Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (2)Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (1)Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (2)Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (1)Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (2)Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (1)Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (2)Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (1)Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (2)Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (1)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (2)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (1)Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (2)Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (1)Thánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (2)Thánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (1)Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (2)Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (1)Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (2)Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (1)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (2)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (1)Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (2)Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (1)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (2)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (1)Thánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (2)Thánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (1)Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (2)Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (1)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (2)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (1)Thánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (2)Thánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (1)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (2)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh vịnh 121Lời bài hát
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH.
Mẹ Vô Nhiễm (1)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (2)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Các Thánh Anh HàiThánh vịnh 123Lời bài hát
Mẹ Thiên Chúa (1)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Mẹ Thiên Chúa (2)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Mẹ Thiên Chúa (3)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Đức Mẹ Dâng ConThánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (1)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (2)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (1)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (2)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Lễ Vọng Thánh Gioan (1)Thánh vịnh 70Lời bài hát
Lễ Vọng Thánh Gioan (2)Thánh vịnh 70Lời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan (1)Thánh vịnh 138Lời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan (2)Thánh vịnh 138Lời bài hát
Lễ Vọng Thánh Phêrô PhaolôThánh vịnh 18bLời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (1)Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (2)Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Biến HìnhThánh vịnh 96Lời bài hát
Mẹ Lên Trời – Lễ VọngThánh vịnh 131Lời bài hát
Mẹ Lên TrờiThánh vịnh 44Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá (1)Thánh vịnh 77Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá (2)Thánh vịnh 77Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ (1)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ (2)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn – Lễ Nhất (1)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn – Lễ Nhất (2)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn – Lễ Nhì (1)Thánh vịnh 24Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn – Lễ Nhì (2)Thánh vịnh 24Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn – Lễ Ba (1)Thánh vịnh 26Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn – Lễ Ba (2)Thánh vịnh 26Lời bài hát
Cung Hiến Đền Thờ Lateranô (1)Thánh vịnh 45Lời bài hát
Cung Hiến Đền Thờ Lateranô (2)Thánh vịnh 45Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1)Thánh vịnh 125Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2)Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (1)Thánh vịnh 137Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (2)Thánh vịnh 137Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng + Thánh vịnh 79 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng + Thánh vịnh 84 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng + Thánh vịnh 88 (2) Lời bài hát
***
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa Chay + Thánh vịnh 24 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay * Thánh vịnh 115 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay * Thánh vịnh 18 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay + Thánh vịnh 136 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay + Thánh vịnh 50 (2) Lời bài hát
***
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Thánh vịnh 102 (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Thánh vịnh 102 (2) Lời bài hát
***
Chúa Nhật 1B Thường Niên Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên +Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên +Thánh vịnh 39 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên +Thánh vịnh 24 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên +Thánh vịnh 94 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên +Thánh vịnh 31 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên + Thánh vịnh 122 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên + Thánh vịnh 84 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên + Thánh vịnh 22 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên + Thánh vịnh 144 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên + Thánh vịnh 77 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên + Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên + Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên + Thánh vịnh 33 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên + Thánh vịnh 14 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên + Thánh vịnh 145 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên + Thánh vịnh 53 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên + Thánh vịnh 89 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên + Thánh vịnh 32 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên + Thánh vịnh 125 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên + Thánh vịnh 145 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên + Thánh vịnh 15 (2)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92 (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên + Thánh vịnh 92 (2)Lời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s