Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Lc. 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia. 12 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
+
Lễ Giáng Sinh (Nửa Đêm) Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Rạng Đông) Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày) Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh Thánh vịnh 147 Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125 Lời bài hát
+
Rước Lá (1) (Tv. 46) Thánh vịnh Lời bài hát
Rước Lá (2) (Tv. 23) Thánh vịnh Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) Thánh vịnh Lời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88) Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát
*
Vọng Phục Sinh 1 Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 2 Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Hát mừng Chúa 3 Xuất hành 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 4 Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Ca Tiếp Liên Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Alleluia Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Thánh vịnh 26 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Thánh vịnh 102 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Thánh vịnh 96 Lời bài hát
+
Lễ Thăng Thiên Thánh vịnh 46 Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Thánh vịnh 103 Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61 Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49 Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64 Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85 Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40 Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80 Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129 Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106 Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92 Lời bài hát
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh137 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65 Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67 Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16 Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Thánh vịnh 121 Lời bài hát
+*
Chúa Ba Ngôi – A Đanien 3 Lời bài hát
Mình Máu Chúa – A Thánh vịnh 147 Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – A Thánh vịnh 102 Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – B Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – B Isaia 12 Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – C Thánh vịnh 8 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – C Thánh vịnh 109 Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – C Thánh vịnh 22 Lời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG
MÙA VỌNG – GIÁNG SINH
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngHãy Tỉnh Thức Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Dọn Đường Đón Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Niềm Vui Ơn Cứu Độ Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Dám Ra Khỏi Mình Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Sống Tỉnh Thức Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Chân Thành Sám Hối Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Người Làm Chứng Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Chúa Đã Làm Người Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Đường Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Chân Thành Sám Hối Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Niềm Vui Lên Đường Lời bài hát
+
Lễ Thánh GiaĐời Sống Thánh Gia  Lời bài hát
Lễ Hiển LinhNiềm Tin Lên Đường Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+
Thứ Tư Lễ TroĐến Với Chúa Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayCám Dỗ Trong Đời Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Xin Biến Đổi Con Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Cho Con Nhận Biết Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thông Sáng Hay Mù Tối Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Niềm Vui Sự Sống Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Cám Dỗ Nào.. Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Biến Đổi Đời Con Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thanh Tẩy Đền Thờ Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Chúa Yêu Thế Gian Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Hạt Lúa Vùi Chôn Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Cám Dỗ Trong Đời Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Biến Hình Đổi Dạng Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Ăn Năn Tội Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Con Nay Trở Về Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Chúa Luôn Tha Thứ Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Bài Thương Khó)Chúa Đã Hiến Mình Lời bài hát
Nghi Thức Rửa ChânKhiêm Nhu Phục Vụ Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhĐiều Răn Mới Lời bài hát
Kính Thờ Thánh Giá ChúaTrên Cây Thập Giá Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhYêu Như Chúa Yêu Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh ATin Mừng Phục Sinh 1 Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh BTin Mừng Phục Sinh 2 Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh CTin Mừng Phục Sinh 3 Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Vì Chúa Đã Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 2A.B.C Phục Sinh Niềm Vui Phục Sinh Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Xin Chúa Ở Lại Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thiên Chúa Trong Đức Kitô Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Sự Sống Mới Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Là Chứng Nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 4B. Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Ở Lại Trong Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Tình Nào Lớn Hơn Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Một Tình Yêu Mến Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Điều Răn Mới Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Chúa Trong Lòng Con Lời bài hát
+
Lễ Chúa Thăng ThiênChúa Về Trời  Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống AXin Thánh Thần Đến Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống BThần Khí Sự Sống Và Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống CNguồn Lực Thánh Thần Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
*
Chúa Nhật 1A Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Cho Con Thấy Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Hãy Sám Hối Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Là Muối, Là Ánh Sáng Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Xin Biến Đổi Con Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Trọn Lành Như Cha Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Tin Chúa Quan Phòng Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Tình Yêu Trong Hành Động Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Điều Chúa Muốn Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thế Giới Hôm Nay  Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Đừng Sợ! Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Vác Thập Giá Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Chúa Cất Tiếng Mời Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Hạt Giống Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Lúa Với Cỏ Lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Hãy Cho Họ Ăn Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Hãy Vững Tâm Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Lòng Tin Lớn Lao Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Tuyên Xưng Đức Kitô Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Vác Thập Giá Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Sửa Lỗi Cho Nhau Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Hết Lòng Tha Thứ Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thiên Chúa Công Bình Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Tình Yêu Trong Hành Động Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Viên Đá Góc Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Chúa Đã Mời Gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Về Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Bài Ca Yêu Thương Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Là Anh Em Với Nhau Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Nếu Mai Chúa Đến Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Chúa Đã Trao Phó Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Ngày Chúa Đến Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Hãy Đến Mà Xem Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Hãy Theo Ta  Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Lời Ngài  Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Một Mình Với Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Đón Nhận Tha Nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Duy Nơi Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Chúa Là Niềm Vui Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Của Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh Ý Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Biển Đời Giông Tố Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Một Lòng Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Cần Ra Khỏi Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Người Được Sai Đi  Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Nghỉ Ngơi Bên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Hãy Cho Họ Ăn Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Của Ăn Muôn Đời  Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Lương Thực Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Con Biết Theo Ai Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Từ Trái Tim Con Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Xin Chúa Dùng Con Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thầy Là Ai?  Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Tâm Tình Yêu Mến Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Có Biết Bao Điều  Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Đối Với Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Chúa Buồn… Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Muốn Làm Lớn Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Xin Thương Xót Con Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Điều Răn Trọng Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Với Chúa Với Người Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Lúa Với Cỏ Lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Giêsu, Vua Tình Yêu Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Chúa Đến Cho Đời Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Hồng Ân Cứu Độ Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Khó Tin Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Vâng Lời Thầy (Lc. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Hạnh Phúc Đời Con Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Một Đời Như Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Nhìn Lại Chính Mình (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Con Không Đáng (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Vì Đã Yêu Nhiều (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thầy Là Đức Kitô Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Con Đường Giêsu Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Người Được Sai Đi Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Tình Con Dâng Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Chỉ Có Một Điều Cần Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Cứ Xin Sẽ Được Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Chẳng Còn Lại Gì Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Trung Tín Đợi Chờ Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Ngọn Lửa Tình Yêu Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Qua Cửa Hẹp Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Sống Khiêm Nhường (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Dấn Bước Theo Ngài (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Con Nay Trở Về (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Sống Trung Tín (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Hướng Đến Tha Nhân (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Làm Điều Phải Làm (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Lòng Biết Ơn Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Xin Chúa Xót Thương (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Đón Nhận Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Niềm Vui Sự Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Bền Đỗ Đến Cùng Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Giêsu, Vua Tình Yêu Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG
+
Lễ Chúa Ba Ngôi AMầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi BTin Yêu Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi CSuối Nguồn Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh HồnTrước Nhan Ngài Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam NữĐâu Chỉ Là.. Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ Bát Phúc
Lễ Đức Mẹ Lên TrờiMagnificat Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô ALương Thực Trường Sinh Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô BBí Tích Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô CHãy Cho Họ Ăn Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ANguồn Tin Yêu Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu BLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu CTrái Tim Rực Cháy  Lời bài hát
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy GiảChúa Đã Gọi Tôi Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & PhaolôTuyên Xưng Đức Kitô Lời bài hát
Mồng 1 Tết Tin Chúa Quan Phòng Lời bài hát
Mồng 2 Tết Thắp Nén Hương Lòng Lời bài hát
Mồng 3 Tết Ví Như… Lời bài hát
THEO ABC.
ALBUM.
– Album: Cho một cuộc tình
– Album: Đời tin yêu
– Album: Giêsu tình yêu của Tôi
– Album: Sống cho Tình Yêu
– Album: Tâm tình Mùa Chay
– Album: Tâm tình Mùa Vọng
– Album: Tin Mừng Giáng Sinh
– Album: Tin mừng Phục Sinh
– Album: Tình ca người được yêu
– Album: Tình ca vô tận 
– Album: Tình con dâng Mẹ
– Album: Tình yêu dâng hiến 
– Album: Tình yêu Giáng Sinh
+
Ai người có hiểuĐức Mẹ + Lời bài hát
Alleluia AlleluiaAllêluia Lời bài hát
Ánh Sáng BêlemHợp Xướng Lời bài hát
Ánh sáng BelemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
+*
Bài ca tình yêuHôn Phối + Lời bài hát
Bài ca yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Bàn tay NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Bạn tình của lòng tôiTận Hiến – Lời bài hát
BelemMùa Giáng Sinh – Lời bài hát
Bên Mẹ chiều vềĐức Mẹ + Cần Thơ: 01.02.07
Bia đá ngàn thu (*)Các Thánh – Lời bài hát
Biến đổi đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Biến hình đổi dạngThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
+
Ca mừng giáng sinhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ca Mừng Thiên ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ca tụng ChúaNhập Lễ – Lời bài hát
Các tầng trời mở raThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt NamCác Thánh –
Cảm mến tình ChaTận Hiến – Lời bài hát
Cảm Tạ Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ +
Cám dỗ trong đời Mùa Chay Lời bài hát
Cây cao bóng cảCác Thánh – Lời bài hát
Có biết bao điều Ca Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Có cũng như khôngCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Con chỉ là conCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Con đã đếnTận Hiến – Lời bài hát
Con Đường Theo ChúaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Con muốnTận Hiến – Lời bài hát
Con nay trở về4C Mùa Chay Lời bài hát
Con nay trở về 24C Thường Niên Lời bài hát
Con tin vào ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Con thuộc về ChúaTận Hiến – Lời bài hát
Con vui tiến lênTận Hiến – Lời bài hát
Con xin dâng MẹĐức Mẹ + Lời bài hát
Con xin đếnTận Hiến – Lời bài hát
Con xin phó thácTuần Thánh Lời bài hát
Của ăn muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Của Lễ Con DângMùa Chay Lời bài hát
Của lễ hiến dângDâng Lễ – Lời bài hát
Của lễ hy sinhDâng Lễ Lời bài hát
Của lễ mớiDâng Lễ – Lời bài hát
Cùng Mẹ dâng hiếnDâng Lễ – Lời bài hát
Cùng Mẹ hiến dângDâng Lễ Lời bài hát
+
Cha Vẫn Chờ ConMùa Chay
Chẳng còn lại gìThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chân thành sám hốiMùa Chay Lời bài hát
Chỉ có một điều cầnCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Cho con nhận biếtCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Cho con nhìn thấyCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Cho con vượt quaMùa Phục Sinh – Lời bài hát
Cho một tình yêuKết Lễ + Lời bài hát
Chúa cất tiếng mờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa Đã ĐếnHợp Xướng Lời bài hát
Chúa Đã ĐếnMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đã Giáng SinhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đã hiến mìnhTuần Thánh – Lời bài hát
Chúa đã trao phóMùa Chay Lời bài hát
Chúa đã xuống đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa Đành Bỏ ConMùa Chay Lời bài hát
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa ĐếnHợp Xướng Lời bài hát
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa Đến!Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa Đến Trong ĐờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa Đưa Con VềCầu Hồn +
Chúa Hiển TrịMùa Giáng Sinh Cần Thơ: 01.02.07
Chúa hiển trị (Tv 96)Mùa Giáng Sinh Cần Thơ: 01.02.07
Chúa là gia nghiệpCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Chúa là hy vọng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Chúa luôn tha thứMùa Chay Cần Thơ: 01.02.07
Chúa mùa xuânXuân + Cần Thơ: 01.02.07
Chúa nguồn hạnh phúcTận Hiến Lời bài hát
Chúa nhật 4 mùa vọng – B (Ý Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa Từ BiMùa Chay Lời bài hát
Chúa trong đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Chúa trong lòng conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa vẫn đi quaCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Chúa Vẫn Thứ ThaMùa Chay Lời bài hát
Chúa Về TrờiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa với conCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Chúa Xuống ĐờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa Yêu Thế Gian (*)4B Mùa Chay Lời bài hát
Chuyện Một Tình Thương (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chứng Nhân Tin MừngKết Lễ + Lời bài hát
+
Dâng Ba NgôiDâng Lễ Lời bài hát
Dâng ChaDâng Lễ – Lời bài hát
Dâng Cha 1Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa Ba NgôiDâng Lễ – Lời bài hát
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Dâng Chúa Hài Nhi 1Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Dâng Chúa Hài Nhi 2Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Dâng Chúa ngày xuânXuân + Lời bài hát
Dâng Chúa tình yêu 1Hôn Phối + Lời bài hát
Dâng Chúa tình yêu 2Hôn Phối + Lời bài hát
Dâng Chúa tình yêu 3Hôn Phối +
Dâng hiến cho MẹĐức Mẹ + Lời bài hát
Dâng lời sám hối (*)Mùa Chay Lời bài hát
Dâng lời ước thệTận Hiến – Lời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 1Hôn Phối + Lời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 2Hôn Phối + Lời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 3Hôn Phối + Lời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 4Hôn Phối + Lời bài hát
Dâng tiến đời conTận Hiến – Lời bài hát
Dâng Thánh Tử Hài NhiMùa Giáng Sinh – Lời bài hát
Dâng Thân Phận (*)Mùa Chay Lời bài hát
+
Đ.
+
Đâu chỉ làCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Đêm Đông Dâng ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm Đông Dâng Chúa 1Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm Đông Dâng Chúa 2Hợp Xướng Lời bài hát
Đêm Đông Dâng Chúa 2Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm đông dâng Chúa 3Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm đông sương gió 1Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm đông sương gió 2Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm hồng ân 1Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm hồng ân 2Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm Tình ThươngMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm tình yêuMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm xuân nguyện cầuXuân + Lời bài hát
Đến Với Chúa (*)Mùa Chay Lời bài hát
Đi Về Nhà ChaNhập Lễ
Điều con mơ ướcTận Hiến –
Đồi xưaDâng Lễ
Đồng hành với gia đìnhHôn Phối +
Đời tin yêuTận Hiến –
Đức Kitô Đang SốngThánh Ca Vào Đời –
Đường Ta ĐiMùa Chay
Đường tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ +
+
G.
Gần bên chúaCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Gia nghiệp đời conTận Hiến Lời bài hát
Giêsu bài tình caCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Giêsu Tình YêuThánh Thể – Thánh Tâm + Lời bài hát
Giêsu tình yêu của tôiCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Giêsu tôi hát về NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Giêsu Vua tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Gioan Tiền HôCác Thánh – Lời bài hát
Gioan Tông đồCác Thánh Lời bài hát
Giòng sữa thiêngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giuse trong âm thầmCác Thánh – Lời bài hát
+
H.
Hai tiếng yêu thươngHôn Phối + Lời bài hát
Hạnh Phúc Cho AiKết Lễ +
Hạnh phúc đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Hãy ca mừng ChúaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Hãy dọn đường ChúaMùa Vọng Lời bài hát
Hãy nhìn về MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Hãy tỉnh thứcMùa Vọng Lời bài hát
Hãy vững tâmCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Hân hoan tiến bướcNhập Lễ Lời bài hát
Hết lòng tha thứCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến lễ đầu xuânXuân + Lời bài hát
Hiến lễ đời conDâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ Vượt QuaDâng Lễ Lời bài hát
Hiến Lễ Vượt QuaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Hiệp dângDâng Lễ Lời bài hát
Hoa đỏ dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) + Lời bài hát
Hoa tím dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) + Lời bài hát
Hoa trắng dâng Mẹ (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) + Lời bài hát
Hoa vàng dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) + Lời bài hát
Hoa xanh dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) + Lời bài hát
Học Nơi Thánh GiaCác Thánh –
Hợp Dâng Với MẹĐức Mẹ +
Hướng đến tha nhânCa Nguyện – Hiệp Lễ
Hướng nhìn về ChúaMùa Chay Lời bài hát
Hy vọng vào ChúaCầu Hồn +
**
Kinh Dâng MìnhTận Hiến –
Kinh Hiến DângTận Hiến –
Kinh ngợi khenĐức Mẹ + Lời bài hát
Kinh Xin Ơn Quảng ĐạiTận Hiến –
Kỳ công của ChúaHôn Phối + Lời bài hát
Khát KhaoCa Nguyện – Hiệp Lễ +
Khoảng cách cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
+
Là chứng nhânMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lạy Chúa, Con Tin!Ca Nguyện – Hiệp Lễ +
Lạy Đức Mẹ Chúa TrờiĐức Mẹ + Lời bài hát
Lạy Thầy! Thầy biếtTận Hiến – Lời bài hát
Lấy gì dâng ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Các Đẳng (Tv 22, ngày 2-11)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Các Thánh (Tv 23, ngày 1-11)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ dângDâng Lễ Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mân côi (ngày 7-10)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Mình Máu ThánhThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tiền hôCác Thánh Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lên đền NgàiNhập Lễ Lời bài hát
Lòng con sám hốiMùa Chay – Lời bài hát
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót Chúa – Lời bài hát
Lời ban sự sốngCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Lời kinh Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi) + Lời bài hát
Lời Kinh Yêu MẹĐức Mẹ +
Lời Nguyện Cho Linh MụcTận Hiến –
Lời Trần Tình (*)Mùa Chay Lời bài hát
Lời VọngMùa Vọng Lời bài hát
Lúa với cỏ lùngThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Luôn cậy trông NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Lương thực trường sinhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+*
Máu Cứu ĐộCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Máu chứng niềm tinCác Thánh – Lời bài hát
Máu Chứng Tình YêuCác Thánh –
Máu hiến dângCác Thánh – Lời bài hát
Máu Trái TimThánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Mầu Nhiệm Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Mầu Nhiệm Tình YêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mẹ Dạy ConĐức Mẹ +
Mẹ Đã Sống Đức Mẹ +
Mẹ hiệp thôngĐức Mẹ + Lời bài hát
Mẹ là mùa xuânĐức Mẹ + Lời bài hát
Mẹ Từ NhânĐức Mẹ +
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ với conĐức Mẹ + Lời bài hát
Mỗi ngày đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Một cõi riêng tưCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Một Chuyện TìnhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Một đời cảm mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Một đời nhân chứngCác Thánh – Lời bài hát
Một đời như ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Một lòng tin yêu Tận Hiến – Lời bài hát
Một mình với ChúaTận Hiến Lời bài hát
Một tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mùa xuân đã đếnXuân + Lời bài hát
Mừng Các Thánh Tử ĐạoCác Thánh –
Mừng Kính Thánh Phêrô QuýCác Thánh –
Mừng Mẹ Vinh PhúcĐức Mẹ +
+
Niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm vui lên đườngĐức Mẹ – Lời bài hát
Niềm vui lên đường Mùa Vọng Lời bài hát
Niềm vui ơn cứu độCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục Sinh – Lời bài hát
Niềm vui trong ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Nữ Vương Thiên ĐàngĐức Mẹ + Lời bài hát
*
Ngài Đã ĐếnMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ngài đến trong đời tôiCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Ngày Của MẹCha Mẹ +
Ngày của yêu thươngHôn Phối + Lời bài hát
Ngày Đức KitôMùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngày Phục SinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngày xuân bên ChúaXuân + Lời bài hát
Ngày xuân mớiXuân + Lời bài hát
Ngọn Lửa Tình Yêu (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Ngỡ ngàng nhận raCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ngợi ca Mẹ về trờiĐức Mẹ + Lời bài hát
Ngụ Nơi Nhà ChúaTận Hiến –
Nguồn lực Thánh ThầnChúa Thánh Thần Lời bài hát
Nguyện Cầu Cho ChaCha Mẹ +
Nguyện cầu cho cha mẹCha Mẹ + Lời bài hát
Nguyện Cầu Cho MẹCha Mẹ +
Nguyện Thánh ThầnChúa Thánh Thần Lời bài hát
Người được sai điTận Hiến – Lời bài hát
Người là aiThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Người làm chứngCác Thánh Lời bài hát
*
Nghĩa yêu thươngHôn Phối + Lời bài hát
*
Nhạc khúc yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Nhân chứng tình yêuCác Thánh Lời bài hát
Nhiệm mầu của yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nhiệm Mầu Của Yêu Thương (*)Tận Hiến – Lời bài hát
Nhịp bước đi lênHôn Phối + Lời bài hát
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa GiêsuĐức Mẹ +
Như con thơ (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Những khát mongTận Hiến – Lời bài hát
**
Ôi tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Ơn Cha Nghĩa MẹCha Mẹ +
**
Reo Mừng LênMùa Phục Sinh Lời bài hát
+
Sám HốiMùa Chay Lời bài hát
Say tình Thập giáTận Hiến – Lời bài hát
Sinh Nhật Đức Maria Đức Mẹ +
Sống cho Tin MừngKết Lễ + Lời bài hát
Sống cho tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Sống khiêm nhường 22C Thường Niên Lời bài hát
Sống mầu nhiệm Ba NgôiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Sống Tình Hiệp ThôngKết Lễ +
Sống tỉnh thứcTận Hiến Lời bài hát
Sống Thánh Lễ Cuộc ĐờiKết Lễ Lời bài hát
Sống trung tín 25C Thường Niên Lời bài hát
Sống Với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Suối Nguồn Tình Yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
T.
Tâm tình cảm tạCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Tâm Tình Sám HốiMùa Chay Lời bài hát
Tâm Tình SốngKết Lễ +
Tâm tình xin vângCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Tâm tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Tân Phúc Âm hóa Giáo xứCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
TêrêsaCác Thánh Lời bài hát
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tiếng Con Nguyện CầuCầu Hồn +
Tiếng Chúa Kêu MờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm Đến Mẹ YêuĐức Mẹ +
Tin mừng Phục sinh 1Mùa Phục Sinh – Lời bài hát
Tin mừng Phục sinh 2Mùa Phục Sinh – Lời bài hát
Tin mừng Phục sinh 3Mùa Phục Sinh – Lời bài hát
Tin yêu Chúa Ba NgôiChúa Ba Ngôi – Lời bài hát
Tin yêu hy vọngCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Tình ca dâng hiếnTận Hiến – Lời bài hát
Tình ca tri ânCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Tình con dâng ChúaTận Hiến – Lời bài hát
Tình con với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Tình con yêu Chúa (*)Tận Hiến – Lời bài hát
Tình ChaCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Tình Chúa nhân hậuCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Tình Chúa Với ConTận Hiến Lời bài hát
Tình Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Tình hiến dângTận Hiến – Lời bài hát
Tình Hiến DângTận Hiến Lời bài hát
Tình Khúc Đêm ĐôngMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình mẹ thương conĐức Mẹ + Lời bài hát
Tình nào lớn hơnCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Tình yêu trong hành độngThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Tình thương ChúaTận Hiến – Lời bài hát
Tỉnh thức và cầu nguyệnMùa Vọng Lời bài hát
Tôn vinh lòng Chúa thương xótLòng Thương Xót Chúa – Lời bài hát
Từ khi chào đờiTận Hiến – Lời bài hát
Từ Ngàn XưaTận Hiến –
Từ trái tim conCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Từng Ngày Theo ChúaTận Hiến – Lời bài hát
+*
Thánh giá Đức KitôTuần Thánh –
Thánh Gioan Tông đồCác Thánh –
Thánh Giuse 19.3 (Ý Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca
Thánh lễ Ban Ngày (Tv. 97) Mùa Giáng Sinh
Thánh MônicaCác Thánh –
Thánh TêrêsaCác Thánh – Lời bài hát
Thánh ý ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Thao thức một đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ + Lời bài hát
Thắp Nén Hương LòngCha Mẹ +
Thập giá đời conTận Hiến – Lời bài hát
Thập Giá Niềm Tự HàoTuần Thánh Lời bài hát
Theo Đường Chúa ĐiMùa Chay Lời bài hát
Theo gương Gioan Tiền hôCác Thánh – Lời bài hát
Thờ Lạy Chúa Giêsu (*)Thánh Thể – Thánh Tâm + Lời bài hát
Thứ sáu tuần thánh (ý Tv 21)Tuần Thánh
Thương xót như Chúa ChaLòng Thương Xót Chúa –
*
Tr.
Trái Tim Nhân Lành (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Trái Tim Rực CháyThánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Trên Cây Thập GiáTuần Thánh Lời bài hát
Trinh Nữ Đầy Ân PhúcĐức Mẹ +
Trở về bên ChúaCầu Hồn + Lời bài hát
Trở về nguồnCầu Hồn Lời bài hát
Trời cao hỡi Mùa Vọng Lời bài hát
Trung tín đợi chờCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trước Nhan NgàiCầu Hồn +
+
Vào thánh điệnNhập Lễ – Lời bài hát
Vẫn làTận Hiến – Lời bài hát
Vâng lời Thầy5C Thường Niên Lời bài hát
Về nhà ChaNhập Lễ – Lời bài hát
Về nhà Cha (2)Nhập Lễ – Lời bài hát
Về với cát bụiMùa Chay Lời bài hát
Vì Chúa đã phục sinhMùa Phục Sinh – Lời bài hát
Vì Tội Chúng ConMùa Chay Lời bài hát
Vinh Danh Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Với Chúa con điTận Hiến – Lời bài hát
Với Mẹ con dângDâng Lễ Lời bài hát
Vua hiển vinhTuần Thánh Lời bài hát
Vui lênMùa Vọng – Lời bài hát
Vui Mừng Trong ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ – Lời bài hát
Vui ngày xuân mớiXuân + Lời bài hát
+
Xây Dựng Nước TrờiKết Lễ + Lời bài hát
Xin biến đổi con (*)Mùa Chay Lời bài hát
Xin Chúa dùng con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin Mẹ bên conĐức Mẹ + Lời bài hát
Xin Mẹ dạy conĐức Mẹ –
Xin Thánh Thần đếnChúa Thánh Thần – Lời bài hát
Xin thương conMùa Chay Lời bài hát
Xin vâng như MẹĐức Mẹ + Lời bài hát
Xuân hồng ânXuân + Lời bài hát
Xuân hồng ngày mớiXuân + Lời bài hát
+
Yêu Như Chúa YêuMùa Chay Lời bài hát

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s