Nhạc sĩ Thanh Lâm (Song Mộc) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Các mẫu AlleluiaAlleluiaLời bài hát
+++
Chúa là sức mạnh Nhập LễLời bài hát
Xin lắng taiNhập LễLời bài hát
+++
Thánh vịnh 1Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 14Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 14Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 15Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 15Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 16Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 17Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 18Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 18BThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 21Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 22Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 22Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 22Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 23Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 24Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 24Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 26Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 26Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 28Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 28Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 28Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 29Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 29Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 30Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 30Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 31Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 31Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 32Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 32Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33 Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 39Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 39Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 39Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 40Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 49Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 50Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 53Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 61Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 62Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 62Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 62Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 64Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 65Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 66Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 67Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 68Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 68Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 70Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 77Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 79Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 80Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 84 Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 84Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 85Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 88Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 89Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 89Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 90Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 91Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 91Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 92Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 95Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 95Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 96Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 97Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 97Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 99Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 106Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 111Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 112Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 114Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 115Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 116Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 116Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 118Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 118Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 120Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 121Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 122Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 125Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 125 Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 125Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 127Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 127Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 129Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 130Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 146Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
DângDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa đời conDâng LễLời bài hát
Hương của lễDâng LễLời bài hát
Hy lễ tuyệt vời Dâng LễLời bài hát
Khúc tri ânDâng LễLời bài hát
+++
Gần bên con Chúa ơiCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Ngài hằng có đó (+ Nam Du)Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Ngài là cuộc sống của conCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Ngài là hạnh phúcCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Như loài cỏ hoa Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Qua cơn sóng gió (+ Viết Phương)Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Xin định nghĩa tình yêu (Lời 3)Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
+++
Cỏ lùng trong ruộng lúaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Công bình và Thương xótThánh ca Tin MừngLời bài hát
Chúa chịu phép rửaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Chuyện Nước TrờiThánh ca Tin MừngLời bài hát
Lối rộng, ngả hẹpThánh ca Tin MừngLời bài hát
Lửa bình an của ThầyThánh ca Tin MừngLời bài hát
Nơi dòng sông Gio-đanThánh ca Tin MừngLời bài hát
Nhìn thấy và chạnh lòng thươngThánh ca Tin MừngLời bài hát
Những gì thuộc về ChúaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Tỉnh thức để nhận ra ý ChúaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Tô-ma, tin là đón nhậnThánh ca Tin MừngLời bài hát
Thánh Thi Te DeumThánh Thi – Thần VụLời bài hát
+++
Ta ra vềKết lễLời bài hát
+++
Đợi trôngMùa VọngLời bài hát
Lời vọng trong timMùa VọngLời bài hát
Như đất chờ mưaMùa VọngLời bài hát
+++
Máng cỏ đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Thanh âm chiều đôngNhạc NoelLời bài hát
+++
Bài ca thứ thaMùa ChayLời bài hát
Chúa, nguồn bình anMùa ChayLời bài hát
Chuyện Vườn DầuMùa ChayLời bài hát
Hãy mau trở vềMùa ChayLời bài hát
Hiến lễ cuộc đờiMùa ChayLời bài hát
Ngài vẫn bên conMùa ChayLời bài hát
TinMùa ChayLời bài hát
Tự khúc mùa ăn nănMùa ChayLời bài hát
Thập giá đó (+ Cát Linh)Mùa ChayLời bài hát
+++
Ai yêu mến ThầyTuần ThánhLời bài hát
Rửa chân cho nhau
+++
Alleluia Chúa đã lên trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Bên Lòng Chúa Xót ThươngMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã chỗi dậyMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa lên trời AlleluiaMùa Phục SinhLời bài hát
Hoan ca Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc hoan ca mùa Vượt QuaMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Ngày vinh thắngMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Dâng ngày xuânXuânLời bài hát
Tạ ơn chúa xuânXuânLời bài hát
Tâm tình ngày xuânXuânLời bài hát
+++
Tôn vinh Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Tim yêu của Trời (+ Cát Linh)Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Thần ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Ngài ngự đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Mẹ, ánh Sao MaiĐức MẹLời bài hát
Mẹ từ ái Đức MẹLời bài hát
+++
Máu hồng tử đạoCác ThánhLời bài hát
Pio X, giai điệu Tình ChúaCác ThánhLời bài hát
Tê-rê-sa Cal-cut-taCác ThánhLời bài hát
Theo bước chân NgườiCác ThánhLời bài hát
+++
Lời ca trên môi Thánh ca Tạ ơnLời bài hát
Lời tạ ơnThánh ca Tạ ơnLời bài hát
Tạ ơn ChaThánh ca Tạ ơnLời bài hát
+++
Lữ khúc hy vọngTruyền giáoLời bài hát
+++
Bao la tình NgàiTận HiếnLời bài hát
Lời kinh Linh mụcTận HiếnLời bài hát
Người của ChúaTận HiếnLời bài hát
Tấm bánh đời conTận HiếnLời bài hát
+++
Chuyện tình GiêsuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Gọi NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Mạng nhện cuộc đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Một nỗi băn khoănThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Một ngày trong tin yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Ước mơ của ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
+++
Những tấm bánhNhạc Giới trẻLời bài hát
Tâm ca gia trưởngNhạc Sinh hoạt Đoàn thểLời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s