Tuần Thánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Bùi NinhLời bài hát
Rước Lá 1Bùi NinhLời bài hát
Rước Lá 2Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Cao Huy HoàngLời bài hát
Sao Chúa bỏ con? (Tv. 21)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Đỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Hồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Kim LongLời bài hát
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv 21)La Thập TựLời bài hát
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Mi GiángLời bài hát
Sao Ngài bỏ tôi? (Tv. 21)Mi GiángLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Thái NguyênLời bài hát
Rước Lá (1) (Tv. 46)Thái NguyênLời bài hát
Rước Lá (2) (Tv. 23)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Lá (Tv. 21)Thanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Trương Thế BạchLời bài hát
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Viết ChungLời bài hát
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Viết ChungLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Xuân MinhLời bài hát
+++
Đường Lên Canvê (Mc. 14)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Các trẻ Do TháiMi TrầmLời bài hát
Hoan hô Con Vua Đa-vítMi TrầmLời bài hát
Hoan hô, chúc tụngMi TrầmLời bài hát
Hoan hô Vua Giê-suMi TrầmLời bài hát
Chúa Đã Hiến MìnhThái NguyênLời bài hát
THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Bùi NinhLời bài hát
Con nâng chén (1) (Tv. 115)Bùi NinhLời bài hát
Lễ Truyền Dầu (Tv. 88)Cao Huy HoàngLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Cao Huy HoàngLời bài hát
Dâng chén chúc tụng (Tv. 115)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Đỗ Vy HạLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (1) (Tv. 115)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (2) (Tv. 115)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Hồng NgựLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Huy HoàngLời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)Huy HoàngLời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)Kim LongLời bài hát
Chén chúc tụng (Tv. 115)La Thập TựLời bài hát
Tôi sẽ ca ngợi tình thương (Tv. 88)Mi GiángLời bài hát
Chén chúc tụng (Tv. 115)Mi GiángLời bài hát
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)Mi TrầmLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Thái NguyênLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thái NguyênLời bài hát
Làm Phép Dầu (Tv. 88) Thanh LâmLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Thanh LâmLời bài hát
Làm Phép Dầu (Tv. 88)Trương Thế BạchLời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)Trương Thế BạchLời bài hát
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)Viết ChungLời bài hát
Ta được thông phần (Tv. 115)Viết ChungLời bài hát
Khi nâng chén (Tv. 115)Viết ChungLời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88)Xuân MinhLời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Xuân MinhLời bài hát
+++
Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Chính Chúa chon conMi TrầmLời bài hát
Linh mục, một huyền nhiệmMi TrầmLời bài hát
Vinh quang những bước chânMi TrầmLời bài hát
Người sai tôi đi (Lc. 4)Mi TrầmLời bài hát
Đâu có tình yêuMi TrầmLời bài hát
Linh mục là Đức Kitô khácMi TrầmLời bài hát
Nghi thức rưa chânMi TrầmLời bài hát
Ôi Bí TíchMi TrầmLời bài hát
Thân phận thấp hènMi TrầmLời bài hát
Chiều Tiệc Ly (Ga. 13)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ

Lời bài hát
Khiêm Nhu Phục VụThái NguyênLời bài hát
Điều Răn Mới (Ga. 13)Thái NguyênLời bài hát
THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Cao Huy HoàngLời bài hát
Con phó linh hồn (Tv. 30)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Đỗ Vy HạLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Hồng NgựLời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)Huy HoàngLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Kim LongLời bài hát
Con phó linh hồn con (Tv. 30)La Thập TựLời bài hát
Lạy Cha (Tv. 30)Mi GiángLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Thanh LâmLời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Trương Thế BạchLời bài hát
Con phó dâng (Tv. 30)Viết ChungLời bài hát
Con phó dâng 2 (Tv. 30)Viết ChungLời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)Xuân MinhLời bài hát
+++
Tình Ngài Thập Giá (Ga. 18)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Dân Ta hỡiMi TrầmLời bài hát
Kính thờ Thánh GiáMi TrầmLời bài hát
Trên Cây Thập GiáThái NguyênLời bài hát
Yêu Như Chúa YêuThái NguyênLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI ĐỌC 1
Tình thương Chúa (Tv. 32)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 1 (Tv. 32)Cao Huy HoàngLời bài hát
Ân sủng của Chúa (Tv. 32)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 32)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 103)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Huy HoàngLời bài hát
Ân sủng Chúa (Tv. 32)Mi GiángLời bài hát
Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 32)Trương Thế BạchLời bài hát
Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Viết ChungLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 32)Xuân MinhLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI ĐỌC 2.
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 2 (Tv. 15)Cao Huy HoàngLời bài hát
Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 15)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15) – 1 Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15) – 2Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Huy HoàngLời bài hát
Xin bảo toàn con (Tv. 15)Mi GiángLời bài hát
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)Mi TrầmLời bài hát
Vọng Phục Sinh 2 (Tv. 15)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 15)Trương Thế BạchLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 15)Xuân MinhLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI ĐỌC 3.
Cùng mừng hát (Xh. 15)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 3 (Xh. 15)Cao Huy HoàngLời bài hát
Uy linh Người cao cả (Xh. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Xh. 15)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Xh. 15)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Xh. 15)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Xh. 15)Huy HoàngLời bài hát
Tôi sẽ ca tụng (Xh. 15)Mi GiángLời bài hát
Ngàn lời tung hô (Xh. 15)Mi TrầmLời bài hát
Hát mừng Chúa 3 (Xh. 15)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Xh. 15)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Xh. 15)Trương Thế BạchLời bài hát
Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Viết ChungLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI ĐỌC 4.
Xin tán dương (Tv. 29)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 4 (Tv. 29)Cao Huy HoàngLời bài hát
Chúa giải thoát con (Tv. 29)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 29)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Huy HoàngLời bài hát
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)Mi GiángLời bài hát
Vọng Phục Sinh 4 (Tv. 29)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 29)Trương Thế BạchLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 29)Xuân MinhLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI ĐỌC 5.
Hãy vui mừng (2) (Is. 12)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 5 (Is. 12)Cao Huy HoàngLời bài hát
Nguồn suối cứu độ (Is. 12)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Is. 12)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Is. 12) – 1Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Is. 12) – 2Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Is. 12)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Is. 12)Huy HoàngLời bài hát
Các ngươi sẽ hân hoan (Is. 12)Mi GiángLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Is. 12)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Is. 12)Trương Thế BạchLời bài hát
Uống tận nguồn (Is. 12)Viết ChungLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Is. 12)Xuân MinhLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI ĐỌC 6.
Lề luật Chúa (Tv. 18)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 6 (Tv. 18)Cao Huy HoàngLời bài hát
Lời trường sinh (Tv. 18)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 18)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 18) – 1Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 18) – 2Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 18)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 18)Huy HoàngLời bài hát
Lời của Chúa (Tv. 18)Mi GiángLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Tv. 18)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 18)Trương Thế BạchLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 18)Xuân MinhLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI ĐỌC 7.
Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)Bùi NinhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 41)Cao Huy HoàngLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 50)Cao Huy HoàngLời bài hát
Hồn con khát Chúa (Tv. 41)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Quả tim trong sạch (Tv. 50)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 50)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 50) – 1Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 50) – 2Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 41)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 41)Huy HoàngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 50)Huy HoàngLời bài hát
Ôi lạy Chúa (Tv. 50)Mi GiángLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Tv. 50)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 50) – 1 Trương Thế BạchLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 50) – 2Trương Thế BạchLời bài hát
Tìm về mạch suối (Tv. 41)Viết ChungLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 50)Xuân MinhLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH – SAU BÀI THÁNH THƯ.
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Bùi NinhLời bài hát
Lễ Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Cao Huy HoàngLời bài hát
Ca khen mừng Chúa (Tv. 117)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh (Tv. 117)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Hồng NgựLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Huy HoàngLời bài hát
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Mi GiángLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Thái NguyênLời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Thanh LâmLời bài hát
Vọng Phục Sinh (Tv. 117)Trương Thế BạchLời bài hát
Kỳ công tay Chúa (Tv. 117)Viết ChungLời bài hát
Nào cảm tạ (Tv. 117)Viết ChungLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Tv. 117)Xuân MinhLời bài hát
VỌNG PHỤC SINH.
Đừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh (Mc. 16)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Người Đã Sống Lại (Mt. 28)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
 Ca mừng Chúa Phục SinhMi TrầmLời bài hát
Một ngày mớiMi TrầmLời bài hát
Ngày vinh quangMi TrầmLời bài hát
Chúa Đã Sống Lại Khải Hoàn (Mt. 28)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lời bài hát
Tin Mừng Phục Sinh 1Thái NguyênLời bài hát
Tin Mừng Phục Sinh 2Thái NguyênLời bài hát
Tin Mừng Phục Sinh 3 (Lc. 24)Thái NguyênLời bài hát
 
 
A.

*
Ai sạch tội – Huy Hoàng
Ánh mắt – Hồng Bính

B.

*
Bài ca máu đỏ – Kim Long (thơ Xuân Ly Băng)
Bài ca rửa chân – Ninh Doãn Hùng
Bài ca rửa chân – Trầm Thiên Thu
Bài thương khó theo Thánh Gio-an – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Mác-cô – Nguyễn Văn Hòa
Bàn tiệc ly năm nào – Phanxicô
Bao người thấy tôi (Tv. 21) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Bao nhiêu là ơn phúc – Bùi Hữu Thư & Phạm Đức Huyến
Bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh giá – Hải Triều (thơ: Từ Linh)
Biển Đỏ hùng ca – Thế Thông
Bữa tiệc cuối – Lê Ân Thiên
Bữa tiệc chia ly – Thạch Ngọc
Bước đường thương khó – APNC

C.

*
Ca tâm niệm (Suy tôn Thánh giá) – Hoàng Kim
Canvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Con phó linh hồn con (Thứ Sáu Tuần Thánh) (Tv. 30) – La Thập Tự
Con xin phó thác (Tv. 30) – Thái Nguyên
Con xin phó thác (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Thế Thông
Cứ dấu này (3 bè) – Kim Long

Ch.

*
Chén chúc tụng (Lễ Tiệc Ly) (Tv. 115) – La Thập Tự
Chén chúc tụng (Thứ Năm Tuần Thánh) – Thế Thông
Chiều thứ Sáu Tuần Thanh – Thiên Duy
Chiều Tiệc Ly – Phanxicô
Chiều tím Canvê – Phan Hùng
Chính Mình Máu Chúa – Tri Văn Vinh
Chính vì tình yêu (Thứ Năm Tuần Thánh) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đã nhìn thấy hết – Thy Yên
Chúa ơi đừng xa con (Tv. 30) – Ngọc Khánh
Chúa rửa chân con sao? – Cát Minh
Chúa vào thành (Chúa Nhật Lễ Lá) – Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ
Chúa vào thành thánh – Thiên Uyên

D.

*
Dân Ta ơi – Hoàng Kim
Dân Ta ơi – Kim Long (29.04.2001)
Dân Ta ơi – Ninh Doãn Hùng
Dân Ta ơi – Nguyên Thanh
Dấu yêu thương – Trầm Thiên Thu

Đ.

*
Đâu có tình yêu – Kim Long (29.04.2001)
Đây là Mình Ta (Thứ Năm Tuần Thánh) – Hoàng Kim
Đêm cuối – Trầm Thiên Thu
Đêm thâu Vườn Dầu – Bùi Ninh
Địa cầu đầy ân sủng – Thế Thông
Điều răn mới – Hoàng Kim
Điều răn mới (Thứ Năm Tuần Thánh) – Têrêsa
Đường lên Canvê (Chúa Nhật Lễ Lá) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường Thập giá – lời Việt: Ly Ca

E.

*
Exsultet – La Thập Tự
Exsultet (Bản đầy đủ) – La Thập Tự

G.

*
Gương Chúa gọi mời – Kim Đường
Giêsu đầy lân ái (Thứ Năm Tuần Thánh) 
Giêsu Giêsu (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Thành Tâm
Giới răn yêu thương (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Têrêsa

H.

*
Hãy cảm tạ Chúa – Thế Thông
Hãy có lòng nhân từ – Huy Hoàng
Hãy rửa chân cho nhau – Nguyễn Chánh
Hãy tung cánh – Ngọc Khánh
Hãy thức với Cha – Khuyết danh
Hân hoan múc nước – Thế Thông
Hoan hô Chúa (Lễ Lá) – Thanh Bình
Hoan hô Chúa (Lễ Lá) – La Thập Tự

K.

*
Khát – Trầm Thiên Thu

L.

*
Lạy Cha – Hải Nguyễn
Lạy Chúa – Quốc Vinh
Lạy Đấng Cứu Thế (Làm Phép Dầu) – Nguyễn Văn Hòa
Lạy linh hồn Chúa Kitô – Duy Linh (hòa âm: Tiến Linh)
Lạy Mẹ sầu bi – Thiên Duy
Lạy Xác Thê Chí Thánh – Nguyễn Văn Hòa (lời: Nguyễn Văn Tuyên)
Lòng con thống hối – Huỳnh Minh Kỳ
Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ
Luật yêu thương – Nguyễn Duy
Luật yêu thương (Thứ Năm Tuần Thánh) – Têrêsa

M.

*
Mẹ đứng đó – Kim Long
Mẹ sầu bi – Kim Long
Mẹ sầu bi – Nguyễn Đình Trí
Mến yêu Thánh giá – Nguyên Kha
Một chiều xưa – Cao Huy Hoàng

N.

*
Nào ca hát – Hoàng Lý
Nào ca hát – La Thập Tự
Này hỡi dân Ta – Mai Nguyên Vũ
Nếu có thể – Kim Long (29.04.2001)
Nếu có thể được – Cát Minh
Niềm tâm sự – Anh Linh
Niềm vinh dự – Têrêsa
Nói với dân Ta – Nguyễn Duy (22.08.2007)
Nơi vườn Yêtsêmani
Nước mắt chiều Canvê – Mân Côi

Ng.

*
Ngài gánh lấy – Hoàng Kim
Ngài phải chết đi – Phạm Liên Hùng
Ngước nhìn lên Thánh giá – Ngọc Hân
Người chịu bắt bớ – Phạm Liên Hùng
Người tôi trung – Trầm Thiên Thu

Nh.

*
Nhìn lên Thánh giá – Nguyên Lễ
Nhớ ngày năm xưa – Hùng Lân
Những người Do Thái (Rước Lá) – Nguyên Hữu

O.

*
Ở đâu có bác ái – Hoàng Kim
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21) (Lễ Lá)  – La Thập Tự
Ôi gỗ êm ái – Cao Huy Hoàng
Ôi lạy Cha – Huyền Linh
Ôi Thánh giá – Phạm Liên Hùng
Ôi Thánh giá huy hoàng – Duy Linh PHN
Ôi Thập giá – Kim Long

P.

*
Phó thác – Nguyễn Duy

R.

*
Rửa chân – Cao Huy Hoàng
Rước lá – Khuyết danh

S.

*
Sao Cha đành im lặng (Tv. 21) – Cao Huy Hoàng
Sao Chúa bỏ con (Tv. 21) – Kim Long
Sao Chúa bỏ con (Tv. 21) – Phanxicô
Sẻ chia nỗi đau với Mẹ – Nguyên Lễ
Stabat Mater – Nguyên Hữu
Suy tôn Thánh giá – Trinh Nguyên

T.

*
Ta là ai trong vụ án Giêsu – Phong Trần
Tay cầm cành ô-liu (Tv. 36) (Lễ Lá) – Vũ Đình Ân
Tâm tình ca 4 – Thành Tâm
Tiếng vọng đêm Vườn Dầu – Trầm Thiên Thu
Tình ca Thập tự – Mai Nguyên Vũ
Tình Ngài Thập giá (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Thập tự – Nguyễn Văn Hiển
Tình Thập tự – Thiên Duy
Tình Thầy trao ban (Thứ Năm Tuần Thánh) – Bùi Ninh
Tình yêu cứu độ – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tình yêu Thập giá – Hương Vĩnh
Tình yêu Thập giá – Văn Thành

Th.

*
Thánh giá cứu độ – Khổng Vĩnh Thành (lời Phạm Xuân Thu)
Thánh giá đồi Canvê – Têrêsa
Thánh giá nở hoa – Đinh Công Huỳnh (thơ: Từ Linh)
Thánh giá Ngài – Nguyên Lễ
Thánh giá tình yêu – Têrêsa
Thánh giá tình yêu – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Thánh giá trung tín – Nguyễn Vũ Lân
Thánh giá vinh thắng – Nguyên Kha
Thánh lễ làm Phép Dầu – Đặng Ngọc Ẩn
Thánh vịnh 21 (Lễ Lá) – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 30 (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 88 (Làm Phép Dầu) – Nguyễn Văn Hòa
Thánh vịnh 115 (Thứ Năm Tuần Thánh) – Văn Duy Tùng
Thập giá chiều buồn – Đức Duy
Thập giá cứu độ (Thứ Năm Tuần Thánh) – Trần Văn Huyến
Thập giá Đức Kitô – Thành Tâm
Thập giá Đức Kitô (Thứ Năm Tuần Thánh) – Trần Văn Huyến & T. Linh
Thập giá minh chứng tình yêu – Ngọc Linh
Thập giá niềm tự hào – Thái Nguyên
Thập giá nói gì? – Phanxicô
Thập giá ngất cao – Hoàng Kim
Thầy là cây nho – Hùng Lân
Thầy rửa chân con sao – Têrêsa
Theo Chúa vào thành đô – La Thập Tự
Theo ý Cha (Chúa Nhật Lễ Lá C) – Vinam
Thờ lạy Thánh giá (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Phạm Liên Hùng
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 21) – Thái Nguyên

Tr.

*
Trên cây Thập giá – Thái Nguyên
Trên đỉnh đồi xa – Thiên Thu
Trong đêm – Hoàng Kim

V.

*
Vạn tuế Đức Vua (Lễ Lá) – La Thập Tự
Vạn vạn tuế – Hồng Bính
Vang lời tụng ca – Nguyễn Duy
Vâng ý Cha – Thế Thông
Vâng ý Cha (3 bè) – Thế Thông
Vinh dự của chúng ta – Kim Long
Vinh quang của ta – Hoàng Kim
Vinh quang của tôi – Têrêsa
Vinh quang danh dự (Thứ Năm Tuần Thánh) – Duy Linh PHN
Vinh quang Thập tự – Hoài Bắc
Vua hiển vinh – Thái Nguyên
Vườn Dầu năm xưa (Lễ Lá) Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

X.

*
Xin vâng ý Cha – Trần Thế
Xin xót thương con (Lễ Lá) – Huy Hoàng
Xưa Chúa vào thành thánh – Hải Triều

Y.

*
Yêsu! Yêsu – Thành Tâm

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s