Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)
*
Chúa Nhật 1C Mùa VọngChúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)
Chúa Nhật 2C Mùa VọngChúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)
Chúa Nhật 3C Mùa VọngChúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)
Chúa Nhật 4C Mùa VọngChúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)
*
Lễ Vọng Giáng Sinh
Lễ Đêm Giáng Sinh
Lễ Đêm Giáng Sinh
Lễ Rạng Đông
Lễ Rạng Đông
Lễ Rạng Đông
Lễ Ban Ngày
Chúa Nhật Sau Giáng Sinh
Lễ Thánh Gia Thất
Lễ Hiển Linh
*
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Lễ Tro
*
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)
*
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)
*
Chúa Nhật 1C Mùa ChayChúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)
Chúa Nhật 2C Mùa ChayChúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)
Chúa Nhật 3C Mùa ChayChúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)
Chúa Nhật 4C Mùa ChayChúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)
Chúa Nhật 5C Mùa ChayChúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)
*
Lễ LáChúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
Lễ Lá
Lễ DầuĐáp Ca Lễ Làm Phép Dầu (Tv. 88)
Thứ Hai Tuần Thánh
Thứ Ba Tuần Thánh
Thứ Tư Tuần Thánh
Thứ Năm Tuần Thánh Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115)
Thứ Sáu Tuần Thánh Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
*
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 1Đáp ca bài 1 – Vọng Phục Sinh (Tv. 32)
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 2 Đáp ca bài 2 – Vọng Phục Sinh (Tv. 15)
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 3Đáp ca bài 3 – Vọng Phục Sinh (Xh. 15)
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 4Đáp ca bài 4 – Vọng Phục Sinh (Tv. 29)
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 5Đáp ca bài 5 – Vọng Phục Sinh (Is. 12)
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 6Đáp ca bài 6 – Vọng Phục Sinh (Tv. 18)
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7Đáp ca bài 7 – Vọng Phục Sinh (Tv. 50)
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 7 Đáp ca bài 7 – Vọng Phục Sinh (Có Rửa Tội)
Vọng Phục Sinh – Bài Thánh ThưĐáp Ca Thánh Thư – Vọng Phục Sinh (Tv. 117)
*
Chúa Nhật Phục SinhChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Ca Tiếp Liên Chúa Nhật Phục Sinh
*
Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Chúa Nhật 3A Phục Sinh
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)
Chúa Nhật 7A Phục Sinh
*
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)
Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)
Chúa Nhật 7B Phục Sinh
*
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)
Chúa Nhật 7C Phục Sinh
*
Lễ Thăng ThiênLễ Thăng Thiên (Tv. 46)
Lễ Thăng Thiên
Lễ Hiện Xuống Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Hiện Xuống
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống
*
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2A Thường Niên Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3A Thường Niên Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4A Thường Niên Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 23)
Chúa Nhật 5A Thường Niên Chúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)
Chúa Nhật 6A Thường Niên Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 7A Thường Niên Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv 102)
Chúa Nhật 8A Thường Niên
Chúa Nhật 9A Thường Niên
Chúa Nhật 10A Thường Niên
Chúa Nhật 11A Thường Niên
Chúa Nhật 12A Thường Niên Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 13A Thường Niên Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 14A Thường Niên Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv 114)
Chúa Nhật 15A Thường Niên Chúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)
Chúa Nhật 17A Thường NiênChúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 18A Thường Niên
Chúa Nhật 19A Thường NiênChúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)
Chúa Nhật 20A Thường NiênChúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)
Chúa Nhật 21A Thường NiênChúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 22A Thường NiênChúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 23A Thường NiênChúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 24A Thường NiênChúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 26A Thường Niên Chúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)
Chúa Nhật 27A Thường Niên Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)
Chúa Nhật 28A Thường Niên Chúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 29A Thường Niên Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 30A Thường Niên Chúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 31A Thường Niên Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)
Chúa Nhật 32A Thường Niên Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)
Chúa Nhật 33A Thường Niên Chúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv 22)
*
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2B Thường Niên Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 3B Thường Niên Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 26)
Chúa Nhật 4B Thường Niên Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 5B Thường Niên Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)
Chúa Nhật 6B Thường Niên Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 81)
Chúa Nhật 7B Thường Niên Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)
Chúa Nhật 8B Thường Niên Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 9B Thường Niên Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)
Chúa Nhật 10B Thường Niên Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)
Chúa Nhật 11B Thường Niên Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12B Thường Niên Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)
Chúa Nhật 13B Thường Niên Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 14B Thường Niên Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)
Chúa Nhật 15B Thường Niên Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 8)
Chúa Nhật 16B Thường Niên Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 22)
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 18B Thường Niên Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)
Chúa Nhật 19B Thường Niên Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 20B Thường Niên Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 21B Thường Niên Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 22B Thường Niên Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 23B Thường Niên Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 24B Thường Niên Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)
Chúa Nhật 25B Thường Niên Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 58)
Chúa Nhật 26B Thường Niên Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 27B Thường Niên Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)
Chúa Nhật 28B Thường Niên Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 88)
Chúa Nhật 29B Thường Niên Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 30B Thường Niên Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)
Chúa Nhật 31B Thường Niên Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)
Chúa Nhật 32B Thường Niên Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 33B Thường Niên Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 34B Thường Niên Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 82)
*
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật 2C Thường Niên Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)
Chúa Nhật 3C Thường Niên Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)
Chúa Nhật 4C Thường Niên Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)
Chúa Nhật 5C Thường Niên Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 132)
Chúa Nhật 6C Thường Niên Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)
Chúa Nhật 7C Thường Niên Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)
Chúa Nhật 8C Thường Niên Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)
Chúa Nhật 9C Thường Niên Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 118)
Chúa Nhật 10C Thường Niên Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)
Chúa Nhật 11C Thường Niên Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)
Chúa Nhật 12C Thường Niên Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 13C Thường Niên Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường Niên Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)
Chúa Nhật 15C Thường Niên Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)
Chúa Nhật 16C Thường Niên Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
Chúa Nhật 17C Thường Niên Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường Niên Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 19C Thường Niên Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)
Chúa Nhật 20C Thường Niên Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
Chúa Nhật 21C Thường Niên Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)
Chúa Nhật 22C Thường Niên Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
Chúa Nhật 23C Thường Niên Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)
Chúa Nhật 24C Thường Niên Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)
Chúa Nhật 25C Thường Niên Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
Chúa Nhật 26C Thường Niên Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
Chúa Nhật 27C Thường Niên Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường Niên Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 29C Thường Niên Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)
Chúa Nhật 30C Thường Niên Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
Chúa Nhật 31C Thường Niên Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)
Chúa Nhật 32C Thường Niên Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)
Chúa Nhật 33C Thường Niên Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)
Chúa Nhật 34C Thường Niên Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)
*
Chúa Ba Ngôi – Năm A
Mình Máu Thánh – Nâm A
Thánh Tâm Chúa – Năm A
*
Chúa Ba Ngôi – Năm B
Mình Máu Thánh – Nâm B Mình Máu Thánh – Nâm B (Tv. 115)
Thánh Tâm Chúa – Năm B
*
Chúa Ba Ngôi – Năm C
Mình Máu Thánh – Nâm C
Thánh Tâm Chúa – Năm C
THEO THÁNH LỄ.
Lên đền thánh ChúaNhập LễLời bài hát
Vào đền thánh Chúa trời
Về bên ChúaNhập LễLời bài hát
Vui lên mừng ChúaNhập LễLời bài hát
+++
Có gì mà dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng cuộc đời conDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa trọn niềm yêu thương
Đời con dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tâm thànhDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tình yêuDâng LễLời bài hát
Lễ vật hiến dâng
Lời nguyện dângDâng LễLời bài hát
Tình con dâng hiến
+++
Ai hiểu được tình NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bên GiêsuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bến bờ yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết chi đáp đềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết khi nào Chúa đếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết lấy chi đáp đềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bước chân sải cánh mỏi mònCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình thương ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ hồng ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tri ân Chúa
Cánh diều đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cây bút chì trong tay Chúa
Cậy trông Chúa thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Chúa trong cuộc đời
Có Ngài đưa lốiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con cần có Chúa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con chỉ là
Con luôn cần ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con muốn làCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con vươn tới Chúa
Con xin được ở bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cung điệu tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chân lý yêu thương Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có Ngài mà thôi 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có Ngài mà thôi 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ một Chúa thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ một mà thôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ vì yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ vì yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chính Chúa chở che đời con
Cho con cậy trông yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tìm đến với NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tin yêu cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa buồn con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chiến thắng khải hoànCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa giữ gìn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa hằng xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn ở bên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa mãi thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa mãi xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ở bên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ở với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa thương giữ gìnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa vẫn xót thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dạt dào tình Chúa yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng Chúa đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đại dương Lòng Chúa Xót ThươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đáp dền tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường thập giá đường tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giây phút thần tiênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giếng nước trường sinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc trong conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hát lời tạ ơnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy về với Chúa
Kiên trì trong cầu nguyện
Khúc ca tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Làm sao con biếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao con dám quênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Làm sao con hiểu hếtCa Nguyện – Hiệp Lễ
Làm sao đáp đềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lòng xót thương của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa trong cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mãi mãi con vẫn yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Mến chúa yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mong về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Muôn đời Chúa vẫn thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nào ai suy thấuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếm thử mà xemCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nến cháy trong conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu không có NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Nếu thiếu NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Ngợi ca tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhiệm mầu cao siêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ở trong nhà ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ tình Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng chuông chiềuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm đến ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tin tưởng vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình con trong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình của Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa quá bao laCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa quá cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa tình conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa tình tuyệt vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài cao quýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài thật vô biênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Ngài thương conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Thiên Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình yêu Chúa bao laCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Chúa TrờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu nào bằngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Yêu Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thánh Giá cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thập giá đời conCa Nguyện – Hiệp Lễ
Thiên Chúa quan phòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trái tim yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trong tình Chúa vô biênCa Nguyện – Hiệp Lễ
Trông mong tình ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Về với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vì Ngài là Chúa tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Chúng con về
Hãy thương nhauKết LễLời bài hát
Lễ đã hết ta ra vềKết LễLời bài hát
Lễ xong ta đi vào đờiKết LễLời bài hát
Ra về bình an
Sánh vai với Chúa
Ta hân hoan ra vềKết LễLời bài hát
Tạ ơn Thiên ChúaKết LễLời bài hát
Vào đờiKết LễLời bài hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Biết khi nào Chúa đến
Chờ mong Chúa đến
Dọn đường chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Mong chờ Chúa
Xin Ngài đến thăm
+++
Ân lộc Đêm ThánhMùa Giáng Sinh
Bê Lem Chúa Giáng SinhMùa Giáng Sinh
Bên máng cỏ nhớ năm xưaMùa Giáng Sinh
Chuyện một đêm đôngMùa Giáng Sinh
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng Sinh
Dâng gì cho Chúa đêm đôngMùa Giáng Sinh
Dâng gì cho Chúa đêm nayMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng gì cho Chúa Hài ĐồngMùa Giáng SinhLời bài hát
Dọn mừng Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm nay Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Đón Chúa Giáng Sinh
Hoan ca Giáng Sinh
Một đêm Chúa sinh ra
Mùa hồng ân đã vềMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Chúa ra đời
Mừng Noel bình an đã vềMùa Giáng SinhLời bài hát
Noel đêm trời huyền diệuMùa Giáng SinhLời bài hát
Thật phúc thayMùa Giáng SinhLời bài hát
Thương Chúa Hài ĐồngMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Ánh mắt yêu thươngMùa ChayLời bài hát
Bước con quay vềMùa ChayLời bài hát
Bước con trở vềMùa ChayLời bài hát
Chúa vẫn đợi chờMùa Chay
Chúa vì yêuMùa ChayLời bài hát
Đường Thập GiáMùa ChayLời bài hát
Giọt lệ ăn nănMùa ChayLời bài hát
Giọt lệ thống hốiMùa ChayLời bài hát
Hãy xé lòng về với ChúaMùa ChayLời bài hát
Hãy yêu như ChúaMùa ChayLời bài hát
Lỡ bước hoang đàngMùa ChayLời bài hát
Nhìn lên cây thánh giáMùa ChayLời bài hát
Sám hối trở vềMùa ChayLời bài hát
Sám hối trở về với ChúaMùa ChayLời bài hát
Tình yêu Thập TựMùa ChayLời bài hát
Thập Giá đau thươngMùa ChayLời bài hát
+++
Bài ca chiến thắngMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa hiện ra trên bờ biểnMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa về trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Dâng Chúa Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Dâng Lễ Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Đường về EmmausMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca khải hoànMùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Chúa lên trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Mừng ngày Chúa sống lạiMùa Phục SinhLời bài hát
Mừng vui lênMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui khải hoànMùa Phục SinhLời bài hát
Tình Chúa chăn nuôiMùa Phục SinhLời bài hát
Tình yêu Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Yêu thương là Điều răn mới – 20Mùa Phục SinhLời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s