Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thánh Vịnh Đáp Ca (Pdf.)

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Luca 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngTiên Tri Isaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh vịnh 79Lời bài hát
*
Lễ Vọng Giáng Sinh Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng SinhThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật sau Giáng Sinh Thánh vịnh 147Lời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtThánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71Lời bài hát
+**
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh vịnh 129Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayThánh vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayThánh vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh vịnh 125Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 21Lời bài hát
Lễ Dầu Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly Thánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30Lời bài hát
*++
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1Thánh vịnh 32Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2Thánh vịnh 15Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3Xuất hành 15Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4Thánh vịnh 29Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5 Isaia 12Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6 Thánh vịnh 18Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7 Thánh vịnh 50Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Sau Thánh ThưThánh vịnh 117Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhThánh vịnh 26Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhThánh vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhThánh vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Thánh vịnh 102Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Thánh vịnh 96Lời bài hát
+
Lễ Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Thánh vịnh 103Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 1A Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – A Daniel 3Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa – AThánh vịnh 147Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – A Thánh vịnh 102Lời bài hát
***
Chúa Nhật 1B Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênThánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênThánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênThánh vịnh 92Lời bài hát
**
Lễ Chúa Ba Ngôi – B Thánh vịnh 32Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa – BThánh vịnh 115Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – B Isaia 12.Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh vịnh 121Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – C Thánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa – CThánh vịnh 109Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – CThánh vịnh 22Lời bài hát
+
LỄ RIÊNG.
Lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Mẹ dâng Con vào đền thánh (02/02)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (19/03)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Truyền tin (25/03)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse thợ (01/05)Thánh vịnh 89Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ đi viếng (31/05)Isaia 12.Lời bài hát
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả (24/06)Thánh vịnh 138Lời bài hát
Lễ hai Thánh Phêrô – Phaolô (29/06)Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Chúa biến hình (06/08)Thánh vịnh 96Lời bài hát
Lễ Mẹ lên trời (15/08)Thánh vịnh 44Lời bài hát
Lễ Sinh nhật Đức Mẹ (08/09)Thánh vịnh 12Lời bài hát
Lễ Suy tôn thánh giá (14/09)Thánh vịnh 77Lời bài hát
Lễ Thánh Têrêxa (01/10)Thánh vịnh 102Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân côi (07/10)Tin Mừng Luca 1.Lời bài hát
Lễ Các Thánh nam nữ (01/11)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Các đẳng Linh hồn (02/11)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Cung hiến đền thờ Latêranô (09/11)Thánh vịnh 45Lời bài hát
Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc (24/11)Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (03/12)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Mẹ Vô nhiễm (08/12)Thánh vịnh 97Lời bài hát
+
LỄ CHUNG.
Lễ Đức Maria. 3Thánh vịnh 112Lời bài hát
Lễ Đức Maria. 4Luca 1.Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử đạo. 2Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử đạo. 4Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Các Thánh Chủ Chăn. 1Thánh vịnh 15Lời bài hát
Lễ Các Thánh Chủ Chăn. 2Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Các Thánh Chủ Chăn. 3Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Các Thánh Chủ Chăn. 4Thánh vịnh 109Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tiến sĩ Hội thánhThánh vịnh 18Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ. 1Thánh vịnh 1Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ. 2Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ. 3Thánh vịnh 130Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ. 4Thánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ. 5Thánh vịnh 15Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ. 6Thánh vịnh 102Lời bài hát
Lễ Mồng Một Tết. 1 Thánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Mồng Một Tết. 3Thánh vịnh 71Lời bài hát
Lễ Mồng Hai Tết. 1Thánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Mồng Hai Tết. 2Thánh vịnh 144Lời bài hát
Lễ Mồng Ba Tết. 2Thánh vịnh 89Lời bài hát

___________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh Đáp Ca – Theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s