Nhạc sĩ Hồng Ngự – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh Vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh Vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh Vịnh 23Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThánh Vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThánh Vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngTin Mừng Lc. 1Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThánh Vịnh 88Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh Vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngIsaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh Vịnh 79Lời bài hát
+
Thánh Lễ Ban Sáng (24.12)Thánh Vịnh 88Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh 24.12Thánh Vịnh 88Lời bài hát
Giáng Sinh – Ban ĐêmThánh Vịnh 95Lời bài hát
Giáng Sinh – Rạng ĐôngThánh Vịnh 96Lời bài hát
Giáng Sinh – Ban NgàyThánh Vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật Sau Giáng SinhThánh Vịnh 147Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm AThánh Vịnh 127Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm BThánh Vịnh 104Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm CThánh Vịnh 83Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh Vịnh 71Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+++
Thứ Tư Lễ TroThánh Vịnh 50Lời bài hát
Thứ Năm sau Lễ TroThánh Vịnh 1Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh Vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh Vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh Vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh Vịnh 129Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa ChayThánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayThánh Vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayThánh Vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayThánh Vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayThánh Vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh Vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh Vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh Vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh Vịnh 125Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Lễ LáThánh Vịnh 21Lời bài hát
***
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ DầuThánh Vịnh 88Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc LyThánh Vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh Vịnh 30Lời bài hát
***
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 1Thánh Vịnh 103Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 2Thánh Vịnh 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 3Xuất Hành 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 4Thánh Vịnh 29Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 5Isaia 12Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 6Thánh Vịnh 18BLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài 7Thánh Vịnh 41 & 42Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Thánh ThưThánh Vịnh 117Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh Vịnh 117Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh Vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh Vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh Vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh Vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhThánh Vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhThánh Vịnh 26Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục SinhThánh Vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhThánh Vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhThánh Vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhThánh Vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhThánh Vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhThánh Vịnh 102Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục SinhThánh Vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhThánh Vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh Vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh Vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhThánh Vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhThánh Vịnh 96Lời bài hát
*
Lễ Thăng ThiênThánh Vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống – VọngThánh Vịnh 103Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngThánh Vịnh 103Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngCa tiếp liênLời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép RửaThánh Vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThánh Vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênThánh Vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh Vịnh 111Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh Vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh Vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh Vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThánh Vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh Vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh Vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh Vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh Vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh Vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh Vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh Vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh Vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh Vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh Vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh Vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh Vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh Vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh Vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh Vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh Vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh Vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh Vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh Vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh Vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh Vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh Vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênThánh Vịnh 22Lời bài hát
***
Chúa Ba Ngôi – Năm ADanien 3.Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Nâm AThánh Vịnh 147Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm AThánh Vịnh 102Lời bài hát
+++
Chúa Giêsu Chịu Phép RửaIsaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênThánh Vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênThánh Vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênThánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh Vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênThánh Vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh Vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênThánh Vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh Vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh Vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh Vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênThánh Vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênThánh Vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênThánh Vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênThánh Vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênThánh Vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênThánh Vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênThánh Vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênThánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênThánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênThánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênThánh Vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênThánh Vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênThánh Vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh Vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThánh Vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênThánh Vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênThánh Vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThánh Vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênThánh Vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênThánh Vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênThánh Vịnh 92Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi – Năm BThánh Vịnh 32Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm BThánh Vịnh 115Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm BIsaia 12Lời bài hát
+
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép RửaThánh Vịnh 103Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThánh Vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThánh Vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh Vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh Vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThánh Vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh Vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh Vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh Vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh Vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh Vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh Vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh Vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThánh Vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh Vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh Vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh Vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh Vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh Vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh Vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh Vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh Vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh Vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh Vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh Vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh Vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh Vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh Vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThánh Vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh Vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh Vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh Vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh Vịnh 121Lời bài hát
***
Chúa Ba ngôi – Năm CThánh Vịnh 8Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm CThánh Vịnh 109Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm CThánh Vịnh 22Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
+
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1)Thánh Vịnh 66Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh (2/2)Thánh Vịnh 23Lời bài hát
Lập Tông Tòa Thánh Phêrô (22/2)Thánh Vịnh 22Lời bài hát
Thánh Giuse (19/3)Thánh Vịnh 88Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25/3)Thánh Vịnh 39Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ (1/5)Thánh Vịnh 89Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)Thánh Vịnh 138Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6)Thánh Vịnh 33Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (6/8)Thánh Vịnh 96Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời (15/8)Thánh Vịnh 44Lời bài hát
Thánh Mônica (27/8)Thánh Vịnh 130Lời bài hát
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (29/8)Thánh Vịnh 70Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá (14/9)Thánh Vịnh 77Lời bài hát
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01/10)Thánh Vịnh 130Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)Thánh Vịnh 23Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)Thánh Vịnh 125Lời bài hát
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12)Thánh Vịnh 97Lời bài hát
+++
Lễ Tất NiênThánh Vịnh 135Lời bài hát
Lễ Giao ThừaThánh Vịnh 120Lời bài hát
Mồng Một Tết – Mẫu AThánh Vịnh 36Lời bài hát
Mồng Một Tết – Mẫu BThánh Vịnh 29Lời bài hát
Mồng Một Tết – Mẫu CThánh Vịnh 71Lời bài hát
Mồng Hai TếtThánh Vịnh 127Lời bài hát
Mồng Ba TếtThánh Vịnh 103Lời bài hát
CA NGUYỆN.
Bên bờ sông Gio-đanThánh ca Tin MừngLời bài hát
Dòng máu thắm Đất ViệtCác ThánhLời bài hát
Hiến tếMùa ChayLời bài hát
Mẹ quang ánh Sao MaiĐức MẹLời bài hát
Nước mắt hồng ânMùa ChayLời bài hát

__________________________

Nhạc sĩ Thánh ca Mẫu tự H.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Theo Nhạc sĩ)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s