Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

 
Chúa Nhật 3A Mùa VọngLạy Chúa! Xin cứu độ (Tv. 145)Lời bài hát
Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa VọngHoàng đế hiển vinh (Tv. 23)Lời bài hát
Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)Lời bài hát + Mp4
Lễ Giáng SinhNgôi Lời Đã Đến (Ga. 1)Lời bài hát + Mp4
Lễ Thánh Gia Noi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2)Lời bài hát + Mp4
+++
Chúa Nhật Lễ LáSao Chúa bỏ con? (Tv. 21)Lời bài hát
Đường Lên Canvê Lời bài hát
Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26)Lời bài hát + Mp4
Thứ Năm Tuần ThánhDâng chén chúc tụng (Tv. 115)Lời bài hát
Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhCon phó linh hồn (Tv. 30)Lời bài hát
Tình Ngài Thập Giá (Ga. 18)Lời bài hát
Đáp Ca 1 Thứ Bảy Tuần ThánhÂn sủng của Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Đáp Ca 2 Thứ Bảy Tuần ThánhTìm nương tựa Chúa (Tv. 15)Lời bài hát
Đáp Ca 3 Thứ Bảy Tuần ThánhUy linh Người cao cả (Xh. 15)Lời bài hát
Đáp Ca 4 Thứ Bảy Tuần ThánhChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Đáp Ca 5 Thứ Bảy Tuần ThánhNguồn suối cứu độ (Is. 12)Lời bài hát
Đáp Ca 6 Thứ Bảy Tuần ThánhLời trường sinh (Tv. 18)Lời bài hát
Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần ThánhHồn con khát Chúa (Tv. 41)Lời bài hát
Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần ThánhQuả tim trong sạch (Tv. 50)Lời bài hát
Đáp Ca Bài Thánh ThưCa khen mừng Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – ANgười Đã Sống LạiLời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – BĐừng Sợ! Chúa Đã Phục SinhLời bài hát
***
Chúa Nhật Phục SinhChúa đã lập ra (Tv. 117)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
Chúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhĐức từ bi muôn thuở (Tv. 117)Lời bài hát
Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhDân tộc của Chúa (Tv. 99)Lời bài hát
Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhChư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66)Lời bài hát
Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhChúa Đấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
Để Chúng Nên Một (Ga. 17)Lời bài hát
Lễ Thăng ThiênThiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngXin Ngài canh tân (Tv. 103)Lời bài hát
Ca tiếp liênLời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngHoa công lý triển nở (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngLạy Chúa! Xin cứu độ (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngHoàng đế hiển vinh (Tv. 23)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngLạy Chúa! Xin tỏ lừ từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLinh hồn tôi vui mừng (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCon sẽ ca ngợi Chúa (Tv. 88) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon vươn hồn lên tới Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngChúng tôi mừng rỡ (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngĐấng Thánh Israel (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngXin tỏ Thiên Nhan Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
+
Lễ Giáng Sinh Ban ĐêmĐấng Cứu Thế đã giáng sinh (Tv. 95)Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh Rạng ĐôngVua hiển trị (Tv. 96)Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh Ban NgàyƠn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtHạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên ChúaXin Chúa xót thương (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Sau Lễ Giáng SinhNgôi Lời nhập thể (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Chúa Hiển LinhChúa Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép RửaTrong cảnh thái bình (Tv. 28)Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ TroLòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayLòng nhân hậu Chúa (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayLòng từ bi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayMục tử nhân hậu (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa giàu ơn cứu độ (Tv. 129)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa ChayTất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayMiền đất nhân sinh (Tv. 115) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời trường sinh (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayNếu tôi không nhớ đến Người (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayCho con quả tim trong sạch (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayXin ở cùng con (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayChúa là sự sáng đời con (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayChúa hay xót thương (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayChúa thiện hảo nhường bao (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayChúng tôi mừng rỡ (Tv. 125)Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ LáSao Chúa bỏ con? (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhDâng chén chúc tụng (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhCon phó linh hồn (Tv. 30)Lời bài hát
+**
Đáp Ca 1 Thứ Bảy Tuần ThánhÂn sủng của Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Đáp Ca 2 Thứ Bảy Tuần ThánhTìm nương tựa Chúa (Tv. 15)Lời bài hát
Đáp Ca 3 Thứ Bảy Tuần ThánhUy linh Người cao cả (Xh. 15)Lời bài hát
Đáp Ca 4 Thứ Bảy Tuần ThánhChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Đáp Ca 5 Thứ Bảy Tuần ThánhNguồn suối cứu độ (Is. 12)Lời bài hát
Đáp Ca 6 Thứ Bảy Tuần ThánhLời trường sinh (Tv. 18)Lời bài hát
Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần ThánhHồn con khát Chúa (Tv. 41)Lời bài hát
Đáp Ca 7 Thứ Bảy Tuần ThánhQuả tim trong sạch (Tv. 50)Lời bài hát
Đáp Ca Bài Thánh ThưCa khen mừng Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục SinhChúa đã lập ra (Tv. 117)Lời bài hát
Lễ Phục SinhCa tiếp liênLời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục SinhVì Chúa hảo tâm (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhĐường lối trường sinh (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhChúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhTrông cậy nơi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhReo mừng Thiên Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhƠn lành của Chúa (Tv. 26)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục SinhĐức từ bi của Người (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhXin chiếu sáng Thiên Nhan (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhPhiến đá thợ xây loại bỏ (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhVang lên trong Đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhChúa công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhNgai vàng của Chúa (Tv. 102)Lời bài hát
+**
Chúa Nhật 2C Phục SinhĐức từ bi muôn thuở (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhDân tộc của Chúa (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhChư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhChúa Đấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
+
Lễ Thăng ThiênThiên Chúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngXin Ngài canh tân (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngCa tiếp liênLời bài hát
++*
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênTrong cảnh thái bình (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênLạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênChúa là Đấng cứu độ tôi (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênPhúc thay ai nghèo khó (Tv. 45)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênNgười đã xuất hiện (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênPhúc đức cho người (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênChúa từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênNiềm vui nơi Chúa (Tv. 61)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênCho con trú ẩn (Tv. 30)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThiên Chúa cứu độ (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênDân tộc của Chúa (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênĐức từ bi Chúa (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình thương (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênXin chúc tụng Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống sinh hoa kết quả (Tv. 64)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa nhân hậu khoan dung (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênCon yêu chuộng luật pháp (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênXin Ngài thi ân (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênLạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênChư dân hãy ca tụng (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin đừng bỏ rơi (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênLạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênLòng Chúa khoan nhân (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin nhớ Lòng Thương Xót Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênIsrael là vườn nho Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênTôi sẽ định cư (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênDâng Chúa quyền thế (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênChúa là dũng lực con (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênXin giữ hồn con (Tv. 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênLạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa chăn nuôi (Tv. 22)Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi – Năm ATôn vinh Chúa muôn đời (Dn. 3)Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – Năm AGiêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – Năm ALòng Chúa yêu thương (Tv. 102)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường NiênTrong cảnh thái bình (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênLạy Chúa! Con xin đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênLối bước của Ngài (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênĐàn hát mừng Thiên Chúa (Tv. 146) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênChúa là chốn con nương nhờ (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin Chúa chữa hồn con (Tv. 40) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênChúa từ bi (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐấng phù trợ chúng ta (Tv. 80) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênTán tạ Thiên Chúa (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênChúa giải thoát con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênNgước mắt nhìn Chúa (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênLạy Chúa! xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênMục tử nhân hậu (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênXin Ngài thi ân (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa ban bánh bởi trời (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênBạn hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênBạn hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênBạn hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi ngụ trong đền tạm Chúa? (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênHồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi tiến đi trước Nhan Chúa (Tv. 114) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênChúa nâng đỡ hồn con (Tv. 53) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn Chúa chính trực (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênHạnh phúc ai kính sợ Chúa (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênNo phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênLòng từ bi Chúa (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênChúng tôi mừng rỡ (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa là dũng lực con (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênHồn tôi ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênTìm nương tựa Chúa (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa mặc thiên oai (Tv. 92) Lời bài hát
**
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm BDân tộc Chúa chọn (Tv. 32) Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – Năm BChén cứu độ (Tv. 115) Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – Năm BNguồn suối cứu độ (Is. 12) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường NiênTrong cảnh thái bình (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênTường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời Chúa là sự sống (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênCon sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênCon ca mừng Chúa (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênNiềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênChúa từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênRao giảng Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênChúa giải thoát con (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênChúa tha tội lỗi con (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênLạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênPhần gia nghiệp con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênHãy tung hô Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênAi tìm kiếm Chúa (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênNgụ trên Núi Thánh (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênChúa đã nhậm lời con (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênChúa là gia nghiệp (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênLạy Chúa! Xin phù trợ con (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênTruyền rao Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênChúa chuẩn bị (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênChúa là chốn dung thân (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênHồn ơi! Ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênXin đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênChúa công bố (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênƠn phù trợ chúng tôi (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênKìa người đau khổ (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênCon sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênKhi con thức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa cai quản chư dân (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênVui sướng biết bao (Tv. 121)Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – CLạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8)Lời bài hát
Mình Máu Thánh Chúa – CThượng tế muôn đời (Tv. 109)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – CChúa chăn nuôi (Tv. 22)Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+
Lễ Các Linh Hồn (Lễ Nhất)Tôi Chẳng Thiếu Chi (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn (Lễ Nhì)Vươn Hồn Lên Tới Chúa (Tv. 24) Lời bài hát
Lễ Các Linh Hồn (Lễ Ba)Trong Cõi Nhân Sinh (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Anh Hài Thoát Khỏi Lưới Dò (Tv. 123) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam NữDòng Dõi Những Kẻ Tìm Chúa (Tv. 23) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo VNAi Đi Gieo Giống (Tv. 125) Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo VNChúa Đối Xử Đại Lượng (Tv. 125) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức MẹChúc Tụng Danh Chúa (Tv. 112) Lời bài hát
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên ChúaXin Chúa xót thương (Tv. 66) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiHoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ FatimaHỡi Muôn Dân (Tv. 86) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Thăm ViếngĐấng Thánh Cao Cả (Is. 12) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô NhiễmHãy Ca Tụng Chúa (Tv. 97) Lời bài hát
Lễ Giao ThừaƠn Phù Trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Lễ Mẹ Giáo HộiHỡi Thành Đô (Tv. 86)  Lời bài hát
Lễ Mồng 1 TếtHãy Ký Thác Đường Đời (Tv. 36) Lời bài hát
Lễ Mồng 2 TếtHạnh Phúc Ai Kính Sợ Chúa (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Mồng 3 TếtChúa Muôn Trùng Cao Cả (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Sinh Nhật Đức MariaVui Mừng Trong Chúa (Tv. 12) Lời bài hát
Lễ Suy Tôn Thánh GiáĐừng Lãng Quên Kỳ Công Chúa (Tv. 77) Lời bài hát
Lễ Tất NiênNgàn Đời Chúa Trọn Tình Thương (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Thánh CêciliaXin Hãy Nghe (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Thánh Gioakim & AnnaThiên Chúa Sẽ Ban (Tv. 131) Lời bài hát
Lễ Thánh GiuseMiêu Duệ Người Tồn Tại (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse ThợXin Củng Cố Sự Nghiệp (Tv. 89) Lời bài hát
Lễ Thánh Mác-cô Thánh SửCon Đã Trông Cậy (Tv. 32)  Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô Phaolô Tông ĐồChúa Cứu Tôi (Tv. 33) Lời bài hát
Lễ Trung ThuChúa Trọn Tình Thương (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Truyền TinLạy Chúa! Này Con Xin Đến (Tv. 39)  Lời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTỉnh Thức Và Sẵn Sàng Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến  Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Gioan! Người Được Sai Đến Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Tỉnh Thức Nguyện Cầu Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Trong Sông Giođan Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Chúa Là Nguồn Sự Sáng Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Tâm Hồn Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Canh Tân Đời Mình (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm (Lc. 1) Lời bài hát
+
CN Lễ Giáng Sinh A.B.CNgôi Lời Đã Đến (Ga. 1) Lời bài hát
CN Lễ Hiển LinhTheo ánh sao (Mt. 2) Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – Năm ANoi Gương Gia Đình Thánh Gia (Mt. 2)Lời bài hát + Mp4
Lễ Thánh Gia Thất – Năm CGia đình gương mẫu (Lc. 2) Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+
Thứ 4 Lễ Tro A.B.CTrở Về Với Bụi Tro (Mt. 6) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayXin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Nên Một Với Chúa (Mt. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Cho Con Khát Khao (Ga. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Chúa Vào Nơi Hoang Địa (Mc. 1) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Cùng Thầy Lên Núi Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Trong Lề Luật Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Vì Yêu Thế Gian Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Hạt Lúa Miến Cuộc Đời Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Chúa Vào Hoang Địa (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Chúa Biến Hình (Lc.9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Dụ Ngôn Cây Vả (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Người Cha Nhân Hậu Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Hãy Về Đi Đừng Phạm Tội Nữa Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá – AVườn Dầu Năm Xưa Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá – B Đường Lên Canvê  Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh – A.B.CChính Vì Tình Yêu (Ga. 13) Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh – A.B.CTình Ngài Thập Giá (Ga. 18) Lời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – ANgười Đã Sống Lại Lời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – BĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh – A.B.CChúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường Chiều Emmau (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Con Đường Sự Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Yêu Mến Lề Luật Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Lạy Cha! Giờ Đã Đến Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Hy Sinh Vì Đàn Chiên Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Chính Thầy Là Cây Nho Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Hãy Yêu Mến Nhau Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Để Chúng Nên Một Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Để Chúng Nên Một (Ga. 17)Lời bài hát
+
THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênNày Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Ngài Là Con Thiên Chúa (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng Lo Lắng Chi Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Xây Nhà Trên Đá Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thân Con Tội Lỗi Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Hãy Cho Nhưng Không Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Hãy Tuyên Xưng Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Hỡi Ai Gánh Nặng (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Bước Chân Người Gieo Giống Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Dụ Ngôn Cỏ Lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Viên Ngọc Quý Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Bánh Và Cá Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thầy Ơi Cứu Con Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Lạy Chúa! Xin Thương Con
Chúa Nhật 21A Thường Niên Phêrô, Con Có Phúc
Chúa Nhật 22A Thường Niên Hãy Từ Bỏ Mình
Chúa Nhật 23A Thường Niên Giúp Nhau Hoàn Thiện
Chúa Nhật 24A Thường Niên Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy
Chúa Nhật 25A Thường Niên Chớ Ganh Tị
Chúa Nhật 26A Thường Niên Này Con Đi Làm Vườn Nho
Chúa Nhật 27A Thường Niên Con Chúa Hy Sinh
Chúa Nhật 28A Thường Niên Hạnh Phúc Nước Trời
Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Lại Cho Thiên Chúa
Chúa Nhật 30A Thường Niên Giới Răn Trọng Nhất
Chúa Nhật 31A Thường Niên Hãy Hành Động
Chúa Nhật 32A Thường Niên Chúa Đến Bất Ngờ
Chúa Nhật 33A Thường Niên Hãy Sinh Lợi
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúc Tụng Đức Vua
+++
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm AMình Máu Chúa Ban (Ga. 6) Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Ở Lại Với Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Nước Chúa Đã Gần Đến Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Sức Mạnh Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Xin Chúa Cứu Chữa Con Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Chúa Động Lòng Thương Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Trỗi Dậy Mà Về Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Hãy Biết Canh Tân Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Sabbát Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Nghe Lời Chúa Dạy Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Trời Như Hạt Giống Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao Lại Sợ Hãi? Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Xin Chạm Vào Con Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin Củng Cố Niềm Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Đàn Chiên Không Người Chăn Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá  Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy Đến Với Ta  Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Ta Là Bánh Ban Sự Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Bánh Hằng Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Không Thầy Con Đến Với Ai? Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Chớ Giả Hình Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Chúa Chữa Người Câm Điếc Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Ai Muốn Theo Ta? Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Tấm Lòng Bao Dung (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Không Được Phân Ly (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Bước Qua Cửa Hẹp (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Khiêm Nhu Phục Vụ (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Người Mù Bên Vệ Đường (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Giới Răn Nào Trọng Nhất (Mc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng (Mc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi (Mc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Giêsu! Vua Chân Lý (Ga. 18) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu (Lc.3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Ga. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Tin Mừng Cho Người Nghèo (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy (Lc.5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực (Lc.6) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Hãy Yêu Kẻ Thù (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Đừng Xét Đoán (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Vững Tin Vào Chúa (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Góa Phụ Thành Naim (Lc.7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Tội Con Chúa Đã Thứ Tha (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Từ Bỏ Chính Mình (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Dù Thầy Đi Đâu (Lc.9) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Con Phải Làm Gì? (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Maria Chọn Phần Tốt Nhất (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Bài Học Khôn Ngoan (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Các Con Hãy Sẵn Sàng (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Ngọn Lửa Tình Yêu (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Hãy Bước Qua Cửa Hẹp (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Hãy Sống Khiêm Tốn (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Hãy Vác Thập Giá Theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Quay Gót Trở Về  Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Không Thể Làm Tôi Hai Chủ Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Ladarô Và Người Phú Hộ Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Người Cùi Xứ Samari  Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Lời Nguyện Khiêm Tốn Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Giakêu, Người Thu Thuế (Lc.19) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 32C Thường Niên Sự Sống Đời Sau (Lc. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Giêsu! Vua Thời Gian (Lc. 23) Lời bài hát
+++
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên ChúaMẹ Suy Niệm Trong Lòng (Lc. 2) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiTrinh Nữ đầy ơn phúc (Lc. 1) Lời bài hát
Lễ Thánh GiuseGiuse! Người âm thầm (Mt. 1) Lời bài hát

NHẬP LỄ – DÂNG LỄ- HIỆP LỄ – KẾT LỄ
Bộ lễ nguyện cầuBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
+++
Cung thánh huyền linhNhập LễLời bài hát
Hòa vang khúc nhạcNhập LễLời bài hát
Lòng hân hoan Nhập LễLời bài hát
Ôi vui sướngNhập LễLời bài hát
Tiệc Thánh Chúa mời (Tv. 80)Nhập LễLời bài hát
Tiến lên đền thánhNhập LễLời bài hát
Trần hoàn vui lênNhập LễLời bài hát
Trần thế hòa ca (+ Đinh Dũng)Nhập LễLời bài hát
Về cung điện ChúaNhập LễLời bài hát
Về nơi cung thánhNhập LễLời bài hát
Về nhà Chúa taNhập LễLời bài hát
Vui sướng biết baoNhập LễLời bài hát
+++
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC)Allêluia Lời bài hát
Alleluia Hôn phối Allêluia Lời bài hát
+++
Bánh miến tinh tuyềnDâng LễLời bài hát
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyênDâng LễLời bài hát
Bánh thơm nho lành Dâng LễLời bài hát
Bánh trắng rượu ngonDâng LễLời bài hát
Biết lấy gì Dâng LễLời bài hát
Bông lúa mớiDâng LễLời bài hát
Có gì để dângDâng LễLời bài hát
Con nay biết lấy gì Dâng LễLời bài hát
Của lễ dâng ChaDâng LễLời bài hát
Của lễ tiến dângDâng LễLời bài hát
Của lễ toàn thiêuDâng LễLời bài hát
Cùng dâng lênDâng LễLời bài hát
Dâng bánh và rượuDâng LễLời bài hát
Dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa bánh rượuDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa đôi tay nhỏ béDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa tuổi thơ Dâng LễLời bài hát
Dâng tuổi thơDâng LễLời bài hát
Hiến lễ ăn nănDâng LễLời bài hát
Hiến lễ chờ mongDâng LễLời bài hát
Hiến lễ tinh tuyềnDâng LễLời bài hát
Hiệp dâng của lễDâng LễLời bài hát
Hương trầm nghi ngút Dâng LễLời bài hát
Hy lễ nhân sinhDâng LễLời bài hát
Lấy gì dâng Chúa Dâng LễLời bài hát
Lấy gì để dângDâng LễLời bài hát
Lễ dâng ba miền Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng tình yêu (+ Đinh Dũng)Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng Thánh Gia thấtDâng LễLời bài hát
Lễ dâng thống hối Dâng LễLời bài hát
Lễ vật cung tiếnDâng LễLời bài hát
Lễ vật huyền siêuDâng LễLời bài hát
Lòng chân thànhDâng LễLời bài hát
Lời nguyện dâng lên Dâng LễLời bài hát
Một nắng hai sươngDâng LễLời bài hát
+++
Bài ca chứng nhân Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bao la tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bình an nơi đâuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bông hoa bé nhỏCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình yêu Chúa 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình yêu Chúa 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình yêu Chúa 3Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình yêu Chúa 4Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình yêu Chúa 5Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca vang tình yêu Chúa 6Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cao vời tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Chúa trong đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con có bao giờ (+ Đinh Dũng)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con không xin gì Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con muốn hòa tanCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con nương tựa ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tìm ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tin nơi ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tin yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con vui sướngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cuộc sống là hồng ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cha tác sinh conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chìm trong lời kinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chính Chúa là gia nghiệpCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con gặp ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con quên chính mìnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con tựa nươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con thêm lòng tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con trái tim của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con trở nên giống Chúa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chăn dắt tôi Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chính là tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa cho conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa dẫn con điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đã dạy conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đã làm ngườiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đã thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đối tượng đời con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là đá tảngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là hạnh phúc đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa luôn quan phòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ở cùng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa tác sinh conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa thấu hiểu đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn luôn bên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng khúc cảm tạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng để con thất vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường công chínhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu! Xin nhớ đến conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giúp nhau hoàn thiệnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy ngợi mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hòa khúc tạ ơnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hồn con hoang vắngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hồng phúc Chúa ban Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hương kinh nguyện cầuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hướng về trời caoCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kinh cầu trong đêmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kinh đêmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khao khát nên ThánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khao khát sống trong nhà ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khao khát tình ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi bóng chiều buôngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khúc hát đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lãnh nhận và trao banCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Loài hoa nơi nhà ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời ca tri ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mãi chúc khen NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mãi vang lời ngợi caCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một đời cho ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Này là Mình Máu Ta banCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu đẹp lòng ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu không có NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tín thácCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài là bầu trời (+ Đinh Dũng)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngọt ngào tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngồi kề bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngợi ca Đấng tạo thànhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguồn bình anCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguồn chân lý cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguyện cầu trong đêmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Như hoa hướng dươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phúc thay!Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống là chấp nhậnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Suối mát ân tìnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tác phẩm của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tất cả là của ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng kinh đêmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm Nhan ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về chân lýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tìm về suối an bìnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Cha thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa biến đổi đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa ngời sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa như cánh đại bàngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa như suối hiềnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình khúc tri ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài cao siêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài là…Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu Chúa thúc báchCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trong dòng sông ơn thánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin dẫn con vềCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đừng quên conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hướng lòng con tới ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin mở lòng trí conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin nói với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ở lại với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin thêm lòng tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu thương nồng thắmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Cùng Mẹ tạ lễKết LễLời bài hát
Chứng nhân Chúa KitôKết LễLời bài hát
Loan báo Tin MừngKết LễLời bài hát
Ngài sai con điKết LễLời bài hát
Ra đi làm nhân chứngKết LễLời bài hát
Vào đời làm nhân chứngKết LễLời bài hát
Xin sai chúng conKết LễLời bài hát

THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Con đợi mong ChúaMùa VọngLời bài hát
Chờ ngày Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Chúa là nguồn sángMùa VọngLời bài hát
Chút ân tình đêm đông Mùa VọngLời bài hát
Dâng nỗi chờ mong Mùa VọngLời bài hát
Đêm đông lạnh lẽoMùa VọngLời bài hát
Đợi trông Đấng cứu tinhMùa VọngLời bài hát
Hồn con khát khaoMùa VọngLời bài hát
Hồn vọng Đấng cứu tinhMùa VọngLời bài hát
Khát mongMùa VọngLời bài hát
Khấn nguyện trời caoMùa VọngLời bài hát
Lễ dâng Mùa Vọng Mùa VọngLời bài hát
Mong chờ Mùa VọngLời bài hát
Mưa Vị Công ChínhMùa VọngLời bài hát
Trời cao mưa xuốngMùa VọngLời bài hát
Xin gieo sương mai Mùa VọngLời bài hát
Xin mưa Đấng cứu tinhMùa VọngLời bài hát
+++
Ánh sao BêlemMùa Giáng SinhLời bài hát
Ba Vua phương ĐôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Ca mừng Chúa hiển linhMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đã làm ngườiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đã sinh ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa sinh ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chút ân tình đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Đấng cứu thế đã Giáng sinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm Hồng PhúcMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm Thánh ÂnMùa Giáng SinhLời bài hát
Đón Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Đón Vua bình anMùa Giáng SinhLời bài hát
Đợi trông Đấng cứu tinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Giáng Sinh vềMùa Giáng SinhLời bài hát
Hài Nhi Giáng sinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Hồn vọng Đấng cứu tinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ dâng Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ vật dâng Chúa Mùa Giáng SinhLời bài hát
Máng cỏ BêlemMùa Giáng SinhLời bài hát
Máng lừa đơn sơMùa Giáng SinhLời bài hát
Mẹ suy niệm trong lòngMùa Giáng SinhLời bài hát
Nơi hang đá nhỏMùa Giáng SinhLời bài hát
Ngôi Lời đã đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Nhạc khúc đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Rộn ràng Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu vô chung vô thủyMùa Giáng SinhLời bài hát
Vì sao Chúa đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Xin mưa Đấng cứu tinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Xin mưa thánh ânMùa Giáng SinhLời bài hát
***
Bao la tình ChúaMùa ChayLời bài hát
Bước chân ChúaMùa ChayLời bài hát
Canvê chiều buồnMùa ChayLời bài hát
Canvê chiều tímMùa ChayLời bài hát
Cùng Thầy lên núi Mùa ChayLời bài hát
Cha vẫn chờ conMùa ChayLời bài hát
Cha vẫn lặng thinhMùa ChayLời bài hát
Chiên hoang trở vềMùa ChayLời bài hát
Chiều xưaMùa ChayLời bài hát
Chính vì tình yêuMùa ChayLời bài hát
Cho con khát khaoMùa ChayLời bài hát
Chúa tiến vào thànhMùa ChayLời bài hát
Chúa vẫn buồnMùa ChayLời bài hát
Chúa vẫn lặng thinhMùa ChayLời bài hát
Đường lên CanvêMùa ChayLời bài hát
Giọt lệ ăn nănMùa ChayLời bài hát
Hiến lễ Phục SinhMùa ChayLời bài hát
Kiếp cỏ câyMùa ChayLời bài hát
Kiếp nhân sinh Mùa ChayLời bài hát
Kiếp phù hoaMùa ChayLời bài hát
Một lòng tự hốiMùa ChayLời bài hát
Nếu con chợt nhớ Mùa ChayLời bài hát
Nỗi buồn người con hoangMùa ChayLời bài hát
Nguồn sống vô biênMùa ChayLời bài hát
Người yêu tôiMùa ChayLời bài hát
Nhìn về Thập giáMùa ChayLời bài hát
Phận người mong manhMùa ChayLời bài hát
Sự sống và sự chếtMùa ChayLời bài hát
Ta là tro bụiMùa ChayLời bài hát
Tình yêu và Thánh giáMùa ChayLời bài hát
Tựa áng mây trôiMùa ChayLời bài hát
Thánh giá nở hoaMùa ChayLời bài hát
Thánh giá tình yêuMùa ChayLời bài hát
Thập tự CanvêMùa ChayLời bài hát
Trên đỉnh CanvêMùa ChayLời bài hát
Tro bui thân con Mùa ChayLời bài hát
Trở về cùng ChaMùa ChayLời bài hát
Xin cho conMùa ChayLời bài hát
+++
Các trẻ Do Thái Mùa Phục SinhLời bài hát
Chúa là Đấng chăn chiênMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa là Đấng phục sinhMùa Phục SinhLời bài hát
Đừng sợ chính là Thầy đâyMùa Phục SinhLời bài hát
Đừng sợ, Chúa đã phục sinhMùa Phục SinhLời bài hát
Đường chiều EmmauMùa Phục SinhLời bài hát
Hiến lễ Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Tôma chớ cứng tinMùa Phục SinhLời bài hát
CHỦ ĐỀ KHÁC.
Bánh hằng sốngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Bánh thiêngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con vui sướngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Đây Thịt Máu TaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Mình Máu Thánh ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Rước Chúa vào lòngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Tôn sùng Thánh TâmThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Tâm tình yêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Tâm từ áiThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Thể nhiệm mầuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thờ lạy Chúa GiêsuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trái tim cực thánhThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Xin viếng thăm hồn conThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
+++
Ánh mắt xót thươngLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Ca vang lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Chỉ nơi lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Chốn con ẩn náuLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Chúa vẫn xót thươngLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Chúa xót thương conLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Chuỗi hạt lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Đại dương thương xótLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Giêsu! Con tín thác vào NgàiLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Loan tin lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Lòng con tin tưởng nơi ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Suy tôn lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Tìm về lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Tín thác vào ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Xin ơn chữa lànhLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Xin uốn lòng conLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Trong cơn hiểm nghèoLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
25 Vững tâm bên Mẹ Đức MẹLời bài hát
Ave Maria de FatimaĐức MẹLời bài hát
Ánh mắt mẹ nhân từĐức MẹLời bài hát
Ánh trăng diệu huyềnĐức MẹLời bài hát
Bến Hải cùng Mẹ đồng hànhĐức MẹLời bài hát
Biển đời gian truân Đức MẹLời bài hát
Bước đi cùng MẹĐức MẹLời bài hát
+++
25 Năm chuỗi ngày hồng ânThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
100 năm thăng trầmThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Bước đi cùng MẹThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
+++
Ánh sáng đời conCha MẹLời bài hát
Ân sâu nghĩa đầyCha MẹLời bài hát
Ân tình mẹ chaCha MẹLời bài hát
Bao la tình chaCha MẹLời bài hát
+++
Chốn thảm sầuCầu HồnLời bài hát
Chúa đến gọi conCầu HồnLời bài hát
Dâng Chúa người thânCầu HồnLời bài hát
Đến trước thiên tòaCầu HồnLời bài hát
Giờ đã điểmCầu HồnLời bài hát
Khi người nằm xuốngCầu HồnLời bài hát
Lễ dâng các linh hồnCầu HồnLời bài hát
Mẹ ơi xót thươngCầu HồnLời bài hát
Nơi thẳm sâuCầu HồnLời bài hát
Nơi vực sâuCầu HồnLời bài hát
Nguyện xin Chúa thươngCầu HồnLời bài hát
Tạm biệtCầu HồnLời bài hát
Tiễn người về lòng đấtCầu HồnLời bài hát
Từ giã cõi đờiCầu HồnLời bài hát
Từ nơi tối tămCầu HồnLời bài hát
Từ nơi vực sâuCầu HồnLời bài hát
Từ trần gianCầu HồnLời bài hát
Trình diện Nhan ChúaCầu HồnLời bài hát
Về cõi trường sinhCầu HồnLời bài hát
Xin dủ lòng thươngCầu HồnLời bài hát
Xin đưa con vềCầu HồnLời bài hát
Xin vĩnh biệtCầu HồnLời bài hát
+++
25 Năm hồng ân Linh mụcTận HiếnLời bài hát
40 Năm hành trình theo ChúaTận HiếnLời bài hát
Bước chân người nở hoaTận HiếnLời bài hát
Con có là chiTận HiếnLời bài hát
Con chọn ChúaTận HiếnLời bài hát
Con đây Chúa ơi!Tận HiếnLời bài hát
Con xin đếnTận HiếnLời bài hát
Cha chọn conTận HiếnLời bài hát
Chúa cất tiếng gọi conTận HiếnLời bài hát
Chúa đã chọn conTận HiếnLời bài hát
Chúa đã gọi conTận HiếnLời bài hát
Chúa đã thương conTận HiếnLời bài hát
Chúa muốn con làm gì?Tận HiếnLời bài hát
Chúa muốn gì nơi con?Tận HiếnLời bài hát
Chúa vẫn luôn bên conTận HiếnLời bài hát
Dâng khúc tạ ơnTận HiếnLời bài hát
Đuốc sáng trần gianTận HiếnLời bài hát
Được Ngài sai điTận HiếnLời bài hát
Hiến dâng cho NgàiTận HiếnLời bài hát
Hồng phúc Chúa banTận HiếnLời bài hát
Hy lễ đời conTận HiếnLời bài hát
Khăn lúp trên đầu conTận HiếnLời bài hát
Khúc hát tạ ơnTận HiếnLời bài hát
Lạy Chúa! Xin nhận lấyTận HiếnLời bài hát
Lấy gì tạ ơn ChúaTận HiếnLời bài hát
Linh mục của ChúaTận HiếnLời bài hát
Linh mục sứ giả Tin MừngTận HiếnLời bài hát
Một điều con mơ ướcTận HiếnLời bài hát
Một đời con theo ChúaTận HiếnLời bài hát
Nào con biết lấy gìTận HiếnLời bài hát
Này con xin đếnTận HiếnLời bài hát
Niềm vui theo ChúaTận HiếnLời bài hát
Nữ tỳ của ChúaTận HiếnLời bài hát
Ngài cất tiếng gọi conTận HiếnLời bài hát
Nguồn khao khát duy nhất đời tôiTận HiếnLời bài hát
Nhân chứng của ChúaTận HiếnLời bài hát
Nhiệm mầu tình ChúaTận HiếnLời bài hát
Như Cha đã sai ThầyTận HiếnLời bài hát
Sứ vụ Linh mụcTận HiếnLời bài hát
Tấm áo dòng trinh nguyênTận HiếnLời bài hát
Tiến lên trao dângTận HiếnLời bài hát
Tiếng Chúa gọi conTận HiếnLời bài hát
Tiếng gọi bao đờiTận HiếnLời bài hát
Tiếng gọi nhiệm mầuTận HiếnLời bài hát
Tiếng gọi trong đêm vắngTận HiếnLời bài hát
Tình khúc hiến dângTận HiếnLời bài hát
Từ trước xa vờiTận HiếnLời bài hát
Thực thi ý ChúaTận HiếnLời bài hát
Trọn đời con thuộc về ChúaTận HiếnLời bài hát
Trọn đời hiến dângTận HiếnLời bài hát
Xin Chúa giữ gìn các Linh mụcTận HiếnLời bài hát
+++
25 năm chuỗi ngày hồng ânHôn PhốiLời bài hát
25 năm hồng ân cảm tạHôn PhốiLời bài hát
40 năm hồng ânHôn PhốiLời bài hát
Ánh nến hiệp nhấtHôn PhốiLời bài hát
Bước vào tình yêuHôn PhốiLời bài hát
+++
Ăn năn Giáo lý caLời bài hát
Ba Ngôi tình thương Giáo lý caLời bài hát
Bí tích giải tộiGiáo lý caLời bài hát
Bí tích giao hòaGiáo lý caLời bài hát
Bí tích nhiệm mầuGiáo lý caLời bài hát
Bí tích thánh tẩy Giáo lý caLời bài hát
Bữa tiệc lyGiáo lý caLời bài hát
+++
Ai là anh em tôiThánh ca Vào ĐờiLời bài hát
Bàn tay Chúa đóThánh ca Vào ĐờiLời bài hát
Bước thang cuộc đờiThánh ca Vào ĐờiLời bài hát
+++
Ân huệ tình ChúaThiếu NhiLời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s