Nhạc sĩ Thanh Lâm – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Nguồn: Thanh Lâm Thánh Nhạc

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh vịnh 121 Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh vịnh 71 Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh vịnh 145 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh vịnh 23 Lời bài hát + Mp4
*
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngMagnificat (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThánh vịnh 88Lời bài hát
***
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNguồn cứu độ (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh vịnh 79 Lời bài hát
*
Lễ Đức Mẹ Vô NhiễmThánh vịnh 97 Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng SinhThánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Lễ Nửa Đêm)Thánh vịnh 95 Lời bài hát + Mp4
Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)Thánh vịnh 96 Lời bài hát + Mp4
Lễ Ngày Giáng SinhThánh vịnh 97 Lời bài hát + Mp4
Lễ Thánh Gia ThấtThánh vịnh 127 Lời bài hát + Mp4
Lễ Các Thánh Anh HàiThánh vịnh 123 Lời bài hát + Mp4
Lễ Mẹ Thiên ChúaThánh vịnh 66 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2 Giáng SinhThánh vịnh 147 Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh vịnh 71 Lời bài hát + Mp4
+**
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh vịnh 129Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh vịnh 125Lời bài hát
*
Lễ Lá – A.B.CThánh vịnh 21 Lời bài hát
Thứ Hai Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 26 Lời bài hát
Thứ Ba Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 70 Lời bài hát
Thứ Tư Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 68 Lời bài hát
Làm Phép Dầu – A.B.CThánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly – A.B.CThánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh – A.B.CThánh vịnh 30 Lời bài hát
***
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 1Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 2Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3Ca tụng Chúa (Xh. 15) Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 4Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 5Nguồn cứu độ (Is. 12) Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 6Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca 7Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh /Đáp ca T.TThánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh A.B.CThánh vịnh 117 Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhThánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhThánh vịnh 26Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2B Phục SinhThánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhThánh vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhThánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhThánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhThánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhThánh vịnh 102Lời bài hát
*
Chúa Nhật 2C Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhThánh vịnh 96Lời bài hát
***
Lễ Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – VọngThánh vịnh 103Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
+**
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh vịnh 111Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThánh vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh vịnh 62 (B)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1B Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênThánh vịnh 24 (C)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 (B)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênThánh vịnh 144 (D)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênThánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênThánh vịnh 33 (B)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênThánh vịnh 33 (C)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênThánh vịnh 33 (D)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênThánh vịnh 14 (C)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênThánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênThánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh vịnh 18 (B)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThánh vịnh 127 (B)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênThánh vịnh 32 (C)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênThánh vịnh 15 (B)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênThánh vịnh 92Lời bài hát
*
Chúa Nhật 1C Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh vịnh 67Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh vịnh 50Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh vịnh 121Lời bài hát
+
CÁC Ý LỄ VỀ THIÊN CHÚA
Lễ Chúa Ba Ngôi (1)Năm A – Đn. 3 Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi (2)Năm B – Thánh vịnh 32 (B) Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – CThánh vịnh 8 Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Giêsu Biến hình (06.08)Thánh vịnh 96 (D) Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 22 (B) Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 103 (B) Lời bài hát
Lễ Kính Chúa Thánh Thần (1)Thánh vịnh 116 (B) Lời bài hát
Lễ Kính Thánh Danh Chúa GiêsuIs. 12 (C) Lời bài hát
Lễ Mầu Nhiệm Thánh GiáThánh vịnh 21 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (1)Năm A – Thánh vịnh 147 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (2)Năm B – Thánh vịnh 115 (B) Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (3)Năm C – Thánh vịnh 109 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (1)Thánh vịnh 22 (B) Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (2)Thánh vịnh 33 (B) Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (3)Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (4)Thánh vịnh 109 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (5)Thánh vịnh 115 (B) Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa (6)Thánh vịnh 144 (D) Lời bài hát
Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14.09)Thánh vịnh 77 (B) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa1 Chron 29 Lời bài hát
Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu (03.01)Thánh vịnh 112 (D) Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm AThánh vịnh 102 Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm BNguồn cứu độ (Is. 12) Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm CThánh vịnh 22 Lời bài hát
+**
CÁC Ý LỄ VỀ ĐỨC MẸ
Lễ Chung Về Đức Mẹ (1)Hồn con vui sướng (1 Sam 2) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ (3)Thánh vịnh 44 (B) Lời bài hát
Lễ Chung Về Đức Mẹ (4)Thánh vinh 112 (C) Lời bài hát
Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh (02.02)Thánh vịnh 23 (C) Lời bài hát
Lễ Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave (31.05)Nguồn cứu độ (Is. 12) Lời bài hát
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01.01)Thánh vịnh 66 (B) Lời bài hát
Lễ Đức Maria Nữ Vương (22.08)Thánh vịnh 112 (C) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (21.11)Thánh vịnh 44 (B) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Lễ vọng)Thánh vịnh 131 Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15.08)Thánh vịnh 44 Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11.02) (1)Hồn con vui sướng Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11.02) (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07.10) (1)Hồn con vui sướng Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07.10) (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2) Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12)Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Lễ Kính Đức Trinh Nữ MariaThánh vịnh 44 (B) Lời bài hát
Lễ Kính bảy sự thương khó Đức Mẹ (15.09)Thánh vịnh 30 (C) Lời bài hát
Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria (08/09)Thánh vịnh 12 Lời bài hát
Lễ Thánh Danh Đức Maria (12.09)Thánh vịnh 112 (C) Lời bài hát
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (1)Thánh vịnh 44 (B) Lời bài hát
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (2)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2) Lời bài hát
Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ (3)Hồn con vui sướng Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25.03)Thánh vịnh 39 (C) Lời bài hát
+**
CÁC Ý LỄ VỀ CÁC THÁNH
+
Lễ các Thánh Anh Hài (28.12)Thánh vịnh 123 Lời bài hát
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dụcThánh vịnh 1 Lời bài hát
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dục Thánh vịnh 14 (B) Lời bài hát
Lễ các Thánh chuyên lo từ thiện & giáo dục Thánh vịnh 33 (B) Lời bài hát
Lễ các Thánh Nam Nữ (01. 11)Thánh vịnh 23 Lời bài hát
Lễ các Thánh Thiên ThầnThánh vịnh 90 (B) Lời bài hát
Lễ các Thánh Tông ĐồThánh vịnh 18 (D) Lời bài hát
Lễ các Thánh Tu DòngThánh vịnh 14 (B) Lời bài hát
Lễ các Thánh Tu DòngThánh vịnh 33 (B) Lời bài hát
Lễ các Thánh Tu DòngThánh vịnh 1 Lời bài hát
Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh (02.10)Thánh vịnh 90 (B) Lời bài hát
Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09)Thánh vịnh 137 (D) Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (1)Thánh vịnh 22 (B) Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (2) Thánh vịnh 95 (D) Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (3) Thánh vịnh 109 Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ Chăn & Truyền giáo (4) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (1)Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (2)Thánh vịnh 14 (B) Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (3)Thánh vịnh 15 (D) Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (4)Thánh vịnh 33 (B) Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (5)Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nam Nữ (6)Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh (1)Thánh vịnh 44 (B) Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh (2)Thánh vịnh 148 Lời bài hát
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (1)Thánh vịnh 18 (E) Lời bài hát
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (2)Thánh vịnh 36 Lời bài hát
Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh (3)Thánh vịnh 118 (C) Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (1)Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (2)Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (3)Thánh vịnh 123 Lời bài hát
Lễ chung các Thánh Tử Đạo (4)Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Lễ Thánh Anrê (Tông đồ)Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Lễ Thánh Anrê Trần An Lạc (24.11)Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Lễ Thánh Barnaba (Tồng đồ)Thánh vịnh 97 (F) Lời bài hát
Lễ Thánh Bartôlômêô (Tông đồ) (24.08)Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Lễ Thánh Giacôbê (Tông đồ) (25.07)Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Lễ Thánh Gioakim & Thánh Anna (26.07)Thánh vịnh 131 Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan (Tông đồ Thánh sử)Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Lễ kính khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lễ vọng)Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (29.08)Thánh vịnh 138 Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (19.03)Thánh vịnh 88 (D) Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse Lao Động (01.05)Thánh vịnh 89 (C) Lời bài hát
Lễ Thánh Laurensô (Phó tế, Tử đạo) (10.08)Thánh vịnh 111 (B) Lời bài hát
Lễ Thánh Luca (Thánh sử)Thánh vịnh 144 (G) Lời bài hát
Lễ Thánh Marcô (Thánh sử) (25.04)Thánh vịnh 88 (F) Lời bài hát
Lễ Thánh Maria Mađalêna (22.07)Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (1)Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (2)Thánh vịnh 14 (B) Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (3)Thánh vịnh 15 (D) Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (4)Thánh vịnh 33 (B) Lời bát hát
Lễ Thánh Nữ Martha – 29.07 (Tv. 127)Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Lễ Thánh Nữ Martha (29.07) (6)Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Lễ Thánh Matthêo (Tông đồ) (21.09)Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Lễ Thánh Matthia (Tông đồ) (14.05)Thánh vịnh 112 (B) Lời bài hát
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (Linh mục) (03.12)Thánh vịnh 95 (D) Lời bài hát
Lễ Thánh Phaolô (Tông đồ)Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25.01)Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô (Tông đồ)Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Lễ vọng)Thánh vịnh 18 (D) Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (29.06)Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Lễ Thánh Philipphê & T. Giacôbê (03.05)Thánh vịnh 18 (D) Lời bài hát
Lễ Thánh Simon & Thánh Giuda (28.10)Thánh vịnh 18 (D) Lời bài hát
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01.10)Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Lễ Thánh Timôthêu & Thánh Titô (26.01)Thánh vịnh 95 (D) Lời bát hát
Lễ Thánh Tôma (Tông đồ) (03.07)Thánh vịnh 116 Lời bài hát
+**
CÁC Ý LỄ THEO NHU CẦU ĐẶC BIỆT
+
Lễ ban phép thêm sức (1)Thánh vịnh 22 (B) Lời bài hát
Lễ ban phép thêm sức (2)Thánh vịnh 95 (C) Lời bài hát
Lễ ban phép thêm sức (3)Thánh vịnh 116 (B) Lời bát hát
Lễ các linh hồnThánh vịnh 22 (B) Lời bát hát
Lễ cầu cho bất cứ nhu cầu nàoThánh vịnh 84 (C) Lời bài hát
Lễ cầu cho bệnh nhânChúa cứu con (Is. 38) Lời bát hát
Lễ cầu cho các Kitô Hữu bị bách hạiThánh vịnh 122 (B) Lời bát hát
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ nhất)Thánh vịnh 22 (B) Lời bát hát
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ nhì)Thánh vịnh 24 (E) Lời bát hát
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ ba)Thánh vịnh 26 (D) Lời bát hát
Lễ cầu cho hòa bình & công lýThánh vịnh 84 (B) Lời bát hát
Lễ cầu cho người di cư & lưu đàyThánh vịnh 120 Lời bát hát
Lễ cầu cho ơn thiên triệuThánh vịnh 15 (D) Lời bát hát
Lễ cầu cho người khó nghèoThánh vịnh 106 (B) Lời bát hát
Lễ cầu cho việc cày cấyThánh vịnh 103 (C) Lời bát hát
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng (1)Thánh vịnh 116 Lời bát hát
Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng (2)Thánh vịnh 18 (D) Lời bát hát
Lễ cầu hồn (1)Thánh vịnh 22 (B) Lời bát hát
Lễ cầu hồn (2)Thánh vịnh 24 (E) Lời bát hát
Lễ cầu hồn (3)Thánh vịnh 26 (D) Lời bát hát
Lễ cầu hồn (4)Thánh vịnh 62 Lời bát hát
Lễ cầu hồn (5)Thánh vịnh 121 (B) Lời bát hát + Mp4
Lễ cầu hồn (6)Thánh vịnh 129 (B) Lời bát hát
Lễ cầu xin ơn hiệp nhấtThánh vịnh 22 (B) Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (1)Hồn con hỉ hoan (1 Sam 2) Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (2)Hồn con vui sướng Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (3)Thánh vịnh 44 (B) Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả (05.08) (4)Thánh vịnh 112 Lời bát hát
Lễ cung hiến đền thờ Gioan La-tê-ra-nôHồn con vui sướng Lời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (1)(1 Chron 29) Lời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (2)Thánh vịnh 83 Lời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (3)Thánh vịnh 94 (B) Lời bát hát
Lễ chung cung hiến nhà thờ (4)Thánh vịnh 121 (C) Lời bát hát
Lễ dịp tĩnh tâm / hội thảo mục vụThánh vịnh 18 Lời bát hát
Lễ hôn phối (1)Thánh vịnh 33 (B) Lời bát hát
Lễ hôn phối (Tv. 127)Thánh vịnh 127 Lời bát hát
Lễ khấn dòng (1)Thánh vịnh 23 Lời bát hát
Lễ khấn dòng (2)Thánh vịnh 33 (C) Lời bát hát
Lễ khấn dòng (3)Thánh vịnh 39 Lời bát hát
Lễ khấn dòng (4)Thánh vịnh 62 Lời bát hát
Lễ kính tòa Thánh Phêrô (Tông đồ) (22.02)Thánh vịnh 22 (B) Lời bát hát
Lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ T. Phêrô-PhaolôThánh vịnh 97 (E) Lời bát hát
Lễ ngày 24 tháng 12, Ban sángThánh vịnh 88 (B) Lời bát hát
Lễ rửa tội (1)Thánh vịnh 8 Lời bát hát
Lễ rửa tội (2)Thánh vịnh 22 (B) Lời bát hát
Lễ rửa tội (3)Thánh vịnh 26 (C) Lời bát hát
Lễ rửa tội (4)Thánh vịnh 62 Lời bát hát
Lễ rửa tội (5)Thánh vịnh 125 Lời bát hát
Lễ sau mùa gặtThánh vịnh 66 (C) Lời bát hát
Lễ tạ ơn – ThanksgivingThánh vịnh 137 (E) Lời bát hát
Lễ thời kỳ chiến tranh hỗn loạnThánh vịnh 84 (B) Lời bát hát
Lễ truyền chứcThánh vịnh 22 (B) Lời bát hát
Lễ xin ơn chết lànhThánh vịnh 30 Lời bát hát
Lễ xin ơn tha tội (1)Thánh vịnh 50 (E) Lời bát hát
Lễ xin ơn tha tội (2)Thánh vịnh 129 (C) Lời bát hát
Lễ xin ơn thánh hóa sức cần laoThánh vịnh 89 (C) Lời bát hát
Rước Lá – Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 23 (D) Lời bát hát
+**
CÁC Ý LỄ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
+
Lễ Tất NiênChúc Tụng Thánh Danh Lời bài hát
Lễ Tất NiênThánh vịnh 64 Lời bài hát
Lễ Giao ThừaThánh vịnh 112 Lời bài hát
Lễ Đầu NămThánh vịnh 8 Lời bài hát
Lễ mồng hai Tết Nguyên ĐánThánh vịnh 127 Lời bài hát
Lễ mồng ba Tết Nguyên ĐánThánh vịnh 89 Lời bài hát
Lễ Tết Trung ThuThánh vịnh 22 Lời bài hát

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s