Nhạc sĩ Thanh Lâm (Song Mộc) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Các mẫu AlleluiaAlleluiaLời bài hát
Các mẫu Alleluyah Năm BAlleluia
Các mẫu Alleluyah Năm CAlleluia
+++
Chúa là sức mạnh Nhập LễLời bài hát
Xin lắng taiNhập LễLời bài hát
+++
Thánh vịnh 1 (Chúa Nhật 6C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 14 (Chúa Nhật 22B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 14 (Chúa Nhật 16C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 15 (Chúa Nhật 33B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 15 (Chúa Nhật 13C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 16 (Chúa Nhật 32C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 17 (Chúa Nhật 30A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 18 (Chúa Nhật 3C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 18B (Chúa Nhật 26B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 21 (Chúa Nhật Lễ Lá)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 22 (Chúa Nhật 28A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 22 (Lễ Chúa Kitô Vua – Năm A)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 22 (Chúa Nhật 16B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 23 (Chúa Nhật 31B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 24 (Chúa Nhật 26A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 24 (Chúa Nhật 3B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 26 (Chúa Nhật 2C Mùa Chay)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 26 (Chúa Nhật 3A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 28 (Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm A)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 28 (Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm B)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 28 (Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm C)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 29 (Chúa Nhật 13B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 30 (Thứ Sáu Tuần Thánh)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 30 (Chúa Nhật 9A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 31 (Chúa Nhật 6B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 31 (Chúa Nhật 11C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 32 (Chúa Nhật 29B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 32 (Chúa Nhật 18C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33 (Chúa Nhật 4C Mùa Chay)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33 (Chúa Nhật 19B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33 (Chúa Nhật 20B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33 (Chúa Nhật 21B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 33 (Chúa Nhật 30C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 2A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 2B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 20C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 40 (Chúa Nhật 7B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 49 (Chúa Nhật 10A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 50 (Chúa Nhật 24C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 53 (Chúa Nhật 25B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 61 (Chúa Nhật 8A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 62 (Chúa Nhật 22A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 62 (Chúa Nhật 32A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 62 (Chúa Nhật 12C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 64 (Chúa Nhật 15A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 65 (Chúa Nhật 14C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 20A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 67 (Chúa Nhật 22C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 68 (Chúa Nhật 12A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 68 (Chúa Nhật 15C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 70 (Chúa Nhật 4C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 77 (Chúa Nhật 18B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 79 (Chúa Nhật 27A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 80 (Chúa Nhật 9B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 84 (Chúa Nhật 19A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 84 (Chúa Nhật 15B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 85 (Chúa Nhật 16A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 88 (Chúa Nhật 13A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 89 (Chúa Nhật 28B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 89 (Chúa Nhật 23C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 90 (Chúa Nhật 1C Mùa Chay)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 91 (Chúa Nhật 11B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 91 (Chúa Nhật 8C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 92 (Lễ Chua Kitô Vua – Năm B)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94 (Chúa Nhật 23A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94 (Chúa Nhật 4B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94 (Chúa Nhật 18C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 94 (Chúa Nhật 27C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 95 (Chúa Nhật 29A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 95 (Chúa Nhật 2C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 96 (Lễ Chúa Hiển Dung – Năm B)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 97 (Chúa Nhật 28C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 97 (Chúa Nhật 33C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 99 (Chúa Nhật 2A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102 (Chúa Nhật 7A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102 (Chúa Nhật 24A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102 (Chúa Nhật 8B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102 (Chúa Nhật 3C Mùa Chay)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 102 (Chúa Nhật 7C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 106 (Chúa Nhật 12B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 111 (Chúa Nhật 5A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 112 (Chúa Nhật 25C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 114 (Chúa Nhật 24B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 115 (Thứ Năm Tuần Thánh)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 116 (Chúa Nhật 9C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 116 (Chúa Nhật 21C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 118 (Chúa Nhật 6A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 118 (Chúa Nhật 17A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 120 (Chúa Nhật 29C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 121 (Lễ Chua Kitô Vua – Năm C)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 122 (Chúa Nhật 14B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 125 (Chúa Nhật 5C Mùa Chay)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 125 (Chúa Nhật 30B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 125 (Thánh Tử Đạo Việt Nam)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 127 (Chúa Nhật 33A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 127 (Chúa Nhật 27B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 129 (Chúa Nhật 10B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 130 (Chúa Nhật 31A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137 (Chúa Nhật 21A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137 (Chúa Nhật 5C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 137 (Chúa Nhật 17C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144 (Chúa Nhật 14A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144 (Chúa Nhật 18A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144 (Chúa Nhật 25A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 144 (Chúa Nhật 31C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145 (Chúa Nhật 4A Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145 (Chúa Nhật 23B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145 (Chúa Nhật 32B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 145 (Chúa Nhật 26C Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thánh vịnh 146 (Chúa Nhật 5B Thường Niên)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
DângDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa đời conDâng LễLời bài hát
Hương của lễDâng LễLời bài hát
Hy lễ tuyệt vời Dâng LễLời bài hát
Khúc tri ânDâng LễLời bài hát
+++
Gần bên con Chúa ơiCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Ngài hằng có đó (+ Nam Du)Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Ngài là cuộc sống của conCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Ngài là hạnh phúcCa nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Như loài cỏ hoa Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Qua cơn sóng gió (+ Viết Phương)Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
Xin định nghĩa tình yêu (Lời 3)Ca nguyện – Hiệp lễLời bài hát
+++
Cỏ lùng trong ruộng lúaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Công bình và Thương xótThánh ca Tin MừngLời bài hát
Chúa chịu phép rửaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Chuyện Nước TrờiThánh ca Tin MừngLời bài hát
Lối rộng, ngả hẹpThánh ca Tin MừngLời bài hát
Lửa bình an của ThầyThánh ca Tin MừngLời bài hát
Nơi dòng sông Gio-đanThánh ca Tin MừngLời bài hát
Nhìn thấy và chạnh lòng thươngThánh ca Tin MừngLời bài hát
Những gì thuộc về ChúaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Tỉnh thức để nhận ra ý ChúaThánh ca Tin MừngLời bài hát
Tô-ma, tin là đón nhậnThánh ca Tin MừngLời bài hát
Thánh Thi Te DeumThánh Thi – Thần VụLời bài hát
+++
Lời tạ ơnKết lễ
Ta ra vềKết lễLời bài hát
+++
Đợi trôngMùa VọngLời bài hát
Lời vọng trong timMùa VọngLời bài hát
Ngài là cuộc sống của conMùa Vọng
Như đất chờ mưaMùa VọngLời bài hát
+++
Máng cỏ đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Thanh âm chiều đôngMùa Giáng Sinh
Thanh âm chiều đôngNhạc NoelLời bài hát
+++
Bài ca thứ thaMùa ChayLời bài hát
Chúa, nguồn bình anMùa ChayLời bài hát
Chuyện Vườn DầuMùa ChayLời bài hát
Hãy mau trở vềMùa ChayLời bài hát
Hiến lễ cuộc đờiMùa ChayLời bài hát
Lời cầu lúc nguy nanMùa Chay
Ngài vẫn bên conMùa ChayLời bài hát
TinMùa ChayLời bài hát
Tự khúc mùa ăn nănMùa ChayLời bài hát
Thập giá đó (+ Cát Linh)Mùa ChayLời bài hát
+++
Ai yêu mến ThầyTuần ThánhLời bài hát
Rửa chân cho nhauTuần Thánh
+++
Alleluia Chúa đã lên trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Bên Lòng Chúa Xót ThươngMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã chỗi dậyMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa lên trời AlleluiaMùa Phục SinhLời bài hát
Hoan ca Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc hoan ca mùa Vượt QuaMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Ngày vinh thắngMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Dâng ngày XuânMùa XuânLời bài hát
Giao khúc Xuân vềMùa XuânLời bài hát
Giây phúc giao thừaMùa XuânLời bài hát
Tạ ơn chúa XuânMùa XuânLời bài hát
Tâm tình ngày XuânMùa XuânLời bài hát
Xuân trong tay ChúaMùa XuânLời bài hát
Xuân về Chúa ban hồng phúcMùa XuânLời bài hát
+++
Tôn vinh Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Tim yêu của Trời (+ Cát Linh)Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Thần ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Ngài ngự đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
La Vang lời con hát mãiĐức Mẹ
Mẹ, ánh Sao MaiĐức MẹLời bài hát
Mẹ từ ái Đức MẹLời bài hát
+++
Chúa nguồn bình anCác Thánh
Máu hồng tử đạoCác ThánhLời bài hát
Pio X, giai điệu Tình ChúaCác ThánhLời bài hát
Tê-rê-sa Cal-cut-taCác ThánhLời bài hát
Theo bước chân NgườiCác ThánhLời bài hát
+++
Lời ca trên môi Thánh ca Tạ ơnLời bài hát
Lời tạ ơnThánh ca Tạ ơnLời bài hát
Tạ ơn ChaThánh ca Tạ ơnLời bài hát
+++
Lữ khúc hy vọngTruyền giáoLời bài hát
+++
Bao la tình NgàiTận HiếnLời bài hát
Lời kinh Linh mụcTận HiếnLời bài hát
Người của ChúaTận HiếnLời bài hát
Tấm bánh đời conTận HiếnLời bài hát
+++
Thoát thai?Bảo vệ sự sống
+++
Chuyện tình GiêsuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Gọi NgàiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Mạng nhện cuộc đờiThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Một nỗi băn khoănThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Một ngày trong tin yêuThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
Ước mơ của ChúaThánh Ca Vào ĐờiLời bài hát
+++
Những tấm bánhNhạc Giới trẻLời bài hát
Tâm ca gia trưởngNhạc Sinh hoạt Đoàn thểLời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s