Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca. (Pdf.)

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Lc. 1Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia 12, 2-6Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79Lời bài hát
+
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – A Thánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – B Thánh vịnh 104Lời bài hát
Lễ Thánh Gia – C Thánh vịnh 83Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21Lời bài hát
Thứ Năm Tuần Thánh Thánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30Lời bài hát
*
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66Lời bài hát
+++
Lễ Chúa Thăng Thiên Thánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh vịnh 103Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Chịu Phép Rửa A Thánh vịnh 28 Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát + Mp4
Lễ Kitô Vua – Năm A Thánh vịnh 22Lời bài hát + Mp4
***
Lễ Chúa Ba Ngôi A Tôn Vinh ChúaLời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa A Thánh vịnh 147Lời bài hát
+
Chúa Chịu Phép Rửa B Đấng cứu độ tôi (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15Lời bài hát
Lễ Kitô Vua B Thánh vịnh 92Lời bài hát
***
Lễ Chúa Ba Ngôi B Thánh vịnh 32Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa B Thánh vịnh 115Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm B Isaia 12Lời bài hát
+
Chúa Chịu Phép Rửa C Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18BLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Kitô Vua – Năm C Thánh vịnh 121 Lời bài hát
***
Lễ Chúa Ba Ngôi C Thánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa C Thánh vịnh 109Lời bài hát
+*
Cung điện Ngài khả ái Thánh vịnh 83Lời bài hát
Dâng Chúa Vào Đền Thánh 02.02 Thánh vịnh 23Lời bài hát + Mp4
Lễ Truyền Tin 25.03 (Tv. 39) Thánh vịnh 39Lời bài hát + Mp4
Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 44 Lời bài hát
Đức Mẹ Mân Côi MagnificatLời bài hát
Lễ Thánh Phêrô Phaolô Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11) Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02.11) Thánh vịnh 22Lời bài hát + Mp4
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thánh vịnh 144Lời bài hát
Mùng Một Tết Thánh vịnh 8Lời bài hát
Mùng Hai Tết Thánh vịnh 127Lời bài hát
Mùng Ba Tết Thánh vịnh 89Lời bài hát

Ca khúc Lm. Kim Long.

Thánh Vịnh Đáp Ca – Theo Nhạc sĩ.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s