Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA .
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Magnificat Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia 12 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
+
Ngày 23.12 Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
+
Thánh Stêphanô (26.12) Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12) Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài (28.12) Thánh vịnh 123 Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125 Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Lễ Dầu Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 1 Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2 Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3 Xuất Hành 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4 Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5 Isaia12 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6 Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7 Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7b Thánh vịnh 41 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư Thánh vịnh 117 Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Ca Tiếp Liên Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66 Lời bài hát
+
Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103) Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Ca Tiếp Liên Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) Thánh vịnh 46 Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61 Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49 Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64 Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85 Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40 Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80 Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129 Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106 Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114 Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65 Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67 Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16 Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Thánh vịnh 121 Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+
Chúa Ba Ngôi – Năm A Đa-ni-en 3 Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm B Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm C Thánh vịnh 8 Lời bài hát
+
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A Thánh vịnh 147 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C Thánh vịnh 109 Lời bài hát
+
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm A Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm B Thánh ca Isaia Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm C Thánh vịnh 22 Lời bài hát
+
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01) Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Thánh Phaolo Trở Lại (25.01) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh (02.02) Thánh vịnh 23 Lời bài hát
Kính Tông Tòa Thánh Phê-rô (22.02) Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Thánh Giuse (19.03) Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25.03) Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Thánh Marcô (25.04) Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ (01.05) Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê (03.05) Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Thánh Matthia (14.05) Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Lễ Thăm Viếng (31/5) Thánh ca Isaia Lời bài hát
Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06) Thánh vịnh 138 Lời bài hát
Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29.06) Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Thánh Tôma Tông Đồ (03.07) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Thánh Giacôbê (25.07) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Thánh Gioakim & Anna (26.07) Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (06.08) Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Thánh Lorenso Tử Đạo (10.08) Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Vọng Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 131 Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời (15.08) Thánh vịnh 44 Lời bài hát
Thánh Batôlômêô (24.08) Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Thánh Gioan TG Bị Trảm Quyết (29.08) Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Sinh Nhật Đức Mẹ (08.09) Thánh vịnh 12 Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá (14.09) Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Đức Mẹ Sầu Bi (15.09) Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Thánh Matthêu (21.09) Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09) Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01.10) Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Các Thiên Thần Hộ Thủ (02.10) Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Đức Mẹ Mân Côi (07.10) Luca 1 Lời bài hát
Thánh Luca (18.10) Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Thánh Simon & Giuda (28.10) Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ (01.11) Thánh vịnh 23 Lời bài hát
Cầu Hồn 1 Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Cầu Hồn 2 Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Cầu Hồn 3 Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Thánh Anrê Tông Đồ Thánh vịnh Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12) Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2 Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa  Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Lễ Tất Niên (Tv. 135) Thánh vịnh 135 Lời bài hát
Lễ Giao Thừa (Tv. 120) Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Mùng 1 Tết (1) Thánh vịnh 36 Lời bài hát
Mùng 1 Tết (2) Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Mùng 1 Tết (3) Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Mùng 2 Tết Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Mùng 3 Tết Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Trung Thu Thánh vịnh 135 Lời bài hát
+++
Album: Cảm tạ Cha
Album: Chúa biết con cần Chúa
Album: Đừng để
Album: Hồng ân thời gian 
Album: Ơn Cha nghĩa Mẹ
THÁNH CA TIN MỪNG.
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Chúa đến bất ngờ Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy sám hối Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Con biết cậy ai   Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Chúa yêu con người Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Hãy thức tỉnh Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Dọn đường Chúa đến Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Sống đời chứng nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thiên Thần truyền tin cho Mẹ Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy dọn sẵn con đường (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Chúng con phải làm chi (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Cưu mang Chúa trong lòng (Lc. 1) Lời bài hát
+
Ngày 23.12 Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh Lời bài hát
+
Thánh Têphanô (26.12) Lời bài hát
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12) Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài (28.12) Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất Lời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Lời bài hát
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ TroLời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayChúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Hãy ngước nhìn lên (Mt. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Ai uống nước Ta banLời bài hát
Ai uống nước Ta choLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Con mù lòa…(Ga. 9)Lời bài hát
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa là sự sống lại (Ga. 11)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Hãy trở về sám hối Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Hãy nghe Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Đền thờ Chúa  Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thiên Chúa yêu thế gian Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Nếu hạt lúa Lời bài hát
Nếu hạt lúa mì…
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Chúa chịu cám dỗ 2 (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Chúa biến hình (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Sẽ chết nếu không sám hối (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Con như người con thứ Lời bài hát
Con xin trở về (Lc. 15) Lời bài hát
Như kẻ xa lạ (Lc. 15) Lời bài hát
Xin Cha tha thứ (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Ai sạch tội (Ga. 8) Lời bài hát
Phụ nữ ngoại tình (Ga. 8) Lời bài hát
Ta không kết án con (Ga. 8) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá Lời bài hát
Lễ Dầu Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 1 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7b Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục SinhCon thường như Tô-ma Lời bài hát
Sợ hãi – Anh bình 
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Chúa vẫn luôn bên con Lời bài hát
Đường đi theo Chúa
Xin đến với con
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa là Mục tử Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Chúa chính là đường Lời bài hát
Chúa là con đường
Đừng xao xuyến
Thầy là Đường
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Đấng bảo trợ khác Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Con thường như Tô-ma Lời bài hát
Sợ hãi – Anh bình 
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Chúa là mục tử nhân lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Như cành lìa cây Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Ai yêu mến Thầy Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Con thường như Tô-ma Lời bài hát
Sợ hãi – Anh bình 
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Chúa luôn kề bên (Ga. 21) Lời bài hát
Tạ ơn Chúa (Ga. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Mục tử yêu chiên (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thầy ban Điều Răn Mới Lời bài hát
Yêu như Thầy yêu
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thầy để lại bình an Lời bài hát
+
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) Lời bài hát
Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Đây Chiên Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Chúa là ánh sáng Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Hạnh phúc thật Lời bài hát
Phúc thật 1 
Phúc thật 2
Chúa Nhật 5A Thường Niên Con là muối Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Tuân giữ luật Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênYêu kẻ thù Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng lo lắng ngày mai Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Ai tuyên xưng Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Xin cho con yêu Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Hãy đến với Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Người đi gieo giống Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Lúa và cỏ lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Kho báu Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Nơi đây hoang vắng Lời bài hát
Xin cho con tình Chúa
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thuyền trong bão tố Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Xin đức tin vững mạnh Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Đời Cho Con Điều Gì (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Điều Răn Trọng Nhất (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Trung gian lời gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thời kỳ đã mãn Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Chúa uy quyền Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Sứ mạng cứu thế Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Xin Chúa dủ lòng thương Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Hãy đứng dậy mà đi Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Luật Chúa là tình thương Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Vì tình yêu thương Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Chuyện Nước Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao sợ hãi Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Chúa quyền năng Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin thanh luyện tim con Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Chúa sai con vào đời Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Về nơi thanh vắng Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa yêu người thế trần Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy ra công làm việc Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Chúa là Bánh Hằng Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Ai ăn thịt Tôi Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thờ Chúa ngoài môi miệng Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Con bị câm điếc Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Theo Chúa, nhưng con sợ Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai muốn làm lớn Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Con tưởng rằng chỉ có con Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Sự gì Chúa phối hợp Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Người giàu khó vào Nước Trời Lời bài hát
Con phải làm chi (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênAi muốn làm lớn (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Người mù bên vệ đường Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Điều răn nào trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Canh chừng Lời bài hát
Khi làm việc lành
Chúa Nhật 33B Thường Niên Rồi đến một ngày Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Đức Kitô Vua vũ trụ Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Có Chúa đời bình an (Ga. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Con quen làm gì? (Lc. 1) Lời bài hát
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thuận theo ý Chúa (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Bước theo Ngài (Lc. 5) Lời bài hát
Vâng lời Thầy (Lc. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Hạnh phúc và bất hạnh (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Anh em hãy nhân từ (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Xem quả biết cây (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Con không đáng Chúa đến thăm (Lc. 7) Lời bài hát
Xin Đức Tin mạnh mẽ (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Chúa là sự sống (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Người lỗi lầm trở về (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Con Người đã chịu đau khổ (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Con muốn theo Thầy (Lc. 9) Lời bài hát
Xin theo Thầy (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Xin hãy sai con (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Xin Chúa ban tràn ơn (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Một điều cần (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Hãy cầu nguyện luôn Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Hãy giữ mình (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Hãy tỉnh thức sẵn sàng Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Ai tôn mình lên (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Ai muốn theo Ta (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Bỏ Chúa, còn gì? (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Người Giàu Kẻ Nghèo (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+
Chúa Ba Ngôi – Năm A Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm B Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm C Lời bài hát
+
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C Lời bài hát
+
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm A Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm B Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm C Lời bài hát
+
Thánh Phaolo Trở LạiAnh em hãy đi (Mc. 16) Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh Lời bài hát
Kính Tông Tòa Thánh Phê-rô Lời bài hát
Thánh Giuse (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Tin Lời bài hát
Thánh Marcô Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ Lời bài hát
Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê  Lời bài hát
Thánh Matthia  Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Lời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lời bài hát
Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Lời bài hát
Thánh Giacôbê Lời bài hát
Thánh Gioakim & Anna Lời bài hát
Thánh Lorenso Tử Đạo Lời bài hát
Vọng Đức Mẹ Lên Trời Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời Lời bài hát
Thánh Batôlômêô Lời bài hát
Thánh Gioan TG Bị Trảm Quyết Lời bài hát
Sinh Nhật Đức Mẹ Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá Lời bài hát
Đức Mẹ Sầu Bi Lời bài hát
Thánh Matthêu Lời bài hát
Tổng Lãnh Thiên Thần Lời bài hát
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lời bài hát
Các Thiên Thần Hộ Thủ Lời bài hát
Đức Mẹ Mân Côi Lời bài hát
Thánh Luca Lời bài hát
Thánh Simon & Giuda Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ Lời bài hát
Cầu Hồn 1 Lời bài hát
Cầu Hồn 2 Lời bài hát
Cầu Hồn 3 Lời bài hát
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời bài hát
Thánh Anrê Tông Đồ Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ai Muốn Theo Tôi (Lc. 9) Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2 Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa  Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa Lời bài hát
Lễ Tất Niên Lời bài hát
Lễ Giao Thừa Lời bài hát
Mùng 1 Tết (1) Lời bài hát
Mùng 1 Tết (2) Lời bài hát
Mùng 1 Tết (3) Lời bài hát
Mùng 2 Tết Lời bài hát
Mùng 3 Tết Lời bài hát
Trung Thu Lời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s